Effektiv støtte til hele årshjulet for styring

Vi tilbyr norske kommuner og fylkeskommuner et oversiktlig verktøy for analyse, planlegging, budsjettering, rapportering og virksomhetsstyring.

Velg prosess:

Kommunale planer

Kommuneplanens handlingsdel

Økonomiplan

Årsbudsjett og virksomhetsplaner

Administrativ rapportering

Overordnet / politisk rapportering

Kommunale planer

Framsikt utvikler en ny modul der kommunen kan utarbeide digitale kommunale planer. Modulen utarbeides sammen med pilotkommuner, og vil være klar for kunder i 2020. I tillegg til å effektivsere selve arbeidet med utarbeidelse og publisering, inkludert strategi- og fagplaner, vil modulen gjøre det lettere å synliggjøre den røde tråden mellom kommune-, handlings- og økonomiplan. Oppfølging av strategier, mål og oppdrag/tiltak i handlings- og økonomiplan vil bli mer strømlinjeformet.

Dette vil igjen resultere i årsrapporter som gjøre det lettere for innbyggerne å se denne sammenhengen, og vurdere i hvilken grad kommunen har oppnådd det de har planlagt.

Aktuelle moduler:

Kommunale planer ikon

Kommunale planer

Strategi ikon

Strategi

Okonomiplan ikon

Økonomiplan

Virksomhetsplan ikon

Virksomhetsplan

Rapportering ikon

Rapportering

Kommuneplanens handlingsdel

Å slå sammen kommuneplanens handlingsdel og økonomiplanen bidrar til å forenkle kommunens planverk og effektivisere planarbeidet. I Framsikt kan handlingsdelen enkelt innarbeides i økonomiplandokumentet slik at strategiske valg, satningsområder og prioriteringer i samfunnsdelen synliggjøres. Senere kan dere rapportere på disse i Framsikt Rapportering.

 

Aktuelle moduler:

ikon Økonomiplan

Økonomiplan

ikon Analyse

Analyse

Strategi ikon

Strategi

ikon virksomhetsplan

Virksomhetsplan

ikon rapportering

Rapportering

Kommunale planer ikon

Kommunale planer

Økonomiplan

En forutsetning for en god prioriteringsdiskusjon er at den bygger på et realistisk grunnlag. Økonomiplanprosessen i Framsikt sørger for at dere får god innsikt i kommunens økonomiske nåsituasjon, samt legge inn og tydelig gjøre hvilke utfordringer som vil påvirke kommunen økonomisk de neste fire årene. Satsningsområder, mål, strategier og oppdrag/tiltak lagt inn i kommuneplanen kan enkelt hentes inn i økonomiplan og konkretiseres. Løsningen har full støtte for drifts- og investeringstiltak, og den er tilrettelagt for innspill fra enhetene i en delegert budsjettprosess.

 

Funksjonaliteten i Framsikt støtter kravene i nye kommunelov. Ferdig økonomiplan kan enkelt publiseres som en moderne og digital webside.

 

Aktuelle moduler:

ikon Økonomiplan

 Økonomiplan

ikon Analyse

Analyse

Ikon Strategi

 Strategi

ikon rapportering

Rapportering

Ikon kommunale planer

 Kommunale planer

Årsbudsjett og virksomhetsplaner

En handlings- og økonomiplan inneholder tiltak, mål og strategier for de neste fire årene. Årsbudsjettmodulen detaljerer første året av økonomiplanen. Årsbudsjettmodulen gir mulighet for både lønns- og detaljbudsjettering, samt budsjettendringer.

Med Virksomhetsplan kan dere holde orden på alle mål, oppdrag og oppgaver og delegere dette til virksomhetsledere i organisasjonen. Dette kan innlemmes i måneds-, års- og tertialrapportering for lederne. Virksomhetsplanen har støtte for å håndtere politiske vedtak og  verbalvedtak, samt definere egne oppdrag og oppgaver som håndteres i organisasjonen og virksomhetene. Virksomhetsplanen håndterer detaljene i Handlingsplanen.

Modulen har dokumenteksport som håndterer eksport både i form av lederavtale og som virksomhetsplan for de enkelte virksomhetene.

 

Aktuelle moduler:

Ikon årsbudsjett

Årsbudsjett

Ikon økonomiplan

 Økonomiplan

Ikon virksomhetsplan

Virksomhetsplan

Administrativ rapportering

Våre løsninger gir mulighet for å håndtere den administrative rapporteringsprosessen. Dere kan selv definere hvilke innholdselementer som inngår i organisasjonens rapportering til rådmannen, samt frister for når de ulike elementene skal rapporteres. Dere kan da velge å rapportere på innhold fra flere av våre moduler, derav økonomirapportering på drift og investering.

Aktuelle moduler:

Ikon rapportering

Rapportering

Ikon analyse

Analyse

Ikon økonomiplan

Økonomiplan

Ikon årsbudsjett

Årsbudsjett

Ikon virksomhetsplan

Virksomhetsplan

Overordnet / politisk rapportering

Basert på den administrative rapporteringen til rådmannen, kan dere utarbeide årsrapporter og kvartal-/tertial-/halvårsrapporter til politikere og innbyggere. Innholdet i rapporteringen velges ut ifra det som er rapportert administrativt og dere kan enkelt publisere års- og tertialrapporter som moderne digitale nettsider.

Aktuelle moduler:

Ikon rapportering

Rapportering

Ikon analyse

Analyse

Ikon økonomiplan

Økonomiplan

Ikon årsbudsjett

Årsbudsjett

Ikon virksomhetsplan

Virksomhetsplan

Dette sier våre kunder om oss:

Annikken Reitan Borgestrand

Øyer kommune

God programvare, noe som ikke finnes på markedet i dag. Intuitivt og lav brukerterskel. God kundeservice.

Siri Hatland

Nesodden kommune

Enkelt brukergrensesnitt, oversiktlig system. I tillegg veldig god oppfølging fra konsulent og brukerstøtte.

Inger-Lise Gjesdal

Hurum kommune

Framsikt effektiviserer og forenkler arbeidsprosesser, som igjen frigjør tid til å jobbe bedre med kvalitet.

X