Effektiv støtte til hele årshjulet for styring

Vi tilbyr norske kommuner og fylkeskommuner et oversiktlig verktøy for analyse, planlegging, budsjettering, rapportering og virksomhetsstyring.

Velg prosess:

Kommunale planer

Framsikt utvikler i 2020 en ny modul for kommunal samfunnsplanlegging der kommunen kan utarbeide digitale kommunale planer. Planmodulen utvikles sammen med 9 pilotkommuner og vil være klar for øvrige kunder i 2021.

Et fagsystem for kommunale planer vil hjelpe kommunene til å gjøre planer til et bedre ledelsesverktøy, rasjonalisere arbeidet med å lage, forvalte og implementere planer. I tillegg til å digitalisere selve arbeidet med planprosessen ved samhandling og publisering, vil modulen synliggjøre den røde tråden mellom kommune-, handlings- og økonomiplan. Strategier, mål og tiltak i handlings- og økonomiplan vil kunne enkelt strømlinjes fra de kommunale planene. Dette vil igjen kunne resultere i årsrapporter som gjør det lettere å se sammenhengen med kommunens planer og i hvilken grad kommunen har oppnådd det de har planlagt.

Les mer om kommunale planer her: https://framsikt.no/kommuneplan/

Kommuneplanens handlingsdel

Å slå sammen kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan forenkler kommunens planverk og effektiviserer planarbeidet. I Framsikt innarbeides handlingsdelen enkelt i økonomiplanen slik at strategiske valg, satsingsområder, bærekraftmål og prioriteringer fra samfunnsdelen synliggjøres. Senere vil dere kunne rapportere på det samme i Framsikt rapportering.

Les mer her: https://framsikt.no/okonomiplan/

Økonomiplan

En forutsetning for en god prioriteringsdiskusjon er at den bygger på et realistisk grunnlag. Økonomiplanprosessen i Framsikt sørger for at dere får god innsikt i kommunens økonomiske nåsituasjon ved at dere kan legge inn og tydeliggjøre hvilke utfordringer som vil påvirke kommunen økonomisk de neste fire årene.

Satsningsområder, mål, strategier og tiltak lagt inn i kommuneplanen kan enkelt hentes inn i økonomiplanen og konkretiseres. Løsningen har full støtte for drifts- og investeringstiltak og er tilrettelagt for innspill fra enhetene i en delegert budsjettprosess. Økonomiplanen i Framsikt kan utarbeides ut fra FN’s bærekraftmål og innehar også muligheter for å innarbeide klimabudsjett.

Funksjonaliteten i Framsikt støtter kravene i ny kommunelov. Økonomi-/handlingsplan kan enkelt publiseres som en moderne og digital webside.

Les mer om økonomiplanen her: https://framsikt.no/okonomiplan/

Årsbudsjett og virksomhetsplaner

En handlings- og økonomiplan inneholder tiltak, mål og strategier for de neste fire årene. Årsbudsjettmodulen detaljerer første året av økonomiplanen. Årsbudsjettmodulen gir mulighet for både lønns- og detaljbudsjettering, samt budsjettendringer.

Med Virksomhetsplan kan dere holde orden på alle mål, oppdrag og oppgaver og delegere dette til virksomhetsledere i organisasjonen. Dette kan innlemmes i måneds-, års- og tertialrapportering for lederne. Virksomhetsplanen har støtte for å håndtere politiske vedtak og  verbalvedtak, samt definere egne oppdrag og oppgaver som håndteres i organisasjonen og virksomhetene. Virksomhetsplanen håndterer detaljene i Handlingsplanen.

Modulen har dokumenteksport som håndterer eksport både i form av lederavtale og som virksomhetsplan for de enkelte virksomhetene.

Les mer om årsbudsjettmodulen her: https://framsikt.no/arsbudsjett/

Les mer om virksomhetsplanmodulen her: https://framsikt.no/virksomhetsplan/

Administrativ rapportering

Vår løsning gir dere mulighet for å håndtere den administrative rapporteringen på en oversiktlig og lett tilgjengelig digital plattform. Dere definerer hvilke innholdselementer som skal inngå i organisasjonens rapportering til rådmannen, samt fristene for når de ulike elementene skal rapporteres av hvem. Dere kan rapportere på innhold fra flere av våre moduler, derav økonomirapportering på drift og investering.

Les mer her: https://framsikt.no/rapportering/

Overordnet / politisk rapportering

Basert på rapporteringen til rådmannen utarbeider dere enkelt årsrapporter og kvartal-/tertial-/halvårsrapporter til politikere og innbyggere. Innholdselementer i rapporteringen i Framsikt velges ut ifra det som er rapportert administrativt, de øvrige Framsikt-modulene og kommunens økonomi- og lønnssystem.

Dere inngir tillit for innbyggere og politikere gjennom å tilgjengeliggjøre resultatene ved å publisere års- og tertialrapporter som moderne digitale nettsider.

Les mer her: https://framsikt.no/rapportering/

Dette sier våre kunder om oss:

Siri Hatland

Nesodden kommune

Enkelt brukergrensesnitt, oversiktlig system. I tillegg veldig god oppfølging fra konsulent og brukerstøtte.

Tommy Løveng

Hadsel kommune

Framsikt er ekstremt kundeorientert, og utvikler løsninger som kundene trenger – noen ganger før kunden vet at de trenger det!

Hurum kommunevåpen

Inger-Lise Gjesdal

Asker kommune

Framsikt effektiviserer og forenkler arbeidsprosesser, som igjen frigjør tid til å jobbe bedre med kvalitet.

X