Befolkningsanalyse i Framsikt

14

november , 2022

Skrevet av Sven-Erik Antonsen, fagansvarlig for analyse i Framsikt

Foto: Øystein Lunde Ingvaldsen

En av de faktorene som påvirker en kommune i størst grad er befolkningsutviklingen. Framsikt har utviklet ny funksjonalitet knyttet til analyse av befolkningsutviklingen. I 2023/2024 skal kommunene utarbeide planstrategier med tilhørende kunnskapsgrunnlag og i denne sammenheng hører analyse av befolkningsutviklingen naturlig med.

Denne artikkelen viser hvordan kommunen ved hjelp av Framsikt kan analysere egen befolkningsutvikling.

Historisk befolkningsutvikling

Den historiske utvikling er det naturlige utgangspunktet når befolkningsutviklingen skal analyseres. I løsningen kan det hentes ut grafiske fremstillinger og tabeller som viser utviklingen. Grafen under viser utviklingen i befolkningen de sist 11 årene fordelt på definerte aldersgrupper.

Framsiktgraf som viser historisk befolkningsutvikling de 11 siste årene

Ved å legge inn tilhørende tabell så synliggjøres utviklingen i absolutte størrelser.

Framsikttabell som viser befolkningsutvikling de siste 11 årene

I Framsikt er det også mulighet for å gå inn i hver av disse aldergruppene for å bruke mer detaljerte data i analysen. I eksempelet så viser tallene at kommunen har hatt en jevn svak økning i befolkningen. Dette kommer til tross for at aldergruppene under 20 år viser en negativ utvikling.

Se befolkningsutvikling for ulike geografiske inndelinger

I enkelte kommuner er det store forskjeller i utviklingen mellom ulike deler av kommunen. Framsikt har derfor utviklet en løsning der kommunene kan hente ut statistikk på befolkningsutviklingen ut fra grunnkrets. Det er også mulighet å aggregere disse dataene til SSBs delkommunenivå. I forbindelse med denne utviklingen er det også laget funksjonalitet slik at kommunene kan innarbeide egne geografiske inndelinger.

Grafen under viser den samme befolkningsutviklingen som grafen over, men for en delkommune. I denne delen av løsningen er det lagt opp til å vise dataene med en finere inndeling i aldergruppene.

Framsiktgraf som viser historisk befolkningsutviklin, fordelt på aldersintervall, de siste 11 årene
Framsikttabell som viser historisk befolkningsutviklin, fordelt på aldersintervall, de siste 11 årene

Denne funksjonaliteten gjør det mulig å følge befolkningsutviklingen for ulike deler av kommunen.

Befolkningsframskrivinger

Videre kan det synliggjøres hvordan utviklingen i befolkningen vil bli fremover. I løsningen er det innarbeidet alle ni hovedalternativene fra SSB. I tillegg er det mulig å få lest inn egen prognose dersom kommunen har utarbeidet dette.

Prognosene kan man hente ut med en tidshorisont på 4, 10 eller 25 år.

I eksempelet under er tallene hentet ut med 10 års horisont.

Framsiktgraf som viser befolkningsframskriving med 10 års horisont

For alle framskrivingsalternativer det også mulighet for å hente ut andre grafiske visninger. Grafen under viser den prosentvise veksten for hver aldersgruppe med 2022 som utgangspunkt.

Framsiktgraf som viser befolkningsframskriving, prosentvise veksten for hver aldersgruppe med 2022 som utgangspunkt

Disse dataene kan også eksporteres til Excel og kommunen kan lage den grafiske presentasjonen der.

Årsaken til at befolkningen utvikler seg er også innarbeidet i løsningen. For kommunen vil det være viktig å ha kontroll på utviklingen i fødselsoverskudd og flytting som forklaringsvariabler. I tillegg så kan man basert på disse dataene også si noe mer om hvilken risiko som ligger i befolkningsprognosen. I denne delen av løsningen er det også lagt til rette for at kommunene kan få en visning i løsningen og eksport av grafer og tabeller som kombinerer historisk utvikling og prognose.

Grafen under viser befolkningsutviklingen for en kommune, der søylene viser endringen samlet sett og den blå og grønne linjen viser årsaken til denne utviklingen. Den blå viser flyttingen (summen av innenlands flytting og innvandringen) og den grønne viser fødselsoverskuddet. I eksemplet er det negativt.

Årsaken til at befolkningen utvikler seg er også innarbeidet i løsningen og kan synliggjøres i graf

Under er den underliggende tabellen til denne grafiske fremstillingen presentert.

Årsaken til at befolkningen utvikler seg er også innarbeidet i løsningen og kan synliggjøres i tabell

Som tabellen viser vil det skje et skift i netto innvandring og flytting som det bør kommenteres på. Kanskje er utviklingen mer positiv enn framskrivningen legger opp til, eller det er forhold i kommunen som forklarer det. Et annet forhold som bør kommenteres er om forutsetningen om at Netto innvandring fortsatt skal være på et høyt nivå er sannsynlig. I dette eksemplet vil nesten hele den positive utviklingen bli borte dersom nettoinnvandringen uteblir.

Endring i befolkning som dynamisk element

Framsikt har startet utviklingen av dynamiske tabeller og grafer for befolkningsprognoser, som kan brukes i alle dokumenttyper, økonomiplan, årsmeldinger og planer. En av fordelene med denne utviklingen, som etter planen kommer i desember, er at kommunen kan vise befolkningsutviklingen historisk sammen med prognoser.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

 

Flere nyheter

Share This
X