Bistand til utarbeidelse av Kostra-analyser

13

Mars, 2020

Framsikt Analyse gjør det mulig å utarbeide gode og omfattende Kostra-analyser på en effektiv og brukervennlig måte, og så langt har over 150 kommuner har valgt å abonnere på vår løsning. 

Vi opplever samtidig at, av ulike årsaker, ønsker noen kommuner å få bistand til å utarbeide selve analysen. Det kan være opplevd tidspress, interne ressurskabal, eller simpelthen at man ønsker at en tredjepart skal vurdere kommunen utenifra. I tillegg kan det være at kommunen ønsker dybdeanalyser av enkelte utvalgte områder. Vi i Framsikt ønsker å møte dette behovet og er derfor stolte av å kunne annonsere at vi nå tilbyr utarbeidelse av Kostra- og dybdeanalyser via vår partner BDO.

BDO er med sine ca. 70 kontorer og 1700 ansatte et av landets største virksomheter som tilbyr utrednings-, analyse- og rådgivningstjenester til kommunal sektor. BDO bistår i tillegg med tjenester innenfor revisjon, tilsyn og kontroll i kommunal sektor. Denne kombinasjonen av fagkompetanse og spesifikk sektorkompetanse på både utviklings- og kontrolloppgaver, gjør at de kan tilby særskilt verdiøkende analyser. En nærmere presentasjon av BDO og deres tjenester finner dere på deres hjemmeside under Utredning og analyse, samt Offentlig sektor.

BDO; Våre utredninger og analyser skal gi trygghet for at virksomhetene tar de riktige valgene og at det skapes motivasjon for endring. Vi er særlig opptatt av å gi faktabaserte råd basert på grundige analyser. Dette sikrer gjennomførbarhet og verdiskapning for våre kunder. Vårt utgangspunkt er at det ikke finnes standardløsninger for unike utfordringer, og vi tror tilgang på kunnskap og erfaring er nøkkelen til utvikling og løsninger som fungerer.

BDO benytter selv Framsikt analyse i sitt arbeide.

Bestill analyse

Gjennom partneravtalen tilbyr BDO en ferdig utarbeidet Kostra-analyse for din kommune, utarbeidet med Framsikt Analyse.

Analysen vil inneholde ståstedsanalyser av de viktigste tjenesteområdene, samt vurderinger av innsparingsmuligheter og ressursbruk. Den vil ta utgangspunkt i Kostra-gruppene samt anbefalte sammenligningskommuner. Analysene tilbys både som rene dataanalyser eller kan suppleres med kvalitative vurdering. En analyse tilbys til en fastpris under kr. 100 000 ekskl. mva.

Leveransen kan i tillegg inneholde dybdeanalyser som benchmarking og vurdering av handlingsrom, der intervjuer, arbeidsmøter med f.eks. ledelse, ansatte, tillitsvalgte, brukerrepresentanter og/eller politikere inngår. Pris vil her avhenge av kommunens ønsker, og vil kunne prises til fastpris etter forutgående dialog om ønsket omfang.

Leveransen kan i tillegg inneholder workshop og gjennomganger med administrasjon og politikere i kommunen.

 

Vil du vite er om dette tilbudet eller bestille en analyse?

Ta kontakt med salgsansvarlig i Framsikt, Jo Inge Bræin, på tlf: 480 17 767 eller e-post: joinge@framsikt.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Framsikt Analyse er oppdatert med nye tall for 2020

15. mars publiserte SSB de foreløpige KOSTRA-tallene for 2020. Tallene var inndel etter ny kommunestruktur, fylkesstruktur/-tilhørighet og KOSTRA-grupper. I tråd med vanlig praksis ble tallene publisert i Framsikt 17. mars klokken 08.00.

Integrasjon med Framsikt

Det er mange av våre kommune-kunder som har valgt å integrere Framsikt med sitt Økonomisystem. Vi kan nå tilby integrasjoner mellom Framsikt og Visma Enterprise og mellom Framsikt og Unit4 Business World (UBW).
Hos Framsikt har vi en integrasjonstjeneste hvor hver kunde og integrasjon etableres mot standard integrasjonstjeneste i kommunens respektive økonomisystem. Hos de fleste kommunene forutsetter dette at man har lisens på integrasjonstjenestene i Økonomisystemet.

Ny funksjonalitet for bedre kontroll med budsjett til nye tiltak

Framsikt og Bergen kommune har gjennom vinteren og våren utviklet en ny funksjonalitet i Rapportering hvor budsjettmidler på nye økonomiplantiltak kan automatisk avsettes til et sentralt ansvar og så tilbakeføres når tjenesteområdet rapporterer at tiltaket er startet opp eller fullført. Avsetting skjer i starten av året, og tilbakeføringen skjer løpende i forkant av hver rapportering. Funksjonaliteten har god støtte for begrunnelse av både avsetting og tilbakeføring fra både tjenesteområdet og økonomifunksjonen.

Share This
X