Et sikkert vårtegn er behandlingen av årsmeldinger og flere av våre kunder jobber i disse dager med å ferdigstille årsmeldingen.

Årsmeldingen viser hva som er levert på de ulike tjenesteområdene det siste året. Den inngår i det overordnede planverket til kommunen og er den del av kommunens styringsverktøy. Den gir en tilbakemelding på om «jobben er gjort», – Har vi nådd målene? – Hva må gjøres bedre? Rapporten skal vise fram resultater både på økonomi, tjenester og samfunn. Årsmeldingen skal også presenterer komplett årsregnskap på en oversiktlig og leservennlig måte sammen med de øvrige forskriftspålagte opplysningene i en årsrapport.

Ny kommune lov forsterker kravene til rapportering

I forslaget til ny kommunelov forsterkes kravene til rapportering. Hva det skal rapporteres om, må ses i sammenheng med mål, prioriteringer og tiltak i kommunens styringsdokumenter. Regjeringen foreslår derfor å presisere i lovteksten at det i årsberetningen skal gis informasjon om virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold. Det skal for eksempel gis opplysninger om utvik­lingen i tjenester og hvordan utviklingen har vært i forhold til målene i årsbudsjettet. Framsikt fyller disse kravene i forslagene i ny kommunelov. Gjennom koblingen mellom økonomiplan, årsbudsjett og rapportering er det lagt til rette for å rapportere på mål og tiltak i styrings­dokumentene.

Ved hjelp av Framsikts Rapporteringsmodul har flere kommuner i vår utarbeidet årsmeldingen og publisert denne på nett som et interaktivt digitalt dokument. Tjenesteområdene har medvirket i tekstarbeid, statusvurdering på økonomi, investeringer, tiltak og måloppnåelse gjennom et enkelt rapporteringsbilde. Alt er direkte knyttet til handlingsprogrammet i Økonomiplanmodulen slik at økonomiplan/handlingsprogram og årsmeldingen er tett knyttet sammen.

Superbruker definerer selv dokumentinnhold og struktur i et fleksibelt bilde for dokumenteksport. Det samme bildet har også funksjonalitet som lar deg automatisk publisere innhold i et moderne webformat ved hjelp av et par enkle tastetrykk, straks forarbeidet er ferdig.

Større krav til informasjonsplikt

I forslaget til ny lov forsterkes også kommunenes informasjonsplikt. Gjennom digital årsmelding og økonomiplan, og digital rapportering gjennom året, gjøres informasjonen mer tilgjengelig for kommunens innbyggere.

Med digital årsmelding fra Framsikt kan man, på forsiden, framheve viktige nøkkeltall og overordnet utvikling i investerings- og driftsregnskapene grafisk, og, ved hjelp av menyer og snarveier, kan leseren enkelt drille seg ned på det enkelte område. Her finner man blant annet måltabeller som, ved hjelp av trafikklys, tydelig indikerer graden av måloppnåelse.  Her finner man også interaktive grafer som presentere utviklingen i inntekter og utgifter på en enkel måte.

Bruk av bilder og video er viktige virkemiddel som fremhever budskapene og digital årsmelding åpner her nye muligheter. For eksempel har Drammen gjort et kreativt grep og laget årsmeldingen som film, samt satt opp en tidslinje i bilder fra de viktigste begivenhetene i 2017. På enkeltinvesteringer kan man også vise presentasjoner av disse med film, noe Bergen har gjort på flere prosjekter.

Funksjonaliteten i Framsikt er utviklet i tett samarbeid med aktive pilotkommuner

Her kan du se noen eksempler på årsmeldinger utarbeidet, og publisert på nett, ved hjelp av Framsikts sine verktøy;

Gjøvik kommune

Gjøvik kommune

Bergen kommune

Bergen kommune

Drammen kommune

Drammen kommune

Stord kommune

Stord kommune

Share This
X