Bedre politisk styring med Politikerportalen

22

November, 2019

Å utarbeide økonomiplanen er noe av det viktigste og mest utfordrende en kommune gjør. Derfor synes noen av oss at det også er noe av det artigste! Her skal kommunen prioritere på tvers av ulike brukergrupper, mellom ulike interesser og mellom ulike tjenester. Det er kanskje den ene gangen i året at kommunestyret styrer kommunen som helhet.

I økonomiplanen legger kommunen en langsiktig plan. En skal ikke bare prioritere mellom interesser kommende år. Det kan være lett å prioritere disse på bekostning av ressurser til gode tjenester i framtida. Framsikt har derfor utvidet løsningen med en Politikerportal for å hjelpe politikerne i dette viktig arbeidet.

Digitalisering – ett steg videre

Digitalisering er en viktig strategi for å møte framtida. Framsikt-kommuner har tatt i bruk verktøy som legger til rette for å digitalisere mye av arbeidet med økonomiplan og årsbudsjett, men også analyse, planlegging og rapportering.

Med politikerportalen tar vi digitaliseringen ett steg videre. Vi gir kommunepolitikerne et verktøy når de skal lage deres forslag til økonomiplan.

Målene med Politikerportalen

Målet er at Politikerportalen skal hjelpe enkeltrepresentanter og partier:

  • Øke fokuset på hele 4-årsperioden og gjøre økonomiplanen mer langsiktig
  • Hjelpe til med å prioritere innen gitte rammer
  • Ivareta økonomiske sammenhenger som endringer i renter, avdrag, momskompensasjon og låneopptak ved endring av investeringsbudsjettet
  • Sikre et forslag som gjør at økonomiplanen balanserer
  • Kommunen kan styre hvilke poster som er gjenstand for politiske prioriteringer og hvilke som er tekniske og resultat av rent fagøkonomiske vurderinger
  • Gjøre det enklere å formulere et konkret forslag til endring av økonomiplanen
  • Gjøre det enklere og sikrere å innarbeide kommunestyrets vedtak i økonomiplanen

Hva kan jeg gjøre i Politikerportalen?

I Politikerportalen foreslår du som politiker de endringene du ønsker. En tar utgangspunkt i et forslag til økonomiplan, ofte rådmannens forslag, men det kan også være formannskapets innstilling.

Du foreslår både endringer i driftsbudsjettet og i investeringsbudsjettet.

I driftsbudsjettet kan du foreslå endringer i inntekter og utgifter på kommunenivå. Dette kan typisk være endringer i eiendomsskatt eller statlige tilskudd til spesielle satsinger. Videre kan du foreslå endringer i tiltak i driftsbudsjettet. Du kan foreslå å stryke tiltak som ligger i forslaget. Du kan foreslå å endre foreslåtte tiltak, enten ved å forskyve de i tid eller endre beløp. Og, du kan foreslå helt nye tiltak.

Politikerportalen hjelper deg med fortløpende å vise hvordan endringene påvirker balansen i økonomi­planen. Det er derfor et ypperlig verktøy i den vanskelige jobben du som politiker har med å prioritere mellom mange gode og viktige formål.

I investeringsbudsjettet kan du foreslå endring i investeringsprosjektene. Du kan foreslå å ta prosjekter helt ut, du kan endre foreslåtte prosjekter og du kan foreslå helt nye investerings­prosjekter. Videre kan du foreslå endringer på kommunenivå, som salg av anleggsmidler, tilskudd til investeringer eller avsetninger.

Portalen sparer tid og reduserer potensialet for feil både i grunnlaget og ikke minst når politikeren jobber.

Også her hjelper Framsikt deg ved fortløpende å beregne effekten på balansen i investerings­budsjettet. Løsningen beregner endring i momskompensasjon og hvilken endring i bruk av lån forslaget ditt innebærer.

Både i drifts- og investeringsbudsjettet jobber du hele tiden med alle de fire årene i økonomiplanen.

Ditt forslag – som du deler når du ønsker det

Du kan arbeide med flere budsjettforslag hvis du ønsker det. Alle er private, det er ingen andre som har tilgang til dem eller kan lese dem. Når du ønsker å drøfte forslagene med andre, lager du enkelt en pdf eller en utskrift.

 

Partiets forslag til økonomiplan

Når en enkeltrepresentant, et parti eller en gruppe av partier har konkludert med hvilke endringer en vil foreslå, produserer Politikerportalen en oversiktlig og presis presentasjon av forslaget.

Forslaget inneholder den teksten du ønsker for å begrunne forslaget. Det viser forslaget til drifts­budsjett sammenlignet med innstillingen, både sentrale utgifter og inntekter og ditt forslag til ramme for det enkelte tjenesteområde (budsjettskjema 1A og 1B). Videre viser dokumentet dine forslag til tiltak.

Dokumentet viser også finansieringsbehovet i investeringsbudsjettet og finansieringen i ditt forslag sammenlignet med innstillingen, og det viser ditt forslag til bevilgning til alle investeringsprosjektene (budsjettskjema 2A og 2B). Videre er det en egen oversikt over alle prosjekt du foreslår endringer i.

 

Økonomiplanen som vedtatt av kommunestyret

Når forslag til endringer i økonomiplanen er laget i Politikerportalen er det enkelt å innarbeide disse i økonomiplanen. Vi vet at mange kommuner lager regnearkmodeller for dette i dag. Portalen sparer tid og reduserer potensialet for feil både i grunnlaget og ikke minst når politikeren jobber. Vi håper at løsningen kan bidra til at politikerne blir trygge på at forslagene de fremmer tilfredsstiller formelle krav til økonomiplanen.

 

Kommuner som bruker Politikerportalen

Luster, Gausdal, Nesodden, Midtre Gauldal og Vågan er eksempel på kommuner som har innført Politikerportalen nå i høst og der politikerne vil bruke denne modulen i sitt arbeid med økonomiplanen.

 

Kommunestyrets vedtak på web

Politikerportalen gir en enkel inngang til viktige element i økonomiplanen – element som kommunestyret aktivt må ta stilling til. Framsikt er en samhandlingsplattform, nå kan den politiske delen av organisasjonen delta i denne samhandlingen på samme plattform. Og, når kommunestyret har fattet sitt vedtak er det enkelt å publisere den vedtatte økonomiplanen på web. Planen er da tilgjengelig for politikere, ansatte, innbyggere, media og andre interesserte.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Politikermodulen – erfaringer og veien videre

29 kommuner brukte Politikermodulen i behandlingen av Økonomiplan for 2021-2024, det ble laget over 200 budsjettforslag og sendt inn og besvart over 1000 spørsmål. Vi ønsker å utvikle en modul som har et brukervennlig grensesnitt for både politikere og administrasjon, derfor utvikles Politikermodulen i tett samarbeid med pilotgruppen.

Share This
X