Bedre struktur i planarbeidet

– Før lagde vi alle planer i et Word-dokument. Det var mappestrukturer i alle retninger og litt kaotisk. Det sier John Olaf Røhme, assisterende rådmann og kommunalsjef, i Luster kommune i Vestland fylke.

Mars 2021

Luster kommune har brukt Framsikt siden 2018, og er i dag godt i gang med modulen for kommunale planer.

– Gjennom å bruke Framsikts Planmodul har vi fått ryddet opp i strukturer og begreper. Det henger bedre sammen. Når du skal jobbe i Framsikt så legger det føringer for standardisering, som gjør at du må rydde i og definere begrep ordentlig, sier Røhme.

John Olaf Røhme

John Olaf Røhme, assisterende rådmann og kommunalsjef i Luster kommune 

Bedre samarbeid

For Luster har det vært viktig med funksjoner som gjør planarbeidet enklere og mer oversiktlig når en jobber flere sammen. Røhme trekker blant annet frem funksjonen for samskriving og den interne planoversikten:

– Muligheten for samskriving og sporing av endringer er en veldig nyttig funksjon i modulen. I tillegg gjør den interne planoversikten det enkelt å holde oversikt over kommunens planer og fremdriftsstatus.

Luster har så langt laget og publisert to handlingsplaner i Planmodulen, og arbeider i dag med kommuneplanens samfunnsdel.

– Når vi først har laget en plan i Framsikt, er det i neste runde enkelt å gå inn og lage en ny plan. Det gir en klar gevinst, sier Røhme.

Enkel kobling til FNs bærekraftsmål

Planene som lages i modulen kan enkelt publiseres som websider. Røhme kan fortelle at nettopp web-løsningen var viktig for kommunen. Fra tidligere har kommunen laget budsjett og rapporter i Framsikt, som har blitt publisert til web. I arbeidet med samfunnsdelen av kommuneplanen, får de blant annet teste verktøyets funksjon for å knytte FNs bærekraftsmål til kommunens mål.

– Det at du enkelt kan knytte FNs bærekraftsmål til dine egne mål er et eksempel på at det er enkelt å hente ting ut i Framsikt og bruke det direkte. Du har verktøyet og faktagrunnlaget. Dette gjelder også klimabudsjett, som vi nå er i gang med å lage.

Stor læringsgevinst

Røhme peker også på at de opplever stor gevinst av å kunne lære av andre kommuner. I Luster har de for eksempel sett på hvordan Asker kommune har laget sin samfunnsplan i Framsikt.

– Stadig flere kommuner bruker Framsikt og publiserer sine planer. Det gir god læring mellom ulike kommuner. Vi har for eksempel valgt samme struktur på vår samfunnsplan som Asker kommune.

Planmodulen skal hjelpe kommunene med å sikre sammenhengen mellom overordnede planer og økonomiplanen. I økonomiplanen kan kommunene hente mål, strategier og tiltak fra overordnede planer. En bedre helhet ved at planene også blir konkrete tiltak, håper Røhme gjør at planene får større verdi.

– Planer vedtas og legges i skuffer, også fortsetter verden som før. Men dersom vi får til det at mål fra kommuneplanen blir med i temaplaner, og at dette igjen kommer til utrykk som tiltak i økonomiplanen og oppdragsbrev i virksomhetsplanmodulen, da kommer planene til uttrykk i handling.

Flere kundehistorier

Inger-Lise Klevset, spesialrådgiver for økonomistyring i Nordre Follo kommune
Mer åpenhet med Politikermodulen

Mer åpenhet med Politikermodulen

For Nordre Follo var særlig ønsket om et bedre system for politikerspørsmål en av grunnene til at de valgte å ta i bruk Politikermodulen fra Framsikt. Etter å ha brukt modulen i budsjettprosessen, kan Inger-Lise Klevset, spesialrådgiver for økonomistyring i Nordre Follo kommune, fortelle at den har innfridd.

Vil du vite mer om Framsiktløsningen?

Share This
X