Bloggarkiv

Framsikt og personvern

Framsikt forvalter viktige forretningsdata for våre kommunekunder samt persondata knyttet til brukeropplysninger og lønnsbudsjettering. Vår forvaltning av disse er underlagte databehandleravtaler med våre kunder og norsk og europeisk lovgivning knyttet til persondata.

Hjelpesenteret – overblikk – forståelse – veiledning

Vi har siden starten av 2020 har jobbet hardt med å utvikle hjelpesenteret vårt. Vi vil at hjelpesenteret skal gjøre det lettere for både nye og erfarne brukere å forstå sammenhenger og funksjonalitet, friske opp gamle kunnskaper og kanskje til og med lære noe nytt.

De nyeste tilskuddene i Framsikt

Ettersom vi får flere kunder som tar i bruk Framsikt, så øker også behovet for flere Framsiktere. I løpet av de fire første månedene i 2021 har det vært mange nye tilskudd til Framsikt-laget.

Varslinger i Framsikt

I februar i år ble første del av funksjonaliteten til varslinger klar i Framsikt Rapportering. Hensikten med varslingsfunksjonaliteten, er at brukere som har oppgaver og frister i Framsiktløsningen, skal få varslinger om dette på epost.

Politikermodulen – erfaringer og veien videre  

29 kommuner brukte Politikermodulen i behandlingen av Økonomiplan for 2021-2024, det ble laget over 200 budsjettforslag og sendt inn og besvart over 1000 spørsmål.  Vi ønsker å utvikle en modul som har et brukervennlig grensesnitt for både politikere og administrasjon, derfor utvikles Politikermodulen i tett samarbeid med pilotgruppen.  

Framsikt Analyse er oppdatert med nye tall for 2020

15. mars publiserte SSB de foreløpige KOSTRA-tallene for 2020. Tallene var inndel etter ny kommunestruktur, fylkesstruktur/-tilhørighet og KOSTRA-grupper. I tråd med vanlig praksis ble tallene publisert i Framsikt 17. mars klokken 08.00.

Utviklingsplaner for 2021

Vi har siden starten hatt en høy utviklingstakt for å utvikle de ulike Framsikt-modulene som digitaliserer og forbedrer norske kommuner og fylkeskommuner sitt arbeid med årshjulene for planlegging og styring.

Strategimodulen – videre utvikling

Framsikt har gjennom de siste to oppdateringene foretatt en videreutvikling av modulen Strategi, og frem mot sommeren er det planlagt en videre utvikling gjennom å innarbeide utskriftsfunksjonalitet direkte fra modulen.

Integrasjon med Framsikt

Det er mange av våre kommune-kunder som har valgt å integrere Framsikt med sitt Økonomisystem. Vi kan nå tilby integrasjoner mellom Framsikt og Visma Enterprise og mellom Framsikt og Unit4 Business World (UBW).
Hos Framsikt har vi en integrasjonstjeneste hvor hver kunde og integrasjon etableres mot standard integrasjonstjeneste i kommunens respektive økonomisystem. Hos de fleste kommunene forutsetter dette at man har lisens på integrasjonstjenestene i Økonomisystemet.

Tjenesteabonnement

Vi jobber kontinuerlig for at alle våre kunder skal få gode opplevelser i samtlige deler av sin kundereise med Framsikt. Et tjenesteabonnement inkluderer tjenestebehov utover ordinær support og målet er et tilbud som sikrer forutsigbarhet og fleksibilitet og dermed bidrar til mer effektiv bruk av løsningen.

Konsolidering – ny funksjonalitet i Framsikt

Fra regnskapsåret 2020 skal kommunen utarbeide konsolidert årsregnskap. Dette kommer i tillegg til årsregnskap fra hver av enhetene som allerede utarbeider det. Framsikt har gjennom høsten utviklet et verktøy som kommunene kan benytte for å utarbeide og presentere slikt regnskap i årsberetningen. I tillegg er det også laget funksjonalitet som gjør at kommunen kan importere konsolidert årsbudsjett, både som opprinnelig og revidert budsjett. Det vil skje en videreutvikling av løsningen der det vil komme funksjonalitet for å også konsolidere disse på samme måte som årsregnskapet.

Framsikt Awards 2020

Karmøy har gjort det igjen; laget Norges beste økonomiplan og vunnet fagprisen for andre år på råd. Asker kommune stakk av med Bærekraftsprisen. Det er tredje år på rad at Framsikt kårer landets beste økonomiplan i Kommune-Norge. Prisutdelingen skjedde under Brukerforum 2020.

Mange nye Framsikt-kunder i 2020!

Vi fryktet det verste – at vi knapt ville få en ny kommune med på laget – når Norge stengte ned i mars. Derfor var det med stor takknemlighet at vi tidlig opplevde at kommunene fortsatt tok seg tid til å se hva Framsikt kan bistå med – og noen ble sågar så varme i Teams-trøya på hjemmekontoret at de booket oss til demoer på nett!

Karmøy med Norges beste økonomiplan – igjen

Beste kommunale økonomiplan 2021-202417 Desember, 2020 Under årets Brukerforumkonferansen ble prisen for Beste kommunale økonomiplan 2021-2024 delt ut til den kommunen som hadde publisert den beste økonomiplanen basert på et sett kriterier. Prisen for den beste...

Budsjettendringer i Framsikt Årsbudsjett

Vi planlegger i oppdateringene i august å gjøre tilgjengelig en ny funksjon i Framsikt Årsbudsjett som skal hjelpe brukere til å få en enklere oversikt over innholdet i vedtak om budsjettreguleringer.

Anvendelse av den nye modulen for Kommunale planer

Utviklingen av den nye modulen for samfunnsplanlegging går for fullt. Nå er mange av pilotkommunene i gang med å bruke løsningen i sitt planarbeid. Vi har allerede bygd vesentlige deler av den funksjonaliteten som gjør at man kan arbeide med innholdet i planen. I månedsskiftet juni – juli kommer aller første versjon av det å publisere planer på web, da ser kommunene hvordan innholdet blir presentert. Videreutvikling av webpubliseringen er hovedfokuset i vårt arbeid med planmodulen i juli og august.

Ny funksjon for Budsjettspørsmål i Politikermodulen

Vi har i juni samlet en rekke kommuner som har brukt Politiker-modulen til erfaringsutveksling. Det vil komme en rekke forbedringer i funksjonaliteten i oppdateringene i august og september med utgangspunkt i innspill fra gjennomgangen.

Ny modul for kommunale planer har en god fremdrift

- Den nye modulen for planlegging tar nå raskt form, forteller en entusiastisk fagansvarlig, Jo Audun Øverby. – Kommunene kan allerede lage samfunnsplaner i Framsikt. Neste års økonomiplan kan knyttes til overordnede planer ved å hente mål og tiltak fra planer, som samfunnsdelen. Og, i juni kommer funksjonaliteten for å publisere den enkelte plan som en webside.

Ny funksjonalitet for bedre kontroll med budsjett til nye tiltak

Framsikt og Bergen kommune har gjennom vinteren og våren utviklet en ny funksjonalitet i Rapportering hvor budsjettmidler på nye økonomiplantiltak kan automatisk avsettes til et sentralt ansvar og så tilbakeføres når tjenesteområdet rapporterer at tiltaket er startet opp eller fullført. Avsetting skjer i starten av året, og tilbakeføringen skjer løpende i forkant av hver rapportering. Funksjonaliteten har god støtte for begrunnelse av både avsetting og tilbakeføring fra både tjenesteområdet og økonomifunksjonen.

Klimabudsjettering i Framsikt

Framsikt har utviklet funksjonalitet for å lage klimabudsjett i modulene Analyse og Økonomiplan. Dette arbeidet skjedde i 2019 i tett samarbeid med Bergen kommune. En rekke kommuner benyttet funksjonaliteten til å lage klimabudsjett i Økonomiplanen for 2020-2023. Funksjonaliteten var en første versjon og funksjonaliteten blir nå utviklet i forbindelse med arbeidet med Økonomiplanen for 2021-2024. Det pågår også et svært interessant arbeide blant flere kommuner (med Hamar, Trondheim og Oslo Kommune i spissen) for å lage en veileder for klimabudsjettering i kommunene.

Bruk Framsikt-løsningen til rapportering av Korona-status i egen organisasjon

Framsikt vil utvide Månedsrapporten, i Rapporteringsmodulen, med en ny fane for dag/uke-rapportering. Dette kan brukes til løpende innrapportering fra hver virksomhet/enhet og automatisk aggregering til hele kommunen. Eksempel på relevant rapportering kan være antall på hjemmekontor, antall i hjemmekarantene og antall syke.

Bistand til utarbeidelse av Kostra-analyser

Framsikt Analyse gjør det mulig å utarbeide gode og omfattende Kostra-analyser på en effektiv og brukervennlig måte, og så langt har over 150 kommuner har valgt å abonnere på vår løsning. Vi opplever samtidig at, av ulike årsaker, ønsker noen kommuner å få bistand til å utarbeide selve analysen. Det kan være opplevd tidspress, interne ressurskabal, eller simpelthen at man ønsker at en tredjepart skal vurdere kommunen utenifra. I tillegg kan det være at kommunen ønsker dybdeanalyser av enkelte utvalgte områder. Vi i Framsikt ønsker å møte dette behovet og er derfor stolte av å kunne annonsere at vi nå tilbyr utarbeidelse av Kostra- og dybdeanalyser via vår partner BDO.

Pilotmøter i 1. halvår 2020

All produktutvikling i Framsikt skjer i tett samarbeid med kunder og pilotkommuner. Vi har nå lagt en plan for pilotmøter 1. halvår 2020. Her vil det også være mulighet for å melde interesse for deltakelse også for kommuner som ikke allerede er piloter.

Utvikling i 2020

Framsikt fortsetter produktutviklingen med stadig større ressursinnsats i 2020. Som fra starten så er kundenær innovasjon, med bruk av pilotgrupper og pilotkommuner for utprøving, en sentral del av arbeidsmetoden. Vi vil dog i 2020 ha et større fokus på produktkvalitet/-stabilitet, forbedring av eksisterende funksjoner og selvbetjening.

Nytt hjelpesenter i Framsikt

Vi har bygd et helt nytt hjelpesenter integrert i Framsikt. Informasjonen er strukturert etter arbeidsprosessene i kommunen. Og du får umiddelbart opp artikler som er relevante for den funksjonen du arbeider med.

Følg den røde tråden ved å utarbeide Virksomhetsplaner

Flere kommuner benytter Virksomhetsplanmodulen i Framsikt for å sikre at virksomhetene gjennomfører den vedtatte handlings- og økonomiplanen i tråd med kommunenes retningslinjer. Mange erfarer også at virksomhetsplanen er et oppslagsverk for lederne på hva de skal ha søkelys på dette året.

Framsikt 2019 og veien videre

Under Brukerforum holdt daglig leder, Halvor Walla, et foredrag der han oppsummerte 2019, samt presenterte videre planer for 2020. Både produktutvikling og anvendelse i 2019 ble gjennomgått. Her kan du se opptaket fra foredraget.

Framsikt Awards 2019

Under årets Brukerforumkonferansen ble det delt ut 5 ulike priser til dem som i år hadde publisert digital økonomiplan ved hjelp av Framsikt.

Oppdaterte forskriftsskjema i Framsikt

Økonomiplanforskriften som ble publisert i juni 2019 inneholdt nye obligatoriske oversikter. Framsikt har gjennom sommeren og høsten løpende oppdatert oversiktene i tråd med tilgjengelig informasjon.

KMD

Kommunale klimabudsjett, Bergen går foran

Norske kommuner, politikere og innbyggere er blitt svært opptatt av klimasaken og hva de kan bidra med for å oppfylle klimamålene, og Norge har satt ambisiøse mål for reduksjon av sitt klimaavtrykk. Gjennom kommunale Klimabudsjett synliggjøres pengebruken knyttet til kommunens klimatiltak og mål for reduksjon av klimautslipp. Vi i Framsikt ønsker derfor å legge til rette for å utarbeide budsjettet gjennom våre løsninger.

Ny budsjett- og regnskapsforskrift er fastsatt

Budsjett- og regnskapsforskrift til den nye kommuneloven er nå fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forskriften regulerer kommunens behandling av økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning. Den nye forskriften erstatter tre forskrifter. Framsikt har innarbeidet de nye skjemaene.

KMD

Mål og strategier i handlingsplanen

Asker kommune har utarbeidet en veiledning til bruk av mål, strategier, oppdrag og oppgaver. Vi synes denne veiledningen er en veldig god begrepsdefinisjon og vil derfor dra den fram her. Du kan også lese om hvordan Framsikt støtter bruk av mål og strategier i handlingsplanen. 

Mål og strategi

Lag et planverktøy til kommunene!

- Lag en modul for kommunale planer! Dette entydige rådet fikk Framsikt da vi samlet 9 kommuner i Sandvika torsdag 13. juni for å drøfte behovet for en egen programvare for å produsere og publisere kommunale planer. - Dette vil være et nyttig verktøy for oss, var signalet fra så vel planleggere som økonomer.

Møte

Blogg template

  Tittel12 April, 2019 Intro "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo...

Digitale årsrapporter

En rekke kommuner har nå lagt fram digital årsrapporten for 2018 med bruk av Framsikt. En av de siste er Bergen kommune.

Digital årsrapport, Bergen

Framsikt Awards 2018

Under årets Brukerforumkonferansen ble det delt ut 4 ulike priser til dem som i år hadde publisert digital økonomiplan ved hjelp av Framsikt.

Bilde av mann som står foran en stor skjerm

Trainee i Framsikt

Trainee i Framsikt 02 November, 2018 Framsikt har i to år ansatt traineer gjennom programmet Look North trainee. Traineene er uunnværlige for oss. De bringer med seg en enorm evne til å lære, friske innfallsvinkler, og er en fantastisk drahjelp sier daglig leder i...

2 personer på en strand

Kommuniser bedre med heldigitale økonomiplaner

Kommuniser bedre med heldigitale økonomiplaner 23 Oktober, 2018 Kommunale budsjettprosesser innebærer mange vanskelige prioriteringer. Noen foregangskommuner har introdusert digitale verktøy som forenkler hele prosessen – fra de første, innledende møtene og helt...

En person viser en annen person noe på en laptop

Sven-Erik Antonsen er ny fagansvarlig Analyse

Sven-Erik Antonsen er ny fagansvarlig Analyse 31 August, 2018 Bjørn Brox går tilbake til Agenda Kaupang, og Agenda Kaupang begynner å bruke Framsikt. Bjørn Brox dessverre har valgt å gå tilbake til Agenda Kaupang for å arbeide rendyrket med konsulentvirksomhet mot...

En person skriver på en laptop

Framsikt gir økonomiforvaltning i tråd med ny kommunelov

Framsikt gir økonomiforvaltning i tråd med ny kommunelov 31 August, 2018 Med Framsikt blir det enklere å innfri kravene i ny kommunelov. Stortinget vedtok den nye kommuneloven 7. juni 2018. Blant endringene var lovfesting av det kommunale selvstyret, og kommunenes...

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Ny kommunelov

De syv fallgruvene i Kostra-analysen

De syv fallgruvene i Kostra-analysen 19 Juni, 2018 Vårens vakreste eventyr i er full gang, nemlig Kostra-analysen. Sannhetens øyeblikk er sammenligningen av kostnader med andre kommuner. Dessverre er det lett å gjøre feil. Her er en oversikt over de viktigste...

En person skriver på en laptop

Årets traineer

Framsikt har nå etablert en organisasjon på over 30 ansatte med en god kombinasjon av erfarne medarbeidere og unge nyutdannede. Også i år har vi trainee-stillinger i samarbeid med Look North Trainee, og vi har allerede ansatt 3 nye traineer (og søker etter en...

Silje Engmo, Markus Radszuweit og Mariel Sagbakk

Integrering av flyktninger redder kommuneregnskapet

Flere kommuner forteller at de har hatt store overskudd på integrering av flyktninger de siste årene. Her får du noen tips til hvordan et flyktningregnskap kan lages. Skrevet av: Bjørn Brox Flyktningregnskap har vært tabu i kommunene helt siden ordfører Søviknes i...

Årsmeldingen er på nett

Et sikkert vårtegn er behandlingen av årsmeldinger og flere av våre kunder jobber i disse dager med å ferdigstille årsmeldingen. Årsmeldingen viser hva som er levert på de ulike tjenesteområdene det siste året. Den inngår i det overordnede planverket til kommunen...

Velkommen på laget

I april fikk vi enda en dyktig rådgiver med på laget – Jo Audun Øverby. Jo Audun kommer fra stillingen som assisterende rådmann i Nord-Aurdal kommune og bringer med seg over 20 års erfaring som kommunal leder på rådmannsnivå. Blant annet som rådmann, assisterende...

Gi kommunene regnskapsloven!

De spesielle regnskapsreglene i kommuneloven gagner ikke styringen av kommunene. Skrevet av: Bjørn Brox Norge har pålagt kommunene å føre regnskapet sitt etter et spesielt sett av regler, basert på det såkalte «anordningsprinsippet». Kommunereglene avviker mye fra...

Framsikt blir flere

Vi opplever stor etterspørsel etter Framsikts løsninger, og vi har derfor en tid annonsert etter flere dyktige medarbeidere, slik at vi kan stille til rådighet solid fagkompetanse og gi god oppfølging til våre kunder. Vi har fått tre nye kollegaer i mars og får...

Administrasjonen trylles bort i kommuneregnskapene

Administrasjon er den minst pålitelige delen av kommuneregnskapet. Administrative utgifter blir ofte dyttet ut i tjenestene.  Det er fritt frem for slike krumspring, for Kostraregnskapet blir ikke revidert. «Administrasjon og styring» er kostra-funksjonene 100...

Kommuneplanen og økonomiplanen. Skal de to noen gang møtes?

Hvis det skal bli sammenheng i det kommunale planhierarkiet, må begge plantypene endres ganske mye. Skrevet av: Bjørn Brox Etter kommuneloven skal kommunen lage en fireårig, rullerende økonomiplan. Etter plan- og bygningsloven skal kommunen lage en kommuneplan med...

Produktutvikling i første kvartal 2018

Ved siden av løpende forbedringer av modulene i Framsikt så er det, som tidligere annonsert, to områder som har særlig fokus i produktutviklingen i starten av året. Det er ny modul for Virksomhetsplan og ny løsning for Årsrapport på web. Modulen for Rapportering er...

Nå starter skattejakten!

Tilskuddet til ressurskrevende tjenester er blitt en gullgruve for kommunene. Det kan virke som om noen kommuner har fått gullfeber. Skrevet av: Bjørn Brox Innen 28.2. skal kommunene rapportere sine utgifter til «ressurskrevende tjenester». Dette er en stadig...

Kommunale foretak virker ikke

Styringsproblemene i kommunale foretak overskygger de faglige fordelene i de fleste kommuner. Skrevet av: Bjørn Brox Et kommunalt foretak er en kommunal bedrift eid hundre prosent av kommunen. Foretaket har eget styre og eget regnskap. Det er en del av kommunen som...

Gjør som Bergen: lag ditt eget konsernregnskap

Nesten all analyse av kommuneøkonomi bruker konsernregnskapet, men bare et fåtall kommuner lager sitt eget konsernregnskap. Skrevet av: Bjørn Brox Kommunekonsernet er et begrep funnet på av Statistisk Sentralbyrå. Kommunekonsernet omfatter kommunekassen...

Skaff handlingsrom ved å deflatere renter og avdrag

Når kommunen budsjetterer i faste priser i økonomiplanen, må verdien av renter og avdrag reduseres.  Her ligger det skjulte reserver i mange kommunebudsjetter. Skrevet av: Bjørn Brox Det er vanlig å budsjettere i faste priser i kommunesektoren. Det betyr at...

Kommunene kaster ikke tiden bort på tull

Uklare regler fører til lite kontroll med pengebruken i private barnehager. Skrevet av: Bjørn Brox Barnehagelovens paragraf 14a sier at private barnehager har ikke lov til å bruke offentlige tilskudd til annet enn barnehagedrift. De kan ikke betale overpris på...

Sammenligning med nye kommuner i Framsikt Analyse

Nå er det mulig å sammenligne egen kommune med de nye kommunene som oppstår i 2018 eller i 2020. Framsikt Analyse er et dataverktøy for å sammenligne kommuner med hverandre når det gjelder finanser, tjenestekostnader og tjenestekvalitet. Basen inneholder alle...

Framsikt Virksomhetsplan

Utviklingen av modulen Virksomhetsplan har startet. Arbeidet skjer i samarbeid med Asker, Drammen, Larvik og Horten kommune. Telemark Fylkeskommune vil også medvirke. Vi kommer her med en liten status på hva som er utviklet så langt og plan for videre utvikling i...

Årsrapport på web

Vi videreutvikler nå modulen for Rapportering slik at den kan benyttes til også å utarbeide Årsrapport som kan publiseres digitalt på web. Med modulen Rapportering kan man i Framsikt utarbeide tertialrapporter hvor man rapporterer på økonomi, sykefravær,...

Bli med på en tur til vårt kontor i Bangalore, India

Vår utviklingsansvarlig Øyvind Stavenes tok med seg kameraet da han sist reiste til India og du får her muligheten til å bli med på turen! Se vårt kontor i Bangalore, India, og møt våre flotte kollegaer i Framsikt Technologies Pvt...

Utviklingen i Framsikt

Utviklingen av Framsikt-verktøyet startet våren 2014 med Innovasjon Norge og engasjerte norske kommuner som partnere. Først som en ide-avklaring våren 2014 og deretter som et Offentlig-Finansiert-Utviklingsprosjekt (OFU). I starten var Steinkjer og Drammen kommune...

Kommuniser bedre med heldigitale økonomiplaner

Kommunale budsjettprosesser innebærer mange vanskelige prioriteringer. Noen foregangskommuner har introdusert digitale verktøy som forenkler hele prosessen – fra de første, innledende møtene og helt frem til ferdig vedtatt plan legges ut på internett. Det å...

Bergen og Trondheim har de beste økonomiplanene

Lurer du på hvem som lager de beste økonomiplanene? Framsikt har sammenlignet økonomiplanene for 2017-2020 til 300 norske kommuner. Bergen og Trondheim får godkjent på 26 av 37 punkter. Økonomiplanen et av de viktigste styringsverktøyene for kommunene. Framsikt har...

Framsikt inviterer til brukerforum for våre kunder

12-13.des 2017 inviterer vi våre kunder til Framsikts første brukerforum. Vår målsetning med disse dagene er å legge til rette for at dere gjennom kundeforedrag skal få innsikt i erfaringer og gevinstene fra kommuner som har benyttet Framsikts moduler i 2017. Det...

Piloter og utviklingsprosjektet

Det er nå 13 kommuner som utviklingspartnere i prosjektet og ytterligere 10 kommuner som har tatt i bruk Økonomiplan/Budsjett modulene. Utviklingen av Framsikt verktøyet går etter planen. Det har de siste månedene vært stort fokus på tertial- og månedsrapportering,...

Kommuneproposisjonen for 2017

Hvordan ser regjeringen for seg økonomien til kommunen til neste år? 11. mai ble kommuneproposisjonen for 2017 lagt frem av Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Ut i fra regjeringens forslag vil kommunesektoren få en vekst i frie inntekster neste år...

Digitalisering i kommune-Norge – et digitalt førstevalg

Digitalisering skjer på alle områder, også i offentlig sektor, og flere kommuner utvikler digitaliseringsstrategier i tråd med KS sin digitaliseringsstrategi som har hatt følgende visjon «En samordnet kommunal sektor leverer digitale tjenester som gir innbyggere og...

Bjørn Brox hjelper Framsiktkunder

Hver uke i 15 år har Bjørn Brox vurdert og anmeldt kommunale økonomiplaner og årsmeldinger på siste side i Kommunal Rapport. Han har klare meninger om utformingen av den perfekte økonomiplan. Hva bør den inneholde og hvordan bør den bygges opp. Han har også...

Nye KOSTRA-tall 15.mars og endringer i Framsikt Analyse

Framsikt Analyse er nede for vedlikehold 15. mars, men allerede fra 16.mars kl. 08.00 vil KOSTRA-tallene være tilgjengelig i Framsikt Analyse for kommuner (både kommunekasse og konsern). For fylkeskommuner vil tallene være klare i Framsikt Analyse fra 17.mars kl....

Nytt fra utviklingen av Framsiktverktøyet

Det er veldig gledelig at alle pilotkommuner som var med oss i fjor har valgt å delta i den videre utviklingen av Framsikt Rapportering og Framsikt Virksomhetsplan i 2017. I tillegg har Asker, Røyken og Hurum kommune valgt å tiltre prosjektet som piloter sammen med...

Referansegruppemøte

Mer enn 50 deltagere fra 23 kommuner i tillegg til representanter fra våre pilotkommuner, var sist uke samlet til "Åpent referansegruppemøte" for å dele erfaringer og høre om utviklingen av vårt nettbaserte verktøy for analyse, økonomiplanlegging, budsjettering,...

Framsikt Rapportering

Vi er nå godt i gang med utviklingen av Framsikt modulen for Rapportering. Den vil inneholde BI-funksjoner for styringsrapportering dvs. oversiktspanel med styringsinformasjon, grafer og nøkkeltall for ledere på ulike nivå. Her vil det benyttes data fra både...

Analyse – Videre utvikling

Tiden går fort og det er bare drøye tre måneder til KOSTRA-tallene for 2016 legges fram. Vi vil også denne gangen oppdatere Analysemodulen med ny og forbedret funksjonalitet. Vi planlegger i utgangspunktet å forenkle valg av maler i løsningen, nye grafiske...

Smarte byer og kommuner

Framsikt deltok i forrige uke på konferansen Nordic Edge i Stavanger. Nordic Edge ønsker å sette Norge og Norden på kartet som ledende innen Smartby-teknologi. De markedsfører konferansen med «Nordic Edge Expo er en av Europas viktigste arenaer for alle som er...

Kommune-NM 2016: Få innbyggere, lav vekst og utvikling?

Kommune-NM 2016, utarbeidet av NHO, er nå klart. Her rangeres kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse, og kommunal økonomi. Framsikt viser totalrangeringene for landet totalt og...

Rangering av kommunal effektivitet

Vi har benyttet våre nye effektivitetsindikatorer for kommunal tjenesteproduksjon, som er beregnet for 384 norske kommuner, til å rangere hvilke kommuner som har mest effektiv tjenesteproduksjon. Beregningen er justert for utgiftsbehov og er gjort henholdsvis for...

Produksjon, ressursbruk og effektivitet

Etter at de endelige tallene for KOSTRA ble publisert er Framsikt sine produksjonsindekser oppdatert. Denne er beregnet med samme metodikk som TBU (samt SØF) benytter i sine beregninger for produksjonsindekser. Du kan lese mer om beregningene i vår hjelpesenter....

Produksjonsindekser

Analyser av kommunens pengebruk på ulike tjenester er interessant og viktig. Analysene gir virkelig verdi når man kan trekke inn i analysen hvor mye man får igjen for pengene. Framsikt har derfor beregnet produksjonsindekser som et uttrykk for hvor mye tjenester...

Folkehelseprofil- Oversiktsdokumentet for folkehelse

Lov om folkehelsearbeid (folkehelselova) gir retningslinjer om at kommuner og fylkeskommuner skal ha oversikt over helsetilstand og faktorer som påvirker helsetilstanden (§5). Oversikten skal inngå som grunnlag i arbeidet med kommunens planstrategi (§6), og bør...

Risiko kortsiktig gjeld

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte nylig ut på høring et forslag til endringer i regelverket for finans- og gjeldsforvaltningen i kommunene. Formålet med endringene er å få fram ansvaret som kommunestyret har for å vurdere og ta stilling til risiko som...

KOSTRA-analyse i årsmelding og årsrapport

I år kommer påsken imellom publiseringen av KOSTRA-tall og fristen for årsmeldinga. Dette gjør det ekstra viktig både å planlegge, og å sette av tid til selve analysen. Med gode forberedelser, og utnyttelse av Framsikt Analyse, er det fullt mulig å inkludere en god...

KOSTRA-tallene kommer 15/3 – Nyheter i Framsikt Analyse

Framsikt Analyse oppdateres med KOSTRA-tall for 2015 den 15.mars. Framsikt Analyse vil da være tilrettelagt også for Fylkeskommuner. Vi gir samtidig tilgang til mer data og ny funksjonalitet. Vi utvider med grunnlagsdata (nivå 3), behovsprofiler, klimaindikatorer...

Våre verdier

I januar avholdt vi Kick off for 2016 som «Framsikt året». Kick off skjedde i år i Bø, og en av mange oppgaver på agendaen var å definere de verdier som skal prege Framsikt. Arbeidet med idemyldring, definering og endelig valg skjedde i flere sesjoner og de...

Seks tips til bedre økonomiplanlegging

Gjesteblogg av Bjørn Brox, Agenda Kaupang AS Økonomiplanen er lovpålagt gjennom kommuneloven, men kravene til økonomiplanen er svært uklare i lov og forskrift. Kommunaldepartementet har laget en veileder for økonomiplanlegging, men fremdeles er kommunenes...

X