Digitalisering skjer på alle områder, også i offentlig sektor, og flere kommuner utvikler digitaliseringsstrategier i tråd med KS sin digitaliseringsstrategi som har hatt følgende visjon «En samordnet kommunal sektor leverer digitale tjenester som gir innbyggere og næringsliv et reelt digitalt førstevalg».

 KS sin digitalstrategi som det ble lenket til over gikk ut i 2016, men det utarbeides en ny strategi som skal gjelde årene frem over. Høringsversjon av denne kan ses her.

Hva innebærer et digitalt førstevalg? Gjennom digitalisering skal man gi forenklet tilgang til informasjon og tjenester. Samhandling digitalt skal være innbyggernes og næringslivets førstevalg. Det betyr at tjenestene må gi kvalitetssikret informasjon og raskere og bedre møte med det offentlig. Målet er at det skal bli en selvfølge at det er digitale løsninger som velges og at folk aktivt må velge å bli papirbruker, og ikke omvendt som det er i dag. Det forutsetter også at de ansatte har tilgang til velfungerende IKT-systemer som effektiviserer og forenkler arbeidsprosesser. Her brukes internettbaserte tjenester (skytjenester) i stadig større omfang.

Framsikt håper å kunne bidra til digitaliseringsprosjekter i norske kommuner ved å tilby en helhetlig løsning hvor flere av dagens styringsprosesser kan gjøres i ett og samme verktøy, noe som forenkler arbeidet for hele administrasjon. Verktøyet består av flere moduler og disse dekker til sammen ståstedsanalyser, mål, handlingsplaner, tiltak og budsjettrammer for tjenestene. Framsikt åpner opp for et tettere forhold til tallene og tilbyr også et oversiktlig rapporteringsverktøy slik at man hele veien har kontroll, lettere ser sammenhenger og kan kvalitetssikre informasjon.

De ferdige analysene, handlingsplanene og budsjettene kan tilgjengelig gjøres digitalt for kommunens innbyggere gjennom publiseringsfunksjoner i Framsikt. Økonomiplaner som tidligere kom i papirformat kan nå ses i et brukervennlig og interaktivt grensesnitt. Dette åpner opp for bedre innsikt og forståelse fra innbyggernes side.
Svært mange av de digitaliseringsstrategier som er laget hos kommunene har til felles at de fokuserer på at digitalisering kan/skal gi økt kvalitet, effektivisering, åpenhet og tilgjengelighet ovenfor innbyggerne. Vi mener at digitalisering også kan bidra likedan intern i organisasjon og dermed gi bedre oversikt, bedre beslutninger og resultater.

Hva kreves det for å realisere en digitalstrategi? Det er viktig å merke seg at digitalisering er ikke det samme som bruk av IT-systemer. Det omhandler samspillet mellom organisasjon, prosesser og teknologi. Gode, etablerte og dokumenterte arbeidsprosesser må derfor ligge i bunn for digitalisering og bruk av ulike IT-løsninger.

Med dette i bakhodet håper vi at Framsikt i tiden fremover kan bli et digitalt første valg innad i kommune-norge.

Share This
X