Framsikt Awards 2019

29

November, 2019

Under årets Brukerforumkonferansen ble det delt ut 5 ulike priser til dem som i år hadde publisert digital økonomiplan ved hjelp av Framsikt.

Vi har nå mange kunder som bruker Økonomiplanmodulen – det er over 60 kommuner som i år har publisert digitale økonomiplaner, og det er veldig interessant å sammenlikne hva de har gjort ulikt (og likt) i felles verktøy. Det legges ned mye arbeid for å komme frem til sluttproduktet, og vi synes brukerkonferansen er en flott anledning til å dele ut priser for den innsatsen som legges ned i økonomiplanene og i rapportering tilbake til politikerne og innbyggerne hvert år! Målet med prisene er å gi anerkjennelse og stimulere til erfaringsutveksling mellom kommuner.

De fem prisene var som følger;

Beste forside

(Publikumspris)

Her stemmer publikum fram sine tre favorittforsider, basert på bruk av forsidebilde, bruk illustrasjonsbilder, bruk av overskrifter og ingress (lett å lese teksten), samt bruk av nøkkeltall og grafikk.

De tre favorittene her var;  Nordre Follo, Lunner og Alta kommune.

Best illustrerte økonomiplan

(Framsiktjury)

Med denne prisen har vi ønsket å hedre en økonomiplan som kommuniserer godt gjennom bruk av bilder og andre visuelle virkemidler. Vi har forsøkt å vurdere dette med blikket til målgruppa som er kommunestyremedlemmer, innbyggere og presse.

Vi har lagt vekt på

  • gode bilder som er relevante for tematikken og gir et godt helhetsinntrykk
  • at bilder og andre visuelle element har tilhørighet til kommunen
  • bruk av video som får fram de viktigste satsingene, uten å være for lang, og med gode undertekster
  • samt bruk av andre visuelle virkemidler

Vi ønsker å hedre kommuner som har laget en økonomiplan, der hovedbudskapet er tydelig, lett å finne og tilpasset målgruppen.

De nominerte var her; Lier, Horten og Kristiansand kommune.

Lier

Horten

Kristiansand

Innovasjonsprisen

(Framsiktjury)

Med denne prisen har vi ønsket å hedre en økonomiplan der man har vist evne til å være nyskapende innenfor rammene av Framsiktløsningen. Dette kan være seg gjennom innovativ bruk av Framsikt funksjonalitet, der man har tenkt litt utenfor boksen og funnet muligheter som kanskje verken Framsikt eller andre kunder har tenkt på, samt innovativ bildebruk. Og ikke minst tatt i bruk ny funksjonalitet utviklet i 2019; klimabudsjett, grafiske nøkkeltall, grafikkmuligheter, investeringskart, interaktive mål og Kostra-tabeller, samt bærekraftsmål.

De nominerte er; Røros, Karmøy, Nesodden og Bergen kommune.

Vi vil ellers nevne at det i år er 15 kommuner med investeringskart og 6 med klimabudsjett på et eller annet nivå. Vi vil også trekke fram Nesodden og Tromsø sitt utrettelige arbeid med tabeller for gebyrer, drone filmen til Lunner, web kamera på investeringer i Hadsel (se eksempel live fra Nybygg Stokmarknes skole) og kortfilmen til Flesberg. Det er også positivt at stadig flere kommuner har valgt å tilrettelegge budsjettet som åpne data for gjenbruk.

Den rødeste tråden

(Framsiktjury)

Med prisen «Den røde tråden» har vi ønsket å hedre en kommune som med digitale dokumenter har skapt en god sammenheng fra overordnede planer, via handlingsdelen (økonomiplanen) til gjennomføring og rapportering.

Vi har sett etter kommuner som bruker kommuneplanens samfunnsdel aktivt i økonomiplanen, gjerne gjennom å hente visjoner, mål og satsingsområder herifra. Vi har sett etter om kommunedirektøren rapporterer på mål, tiltak og oppdrag gjennom året. Og, om det er rapportert på verbalvedtak. Endelig har vi sett på om årsmeldingen på samme måte rapporterer på det som er planlagt i økonomiplanen.

De nominerte er; Gjøvik, Bergen og Larvik kommune.

Beste økonomiplan – fagprisen

(Kåret av Agenda Kaupang v/ Bjørn Brox)

 

Dette er årets fagpris og dermed kanskje også den mest prestisjetunge prisen. Agenda Kaupang og Framsikt har i tre år samarbeidet om å kartlegge hvordan kommuner lager og bruker økonomiplanene som styringsverktøy.

Evalueringen som ligger til grunn for prisen, gjøres ut fra et sett kriterier knyttet til økonomisk kontroll, effektivitet, målstyring og enkelhet. I fjor ledet Brox arbeidet med å gå gjennom 300 planer. I år har han gått gjennom de 100 beste fra i fjor.

Finalistene kjennetegnes av de i stor grad oppfyller hovedkriteriene i analysen. Det ene er at det dokumenteres økonomisk kontroll. Og viser at det er sunn økonomi. Det andre er målstyring – hva får kommunen igjen for pengene som skal brukes i form av kvalitet i tjenestene. Det tredje hovedkravet er at det er enkelt å forstå, at økonomiplanen fungerer som et godt styringsverktøy.

Det vektlegges at de tre finalistene har klart å håndtere alle kravene som ligger i hovedkriteriene, men samtidig at de alle har litt forskjellige styrker og svakheter. Det er ikke sånn at det finnes perfekte planer. Alle de tre har både gode beskrivelser av økonomien i kommunen og bruker nøkkeltall for finans for å tydeliggjøre. De viser også kostnader og kvalitet sammenlignet med andre kommuner.

De tre som kom best ut av gjennomgangen – og som ble nominert til årets fagpris – var Bergen, Kongsvinger og Karmøy kommune.

Og vinnerne ble…

 

Alta – Beste forside

Kristiansand – Best illustrerte økonomiplan

Vinneren av «Best illustrerte økonomiplan» har i stor grad brukt bilder fra egen kommune. Bildene er relevante for det innholdselementet de er knyttet til og understøtter det budskapet som formidles. Vi synes også kommunen har vært kreative og på noen steder funnet andre bilder enn det vi ville forventet. Juryen er særlig imponert over måten tjenesteområdene er illustrert på. Kommunen har brukt ulike bilder på ulike organisatoriske nivå og funnet bilder som på en god måte illustrerer tjenestene.

De har vært flink å meddele budskapet i økonomiplanen på en ryddig, oversiktlig, informativ og innbydende måte. De har stort sett holdt seg til tematiske bilder av god kvalitet, og tilhørende bildetekst/fotograf. Totalinntrykket vi som jury sitter igjen med er meget godt.

Bergen – Innovasjonsprisen

Larvik – Den rødeste tråden

Vinneren har et plansystem med rapportering som henger veldig godt sammen. Det er en tydelig tråd mellom kommuneplanens samfunnsdel, handlingsdel/økonomiplan, samt rapportering gjennom perioderapporter og årsmelding. Juryen vil særlig fremheve rapporteringen på:

  • Målstrukturen, med synliggjøring av status
  • Verbalvedtak
  • Økonomiplantiltak

Kommunedirektøren rapporterer også systematisk på status på arbeidet med andre planer.

Karmøy – Beste økonomiplan, fagprisen

Bjørn Brox, Agenda Kaupang, trekker her fram at det Karmøy er spesielt gode på, og som de nesten er alene om, er 10-årg investeringsbudsjett. Kommuneloven stiller krav om fireårig. Noen kommuner har lengre planleggingshorisont, noe som åpenbart er fornuftig. Karmøy fikk også plusstegn i margen for å sammenligne seg systematisk med andre kommuner.

 

Vi gratulerer! 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Framsikt blir flere

Vi opplever stor etterspørsel etter Framsikts løsninger, og vi har derfor en tid annonsert etter flere dyktige...

Kommunale planer – oppdatering på prosjektet

Over 50 kommuner bruker modulen Kommunale planer. Kommunene ser nytteverdien av verktøyet i sitt planarbeid. Et verktøy vi har bygd sammen med pilotkommunene. Prosjektet er nå avsluttet, men arbeidet med å forbedre og videreutvikle programvaren fortsetter med stor kraft.

Bildet viser en PC med Framsikt modulen Kommunale planer på skjermen
Share This
X