Framsikt Awards 2020

17

Desember, 2020

Karmøy har gjort det igjen; laget Norges beste økonomiplan og vunnet fagprisen for andre år på råd. Asker kommune stakk av med Bærekraftsprisen. Det er tredje år på rad at Framsikt kårer landets beste økonomiplan i Kommune-Norge. Prisutdelingen skjedde under Brukerforum 2020.

Nærmer seg full pott

Karmøy fra Nord-Rogaland er i ferd med å bli en premieplukker fordi kommunen vant igjen i år. Medfinalister var Gjøvik, Klepp og Bergen. Karmøy fikk 28,5 av 33 mulige poeng i år. De tre andre fikk 26 poeng.

Her kan du studere Karmøys økonomi- og handlingsplan for perioden 2021 til 2024.Slik ser Gjøviks viktigste styringsdokumenter ut. Og slik presenteres de i Klepp kommune. Mens Bergen gjør det på denne måten.

Juryen har bestått av Bjørn Arthur Brox fra Kaupang Agenda og Asbjørn Pedersen fra Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKKF). De har fått bistand av en gruppe studenter fra Universitet i Agder til datainnsamling og systematisering.

– Alle har sine sterke og svake sider. Karmøy skiller seg ut med enda mer gjennomført behandling av finanser og kostnadsnivå, uttaler juryleder Brox:

  • Karmøy er en av få som legger fram 10-årig investeringsbudsjett.
  • Karmøy er en av få som sammenligner det samlede kostnadsnivået sitt med andre kommuner.
  • Karmøy er en av få som legger fram budsjettet etter tjenester (altså Kostrafunksjoner), ikke etter intern organisering.
  • Karmøy er en av få som viser netto driftsresultat korrigert for bruk/avsetning til bundne fond (tar bort resultateffekten av selvfinansierte tjenester).

Kontroll, målstyring og enkelthet

Brox opplyser at kravene til årets planer er «i hovedsak de samme som ble brukt for å vurdere årsmeldinger og økonomiplaner i Kommunal Rapport i mange år»:

  • Økonomisk kontroll (ikke bruke mer enn du har, være effektiv).
  • Målstyring (resultater for pengene).
  • Enkelhet (skal brukes av legfolk i kommunestyret).

I år har juryen dessuten prøvd å følge opp de nye kravene i den nye kommuneloven, sier han:

  • Bedre kobling til kommuneplanen.
  • Konsernregnskap (som burde tilsi konsernbudsjett).
  • Finansielle handlingsregler – spesielt for netto driftsresultat, netto lånegjeld og disposisjonsfond.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

 

I prinsippet ble økonomiplanene til samtlige 356 kommuner vurdert etter 33 kriterier, men bare de som kommunene hadde publisert innen utgangen av 13. november, kom gjennom juryens nåløyet.

– Dette er en meget sen publisering, dersom politikerne skal få tid til å behandle styringsdokumentene på en skikkelig måte, poengterer Brox.

Det var 180 slike planer. Dessuten ble kommunenes finansielle nøkkeltall i alle publiserte planer gjennomgått.

– Vi stilte krav om at det skulle være handlingsregel, budsjetterte verdier, historiske data og sammenligning med andre kommuner, sier juryens leder.

Det var 44 slike planer. Og det er disse 44, med gode finansielle nøkkeltall, som ble vurdert etter de nevnte 33 kriteriene for økonomisk kontroll, målstyring og enkelthet (slik at de er lette å forstå).

Fant ingen konsernbudsjett

«Litt skuffet» var Bjørn A. Brox over at juryen ikke kunne finne konsernbudsjetter i sin gjennomgang av kommunenes økonomi- og handlingsplaner. Med konsern menes her definisjonen etter kommuneloven, altså kommunekassen og kommunale foretak.
Ingen av kommunene hadde publisert et slikt konsernregnskap.


Foto: Framsikt AS

Paul Chaffey (H), statssekretær i Kommunal og Moderniseringsdepartmentet, sto for den digitale overrekkelsen av den nye Bærekraftsprisen. Kristine Andenæs, seksjonsleder for strategi og utvikling i Asker kommune, var åpenbart fornøyd.

 

«Bærekraftige» Asker

Den nyinnstiftede Bærekraftsprisen gikk til Asker kommune. Her var Lillestrøm og Nesodden med fram til målstreken.
Bærekraftsprisen går til økonomiplanen som har innarbeidet FNs bærekraftsmål på en best mulig måte. Per i dag er det 40 kommuner (blant de 90 som har utarbeidet med Framsikt) som har implementert disse målene i sine økonomiplaner.

Her finner du Askers «bærekraftsplan».

 

Best illustrert i vest

Den best illustrerte økonomiplanen for perioden 2021 til 2024 har Bergen kommune laget. Her måtte Lørenskog og Karmøy se seg slått på oppløpet.

Her finner du Bergen sin handlings- og økonomiplan.

 

Nesodden med rødest tråd

Rød-tråd-prisen går til kommunen som klarer å vise sammenhengen mellom økonomiplan og rapporteringen på en best mulig måte. Poenget her er helhetlig virksomhetsstyring.

Nesodden vant denne.

Publikumsprisen gikk til Kinn kommune. Deres handlings- og økonomiplan kan sees her.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Nytt opplæringstilbud i Framsikt

Har din kommune nyansatte som skal lære seg Framsikt? Eller er det funksjonalitet i systemet du gjerne skulle hatt ett kurs i? Fra høsten 2022 tilbyr Framsikt et bredere opplæringstilbud i form av digitale og fysiske kurs innenfor en rekke aktuelle tema.

Innovasjon og planlegging

Her følger en presentasjon og tilhørende refleksjoner om et bokprosjekt, med navn «Innovation in Public Planning. Calculate, Communicate and Innovate». Så kan en spørre seg om hvorfor Framsikts store lesekrets, dere praktikere, skal ha interesse og nytte av å lese om en planteoretisk bok?

Share This
X