Hvilken kommune har Norges beste handlings- og økonomiplan?

28

august, 2023

Skrevet av Ole Grinde, seniorrådgiver i Framsikt og juryleder

Landets kommuner er nå godt i gang med arbeidet med å utarbeide en handlings- og økonomiplan for 2024-2027. Denne planen er blant de mest sentrale styringsdokumentene som utarbeides i en kommune og bidrar til god langsiktig økonomisk styring, prioritering av kommunens midler og en beskrivelse på handlinger som skal gjennomføres for å nå kommuneplanens samfunnsdel.

Som tidligere år vil det deles ut en rekke priser på Framsiktkonferansen som arrangeres 29. og 30. november, blant annet fagprisen for beste handlings- og økonomiplan. For å kåre en vinner av denne prisen er det satt ned en jury som kartlegger alle handlings- og økonomiplaner som er offentliggjort innen 10.november.

Hva ser vi etter for å finne den beste planen?

Et av hovedmålene med dette arbeidet er å stimulere flere kommuner til å få en god handlings- og økonomiplan. Arbeidet er delt inn i tre ulike kategorier:

Langsiktig og god økonomistyring

Det er utarbeidet en rekke kriterier for å finne den kommunen vi mener bidrar til en langsiktig og god økonomistyring. Eksempler på dette kan være:

  • Bruk av KOSTRA-tall som viser status sammenliknet med andre kommuner
  • Sentrale nøkkeltall og handlingsregler som beskriver utviklingen i kommende fire-års periode
  • Hvordan de økonomiske rammene kan sees i forhold til forventet befolkningsendring

I tillegg til dette har det over flere år vært mulig å utarbeide et 10-års forslag på investeringsbudsjettet, men nytt for kommende økonomiplan er at det også nå mulig å utarbeide et driftsbudsjett utover de lovpålagte 4 årene. Dette mener vi er sentralt med tanke på de demografiske endringer landets kommuner nå står overfor, å kunne planlegge i et litt lengre perspektiv enn kun fire år.

Kommunens handlingsdel til vedtatt samfunnsplan

En del av arbeidet er å se på hvordan kommunen utarbeider en handlingsdel til kommuneplanens samfunnsdel. Vi ser på hvordan kommunen definerer målsettinger med tilhørende handlingselementer i kommende periode så dette blir en handlingsorientert plan og om kommunen kobler økonomiske driftsrammer, investeringsprosjekt og øvrige oppgaver mot de overordnede mål. Gjennom dette kan drifts- og investeringsbudsjettet bli et virkemiddel for å nå de mål som er vedtatt i den langsiktige samfunnplanen til kommunen.

Presentasjon av dokumentet

En handlings- og økonomiplan er et omfattende dokument og juryen vurderer hvordan kommunen har utarbeidet dokumentet, hvor omfattende dette er og om planen har et lettfattelig og enkelt språk som er lett å skjønne for de folkevalgte og legger til rette for en tydelig og effektiv debatt i de ulike politiske organ.

Hvordan er prosessen lagt opp frem til en vinner blir kåret?

Med så mange flotte handlings- og økonomiplaner som utarbeides årlig, er det et vanskelig arbeid å komme frem til en vinner. For å lykkes i dette arbeidet, er det utarbeidet et kriteriesett over flere år og som nå er revidert. Selve prosessen blir delt inn i tre ulike faser.

I fase 1 vurderes de mest sentrale kriteriene. De kommunene som scorer best i denne fasen går videre til fase 2. Erfaringsmessig vil dette gjelde for rundt 60 kommuner.

I fase 2 blir de utvalgte kommunene vurdert opp mot kriterier som er satt opp i arbeidet innen områdene økonomisk kontroll, hvordan dette faktisk er en handlingsdel til kommuneplanens samfunnsdel og hvordan planen presenteres for folkevalgte og innbyggere. Når dette arbeidet er fullført, går vi over i fase 3. Her blir de kommunene som får høyest score plukket ut og juryen vil studere disse planene i detalj. Tre kommuner blir nominert på selve konferansen og det plukkes ut en vinner som vi mener er mest komplett for 2024-2027.

Hvem er med i arbeidet?

Juryen består av tre personer som har bred erfaring fra kommunal sektor. I tillegg er det tre masterstudenter som bistår i fase 1 og 2 av arbeidet som plukker ut de ca 25 beste. Når dette arbeidet er utført fullfører juryen den siste kvalitative gjennomgangen av de resterende planene og plukker ut en vinner.

Juryens vinner vil hedres på Framsiktkonferansen den 28. og 29. november og vi håper dette bidrar til inspirasjon og læring for andre kommuner.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

 

Flere nyheter

Framsikt styrker arbeidet på universell utforming

I Framsikt jobber vi kontinuerlig for at løsningen skal bli bedre på universell utforming. For å hjelpe oss i dette arbeidet vil vi framover samarbeide med selskapet Inklud. De er sertifiserte tilgjengelighetseksperter og utviklere med bred erfaring fra private og offentlige aktører.

Over 260 deltagere samlet på Framsikt Brukersamling

Over 260 deltagere fordelt på 88 kommuner og 7 fylkeskommuner var forrige uke samlet til Framsikt Brukersamling. Vi takker for to fine dager sammen, og gleder oss allerede til neste år! Her kan du se bilder og lese en oppsummering av samlingen.

Mann holder foredrag helt fremst i et rom. Foran sitter publikum.

Status oppdatert grensesnitt i Framsikt

Stadig flere moduler i Framsikt får oppdatert brukergrensesnitt, med raskere skjermbildelasting og ytelse. I denne artikkelen kan du lese om planlagt framdrift for oppdatering av brukergrensesnitt samt hvilke moduler og funksjoner som skal oppdateres framover.

Dame skriver på pc
Share This
X