Hvordan ser regjeringen for seg økonomien til kommunen til neste år? 11. mai ble kommuneproposisjonen for 2017 lagt frem av Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Ut i fra regjeringens forslag vil kommunesektoren få en vekst i frie inntekster neste år på mellom 3,8 og 4,3 milliarder. Av disse spises 2,2 milliarder opp av endringer i befolkningssammensetning, og 350 millioner til økt forventet pensjonskostnader. Da gjenstår det en vekst på mellom 1,25 og 1,75 milliarder neste år. Av disse går 0,3 milliarder til fylkeskommuner.

Med Framsikt Analyse kan du med et tastetrykk i funksjonen for befolkningsutvikling se hva endringene i befolkningssammensetning vil bety for utgiftene i din kommune.

KS sin prognosemodell gir muligheter for å se hvordan kommunens inntekter fra skatt og rammetilskudd utvikler seg. For mange er det komplisert å legge inn hvordan egen utvikling i befolkningssammensetning, ift. landets utvikling, påvirker inntektene. Med Framsikt Analyse kan du enkelt ta ut et datagrunnlag som du kan lime rett inn i modellen.

Jan Tore Sanner la vekt på at det er flere utfordringer i Norge og i kommune-Norge; «Vi er i en mer krevende situasjon nå enn det vi har vært på lenge». Noe har vi kjent til fra i før av, for eksempel eldrebølgen som setter kommune under press med færre yrkesaktive og større kostnader i pleie og omsorg setter kommunene under press.  Flyktningsituasjon er krevende å håndtere. Samt kraftig nedgang i oljesektoren som gir utfordringer for dem som har mistet jobben samt for Norge som nasjon.  Det må legges bedre til rette for omstilling og nye arbeidsplasser.

Det stilles klare forventninger til effektivisering av egen drift og kommunene må arbeide med å forenkle, fornye og forbedre tjenestene. Vi går nå inn i en situasjon der det blir mindre økonomiskhandlingsrom på de økonomiske budsjettene. Oljeprisen tilsier at handlingsrommet blir mindre og dette får konsekvenser for statlige og kommunale budsjetter.

Dersom kommunesektoren effektiviserer med 0,5 % i 2018 vil det tilsvare 1,2 milliarder kronet til å styrke tjenestene.

Framsikt Analyse gir deg enkelt innsikt i hvilke muligheter din kommune har for omprioritering og effektivisering.

Share This
X