I år kommer påsken imellom publiseringen av KOSTRA-tall og fristen for årsmeldinga. Dette gjør det ekstra viktig både å planlegge, og å sette av tid til selve analysen. Med gode forberedelser, og utnyttelse av Framsikt Analyse, er det fullt mulig å inkludere en god mål- og tilstandsoppsummering basert på KOSTRA og annen statistikk i selve årsmeldingen.

 

Denne artikkelen tar for seg prosessen med å lage en helthetlig analyse, med en relativt overordnet beskrivelse. Den er skrevet med tanke på utarbeidelse av årsmelding/årsrapport, men innholdet er også relevant i forhold til å lage analyser i andre faser av årshjulet.

 

Tips til forberedelser som kan gjøres i forkant av publisering av de foreløpige KOSTRA-tallene (16/3) i Framsikt Analyse.

Definer og involver:

Planlegg hvem som skal bidra i analysearbeidet og sett av tid både til forberedelser og selve gjennomføringen. Planlegg opplæring av de som ikke kjenner løsningen, eller som har behov for en repetisjon av hvordan man jobber effektiv med løsningen.

Gjennomgå overordnede dokumenter som kommuneplan og økonomiplan med de som skal delta i utarbeidelsen av analysen. Identifiser mål, og tiltak som man ønsker å evaluere gjennom analysen.

Velg indikatorer:

Prioriter de rapporteringsområdene som skal ha mest fokus i analysen, og gjør et foreløpig utplukk av indikatorer i forkant av KOSTRA publiseringen. Det er viktig å gjøre en vurdering av de også etter tallene kommer, men mange indikatorer vil det være viktig å ha med uavhengig av utviklingen sist år.

Velg sammenligningskommuner:
Vi anbefaler at det gjøres en vurdering av hvilke sammenligningskommuner som skal brukes i forkant av de foreløpige KOSTRA-tallene. Det har stor verdi å sammenligne med andre, men mange velger å bruke kommuner som ligger i geografisk nærhet i stedet for å lete etter relevante kommuner som har forutsetninger likest mulig sin egen kommune. En øvelse der man leter etter kommuner med likest mulig forutsetninger gir større innsikt, samtidig som man kan velge å ta med de sammenligningskommuner man har pleid å bruke.

 

Etter publisering av de foreløpige tallene

Gjennomgang av siste årsutvikling:

Noter kommentarer til endringer fra fjoråret direkte i analysen og se etter avvik som kan ha sin årsak i feilrapportering i KOSTRA-tallene. I Framsikt Analyse kan det være nytte å bruke tabellen «Hvilke indikatorer har endret seg mest?» for å se etter indikatorer som viser unormal endring.

Verifiser valgte sammenligningskommuner og valgte indikatorer

Ta en kvalitetssjekk på om valgte sammenligningskommuner fortsatt står til egne verdier/forutsetninger og foreta en evt. justering i valg av relevante kommuner. I vår løsning kan man lagre valgte kommuner som et standard utvalg for alle brukere slik at alle jobber med samme utgangspunkt i analysen.

Har man gjort et utplukk av indikatorer gjør man en evaluering av disse, og vurderer de ut ifra de nye tallene. Det er også viktig å se på utvikling av andre indikatorer enn de man har valgt i forkant, for å se etter utvikling som av en eller annen grunn bør få fokus.

Hold oversikt over fremgangen i analysearbeidet:

Dersom man involverer mange i selve analysen er det nyttig å følge tett opp for å se hvor langt de ulike har kommet i analysearbeidet. Bidra med innspill, engasjer og veiled, gjerne åpne opp for gruppearbeid eller annen form for samarbeid slik at de ulike kan høste erfaringer av hverandre.

I vår løsning har vi funksjonalitet for å se hvilke indikatorer der det er skrevet analysetekst og på den måten se fremgang i analysearbeidet på indikatornivå.

Produser et fullstendig dokument:

Det er i hovedsak to måter å utnytte Framsikt til å publisere selve analysen. Det ene er at å bruke funksjonaliteten for dokumenteksport i løsningen, det andre er å eksportere de enkelte indikatorer og oversikter inn i allerede eksiterende maler for årsmelding eller årsrapport.

Det å bruke dokumenteksporten egner seg svært godt, dersom man ønsker å presentere en sammenhengende analyse av de ulike rapporteringsområdene. Ved å bruke feltene i løsningen for analyse både på kommune og rapporteringsområde kan man lage et fullstendig dokument, med innholdsfortegnelse. Dette har blir gjort både som en del/kapittel i en årsmelding, som vedlegg til årsmelding. Framsikt egner seg godt også for de som velger å presentere analysen som et selvstendig nøkkeltallshefte.

Dersom man ønsker å presentere de ulike elementene man henter fra Framsikt i kombinasjon med stoff fra andre kilder, så kan det være like hensiktsmessig å eksportere de enkelte innholdselementene hver for seg. Spesielt dersom man har eksisterende maler for årsmelding, der indikatorer og statistikk er  integrert med annet innhold i rapporteringsområdet, og ikke som en sammenhengende analyse. Innholdselementer i Framsikt har valg på eksport til bilde eller excel, samt at man også kan velge å eksportere innholdet til dokument først, for deretter å kopiere elementene inn i ønsket mal.

For begge alternativer kan det være hensiktsmessig å bruke funksjonen for  publisering i løsningen. Publiserings funksjonen gjør det mulig å arkivere både selve dokumentet i løsningen, samt å arkivere analysetekst, slik at det er tilgjengelig for senere oppslag på de valgte indikatorene.

 

Oppsummering

Dette var noen innspill vi håper er nyttige både for deg som bruker Framsikt Analyse og for deg som vurder å ta i bruk vår løsning. Mer detaljerte beskrivelser av de ulike funksjonene, nevnt her, finner du i læringssenteret inne i løsningen, eller du kan ta kontakt med oss på support. Avslutningsvis oppfordrer vi til å bruke løsningen aktivt som den beste måten å lære på.

Når det gjelder opplæringen enten til de som ikke har brukt løsningen før, eller trenger en repetisjon anbefaler vi å melde seg på et av våre mange webinarer som er kostnadsfrie. Har dere spesielle ønsker eller behov for opplæring som dere vil ha bistand fra oss i Framsikt så kontakt oss, så finner vi en løsning for det.

 

Leser du dette og ikke bruker Framsikt Analyse i dag? Ta kontakt gjerne med oss, så kan vi fortelle mer om Framsikt Analyse

Share This
X