Framsikt Analyse oppdateres med KOSTRA-tall for 2015 den 15.mars. Framsikt Analyse vil da være tilrettelagt også for Fylkeskommuner. Vi gir samtidig tilgang til mer data og ny funksjonalitet. Vi utvider med grunnlagsdata (nivå 3), behovsprofiler, klimaindikatorer og investeringsindikatorer fra KOSTRA (nivå 3), samt nye datakilder som folkehelseprofilen, IMDI statistikk og kriteriedata fra Inntektssystemet.    

 

Kort oppsummert vil Framsikt Analyse etter 15.mars inneholde flere muligheter i innsparingsanalysen, ferdige analysemaler, enklere valg av indikatorer, flere valg for grafisk visning av indikatorer, deflator- og utgiftsbehovjustering på indikatornivå og bedre muligheter for å styre analyse- og dokumentproduksjonsprosessen. Det vil også være flere analysemuligheter rundt befolkningsutvikling.

Her kommer en oversikt over endringene og de nye mulighetene som kommer i Framsikt Analyse.

Søkefilteret for sammenligningskommuner

Det vil være flere indikatorer, bla. netto resultat, eiendomsskatt, kjøp av private tjenester og bruk av institusjonsplass. Dette gir enda bedre muligheter for å finne relevante sammenligningskommuner.

Innsparingsanalyse

Du kan nå velge om innsparingspotensialet skal beregnes fra laveste verdi eller gjennomsnittet av sammenligningskommuner. Man kan videre velge om man skal benytte sammenligningskommuner eller grupper. Gruppe kan være KOSTRA-gruppe, fylke eller ASSS for storby kommuner. Også her kan man velge om det skal benyttes laveste verdi eller gjennomsnitt.

Man kan nå velge å se innsparingsanalysen på funksjonsnivå i tillegg til rapporteringsområde. Analysen vil også vise produksjonsindeks fra TBU (med tall fra 2015) for sammenligningskommuner – for å se hvor mye som produseres i tillegg til netto utgift. Analysen vil ha oppslag for å vise underliggende indikatorer for produksjonstallet. Det vil i tillegg være oppslagsmulighet mot underliggende indikatorer som kan forklare netto utgift f. eks dekningsgrad, enhetskost og ulike kostnadsdrivere.

Utgiftsbehov- og deflatorjusteringer

Utgiftsbehovjusteringene benytter nå egen indeks hvor mål-aldersgruppe er nøytralisert når man analyserer netto utgift per innbygger for en aldersgruppe. Det er også tilgjengelig utgiftsbehovsjustering ved visning av netto/brutto utgift per innbygger, per tjenesteområde eller enkeltvis.

Man har mulighet til å justere tidligere års verdier til 2015 med bruk av TBU sin deflator. Dette gir bedre mulighet for å se real endring på indikatorer.

Analyseprosess og dokumentproduksjon

Analyse på tjenesteområde utvides med analysemaler slik at man enkelt kan ha ulike oppsett av indikatorer til bruk av Årsmelding, Økonomiplan, Tilstandsrapporter og egne analyser. Verktøyet kommer med et forslag, men kommunen kan lagre egne oppsett. Funksjonalitet for å velge indikatorer ut/inn av analysen er forenklet.

Modulen utvides med en administrasjon av analysene hvor man kan gi en veiledningstekst til brukere, velge analysemal med indikatorsett, sette tidsfrist, samt styre bruk av sammenligningskommuner.

Det gis også mulighet for å benytte ulikt utvalg av sammenligningskommuner på de ulike rapporteringsområdene.

Grafisk visning

Ved grafisk visning av enkelte indikatorer, kan grafene vises gruppert både per kommune og per år. Videre kan man sette sammen flere indikatorer i samme graf for å analysere samvariasjon f.eks mellom en utgift og en kostnadsdriver.

Man kan velge et utvalg av indikatorer og vise dem i listeform for eget fylke eller KOSTRA-gruppe. Et utvalg av indikatorer kan også vises som et edderkoppnett f.eks for lettere så se utvikling over år.

Man kan nå velge hvilke/hvilken grafisk illustrasjon som skal vises ved dokumenteksport.

Befolkningsutvikling

Befolkningsanalyse gis mulighet til å velge hvilken prognose, tidshorisont og visningsform som skal benyttes ved dokumentproduksjon. Analysen er også utvidet med mulighet til å se befolkningsvekst i % i tillegg til befolkningstall. Det planlegges å vise befolkningsvekst indeksert.

Videre vil det være en visningsmulighet for demografiutgift i analyseperioden. Denne bygger på TBU sin metodikk for beregning av demografiutgift i aldersgrupper. Det planlegges også historiskanalyse av befolkningsutvikling per kvartal og for endringstype (død, fødsel, flytting inn etc).

Annet

Søkefunksjon for å finne indikatoren du er på jakt etter.

Storbykommuner kan benytte gjennomsnitt fra ASSS nettverket. Andre kommuner kan også få definerte egne grupper til visning av gjennomsnitt eller til bruk i innsparingsanalysen.

Ved visning av indikatorer for et tjenesteområde kan man nå velge å bruke de 4 siste år for å se egenutvikling over tid. Man har også mulighet til å vise et utvalg av indikatorer per KOSTRA-funksjon og ikke bare per rapporteringsområde. Dette gir bedre oversikt ved analyse på store rapporteringsområder.

Share This
X