Målhierarkiet i Framsikt – fleksibilitet, bærekraft og handlingsdel

15

februar, 2022

Skrevet av Jo Audun Øverby og Sven-Erik Antonsen

Framsikt ønsker å hjelpe kommunene med å få til god planlegging og god styring. Helhetlig virksomhetsstyring kan bidra til bedre utvikling av lokalsamfunnet og bedre kommunale tjenester. Mål, strategier og handlinger er sentrale element i planlegging og styring. Her vil vi belyse hvordan disse begrepene er å forstå, og hvordan en kan bruke disse elementene i Framsikt.

Begrepene

Hva man legger i de ulike begrepene vil variere mellom kommuner. Det viktigste er kanskje at man internt i kommunen blir enige om hva som er mål, hva som er strategier og hva som er handlinger. Som en hjelp på veien vil vi her forsøke oss på noen definisjoner. De er også til hjelp for å forstå hvordan vi bruker begrepene i Framsikt. Vi har hentet inspirasjon fra publikasjonen «Virksomhetsstyring i Asker kommune».

Mål

Målene beskriver en fremtidig ønsket tilstand.

Strategier

Strategi beskriver veien til målet, hvilke veivalg man må ta eller endringer man må gjøre for å nå målene.

Strategier kan være mer eller mindre overordnede – gjelde hele kommunen eller enkelte områder som et tjenesteområde – og de kan være mer eller mindre konkrete. De angir likevel mer en retning enn å være helt konkrete handlinger. De vil typisk også gjelde over en lengre periode mens handlinger typisk avlutes når de er gjennomført.

Strategier er gjerne knyttet til mål, man har én eller noen (få) strategier for å nå et mål.

Handlinger

Handlinger er konkrete «ting å gjøre» for å nå målene. Disse handlingene kan være avledet av strategiene. Handlinger er typisk tidsavgrensede og man kan angi at det er gjennomført og avsluttet.

I Framsikt har vi fire typer handlinger:

Oppdrag: Handlinger som det ikke er knyttet økonomi til. Det betyr ikke at det ikke koster noe å gjennomføre oppdraget, men det skal kanskje gjennomføres innenfor vedtatte rammer eller det er på dette tidspunktet ikke beregnet noen kostnad ved gjennomføringen.
Tiltak: Handlinger som medfører endringer i driftsbudsjettet.
Investeringer: Handlinger som innebærer endringer i investeringsbudsjettet.
Klimatiltak:    Konsekvenser i form av endringer i utslipp av klimagasser (målt i CO2-ekvivalenter) av ting man gjør. Det kan være tiltak for å redusere utslippene, men også klimakonsekvensene (positive eller negative) av andre endringer.

Målhierarkiet i Framsikt

I Framsikt er det mål på tre nivåer:

  • Satsingsområder
  • Hovedmål
  • Delmål

Kommunen står fritt til å velge om man vil bruke alle tre nivåene. Det er likevel noen hensyn man må ta:

  • Man kan la være å bruke satsingsområder, men skal man bruke dem må man også ha hovedmål.
  • Delmål må knyttes til hovedmål, man får altså ikke brukt delmål uten også å bruke hovedmål.
  • Indikatorer, som brukes til å måle om man beveger seg i riktig retning i forhold til målet, kan bare knyttes til delmål.

Figuren nedenfor viser på en enkel måte nivåene i målhierarkiet i Framsikt:

Det er stor fleksibilitet i bruken av målhierarkiet, noe vi vil belyse i det følgende.

FN bærekraftsmål

Meld. St. 40 Mål med mening er Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030. Den ble vedtatt av Stortinget i 2021. I arbeidet med å nå målene har kommunene en svært viktig rolle.

I Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging 2019 – 2023 framgår det at bærekraftsmålene bør legges til grunn for planarbeidet i kommunene og fylkeskommunene.

Framsikt har lagt til rette for at kommunene kan synliggjøre hvordan deres arbeid bidrar til å nå bærekraftsmålene gjennom mulighet til å knytte kommunens egne hovedmål til FNs hovedmål og tilsvarende med delmålene. Videre utvikling av løsningen med fokus på bruk av indikatorsett for å kunne synliggjøre i hvilken grad kommunen er på vei mot definerte mål er planlagt utviklet i 2022.

Tagging av mål

Målhierarkiet i Framsikt er fleksibelt. En av måtene å skape fleksibilitet på, er å bruke tagger. Man kan merke elementene med tagger for å føye til én eller flere andre dimensjoner i målhierarkiet.

For en kunde har vi illustrert dette som følger.

Framsikt har nylig fått funksjonalitet som gjør at man kan lage egne oversikter der man filtrerer og grupperer både mål og tiltak basert på tagger. Det gir stor fleksibilitet og mulighet til å ha et mål­hierarki med flere dimensjoner. Med utgangspunkt i figuren ovenfor kan man for eksempel lage tabeller som viser målene som er knyttet til næringsutvikling og tabeller som viser hvilke tiltak som understøtter dette målet. Fordi de ulike elementene kan tagges med flere tagger kan en annen oversikt vise at noen av de samme målene og tiltakene også handler om kunst og kultur.

Figuren over illustrerer også at strategier er et nivå mellom (de øverste) målene og de konkrete handlingene. Dette gir en fleksibilitet i hvordan strategiene brukes, om ønskelig kan de brukes som en del av målhierarkiet, for å få flere nivåer og som en operasjonalisering av de mer overordnede målene.

Økonomiplanen som kommuneplanens handlingsdel

Det er vanlig at økonomiplanen også er kommuneplanens handlingsdel. I hvilken grad den reelt sett fyller lovens krav og intensjoner til en handlingsdel, varierer nok noe.

Med ny kommunelov kom en ny bestemmelse som gjør at økonomiplanen kan inngå i kommuneplanens handlingsdel eller utgjøre denne (kommuneloven § 14-4 5. ledd). Plan- og bygningsloven krever at kommunene har en kommuneplan, at denne skal ha en egen handlingsdel og at denne skal revideres årlig (plan- og bygningsloven § 11-1 fjerde ledd). Det ligger derfor godt til rette for at arbeidet med handlingsdelen og økonomiplanen er samordnede prosesser der resultatet er ett dokument.

For at økonomiplanen reelt sett skal utgjøre handlingsdelen til kommuneplanen må den bygge på målene herfra. Målene i økonomiplanen bør derfor hentes fra samfunnsdelen. Framsikt gjør det enkelt å hente disse målene. Samtidig sikres det at det er de samme målene man bruker, ikke en omtrentlig eller endret gjengivelse av målene.

Det er et krav at handlingsdelen angir hvordan kommuneplanen skal følges opp de fire påfølgende årene (eller mer). For å utgjøre handlingsdelen må økonomiplanen følgelig vise hvordan det som er vedtatt i samfunnsdelen skal gjennomføres. I økonomiplanen må man fastsette handlinger som gjør at lokalsamfunnet og kommuneorganisasjonen beveger seg mot de vedtatte målene. I Framsikt gjøres det ved å lage oppdrag, tiltak, investeringer og/eller klimatiltak som understøtter målene. Slike handlinger kan komme fra temaplaner som operasjonaliserer og konkretiserer samfunnsdelen, eller de kan lages i økonomiplanen. I Framsikt knyttes handlingene til målene. En ser dermed hvordan den langsiktige, overordene samfunnsdelen følges opp, både i kommende år og i fireårsperioden.

Har kommunen en ny kommuneplan bør en i økonomiplanen for 2023 – 2026 hente målene herifra. Det samme vil gjelde dersom man så langt ikke har brukt målene i fra samfunnsdelen, men i ny økonomiplan ønsker å gjøre dette. Om ønskelig er det noe din rådgiver i Framsikt kan bistå med, for eksempel som en del av kommunens tjenesteabonnement.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Framsikt styrker arbeidet på universell utforming

I Framsikt jobber vi kontinuerlig for at løsningen skal bli bedre på universell utforming. For å hjelpe oss i dette arbeidet vil vi framover samarbeide med selskapet Inklud. De er sertifiserte tilgjengelighetseksperter og utviklere med bred erfaring fra private og offentlige aktører.

Over 260 deltagere samlet på Framsikt Brukersamling

Over 260 deltagere fordelt på 88 kommuner og 7 fylkeskommuner var forrige uke samlet til Framsikt Brukersamling. Vi takker for to fine dager sammen, og gleder oss allerede til neste år! Her kan du se bilder og lese en oppsummering av samlingen.

Mann holder foredrag helt fremst i et rom. Foran sitter publikum.

Hvem har Norges beste handlings- og økonomiplan?

Som tidligere år vil det deles ut en rekke priser på Framsiktkonferansen som arrangeres 29. og 30. november, blant annet pris for beste handlings- og økonomiplan. For å kunne finne en vinner av denne prisen er det satt ned en jury som kartlegger alle handlings- og økonomiplaner som er offentliggjort innen 10.november.

En hånd holder en pokal i gull opp mot himmelen. Himmelen er blå og oransje.
Share This
X