Ny budsjett- og regnskapsforskrift er fastsatt

27

Juni, 2019

Budsjett- og regnskapsforskrift til den nye kommuneloven er nå fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forskriften regulerer kommunens behandling av økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning. Den nye forskriften erstatter tre forskrifter.

Den nye forskriften er gjeldende for kommuner/fylkeskommuner, kommunale foretak (KF), interkommunale politiske råd (IPR) og kommunale oppgavefellesskap (KO) og lånefond.

Forskriften gjelder fra 1. januar 2020, slik at økonomiplanen for 2020-2023 og årsbudsjettet 2020 skal vedtas etter den nye kommuneloven og forskriften, mens oppføling av årsbudsjettet for 2019, avlegging og behandling av regnskapet for 2019 skal skje etter gjeldende kommunelov med forskrifter.

I den nye forskriften er det noen viktige hovedpunkter som bør nevnes:

 • Forskriften definerer skillet mellom drift og investeringer. I egen paragraf er også skillet mellom vedlikehold og påkostninger på varige driftsmidler tydeliggjort. Forskriften slår fast at utlånet og mottatte avdrag på sosiale utlån og næringsutlån fortsatt føres i driftsregnskapet.

 

 • Det har kommet nye obligatoriske oppstillinger til økonomiplanen, årsbudsjettet og regnskapet mv.
  • Bevilgningsoversikter – drift, § 5-4
  • Bevilgningsoversikter – investering, § 5-5
  • Økonomisk oversikt etter art – drift, § 5-6
  • Oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser i økonomiplanen og årsbudsjettet, § 5-7
  • Balanseregnskapet, § 5-8
  • Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner, § 5-9

Oppstillingene har i ulik grad blitt endret fra dagens oppstillinger, men det er tydelig at de nye oppstillingene bygger på dagens oppstillinger. I departementets presentasjoner så omtales endringene som forenklinger som skal skape bedre oversikt og øke fleksibiliteten gjennom mulighet for å dele opp og tilføye rader i skjemaene. Det er dog ikke mulighet for å slå sammen, utelate poster eller endre rekkefølgen i oppstillingene.

Det er også verdt å bemerke at forskriften stiller krav om at oppstillingen av bevilgningene til investeringer skal vise bruttobeløp til henholdsvis investeringer i varige driftsmidler, tilskudd til andres investeringer, investeringer i aksjer og andeler, og utlån av egne midler.

I tråd med dagens regler er det ikke krav om at Økonomisk oversikt etter art – drift skal vedtas sammen med budsjettet. Denne oppstillingen kan utarbeides i etterkant av kommunestyrets vedtak og har en egen frist for innsendelse til fylkesmannen.

 • Forskriften stiller også krav om at kommunene skal avlegge et konsolidert regnskap. Det konsolidert årsregnskap skal vise kommunen som én økonomisk enhet, og skal bestå av kommunekassa og kommunale foretak. Interkommunalt politisk råd og kommunalt oppgavefellesskap skal inkluderes dersom disse er en del av kommunen som rettssubjekt.

Det ble i forbindelse med oppdateringen Framsikt 06.06.2019 innarbeidet nye forskriftsskjema under Økonomiplanmodulen. Disse var basert på høringsutkastet til forskrift. I etterkant av offentliggjøringen av den nye budsjett- og regnskapsforskriften er skjemaene blitt oppdatert på nytt slik at de nå skal være i tråd med forskriften.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Brukerforum 2021

Temaet for årets konferanse var helhetlig virksomhetsstyring, og takket være engasjerte og kunnskapsrike foredragsholdere har vi sammen klart å skape en faglig møteplass for kommune-Norge.

En mann og en dame som holder foredrag
Share This
X