Framsikt inviterte 12. jan til åpent referansegruppemøte for økonomiplan og budsjett. Her delte pilotene erfaringer fra utviklingsprosjektet og pilotbruken i egen budsjettprosess i 2015. På møtet var det representanter fra Steinkjer, Drammen, Vennesla, Akershus fylkeskommune, Gjøvik, Orkdal, Bergen, Larvik, Porsgrunn, Frogn, Skedsmo, Skien og Nesodden.

Fagleder for økonomi, Øystein Larsen i Steinkjer kommune holdt en presentasjon av Steinkjer sine erfaringer samt viste hvordan systemet er blitt brukt i praksis. Dette blogginnlegget er et sammendrag av hans presentasjon.

Bakgrunnen for Steinkjer sitt engasjement i utviklingsprosjektet har vært en betydelig økning de siste årene i behov for og tilgang til styringsinformasjon, noe som har gitt behov for enklere tilgang for ledere, samling av informasjon og økende behov for et helhetlig styringssystem. Steinkjer har med utgangspunkt i dette sett behov for videreutvikling av dagens verktøy.

De har kjørt alle budsjettprosesser i 2015 i Framsikt, dvs. fra analyse, via økonomidokument og økonomiplan til årsbudsjett og lønnsbudsjettering, og har hatt tilnærmet ingen «plan B» i arbeidet. De har også gjennomført prosjektperioden uten økte ressurser ved økonomitjenesten og med en økende grad av involvering i organisasjonen ettersom prosjektet har utviklet seg.

Målsettingen i prosjektet har vært:

 • forbedre styringsdokument og politisk beslutningsgrunnlag
 • forbedre analysegrunnlag, analyser og tiltak ut i fra analysene
 • lengre horisont i budsjett og styringsdokumentene
 • økt fokus på økonomiplanen i organisasjonen som helhet
 • økt fokus på målstyring og måloppnåelse

Etter første pilot-år så er vurderingen at Steinkjer er et godt stykke på vei, men fortsatt har et forbedringspotensial. De har sett en betydelig bedring i bruk av KOSTRA-tall i hele organisasjonen, økt fokus på økonomiplan i organisasjonen og et bedre og enklere politisk beslutningsgrunnlag. Det kommende året håper de på økt fokus på analysegrunnlag og tiltak ut fra analysene, herunder teoretisk handlingsrom og mulighetsstudier (må ikke bli bare teori!), samt mål og målstyring.

Hva har de oppnådd så langt i budsjettprosessen?

 • Tidligere, bredere og bedre involvering i avdelinger og enheter.
 • Økt fokus på langsiktighet i tenkningen
 • Bedre og ryddigere dokumenter
 • Økt fokus på sammenhengen mellom Kostra-analyser og forslag til tiltak
 • Gode forskriftsrapporter i budsjettet
 • Effektivisering av dokumentproduksjon
 • Positive tilbakemeldinger fra enhetsledere.
 • Effektivisering av lønns- og detaljbudsjettprosessen.

De uttrykker at deres erfaringene med pilotutvikling sammen med Framsikt har vært gode; Framsikt har vært en meget god samarbeidspartner i piloten. Ved å gå «all-inn» så har prosjektet skjerpet både oss og leverandør ekstra. Udelt positive erfaringer med skytjenester i denne sammenhengen. Kort og lite nedetid i vår «produksjonsfase», og med løsningen i skyen har vi vært svært lite avhengig av egen IKT-enhet – det har vært ressursbesparende.

Steinkjer kommune vil fortsette for fullt i utviklingsprosjektets 2.år med å delta i videreutvikling av verktøyet. De vil arbeide for et økt fokus på strategi, analyse og kvalitet – ikke bare et verktøy for økonomer, og er også veldig opptatt av den planlagte utviklingen på rapportering med budsjettavviksanalyser og årsrapport evalueringer.

Det har vært fint å være 3 piloter. Nå mener Steinkjer at utviklingen er komme så langt at vi kan ha med flere kommuner i bruken av verktøyet, noe som vil forsterke den videre utviklingen.

Share This
X