Pilotmøter i 1. halvår 2020

12

Mars, 2020

All produktutvikling i Framsikt skjer i tett samarbeid med kunder og pilotkommuner. Vi har nå lagt en plan for pilotmøter 1. halvår 2020. Her vil det også være mulighet for å melde interesse for deltakelse også for kommuner som ikke allerede er piloter.

Vi har per i dag to pågående pilotkommune-grupper.

Den ene for utvikling av et nytt verktøy for Kommunale planer består av 9 pilotkommuner og møtes regelmessig. I denne gruppen er det foreløpig bare de som har underskrevet på en innovasjonskontrakt med oss og Innovasjon Norge som kan medvirke. Neste møte 13. mars gjennomføres for øvrig som nettmøte som et føre-var tiltak ift. Corona-smitte.

Vi har også en pilotgruppe for utvikling av modulen for Virksomhetsplan som møtes ca. hver 8.-10. uke. I denne gruppen deltar Horten, Asker, Porsgrunn, Larvik, Nesodden og Nordre Follo. Om dere er brukere av modulen Virksomhetsplan, og ønsker å engasjere dere i videre utvikling av denne modulen gjennom å delta i disse møtene, så er det fint om dere tar kontakt med oss på halvor@framsikt.no. Neste møte vil bli i første halvdel av mai 2020.

Vi inviterer også til tre ytterligere pilotmøter i mars og april

Det første er 30. mars i Sandvika for kommuner som vurderer å medvirke i utviklingen av styringsrapportering for pleie- og omsorgsområdet hvor det skal brukes data fra både budsjett, regnskap, prognose, turnussystem og pleie- og omsorgssystem.

Vi inviterer videre til et pilotmøte for kommuner som ønsker å gi innspill på den pågående videreutviklingen av investeringsfunksjonaliteten i Økonomiplan og Rapportering. Dette møtet er planlagt til 23. april i Sandvika.

Det er også invitert til et erfaringsutvekslingsmøte for kommuner som arbeider med tjenesteorientert budsjettering og rapportering. Det blir 24. april i Sandvika.

Alle tre møtene vil tilrettelegges for deltagelse over nett, via Teams. Vi vurderer fortløpende om de skal utelukkende gjennomføres som Teams-møter som et forebyggende tiltak ift. Corona-smitte.  

Send e-post til halvor@framsikt.no om du ønsker invitasjon til ett eller flere av disse møtene.

Ytterligere pilotmøter i løpet av mai og juni 2020

Vi vil også invitere til pilotmøte ift. videreutvikling av Politikermodulen herunder funksjonalitet for høringsinnspill og spørsmål, samt et pilotmøte for utvikling av funksjonalitet for klimabudsjettering og klimarapportering

Send e-post til halvor@framsikt.no om du ønsker invitasjon til disse.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Strategimodulen – videre utvikling

Framsikt har gjennom de siste to oppdateringene foretatt en videreutvikling av modulen Strategi, og frem mot sommeren er det planlagt en videre utvikling gjennom å innarbeide utskriftsfunksjonalitet direkte fra modulen.

Framsikt Rapportering

Vi er nå godt i gang med utviklingen av Framsikt modulen for Rapportering. Den vil inneholde BI-funksjoner for...

Share This
X