Analyser av kommunens pengebruk på ulike tjenester er interessant og viktig. Analysene gir virkelig verdi når man kan trekke inn i analysen hvor mye man får igjen for pengene. Framsikt har derfor beregnet produksjonsindekser som et uttrykk for hvor mye tjenester den enkelte kommune får ut av pengene. Kanskje nabokommunen bruker litt mindre penger på en tjeneste, men får bedre resultater eller høyere produksjon på tjenesten. Da er det ekstra interessant å sammenligne seg med denne.

Teknisk beregningsutvalg for kommunesektoren (TBU) utarbeider hvert år (novemberrapporten) en indeks for norske kommuner sin produksjon innen barnehage, grunnskole, barnevern, sosiale tjenester, kommunehelse samt pleie og omsorg. De benytter da KOSTRA-tallene for året før. Framsikt har, med metodikken til TBU (indikatorer, korreksjoner og vektinger) og KOSTRA-tallene for 2015, beregnet produksjonsindekser for de samme tjenesteområdene. Disse vises som indekser hvor landssnittet er = 100.

Indeksene er gjort tilgjengelig i Framsikt Analyse under sine respektive rapporteringsområder samt som eget rapporteringsområde. Man kan da gjøre analyse av egen produksjon mot sammenligningskommuner og gjennomsnitt for fylket, kostra-gruppen og landet.

Produksjonsindeksen benyttes i Besparingsanalysen i Analysemodulen. Her vise kommuner som er på landssnitt eller høyere i produksjon med grønt symbol.Eksempel på sammenligningsanalyse mot andre kommuner.Eksempel på produksjonsindeks for barnevern. Det hensynstas både hvor mange undersøkelser som gjennomføres ift antall innbyggere i aldersgruppen 0-17 justert med behov for barnevern samt hvor mange tiltak som gjennomføres ift det samme. Utdanningsnivå ansatte tillegges også noe vekt. 

Produksjonsindekser er et interessant mål på produksjonen i kommunaletjenester og er et supplement til KOSTRA-analyser med fokus på økonomi, prioritet, dekning eller kvalitet. Det er viktig å understreke at den er et mål på produksjon og ikke nødvendigvis på kvalitet. Sammen med nøkkeltall for netto utgift per innbygger så gir den nyttig innsikt i produktivitet. Etter 15. juni vil vi også gjøre produksjonsindeksene tilgjengelig som ordinære indikatorer i Analyse ,samt beregne en ressursbruksindikator for enklere å kunne måle produktivitet.

Produksjonsindeksen som er presentert i løsningen er basert på metoden som Senter for Økonomisk Forskning (SØF) har utarbeidet på oppdrag fra Kommunal- og Regionaldepartementet (se SØF-rapport nr. 06/09). Produksjonsindeksen rapporteres årlig i en rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU), og disse rapportene har videreutviklet indeksen på visse områder. Framsikt har benyttes framgangsmåten som beskrevet i dokumentene fra SØF og TBU så langt det lar seg gjøre.

Vektene for de respektive delindeksene er hentet fra produksjonsindeksen som ble presentert i rapporten fra TBU i november 2015. Beregningen av indeksene følger beregningsopplegget fra SØF der alle indeksene normaliseres ved å benytte innbyggertall som vekter i beregningen av snittene. For en nærmere beskrivelse vises det til SØF-rapport nr. 06/09, kapittel 3.10. Framsikt Produksjonsindeks for 2015 inneholder tall for 355 av landets kommuner. Kommune som er utelatt fra indeksen manglet data på en eller flere indikatorer som inngår i beregningen av indeksene.

Share This
X