SSB: I dag er folketallet i Norge på 5,2 millioner. Vi passerte 5 millioner i 2012, og da hadde det gått 37 år siden vi passerte 4 millioner i 1975. I befolkningsframskrivingene fortsetter folketallet å øke framover, fordi tallet på innvandringer og fødte fortsatt vil være høyere enn tallet på utvandringer og døde.

I hovedalternativet MMMM passerer vi 6 millioner like etter 2030. Da vil Norge ha gått fra 5 til 6 millioner innbyggere på under 20 år. Det er den raskeste millionpasseringen i norgeshistorien. Videre framover forventer vi fortsatt vekst, men ikke like rask som de første årene. Innen 2060 passerer vi 7 millioner og før 2090 har vi blitt 8 millioner, dersom hovedalternativet slår til.

Framskrivingene av innvandringen til Norge er svært usikre, og derfor er det også usikkert hvor mange innvandrere som vil bo i Norge framover. I alternativet med høy innvandring MMMH er tallet på innvandrere i Norge i 2060 2,4 millioner, mens det er 1,4 millioner i alternativet med lav innvandring MMML. 

Også antallet eldre vil stige betydelig i årene framover. I hovedalternativet er hver femte person 70 år eller eldre i 2060.Til sammenligning er bare hver niende person fylt 70 år i dag. Som vi gjør rede for i Befolkningsframskrivinger 2016: Dødelighet og levealder, skyldes dette først og fremst at vi forventer en stadig økende levealder også de kommende årene.

Vi har i Analyse beholdt forrige MMMM prognose fra 2014 slik at man enkelt kan sammenligne den nye befolkningsprognosen med den forrige, både med hensyn til befolkningsvekst og utviklingen i demografiutgifter.

Med Analyse kan du nå både se effekten av befolkningsutviklingen på kommunens utgifter og kommunens inntekter. Fra 22.juni vil Befolkningsprognose i Analyse ha et valg på eksportknapp som produserer et regneark med samme format som KS sin prognosemodell slik at man kan lime kriteriedata rett inn i prognosemodellen og få ut prognose for rammetilskudd for årene 2017 til 2020.Eksportregnearket vil inneholde både kriteriedata for egen kommune og tilsvarende data for landet slik at begge deler kan limes inn i prognosemodellen. Anslaget for rammetilskudd vil påvirkes av i hvor stor grad egen kommune sine endringer i befolkningssammensetningen er større eller mindre enn endringene for landet. Tallene i eksportregnearket vil være tall per 1.7 dvs. at tallet for 2017 er 1.7.2016 (snittet mellom 2016 og 2017 tallet i Framsikt Analyse).

Share This
X