Utredningsmodulen – der økonomiplanarbeidet starter for å nå de langsiktige mål i samfunnsdelen

15

februar, 2022

Skrevet av Ole K. Grinde

Landets kommuner står foran vesentlige økonomiske utfordringer i årene som kommer. Demografien endrer seg og det er sentralt å ha gode prosesser for å nå vedtatte mål med tilhørende tjenesteproduksjon innen de økonomiske rammer som til enhver tid er gjeldende både på kort- og lang sikt.

29. mars inviterer Framsikt til et spennende webinar hvor vi har fokus på modulen «Utredning». Her vil vi gjennomgå hvordan bruk av modulen kan bidra til økt sammenheng mellom overordnede mål eller satsningsområder og drifts- og investeringsbudsjettet som legger til rette for en helhetlig virksomhetsstyring på kort- og lang sikt.

Utredninger i forkant av handlings- og økonomiplanprosessen

Modulen er utviklet for at kommuner kan gjennomføre utredninger, gjerne i forkant av handlings- og økonomiplanprosessen. Vi vil vise hvordan drifts- og investeringsutredninger i større grad blir et virkemiddel for å nå overordnede mål vedtatt i kommunens samfunnsplan og legger til rette for en langsiktig god tjenesteproduksjon. Resultatet av utredningen kan legges fram for kommunens ledergruppe og eventuelt for politikerne i forkant av rullering av handlings- og økonomiplanprosessen. Dette arbeidet vil kunne øke kvaliteten i innsparingsforslagene ved å slippe å gjøre utredninger på høsten i en allerede hektisk økonomiplanprosess og tiltakene knyttes tettere opp mot vedtatte planer og kommunens langsiktige målsettinger.

Når utredningsarbeidet er ferdig, kan resultatet hentes inn i det forestående økonomiplanarbeidet, bearbeides og detaljeres ytterligere fram til politisk behandling.

Eksempler på bruk av utredningsmodulen kan være å:

  • Utrede innsparingsmuligheter basert på et innsparingskrav fra vedtatt handlings- og økonomiplan
  • Utrede mulighetsrom fram mot kommende rullering av kommunens handlings- og økonomiplan
  • Prioritere investeringsprosjekter i kommende økonomi- og handlingsplan som bidrar til å nå de overordnede mål i samfunnplan

Ønsker din kommune økt sammenheng mellom økonomi- og planarbeidet hvor målene i samfunnsplanen er i fokus er det bare å melde seg på webinaret 29.mars. Vi håper en gjennomgang av utredningsmodulen og mulighetene som ligger her bidrar til økt grad av helhetlig virksomhetsstyring og gode prosesser, hvor drift- og investeringsbudsjettet blir et virkemiddel for å nå kommunens langsiktige mål innen gitte økonomiske rammer.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Framsikt styrker arbeidet på universell utforming

I Framsikt jobber vi kontinuerlig for at løsningen skal bli bedre på universell utforming. For å hjelpe oss i dette arbeidet vil vi framover samarbeide med selskapet Inklud. De er sertifiserte tilgjengelighetseksperter og utviklere med bred erfaring fra private og offentlige aktører.

Over 260 deltagere samlet på Framsikt Brukersamling

Over 260 deltagere fordelt på 88 kommuner og 7 fylkeskommuner var forrige uke samlet til Framsikt Brukersamling. Vi takker for to fine dager sammen, og gleder oss allerede til neste år! Her kan du se bilder og lese en oppsummering av samlingen.

Mann holder foredrag helt fremst i et rom. Foran sitter publikum.

Hvem har Norges beste handlings- og økonomiplan?

Som tidligere år vil det deles ut en rekke priser på Framsiktkonferansen som arrangeres 29. og 30. november, blant annet pris for beste handlings- og økonomiplan. For å kunne finne en vinner av denne prisen er det satt ned en jury som kartlegger alle handlings- og økonomiplaner som er offentliggjort innen 10.november.

En hånd holder en pokal i gull opp mot himmelen. Himmelen er blå og oransje.
Share This
X