Videre utvikling av Framsiktløsningen

31

mars, 2022

Skrevet av Anne Sigrid Hundere og Halvor Walla

Utviklingen av Framsikt som et verktøy for helhetlig virksomhetsstyring fortsetter med enda større innsats i 2022 og 2023. Det vil både omfatte videreutvikling av funksjonalitet og ytelse i de ulike modulene i verktøyet, oppdatert design både i verktøyet og webpubliseringene og noen utvalgte nye moduler.

Vårt fokus har siden starten vært utvikling, salg, leveranse og support av Framsikt-verktøyet. Vi er kjent for å satse offensivt på utvikling av produktet i tett dialog med kommuner som bruker verktøyet. Av våre 71 ansatte ved starten av 2022, så arbeider 36 av dem med produktutvikling på heltid. Utviklingen skjer gjennom en jevn strøm av systemoppdateringer gjennom året.

Videreutviklingen av produktet skal fortsette med enda større innsats i 2022 og 2023. Nye kunder og økt omsetning gir oss mulighet til å øke bemanningen innen produktutvikling ytterligere i 2022.  Vi planlegger å øke fra 36 til 49 medarbeidere som utelukkende arbeider med produktutvikling.

Vi vil videre i dette innlegget beskrive hovedtrekkene i videreutviklingen i 2022 og 2023. Et mer detaljert dokument for utviklingsplaner og en presentasjon av innholdet i våre planlagte systemoppdateringer i 2022 og 2023 vil bli publisert i vårt Hjelpesenter før påske. Disse vil utdype hovedtrekkene som beskrives i dette innlegget. Vi er takknemlig for innspill og kommentarer til våre utviklingsplaner. Se nederst i innlegget for kontaktopplysninger i forbindelse med dette.

Nye Framsikt-moduler

Vi har siden høsten 2019 utviklet vårt verktøy for kommunal samfunnsplanlegging «Kommunale planer». Det er allerede 60 kommuner som har tatt verktøyet i bruk. Arbeidet med denne modulen fortsetter med sammen ressursinnsats i 2022 og 2023. Innovasjonsprosjektet med Innovasjon Norge er nå avsluttet, men videreutviklingen skjer også i tett samarbeid med en gruppe av pilotkommuner. De løpende prioriteringene vil det orienteres om fortløpende.

I 2022 har vi startet utviklingen av to nye Framsikt-moduler:

Det er en ny modul for lederrapportering på fravær og personalopplysninger. Ambisjonen er å utvikle funksjonalitet som gir ledere, som en del av kommunens øvrige rapporteringsprosess, mulighet til å kunne rapportere på status for sykefravær, årsverk, likestilling og status medarbeiderundersøkelser. En viktig del av funksjonaliteten blir at det rapporterte innholdet kan inngå i kommunens styringsdokumenter som tertial- og årsrapport til politikerne.

Vi har også startet utviklingsarbeidet med en ny modul for Langsiktig Drifts- og Investeringsanalyse. Modulen skal både gi mulighet til arbeid med 20-års investeringsplaner med tilhørende finansiering, mer avanserte befolkningsanalyser blant annet på egne prognoser samt en modell for framskrivning av konsekvensene for inntekter og utgifter i driftsbudsjettet av den demografiske utviklingen og kommunens investeringsplaner.

Integrasjoner

Framsikt kan nå tilby integrasjoner for overføring av både regnskapsdata og konto-/kodeplaner til Framsikt og budsjettdata fra Framsikt. Både som direkte integrasjoner med økonomisystem og som API.

I 2022 vil vi utvikle integrasjoner og API for fraværsdata og stillings-/ansattopplysninger, ref. ny modul beskrevet over. Integrasjon for stillings- og ansattopplysninger vil også kunne automatisere innhenting av grunnlaget for lønnsbudsjettering.

Det skal også utvikles nye integrasjoner/API for import av organisasjons-, prosjekt- og fullmaktsstrukturer. Samt API for at eksterne systemer kan hente data på en fleksibel og sikker måte ut fra Framsikt.

Vi vil arbeide videre med tilrettelegging for vår arkivintegrasjon mot flere arkivsystem-leverandører samt utvide med flere dokumenter som kan arkiveres.

Det pågår også en utvikling sammen med den danske leverandøren PlanDisc om utvikling av en integrasjon som gir mulighet til visning av årshjul fra PlanDisc i Framsikt administrert av tilgangene i Framsikt samt mulighet for automatisk overføring av frister fra Framsikt til årshjul i Framsikt. Gjennom denne integrasjonen vil vi kunne tilby markedets ledende visualisering av årshjul i Framsikt.

Vi er ellers i dialog med flere leverandører om utredning av mulige integrasjonskonsept blant annet innen områdene for kvalitetssystem og prosjektoppfølging

Ytelse og brukergrensesnitt

Vi skal i siste halvdel av 2022 oppdatere Framsikt med en ny menynavigasjon og startside. Aktuelle design for dette utvikles og testes i fokusgrupper av brukere i løpet av første halvår 2022. Nye moduler i Framsikt, som for eksempel modulen Kommunale planer, utvikles med et nytt brukergrensesnitt. I løpet av 2023 så skal alle moduler i Framsikt oppdateres til dette brukergrensesnittet. Dette arbeidet vil skje modul for modul, slik at en hel modul vil oppdateres i en oppdatering. Det oppdaterte designet skal både være responsivt og tilfredsstille kravene til universell utforming.

Framsikt benyttes av stadig større kommuner. Vi vil i 2022 og 2023 arbeide fortløpende med ytelse i lasting av skjermbilder og ulike arbeidsoperasjoner.

Det planlegges en oppdatering av web designet i våre webpubliseringer i juni 2022. Dette vil blant annet omfatte både skriftstørrelse/font, lesebredde, navigasjon og bildebruk. Det skal videre utvikles en større oppdatering av web publiseringene fram mot januar 2023 som vil omfatte både design forbedringer, selvbetjening i forhold til fargepalett/font og de nye WCAG 2.1 kravene til universell utforming av web sider som trer i kraft fra 2023.

Generelle forbedringer

Tekstfunksjonene i Framsikt vil i mai-oppdateringen få tilbake funksjonaliteten for samskriving og kommentar. Det har også første del av 2022 vært utviklet en rekke forbedringer knyttet til auto-lagring av tekst. Det vil i modulen for Rapportering til august 2022 utvikles en funksjon for Mine tekster til samhandling om felles kapitler, tilsvarende det vi har i modulen for Økonomiplan. Det skal arbeides videre gjennom 2022 og 2023 med utvidelse av teksteditor funksjonaliteten blant annet knyttet til tabeller og bilder.

Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på funksjonaliteten som ble utviklet i 2021 for å sette inn dynamisk innhold fra datakilder i Framsikt inn i tekst. Dette utvikles videre i 2022 med mulighet for grafiske illustrasjoner, flere datakilder blant innhold i Analyse, målstruktur og oppdrag. Det skal også gjøres en rekke andre forbedringer basert på kundeinnspill i forbindelse med juni-oppdateringen.

Et viktig utviklingsområde i 2021 og 2022 har vært målstrukturen i Framsikt og bruken av denne i alle moduler. Dette har resultert i funksjonalitet for strategier både i Virksomhetsplan og Rapportering. Og videreutvikling av funksjonalitet for arbeid med mål og oppdrag. Det gjøres nå videreutvikling av hvordan tiltak og investeringer kobles til mål og strategier. Til oppdateringen i juni vil det gjøres en betydelig videreutvikling av måltabellen i web publiseringene i Økonomiplan samt hvordan kommunens målstruktur kan visualiseres i det digitale dokumentet. Dette vil videreføres med tilsvarende funksjonalitet i Rapporteringen i oppdateringen i august. Høsten 2022 så vil det parallelt med utvikling av en ny startside, også utvikles en visning av målstrukturen og koblingene til strategier, oppdrag og tiltak og så videre, som kan enkelt nås fra startsiden.

Tidlig i 2023 skal det utvikles støtte for SSB sin nye taksonomi for bærekraft-statistikk. Dette vil skje både i Analysemodulen og de ulike modulene hvor indikatorsett bearbeides og vises som Økonomiplan, Virksomhetsplan og Rapportering.

 

Forbedring og videreutvikling av øvrige moduler

Planene for videreutvikling av de ulike modulene vil være beskrevet i det detaljerte dokumentet som vil legges ut i Hjelpesenteret før påske.

Kommentarer og spørsmål?

Ta veldig gjerne kontakt med oss for spørsmål, kommentarer og innspill.

Jo Audun Øverby

Jo Audun Øverby

Produktansvarlig: Kommunale planer

Marianne Thorstensen

Marianne Thorstensen

Produktansvarlig: Økonomiplan, Årsbudsjett, Investeringer, LDIP og Rapportering

Cecilie Ness

Cecilie Ness

Produktansvarlig: Virksomhetsplan, Politiker, Personal, Klima, Administrasjon og Varslinger

Sven Erik Antonsen

Sven Erik Antonsen

Fagansvarlig: Forskrifter og analyse

Halvor Walla

Halvor Walla

Produkteier

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Framsikt styrker arbeidet på universell utforming

I Framsikt jobber vi kontinuerlig for at løsningen skal bli bedre på universell utforming. For å hjelpe oss i dette arbeidet vil vi framover samarbeide med selskapet Inklud. De er sertifiserte tilgjengelighetseksperter og utviklere med bred erfaring fra private og offentlige aktører.

Over 260 deltagere samlet på Framsikt Brukersamling

Over 260 deltagere fordelt på 88 kommuner og 7 fylkeskommuner var forrige uke samlet til Framsikt Brukersamling. Vi takker for to fine dager sammen, og gleder oss allerede til neste år! Her kan du se bilder og lese en oppsummering av samlingen.

Mann holder foredrag helt fremst i et rom. Foran sitter publikum.

Hvem har Norges beste handlings- og økonomiplan?

Som tidligere år vil det deles ut en rekke priser på Framsiktkonferansen som arrangeres 29. og 30. november, blant annet pris for beste handlings- og økonomiplan. For å kunne finne en vinner av denne prisen er det satt ned en jury som kartlegger alle handlings- og økonomiplaner som er offentliggjort innen 10.november.

En hånd holder en pokal i gull opp mot himmelen. Himmelen er blå og oransje.
Share This
X