Videreutvikling av Framsikt i 2023

25

januar, 2023

Skrevet av Halvor Walla, daglig leder og produktansvarlig

Allerede etter systemoppdateringen i januar vil dere som bruker Framsikt se de første synlige endringene av arkitektur- og brukergrensesnitt i løsningen. En oppdatering vi har forberedt gjennom store deler av 2022. Utviklingen av nytt arkitektur- og brukergrensesnitt fortsetter med stor styrke i 2023.

Det kommende året vil gi raskere skjermbildelasting og ytelse i Framsikt samt et modernisert brukergrensesnitt som er universelt utformet. I tillegg har vi flere andre spennende utviklingsplaner, blant annet på personalrapportering og visualisering av målhierarkiet.

Ny meny og Min styringsrapport kan betatestes fra januar

Som bruker kan du nå velge om du skal benytte den nye menyen eller fortsette med den menyen vi har hatt. Velger du den nye menyen vil du få tilgang til en startside som foreløpig inneholder en visning av dine oppdrag. Både ditt organisasjonsområde sine oppdrag og de oppdragene hvor du som bruker er definert som bidragsyter.

Tester du den nye menyen, og har Rapporteringsmodulen, vil du få et nytt valg nederst i menyen, som heter «Min styringsrapport», med ny arkitektur og oppdatert grensesnitt. Foreløpig har funksjonen begrenset funksjonalitet med tabellen for regnskap og budsjett for valgt periode og hittil i år.

Det er også utviklet en av økonomigrafene i Status drift og fravær. Dette er visningen av regnskap og budsjett per periode. Ny arkitektur og ny metode for henting av data skal gi både betydelige raskere lasting av skjermbildet og datainnholdet.

Utviklingsskisse av den nye menyen

Ny meny er standard valg fra oppdateringen i mars

Alle brukere vil måtte benytte den nye menyen fra mars 2023. Den nye «Min styringsrapport» vil til denne oppdateringen utvides med de øvrige økonomigrafene fra «Status drift og fravær». Det vil og komme visning av et av innholdselementene fra «Min styringsrapport» på startsiden.

Mars-oppdateringen vil også inneholde det nye menyvalgt «Våre mål» som er en ny visuell visning av målhierarki og tilknyttede handlinger på valgt organisasjonsområde.

Utviklingsskisse for det nye skjermbildet "Mine mål"

Økonomiplanmodulen vil få sin første undermeny med oppdatert arkitektur og brukergrensesnitt, i undermenyen «Finansiering».

Det kommer ny funksjonalitet i Rapporteringsmodulen for å kunne rapportere på handlingsregler fra Økonomiplanmodulen.

Min styringsrapport og Økonomiplanmodulen oppdateres i siste del av juni

Det vil fra oppdateringen i mars til siste del av juni kun gjøres feilrettinger og mindre oppdateringer i Framsikt. Men i juni-oppdateringen så vil hele Økonomiplanmodulen bli oppdatert til ny arkitektur og nytt brukergrensesnitt.  Det vil gjøres funksjonelle forbedringer i skjermbildene «Dokumenteksport», «Hovedoversikt», «Klimabudsjett» og «Innspill og tekstbidrag». Det er og en ambisjon å legge til rette for å kunne ha 10 års økonomiplaner også på drift for de som ønsker det.

I juni-oppdateringen er også ambisjonen å komplettere «Min styringsrapport» med funksjonaliteten for fraværsrapportering og budsjett og regnskap per periode (tabell) fra «Status drift og fravær». Valget «Status drift og fravær» blir borte fra menyen etter denne oppdateringen.

Funksjonalitet fra funksjonen «Min side» med egne styringskort og innholdsfliser med Framsikt-innhold, vil bli bygd inn i den nye «Min styringsrapport» i juni. Arbeidet med dette fortsetter så i de øvrige oppdateringene i 2023.

Videre framdrift nytt brukergrensesnitt

Modernisering av arkitektur og brukergrensesnitt vil fortsette gjennom 2023. Vi planlegger oppdatering av Politikermodulen og Årsbudsjettsmodulen i august, og fortsetter med modulene Virksomhetsplan og Administrasjon i oktober før Rapporteringsmodulen kommer i desember 2023. Til slutt vil Planmodulen og Analysemodulen oppdateres i 1.kvartal 2024. Vi vil fortløpende vurdere justeringer i dette basert på kundedialog. Spesielt er det aktuelt at oppdateringen av Planmodulen starter tidligere.

Selvbetjening av oppdateringen av lønnsbudsjett

Det er fortsatt vår ambisjon å legge til rette for selvbetjent innlesning av lønnsdata (for lønnsbudsjett og -prognose) fra juni 2023. Dette kan da samspille med nye integrasjoner for overføring av stillingsdata fra personalsystemene. Men vil også kunne benyttes ifm. import fra Excel.

Helhetlig virksomhetsstyring

Videre utvikling av funksjonalitet for helhetlig virksomhetsstyring fortsetter i 2023 både gjennom den videre utvikling av Planmodulen, som skjer etter samarbeid med en aktiv pilotgruppe, og gjennom et aktivt samarbeid med vår pilotgruppe for virksomhetsstyring. Her utvikles det funksjonalitet i både Plan-, Økonomiplan-, Virksomhetsplan- og Rapporteringsmodulen. Visualisering av målhierarkiet og utvikling av funksjonalitet for løpende statusrapportering på oppdrag som et supplement til rapporteringen i «Månedsrapport» viktig.

Det blir også utviklet mer fleksibel funksjonalitet for arbeid med tekst og dokumenter.

Vi skal i 2023 og utvikle en mer omfattende funksjonalitet for aktivitetsindikatorer og nøkkeltall i Framsikt basert på funksjonaliteten for «Aktivitet» i Økonomiplan-, Virksomhetsplan- og Rapporteringsmodulen. Det vil komme et felles administrasjonsbilde og en integrasjon/API for nøkkeltall, samt funksjonalitet for aggregering og formler. Ikke minst vil det komme en rekke nye visninger til både dokument, «Startsiden» og «Min styringsrapport». Vi vil også søke å få til mer automatikk mellom nøkkeltall og data som beregnes i ulike moduler som f.eks. fravær, årsverk, budsjett-avvik etc.

Det skal også utvikles mer funksjonalitet i «Min styringsrapport», som visning av lenker og innhold fra andre systemer. Og det skal arbeides med integrasjonsmuligheter mot avviks- og kvalitetssystemer.

Personalrapportering

I 2022 har vi utviklet nye integrasjoner for overføring av fraværs- og stillingsdata til Framsikt fra personalsystemer samt en ny modul for Personalrapportering. Modulen har mulighet for rapportering på fravær, stillinger/årsverk (og annen personalstatistikk), likestilling og 10-faktor undersøkelser. Denne modulen er nå under pilotutprøving og vil være klar for andre kommuner fra 1.kvartal 2023. Den vil fortsatt utvikles i tett samarbeid med piloter og tidligkunder gjennom hele 2023

Andre 2023 satsninger

Vi har sammen med Bergen kommune og Norconsult spesifisert utviklingen av en integrasjon og forenklet prosjektrapportering integrert med ISY Prosjektøkonomi. Vi forventer å utvikle denne til august oppdateringen i 2023.

Vi vurderer også oppstart av utvikling av en funksjonalitet for eierskapsmelding i 2.halvår av 2023. Det samme med bedre integrasjoner mot avviks og kvalitetssystemer og mot arkivsystemer.

Videreutvikling i 2024?

Vi planlegger å fortsette med forbedringer og videreutvikling av modulene i 2024 basert på endringsønsker, kundedialog, pilotgrupper og ikke minst brukerintervjuer. En viktig støtte i dette er at det fra juni 2023 planlegges å integrere et verktøy for brukertilbakemeldinger som en integrert del av Framsiktløsningen.

Vi undersøker i 2023 sammen med KS og kommunene Kristiansand, Bærum og Moss grunnlaget for å utvikle en modul for strategisk kompetanseplanlegging som en integrert del av en digital og helhetlig virksomhetsstyring. Vi vil gi løpende oppdatering på framdriften i dette arbeidet. Om vi finner en god løsning som kan bidra i arbeidet med den kommunale bemanningsutfordringen, er det sannsynligvis i 2024 at den nye løsningen kan tas i bruk.

Vi vil også, etter oppdateringen av brukergrensesnittet i Framsikt, fortsette arbeidet med en modul for Langsiktig drifts- og investeringsanalyse (LDIP).

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

 

Flere nyheter

Framsikt styrker arbeidet på universell utforming

I Framsikt jobber vi kontinuerlig for at løsningen skal bli bedre på universell utforming. For å hjelpe oss i dette arbeidet vil vi framover samarbeide med selskapet Inklud. De er sertifiserte tilgjengelighetseksperter og utviklere med bred erfaring fra private og offentlige aktører.

Over 260 deltagere samlet på Framsikt Brukersamling

Over 260 deltagere fordelt på 88 kommuner og 7 fylkeskommuner var forrige uke samlet til Framsikt Brukersamling. Vi takker for to fine dager sammen, og gleder oss allerede til neste år! Her kan du se bilder og lese en oppsummering av samlingen.

Mann holder foredrag helt fremst i et rom. Foran sitter publikum.

Hvem har Norges beste handlings- og økonomiplan?

Som tidligere år vil det deles ut en rekke priser på Framsiktkonferansen som arrangeres 29. og 30. november, blant annet pris for beste handlings- og økonomiplan. For å kunne finne en vinner av denne prisen er det satt ned en jury som kartlegger alle handlings- og økonomiplaner som er offentliggjort innen 10.november.

En hånd holder en pokal i gull opp mot himmelen. Himmelen er blå og oransje.
Share This
X