Skoleeiere plikter, som ett ledd i opplæringslovens § 13-10, å utarbeide en årlig tilstandsrapport om tilstanden i opplæringen. Den skal som et minimum omhandle læringsresultater, læringsmiljø og frafall, men er ment å bygges ut med annen omtale som skoleeiere ser som formålstjenlig. Rapporten skal bidra til mer systematisk gjennomgang av kvalitetene på opplæringa og elevenes resultater, og den skal være grunnlag for å drøfte utviklingstiltak for skolen i kommunestyret og i fylkestinget.

Vi har, i vår løsning, innhentet alle de obligatoriske og anbefalt indikatorene (iht. Udir) for tilstandsrapport Grunnskole. I tillegg har vi en rekke indikatorer som går på KOSTRA-temaområdene prioritet, produktivitet, dekningsgrad, kvalitet og økonomi. Disse kan berike tilstandsrapporten i den grad man ønsker det.

Du velger du selv hvilke indikatorer du vil inkludere i tilstandsrapporten. Ved å bruke Framsikt Analyse får du tilgang til å skrive tekst per indikator, samt oppsummering for hele området grunnskole. Du kan benytte deg av vårt verktøy for å finne relevante sammenlignings kommuner, eller du kan sette de kommunene du selv ønsker. Alt sammen kan enkelt eksporteres i et worddokument med illustrative grafer og tekst.

Muligheten for å publisere dokumentet i løsningen gjør det tilgjengelig også for de andre Framsiktbrukerne (i din kommune), slik at de kan lese dokumentet på nett. I tillegg åpner dette for at man senere kan velge å se, for de enkelte indikatorene, hva som f.eks. ble skrevet i fjorårets rapport og dermed skape et mer helhetlig bilde av egen utvikling.

Vennesla bruker i år vår løsning i sin utarbeidelse av tilstandsrapporten. De har i tillegg valgt å inkludere barnehage i tilstandsrapporten, hvilket vi også tilbyr en rekke indikatorer for.
Vi ønsker dem lykke til med arbeidet og er spent på tilbakemeldingene.

Her er et utdrag hvilke indikatorer vi har, og som er spesielt relevante for tilstandsrapporten (vi har markert de obligatoriske og de anbefalte indikatorene):

Undervisningspersonell:

 • Lærertetthet 1-7.trinn (Gruppestørrelse 1) – anbefalt
 • Lærertetthet 8-10.trinn (Gruppestørrelse 1) – anbefalt
 • Lærertetthet i ordinær undervisning (gruppestørrelse 2) – anbefalt
 • Årsverk for undervisning personalet – anbefalt
 • Andel årstimer til undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning – anbefalt
 • Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk

Elevundersøkelsen (Obligatorisk):

 • Elevundersøkelsen 7.trinn (12 indikatorer)
 • Elevundersøkelsen 10. trinn (12 indikatorer)

Skolefakta:

 • Antall elever i kommunale grunnskoler– anbefalt
 • Antall elever per kommunale grunnskole
 • Antall lærere
 • Gjennomsnittlig gruppestørrelse (klassestørrelse)

Læringsresultat:

 • Nasjonaleprøver 5.trinn engelsk – anbefalt
 • Nasjonaleprøver 8.trinn engelsk – anbefalt
 • Nasjonaleprøver 5.trinn (lesing og regning) – Obligatorisk
 • Nasjonaleprøver 8.trinn (lesing og regning) – Obligatorisk
 • Nasjonaleprøver 9.trinn (lesing og regning) – Obligatorisk. Denne er ikke inne i løsningen enda, og vi venter på data fra Udir
 • Standspunkt 10.trinn (norsk hovedmål, matematikk og engelsk) – Obligatorisk
 • Standpunkt 10.trinn for de resterende fagene er også tilgjengelig i Framsikt
 • Eksamenskarakterer 10.trinn (norsk hovedmål, matematikk og engelsk) – Obligatorisk
 • Eksamenskarakterene 10.trinn for de resterende fagene er også tilgjengelig i Framsikt
 • Grunnskolepoeng (gjennomsnittlige) – Obligatorisk

Overgang til vgs:

 • Andel elever (16 år) som er registrert i videregående opplæring samme år som avsluttet grunnskole (prosent) – anbefalt
 • Bestått vgs (gjennomføring) – «Frafall i videregående skole (prosent)»

Spesialundervisning og opplæring særskilt tilrettelagt for voksne:

Merk at for å fylle lovkravet må tilstandsrapporten også inneholde opplysninger og vurderinger av spesialundervisning og opplæring særskilt tilrettelagt for voksne (Udir tilbyr ikke indikatorer på disse områdene). Vi har tre indikatorer som går på dette:

 • Andel spesialundervisning (her også fordelt på ulike trinn).
 • Andel av lærertimer som går til spes undervisning
 • Netto driftsutgifter til voksenopplæring, i prosent av samlede netto driftsutgifter

Under barnehage har vi:

 • Voksentetthet – Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale bar
 • Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager
 • Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent barnehagelærerutdanning
 • Andel ansatte med barnehagelærerutdanning
 • Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m2)
 • Antall ansatte menn (i alle stillinger)
 • Antall ansatte kvinner (i alle stillinger)
 • Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehage
 • Andelen barnehager med åpningstid 10t eller mer pr. dag
 • Andel barn i barnehage med oppholdstid 32 timer eller mindre per uke
 • Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer per uke

 

Share This
X