Konferanseportalen er nå i utgangspunktet oppe igjen og du kan fortsette å følge konferansen der.

Dersom ting, mot formodning, skulle gå galt så kan dere fortsatt bruke denne back-up siden.

Har du andre spørsmål så ta gjerne kontakt med vår markedsansvarlig, Jannie Engen på epost jannie@framsikt.no

 

Program

Dag 1: Tirsdag 24. november

Dag 2: Onsdag 25. november

}

08:30 - 08.45

Registrering

Tid til å registrere brukerprofil i EventEye

}

08:45 - 09.00

Velkommen

Konferanseåpning med Åsa Elvik, Jo Inge Bræin og Halvor Walla fra Framsikt.

}

09:00- 09:45

Kommunal virksomhetsstyring - oppsummering av 2020 og perspektiver på 2020-tallet

Se i fullskjerm her

Foredragsholder: Halvor Walla, daglig leder i Framsikt

Vi oppsummerer høydepunktene både i produktutvikling og hva norske kommuner har gjort med Framsikt i løpet av 2020. Planene for 2021 blir presentert sammen med visning av smakebiter fra viktig utvikling i 2021. Vi skal også se på hvordan ny teknologi og videre digitalisering kan være til hjelp for norske kommuner i møtet med utfordringsbildet mot 2030.

09:45 - 09:55

Pause

}

09:55 - 10:40

Etter pandemien - Utfordringsbildet for Norge og kommune-sektoren mot 2030

Se i fullskjerm her

Foredragsholder: Finansminister Jan Tore Sanner (H)

Finansministeren vil snakke om det langsiktige utfordringsbildet for kommune-sektoren og forventninger fra regjeringen til satsninger fra kommunene. Dette også i lys av pandemien i tillegg til øvrige utviklingstrekk som omstilling fra oljeøkonomi og demografiutviklingen.

10:40 - 10:50

Pause

}

10:50 - 11:35

Strekk i laget: En kartlegging av hvordan FNs bærekraftsmål implementeres i regional og kommunal planlegging


Se i fullskjerm her

Foredragsholder(e): Kommunal og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H), forsker Aase Kristine Lundberg, Nordlandsforskning og innovasjonsstrateg Geir Graff, Senter for innovasjon og læring i Asker kommune

Nordlandsforskning har gjort en kartlegging for Kommunal og Moderniseringsdepartementet om status for implementering av FN’s bærekraftsmål i kommunal og regional planlegging. Rapporten og funn fra denne blir gjennomgått. Innledning ved Kommunal og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H). Geir Graff fra Asker kommune vil avslutte med erfaringer fra Asker kommune ved etablering av nytt plansystem basert på FNs bærekraftmål.

Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Innsatsen til kommuner og fylkeskommuner er viktig for at Norge skal nå målene. I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023 er det derfor lagt inn en forventing om at bærekraftmålene skal legges til grunn i planleggingen.

Nordlandsforskning har kartlagt hvordan bærekraftsmålene er tatt i bruk i den kommunale og regionale planleggingen. De har undersøkt hvordan kommunene har arbeidet med dette i praksis, og hva slags erfaringer de har gjort. Nordlandsforskning har også kartlagt hvilke verktøy og metoder som er tilgjengelige for kommunene og fylkeskommunene, og vurdert behovet for videre utviklingsarbeid.

Les rapporten her.

}

11:35 - 12:05

Lunsj

}

12:05 - 12:50

Mål- og resultatstyring på sitt beste er tillitsbasert ledelse satt i system

Se i fullskjerm her

Foredragsholder: Daglig leder i tankesmien Civita, Kristin Clemet

Kristin Clemet utalte i en kronikk i februar 2020 i Aftenposten;

«Mål- og resultatstyring på sitt beste er tillitsstyring satt i system. Fellesskapets ressurser må brukes så effektivt som mulig for å nå de målene vi har som samfunn, dersom offentlig sektor skal bevare tillit. Akkurat hvordan målene skal nås, bør i størst mulig grad bestemmes av dem som skal utføre oppgavene.»

Vi har utfordret Kristin på dette, og gjennom foredraget vil hun forsøke å svare på spørsmålene:

  • Skal mål- og resultatstyring erstattes med tillitsstyring, og hva er da innholdet i tillitsstyring?
  • Er tillitsreform en videreutvikling eller en presisering av en forutsetning for dagens mål-, resultat- og rammestyring?
}

12:50 - 13:00

Pause

}

13:00 - 13:45

 

Spor A
Strategi og ledelse

Målgruppe: Kommunedirektør og kommuneledelse

 

Kommunalt selvstyre, ansvar og mestring i møte med pandemien

Se i fullskjerm

Foredragsholdere: Ordfører Eldri Siem, Sel kommune og Ordfører Sture Pedersen og Smittevernoverlege Anders Svensson, Bø kommune

Møt Sel kommune ved ordfører Eldri Siem som mestret utfordringene da pandemien spredde seg i kommunen i mars 2020. Vi får også møte Bø kommune som stengte skolene før Erna. Ordfører Sture Pedersen og smittevernoverlege Anders Svensson snakker om vurderingene og beslutningene som lå bak skolestegning og innreisekarantene fra sør, og om det å stå i presset mellom sentrale pålegg og lokale smittevernhensyn.

 

Spor B
Kommunal planlegging og analyse

Målgruppe: Kommunale planleggere, kommuneledelse og økonomirådgivere

Utviklingsprosjekt - nytt verktøy for kommunal planlegging - status og videre planer

Se i fullskjerm

 

Foredragsholder: Produktansvarlig for modulen, Jo Audun Øverby og Ole Grinde, Økonomisjef i Horten kommune.

Framsikt utvikler et nytt verktøy for kommunal samfunnsplanlegging, Kommunale planer. Utviklingen skjer i en innovasjonsavtale med 9 pilotkommuner og Innovasjon Norge. Utviklingen startet i 2019 og vil fortsette ut 2021. Pilotkommunene bidrar med fagkompetanse, drøfting av utvikling og utprøving av verktøyet i sitt planarbeid. Høsten 2020 har pilotene fått selskap av 5 kommuner som har gått i drift med planmodulen. Noen har allerede publisert planer i web via Framsikt.

 

Spor C
Klimabudsjett og klimarapportering

Målgruppe: Klimarådgivere, økonomirådgivere, kommuneledelse

Hurra - Vi skal lage klimabudsjett

Se i fullskjermForedragsholder: Fagleder miljø og klima i Hamar kommune, Lise Wenche Dufseth Urset

Hamar kommune utarbeider en ny nasjonal veileder for klimabudsjett sammen med Trondheim og Oslo kommune. Samtidig med utarbeidelse av veilederen så veileder prosjektet en gruppe pilotkommuner i utarbeidelse av klimabudsjett. I foredraget vil prosjektet presentere sine råd til andre kommuner for hvordan lage klimabudsjett.

 

 

Spor D
Kommuneøkonomi og økonomistyring

Målgruppe: Kommuneledelse, økonomirådgivere

Kommunaløkonomisk bærekraft (KØB) - Erfaringer fra Rana kommune

Se i fullskjermForedragsholder: Ordfører Geir Waage, Rana kommune

Rana kommune har medvirket i utviklingen av styringskonseptet KØB sammen Nord Universitet og Fylkesmannen i Nordland. Foredraget tar for seg kommunal økonomisk bærekraft (KØB) som et økonomisk styringskonsept for langsiktig utvikling og bærekraft i kommunesektoren.

Et grunnleggende KØB-premiss er at dagens tjenestetilbud minst er i samsvar med visse minimumsstandarder (krav i lover og regler m.m.) og kan opprettholdes over lengre tid, uten vesentlig kvalitetsmessig forringelse i tjenestetilbud, nedbygging av formue eller skattemessige eller gjeldsmessige økninger.

 

Spor E
Framsikt kurs

 

Målgruppe: Alle

Min side og styringsrapportering

Se i fullskjerm 

Foredragsholder: Olav Borud og Mathias Gundersen, seniorrådgivere i Framsikt

Min side er et skreddersydd skrivebord i Framsikt-løsningen, som kan gi et overblikk over økonomisk status, mål/oppgaver, mm. I foredraget ser vi på hvordan man kan bygge opp gode og informative skrivebord for styring med Min side. Vi vil også gi tips til å velge ut indikatorer og oversikter, samt det å bygge skrivebord som er felles for alle, for kun deler av organisasjonen eller private for din bruker.

 

}

13:45 - 13:55

Pause

}

13:55 - 14:40

Gevinstrealisering ved kommune- sammenslåing
Se i fullskjerm

 

Foredragsholder: Prosjektleder Annegrete Bruvoll, Menon Economics

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Menon Economics, i samarbeid med Vivento, utarbeidet en rapport om gevinstrealisering ved kommunesammenslåing.

Annegrete vil snakke om funnene i rapporten og hvilke erfaringer som tidligere sammenslåtte kommuner har gjort seg , samt hva kommuner som er i sammenslåing eller som vurderer sammenslåing kan lære. Hun vil særlig fokusere på hvordan de har arbeidet med måloppnåelse, gevinstområder og når gevinster har blitt realisert.

Utarbeidelse av digitale samfunnsplaner, strategiplaner og temaplaner med Framsikt

Se i fullskjerm

 

Foredragsholdere: Rådgiverne Ronny Frekhaug og Åge Erstad Remvik fra Ålesund kommune, sammen med John Olaf Røhme, assisterende rådmann i Luster kommune og Jo Audun Øverby, seniorrådgiver i Framsikt.

De første kommunene lager nå planer i det nye verktøyet for samfunnsplanlegging, Kommunale planer. Ålesund har utarbeidet ny samfunnsdel til kommuneplanen i Framsikt, behandlet den i formannskapet og har den nå på offentlig ettersyn. Ålesund forteller om sitt arbeid med samfunnsdelen og erfaringer med bruk av Framsikt. Luster kommune forteller om sitt arbeid med å lage og publisere planer i Framsikt, blant annet ruspolitisk handlingsplan.

Hvordan lage og følge opp Klimabudsjett med Framsikt

Se i fullskjerm

Foredragsholdere: Mathias Gundersen, seniorrådgiver, Cecilie Ness, prosjektleder produkt og Halvor Walla, daglig leder i Framsikt

Vi går gjennom hvordan funksjonaliteten i Framsikt kan brukes til å lage et klimabudsjett i tråd med anbefalingene fra den kommende veilederen for kommunale klimabudsjett. Det vil også bli gjennomgått hvordan modulene Virksomhetsplan og Rapportering kan brukes til å følge opp gjennomføringen av klimabudsjettet.

Økonomiplan – forbedringer i funksjonalitet for budsjettinnspill til neste budsjettprosess

Se i fullskjerm

 

Foredragsholdere: Halvor Walla, daglig leder, og Marianne Thorstensen, seniorrådgiver i Framsikt

I foredraget går vi gjennom aktuelle forbedringer som er planlagt de neste månedene i funksjonaliteten for budsjettinnspill og budsjettprosess i Framsikt-løsningen. Vi vil blant annet fortelle om bedre muligheter for samskriving og samarbeid om innhold, varslinger, bedre simuleringsmuligheter og enklere godkjenning. Vi vil også se på hvordan utredninger kan brukes i forbindelse med budsjettprosessen.

 

 

Budsjettreguleringer og budsjettendringer i Framsikt

Se i fullskjerm

 

Foredragsholder: Kathrine Melheim og Sissel Marie Linge Ringstrøm, seniorrådgivere i Framsikt

Hvordan revidere driftsbudsjett og driftsrammer i Framsikt?
Vi viser deg hvordan du som leder kan endre på årsbudsjettet ditt, både ved hjelp av endringer i stillingsplan og i driftsbudsjettet forøvrig.

Deretter vil vi vise hvordan du endrer både rammene og budsjettet. Både det som er endringer grunnet politiske vedtak og rammeendringer under vedtaksnivå.

}

14:40 - 14:50

Pause

}

14:50 - 15:35

Samskaping som arbeidsform - bedre og billigere?


Se i fullskjerm

 

Foredragsholder: Kommunaldirektør for medborgerskap i Asker kommune Kristin Marie Felde og leder av Senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon ved USN, Lars Ueland Kobro.

Kristin Marie Felde og Lars Ueland Kobro møtes til samtale om samskaping som arbeidsform. De vil ta for seg samarbeid med ideelle organisasjoner, sosialt entreprenørskap og brukere/innbyggere. Kobro vil vise hvordan samskaping som verdi og begrep handler om to ting; både effektivitet og demokrati. Felde vil fortelle om hvordan Asker arbeider med å finne nye samarbeidsformer mellom kommunen, sivilsamfunnet, næringslivet og frivilligheten – til det beste for fellesskapet og lokalsamfunnet. Etter hver sin innledning vil de samtale om dilemmaer og muligheter ved lokal samskaping.

Oppfølging av mål, strategier og tiltak fra samfunnsplaner og temaplaner i økonomi- og handlingsplan og virksomhetsplan

 

Se i fullskjerm 

 

Foredragsholdere: Ole Grinde, økonomisjef i Horten kommune. Fra Asker kommune Ingeborg Fønstelien, rådgiver kommuneplan og  Geir Graff, innovasjonsstrateg ved Senter for innovasjon og læring i Asker kommune. Fra Framsikt Jo Audun Øverby, seniorrådgiver.

Framsikt legger til rette for å få en god sammenheng mellom samfunnsdelen, handlingsdelen (økonomiplanen) og virksomhetsplanen. Asker og Horten er kommuner som bruker planmodulen, økonomiplanmodulen og virksomhetsplan. De forteller om sitt arbeid med plansystemet og med å få til «den røde tråden». Vi vil også vise fram funksjonalitet som er utviklet for å koble de ulike delene av plansystemet sammen.

Utarbeidelse av klimaregnskap for egen virksomhet

 

Se i fullskjerm 

 

Foredragsholdere: Gruppeleder Hogne Nersund Larsen fra Asplan Viak, leder marked og kommunikasjon Linn Grøtberg fra Stiftelsen Miljøfyrtårn og Halvor Walla fra Framsikt.

I sesjonen vil Asplan Viak og Stiftelsen Miljøfyrtårn presentere sine innfallsvinkler til hvordan utarbeide klimaregnskap og oversikt over kommunens eget klimamessige fotavtrykk. Framsikt vil også gå gjennom hvordan disse kan samspille med Framsikt-løsningen.

Investeringer i Framsikt – erfaringer og muligheter

Se i fullskjerm

 

Foredragsholdere: Marianne ThorstensenHenrik Westlie Moen og Sven-Erik Antonsen, seniorrådgivere i Framsikt

Erfaringer og muligheter med ny modell og funksjonalitet for budsjettering og rapportering av prosjekter og investeringer i Framsikt.

Målstyring i Framsikt

Se i fullskjerm

 

Foredragsholdere: Elin Fejerskov og Olav Borud, seniorrådgivere i Framsikt

Hvordan etablere mål, delmål, tiltak og strategier som henger sammen fra planer, via økonomiplan, virksomhetsplan og til rapportering? Vi ser på hvordan du kan sikre «den røde tråden» fra opprettelse i plan-modulen, via prioriteringer i økonomiplanen, detaljering og delegering i virksomhetsplaner og til slutt administrativ og politisk rapportering i måneds- eller årsrapport.

}

15:35

Programmet første dag avsluttes

}

09:00 - 09.45

Det gode livet i et nullutslippssamfunn

Se i fullskjerm

 

Foredragsholder: Direktør Kristin Halvorsen, Cicero, Senter for klimaforskning

For å nå målene i Parisavtalen, må vi omstille oss bort fra fossil energi. Men det er ingen grunn til å se for seg nullutslippssamfunnet som et trist sted å være. Kristin Halvorsen vil i foredraget «Det gode liv i nullutslippssamfunnet» snakke om hvordan det å omstille norsk økonomi ikke bare handler om å unngå tap. Det handler vel så mye om å legge til rette for vekst, større verdiskaping og økte eksportinntekter i bærekraftige næringer, slik som eksempelvis innen fornybar energi og elektrifisering, karbonfangst og -lagring, bioøkonomi og hydrogen. Kristin Halvorsen er direktør ved Cicero Senter for klimaforskning, og hun ledet sammen med Vidar Helgesen klimaomstillingsutvalget som la fram sin rapport tidligere i høst.

09:45 - 09:55

Pause

}

09:55 - 10:40

Refleksjoner over kriseledelse og omstillingsevne i pandemien. Hva kan vi lære i klimaarbeidet?

Se i fullskjerm

 

Foredragsholdere: Ass. Helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, Kristin Halvorsen, Cicero og Heidi Sørensen, Direktør for Klimaetaten i Oslo kommune

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad vil innlede med sin erfaringer med kriseledelse og omstillingsevne i pandemien. Kristin Halvorsen fra Cicero og Heidi Sørensen fra Klimatetaten i Oslo kommune vil reflektere over hva vi kan lære av dette i klimaarbeidet.

10:40 - 10:50

Pause

}

10:50 - 11:35


Spor A
Strategi og ledelse

Målgruppe: Kommunedirektør og kommuneledelse

Digital samhandling med politikere

Se i fullskjerm

 

Foredragsholdere: Kontroller Nina Sofie Clausen i Horten kommune, kontroller Roger Magnussen i Frogn kommune og fagsjef virksomhetsstyring Rikke Bækkevold i Nordre Follo kommune.

Erfaringer med politikere sin bruk av digitale dokumenter og i Politikermodulen. Vi vil også få helt ferske erfaringer med den nye funksjonen for spørsmål fra politikere.

 


Spor B
Kommunal planlegging og analyse

Målgruppe: Kommunale planleggere, kommuneledelse og økonomirådgivere

Planlegger vi langt nok? – om demografiens betydning for kommuneøkonomien og den sikre vei inn i ROBEK

Se i fullskjerm

 

Foredragsholder: Seniorrådgiver Håvard Moe, KS Konsulent

Kommune-Norge er i stor endring. De neste 20 årene blir det 600 000 flere innbyggere over 80 år, samtidig som antall barn og unge går ned og aldersbæreevnen svekkes kraftig. Hva betyr dette for kommuneøkonomien på kort og lang sikt? Og hvordan vil dette utfordre økonomistyringen og omstillingsevnen i kommunal sektor? På seminaret vil vi se på hva dette betyr for kommune-Norge samlet og for et utvalg enkeltkommuner. Hvilke kommuner har de største utfordringene, hvordan ser disse utfordringene ut og hvilke grep kan man ta for å minimere omstillingsutfordringene?


Spor C
Styringsrapportering

Målgruppe: Kommuneledelse og økonomirådgivere

Kan kunstig intelligens gi bedre virksomhetsstyring? – mulig utvikling i Framsikt

Se i fullskjerm

 

Foredragsholdere: Simon Pedersen, prosjektleder utvikling og Cecilie Ness, prosjektleder produkt, Framsikt

Kunstig intelligens kan gi muligheter for bedre og mer effektiv virksomhetsstyring. Vi går gjennom tilbakemeldinger fra kundeundersøkelse og viser skisser på mulige funksjoner i Framsikt i 2022. Kommer den digitale assistenten «Han Simon» i Framsikt?


Spor D
Kommuneøkonomi og økonomistyring

Målgruppe: Kommuneledelse, økonomirådgivere

Hva kjennetegner en god økonomiplan?

Se i fullskjerm

 

Foredragsholder: Bjørn Brox, Agenda Kaupang sammen med representanter for tidligere og nåværende nominerte til Fagprisen.

Samtale mellom nominerte til fagpris for beste økonomiplan og juryen for fagprisen. Grunnlaget for årets nominasjon til Fagpris gjennomgås også.


Spor E
Framsikt kurs

Målgruppe: Alle

Webpublisering i Framsikt

Se i fullskjerm

 

Foredragsholder: Sissel Marie Linge Ringstrøm og Elin Fejerskov, seniorrådgivere i Framsikt

Hvordan utforme webpublikasjonene din kommune ønsker seg ved hjelp av Framsikt?
Vi ser på hvordan du kan lage og tilpasse maler med tall, tekst og bilder, og ikke minst hvordan du kan utforme forsiden på din kommunes dokumenter på web.

}

11:35 - 12:05

Lunsj

}

12:05 - 12:50

Erfaringer med helhetlig digital virksomhetsstyring

Se i fullskjerm

 

Foredragsholdere: Økonomisjef Tommy Løveng og regnskapssjef Jonny Karoliussen, Hadsel kommune og kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås og økonomisjef Roger Mikkelsen, Røros kommune.

Røros kommune har i underkant av 6.000 innbyggere, men er en av innlandskommunene som forventer befolkningsvekst fremover. Noe av hemmeligheten ligger kanskje i tillit og trygghet i samarbeidet mellom kommunen og politikere? Økonomisjef Roger Mikkelsen og kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås vil fortelle om hvordan Framsikt forenklet budsjettprosessen og gjorde økonomiplanen mer tilgjengelig for innbyggere og politikere. De tok i bruk Framsikt fra 2019 for å lage budsjett og økonomiplan. Det stilte administrasjonen overfor en annerledes budsjettprosess med nye digitale arbeidsprosesser som de sier har gitt forbedring, forenkling og fornyelse. De sier også at Framsikt har gjort det enklere å sette mål, planverk og økonomi i sammenheng. Les mer i artikkelen fra lokalavisen Arbeidets Rett her.

Hadsel kommune i Vesterålen, med sine drøye 8.000 innbyggere, startet med Framsikt Analyse allerede i 2014. Men i 2019 tok de i bruk «full pakke» for sin helhetlige virksomhetsstyring. I Hadsel rapporterer alle trettiseks ledere i Framsikt-løsningen månedlig og det har gitt dem en trygghet de ikke tidligere har hatt. Hadsel har, i likhet med Røros, politikere som har omfavnet Framsikt. Økonomisjef Tommy Løveng og regnskapssjef Jonny Karoliussen vil fortelle om hvordan de benytter Framsikt for virksomhetsstyring og samarbeidsverktøy for administrasjonen og politikerne. Les mer om Hadsel og politikernes erfaringer her.

20 år med KOSTRA - Hva er status - hvor går vi videre?

Se i fullskjerm

 

Foredragsholder: Lasse Sandberg, direktør for avdeling for økonomisk statistikk hos SSB

SSB oppsummerer utviklingen av KOSTRA, beskriver status for bruken, og forteller om planer og videre utvikling og bruk av KOSTRA.

Min side - Erfaringer med Min side i virksomhetsstyringen

Se i fullskjerm

 

Foredragsholdere: Økonomisjef Ole K. Grinde i Horten kommune, rådgiver Anne-Marit Bjørnerud i Bergen kommune og Halvor Walla, daglig leder i Framsikt.

Horten og Bergen kommune vil gå gjennom sine erfaringer og videre planer for bruk av Min side i virksomhetsstyringen. Framsikt vil også presentere nytt innhold og planer for videre utvikling av innhold og arkitektur i Min side.

Videreutvikling av Framsikt som verktøy for økonomiplanlegging, budsjettering og økonomirapportering

Se i fullskjerm

 

Foredragsholdere: Marianne Thorstensen, seniorrådgiverCecilie Ness, prosjektleder produkt og Halvor Walla, daglig leder i Framsikt, sammen med pilotkommuner i et studiopanel.

Sesjonen er et arbeidsmøte for diskusjon av ønsket videreutvikling av Framsikt-verktøyet. I sesjonen vil det bli mulighet til å spille inn spørsmål og ideer via chat.

 

Lønnsprognoser i Framsikt

Se i fullskjerm

 

Foredragsholder: Yngve Byrkjeland, rådgiver og Henrik Westlie Moen, seniorrådgiver, i Framsikt

Gjennomgang og tips på ulike måter man kan jobbe med lønnsprognoser i Framsikt.

 

 

}

12:50 - 13:00

Pause

}

13:00 - 13:45

Hvordan få den gode sammenhengen i plan- , budsjett- og rapporteringssystemet

Se i fullskjerm

 

Foredragsholder: Økonomisjef Ole K. Grinde, Horten kommune

Horten kommune forteller om sine erfaringer med å etablere sammenheng mellom kommunens planer, økonomiplan, virksomhetsplaner og den løpende rapporteringen. Horten kommune har vært piloter i utvikling av både modulene for Virksomhetsplan og for kommunal planlegging.

Måling av bærekraft og utvikling

Se i fullskjerm

 

Foredragsholdere: Ingunn Osdal Stette, seksjonsleder helhetlig styring, og Liv Kjersti Finholt, seksjonsleder bærekraftig samfunnsutvikling, i Ålesund kommune, sammen med Geir Graff, innovasjonsstrateg ved Senter for innovasjon og læring i Asker kommune.

Status og utvikling for statistikk som måler FNs bærekraftsmål og SmartCity statistikk.
 
KS har igangsatt et FOU prosjekt knyttet til klassifisering av ulike indikatorsett for bærekraft. Geir Graff vil i innlegget orientere om innhold og status for prosjektet.
Pilotprosjekt for styringsrapportering for pleie og omsorg i Min side

Se i fullskjerm

 

Foredragsholdere: Cecilie Ness, prosjektleder produkt og Halvor Walla, daglig leder i Framsikt, sammen med Pål Helge Vorkinn, kontroller i Gausdal kommune.

Orientering om status fra pilotprosjektet samt videre planer for utvikling. Prosjektet fokuserer på fangst av data fra turnussystem og fagsystem for pleie og omsorg, samt bruk av disse sammen med økonomidata for å skape nyttig styringsinformasjon innen pleie og omsorgsområdet. I prosjektet medvirker 7 kommuner.

Sentral avsetning av budsjettmidler til nye tiltak

Se i fullskjerm

 

Foredragsholdere: Leder budsjett og analyse i Økonomi konsern Bergen kommune, Gunhild Gram Giskemo

For å sikre en større kontroll med at bevilgede midler faktisk gikk til det formålet de var tiltenkt, begynte Bergen kommune å sette av midlene til nye tiltak sentralt, og overføre dem til eiende avdeling først når de kunne bekrefte at tiltaket faktisk var startet opp. Ordningen med sentral avsetning av midler (SAM) har fungert veldig bra i Bergen. Man har oppnådd målsetningen om mer kontroll med bruken av midlene, og på den måten også spart kommunen for utgifter. Gunhild Gram Giskemo forteller om erfaringer med ordningen og bruken av ny funksjonalitet i Framsikt for digitalisering av prosessen.

Hvordan bygge opp gode og informative virksomhetsplaner?

Se i fullskjerm

 

Foredragsholder: Elin Fejerskov og Sissel Marie Linge Ringstrøm, seniorrådgivere i Framsikt

Hvordan bygge opp gode og informative virksomhetsplaner i Framsikt? Vi ser på hvordan du gjennom oppdragsbrev og delegering og detaljering av mål, nøkkeltall og oppdrag, kan sikre «den røde tråden» fra en overordnet økonomiplan til detaljerte virksomhetsplaner og rapportering. Vi skal også se på sjekklistefunksjonaliteten som blant annet kan benyttes til internkontroll.

}

13:45 - 13:55

Pause

}

13:55 - 15:00

Utdeling av Framsikt Awards og konferanseavslutning

Se i fullskjerm

 

Vi runder av konferansen sammen, og tradisjonen tro blir det også på årets Brukerforum Framsikt Awards med utdeling av Framsikt-priser.

Det er allerede godt over 60 kommuner som i år har publisert digitale økonomiplaner, og det er veldig interessant å sammenlikne hva de har gjort ulikt (og likt) i felles verktøy. Det legges ned mye arbeid for å komme frem til sluttproduktet, og vi synes brukerkonferansen er en flott anledning til å dele ut priser for den innsatsen som legges ned i økonomiplanene og i rapportering tilbake til politikerne og innbyggerne hvert år! Målet med prisene er å gi anerkjennelse og stimulere til erfaringsutveksling mellom kommuner.

Årets fem prisene er som følger;

  • Best illustrerte og informative økonomiplan
  • Beste implementering av FN Bærekraftsmål i Økonomi- og handlingsplan 2021-2024
  • Beste sammenheng mellom økonomiplan og rapporteringen – Helhetlig virksomhetsstyring, den rødeste tråden
  • Beste forside – publikumsprisen
  • Beste økonomiplan – fagprisen

Vi vil spesielt trekke fram fagprisen som kanskje har blitt den gjeveste av alle når det nå, for fjerde året på rad, skal kåres Norges beste kommunale økonomiplan. Juryen for denne består av ingen ringere enn de svært erfarne kommuneøkonomiene Asbjørn O. Pedersen fra NKK og Bjørn Brox fra Agenda Kaupang. De vil sammen gjøre en kartlegging av alle økonomiplaner for 2021-2024 som kommunene har lagt ut på sine nettsider innen 13. november.

X