Brukerforum 2019

– Sammen om kommunal virksomhetsstyring

Den 26.-27. november inviterer vi til Brukerforum 2019, det tredje i rekken. 

Vår målsetning med disse dagene er å skape en faglig arena for kommunal virksomhetsstyring som både gir inspirasjon til det faglige arbeidet, og som gir våre kunder kompetanse som gjør at dere kan utnytte våre verktøy enda bedre. Konferansen er åpen for alle som er opptatt av kommunal og fylkeskommunal virksomhetsstyring.

Paralellsesjonene er i år delt inn i spor basert på målgruppe og tema og antall spor varierer. I påmeldingen er valg av spor nødvendig for at vi skal ha en indikasjon på hvor mange plasser vi trenger i de ulike salene, men man står allikevel fritt til å bytte underveis i konferansen så lenge det er ledig plass i salen.

Følg gjerne vår facebook-gruppe for arrangementet, Brukerforum 2019. Her vil vi fortløpende legge ut detaljer om programmet etterhvert som de enkelte sesjonene blir bekreftet.

Har du spørsmål eller innspill til konferansen så ta gjerne kontakt med vår markedsansvarlig Jannie Engen på e-post jannie@framsikt.no

Tidspunkt

26. november (tirsdag)
27. november (onsdag)

Plassering

Moxy Hotell
Kragerudveien 50
2013 Skjetten

Påmelding

Her kan du melde deg på årets Brukerforum.

Vi har passert 200 deltakere!

Program

Dag 1: Tirsdag 26. november

Dag 2: Onsdag 27. november

}

08:45 - 09:30

Registrering

}

09:30 - 09.45

Velkommen
}

09:45 - 10:30

Framsikt 2019 og veien videre

Foredragsholder: Halvor Walla, daglig leder i Framsikt

Oppsummering av produktutvikling og anvendelse av Framsikt i norske kommuner og fylkeskommuner i 2019. Presentasjon av videre planer for 2020.

}

10:30

Kaffe

}

10:45 - 11:30

Langsiktige utfordringer for kommuner og kommuneøkonomien

Mer info kommer

}

11:30

Lunsj

}

12:30 - 13:10

Nye Asker bygger ny kommune på FNs bærekraftmål

Foredragsholder: Lars Bjerke, rådmann i nye Asker kommune (Asker, Røyken og Hurum)

Rådmann i nye Asker kommune, Lars Bjerke, snakker om arbeidet med å bygge nye Asker basert på FN’s bærekraftmål og hvordan de etablerer nye systemer for plan og virksomhetsstyring som underbygger dette. Han vil også snakke om Asker kommune sitt engasjement i utviklingen av Framsikt, blant annet i utvikling av modul for Virksomhetsplan og den nye modulen for kommunale planer.

 

}

13:10

Kaffe

}

13:25 - 13:55

FN’s bærekraftsmål – fra visjoner til konkrete handlinger

Foredragsholder: Amund Hagen Kristiansen, Framtiden i våre hender

Kommunene skal tilfredsstille folks behov og forventninger lokalt, men trenger det å gå på bekostning naturmiljøet og klimaet?

Tiden for visjoner og prat er forbi. Nå er tiden for konkretisering og handling. Se på bærekraftsmålene som en mulighet for innovasjon og lokalt samarbeid:

  • Kommunens og innbyggernes økologiske fotavtrykk
  • Innovative anbudsprosesser
  • Tettere samarbeid med lokale aktører
  • Belønne miljøriktige handlinger gjennom kampanjer og incentiver
  • Koble folkehelse og lokaltransport
  • Kommunen kan bli et forbilde
  • Nullutslipp på byggeplasser
  • Fra Matsvinn til MatVinn
  • Skape engasjement rundt bærekraftsmålene internt

Kommunene kan skape sin egen stolthet og engasjement rundt bærekraftsmålene. De kan brukes til å tenke nytt og se muligheter.

}

13:55 - 14:10

Status – Norske Økonomiplaner

Foredragsholder: Bjørn Brox, Agenda Kaupang

Hva er status for norske økonomiplaner? Bjørn Brox har vurdert alle økonomiplaner for 2020-2023, som er publisert digitalt, og avlegger her kort statusrapport. Han vil også presentere de tre nominerte til årets fagpris (prisen deles ut under middagen). I tillegg vil Bjørn i en egen sesjon gå i dybden på rapporten (se spor B).

}

14:10

Kaffe

Spor A1
Kommunale planer

Målgruppe: Kommunale planleggere og økonomer

Spor B
Økonomistyring

Målgruppe: Økonomiavdeling og superbruker

Spor C
Strategi og virksomhetsstyring

Målgruppe: Kommunalsjefer og rådmann

Spor D
Styring for enhetsledere

Målgruppe: Enhets – og virksomhetsledere

Spor E1
Analyse

Målgruppe: alle

}

14:30 - 15:15

Åpnet referanse-gruppemøte: Kommunale planer i Framsikt - del 1

Foredragsholdere: Framsikt og pilotkommuner i utviklingsprosjektet

Målsetting og planer for prosjektet presenteres, herunder visning av funksjoner som er utviklet og skisser til det videre utviklingsarbeidet. Pilotkommuner i prosjektet vil presentere sin behov og ønsker for utviklingsarbeidet samt dele erfaringer så langt.

KMD om ny kommunelov og oppdaterte forskrifter

Foredragsholdere: Bent Devik, Seniorrådgiver KMD

Ny kommunelov og ny forskrift. Hvilke effekter vil det nye regelverket ha for kommunenes arbeid med økonomisk planlegging, regnskap, styring og rapportering?

Handlingsplanen og årsrapporten som verktøy for kommunikasjon med politikere og innbyggere

Hvordan utforme budskap og tekstinnhold for å kommunisere best mulig med handlingsplanens og årsrapportens målgrupper? Hvordan bruke grafer, bilder og film for å nå fram med dokumentene sitt kjernebudskap?

Økonomistyring for ikke-økonomer

Utarbeider du budsjetter og månedsrapporter og kommenterer budsjettavvik? Føler du at din økonomikunnskap ikke helt strekker til?

Etter sesjonen blir du tryggere på begreper som inntekter, kostnader, resultat og balanse. I tradisjonell budsjettering er regnskapet grunnlaget for budsjettet – gjør din neste budsjettprosess enklere med økt kunnskap om økonomi og regnskap!

Bli i stand til å vurdere tall i månedsrapporter, bli kjent med mulige årsaker til avvik og mulige tiltak samt kommentere dem med sikkerhet og sikre en god, fremtidig dialog med økonomiavdelingen i dag.

2019 nyheter i Analysemodulen - Sysselsetting, Klima, Bærekraft og Befolkningsutvikling

Foredragsholder: Sven-Erik Antonsen, seniorrådgiver i Framsikt

Framsikt presenterer ny funksjonalitet utviklet i 2019 innen befolkningsutvikling, sysselsettingsstatistikk, klimastatistikk samt funksjonen for analyse på statistikkgrunnlag for FNs bærekraftmål. Vi viser også forbedringer i hvordan bruke statistikk i dokumenter og styring. Videre utviklingsplaner vil også bli presentert.

}

15:15

Kaffe

}

15:30 - 16:15

Åpnet referanse-gruppemøte: Kommunale planer i Framsikt - del 2

Foredragsholdere: Framsikt og pilotkommuner i utviklingsprosjektet

Målsetting og planer for prosjektet presenteres, herunder visning av funksjoner som er utviklet og skisser til det videre utviklingsarbeidet. Pilotkommuner i prosjektet vil presentere sin behov og ønsker for utviklingsarbeidet samt dele erfaringer så langt.

Erfaringer med tjeneste-orientert budsjettering og rapportering

Mer info kommer

Digital samhandling med politikere i behandlingen av handlings- og økonomiplanen

Foredragsholdere: Rådmann Wenche Folberg og ordfører Truls Wickholm i Nesodden kommune

Erfaringer med bruk av digitale handlingsplaner og digitale rapporter til kommunikasjon med politikere. Videre vil erfaringer med Politikerfunksjonen i samhandlingen bli gjennomgått. Herunder erfaringer med nye funksjoner som handlingsregler, deling av forslag, spørsmål og svar og publisering av alternative forslag.

Bedre oversikt over økonomisk status med bruk av Min styringsrapport og Min side i Framsikt

Vi gir deg en grundig gjennomgang i funksjonaliteten i Min styringsrapport for å vise fortløpende økonomisk status i din virksomhet. Vi viser deg hvordan du kan kombinere funksjonene her med annen i styringsinformasjon i skreddersydde skrivebord i Framsikt for styring og oppfølging. I gjennomgang gir vi også praktiske brukertips til utarbeidelse av økonomistatus og budsjettavviksprognose i Månedsrapporten.

Økonomiske analyser med Framsikt

Foredragsholder:  Bjørn Brox, Agenda Kaupang

Bjørn Brox fra Agenda Kaupang går gjennom hvordan han arbeider med økonomiske analyser i kommuner med bruk av Framsikt.

}

16:15

Kaffe

}

16:30 - 17:15

Når "Det viktige" er vanskelig å måle...Kan bærekraft måles – egentlig?

Foredragsholder: Geir Graff, rådgiver i Asker kommune

I arbeidet med å bygge en ny kommune på FNs bærekraftsmål har Asker kommune støtt på en del praktiske og metodiske utfordringer knyttet til virksomhetsstyring. Kan en kommune faktisk styres etter FNs bærekraftsmål? Hva mener vi egentlig med «en strategi»? Hvordan tolker ulike fagmiljøer de samme begrepene?

Asker har satt sammen et sett begreper til bruk innen helhetlig planlegging og målstyring, i tillegg til en modell (eller taksonomi, om du vil) for indikatorer og mulige måter å tilnærme seg måling på. I foredraget vil disse bli gjennomgått sammen med aktuelle perspektiver på hvordan bærekraftig utvikling av kommuner faktisk kan måles.

Hva er status på praksis i norske økonomiplaner for 2020-2023?

Foredragsholdere: Bjørn Brox, Agenda Kaupang

Agenda Kaupang og Framsikt har også i 2019 kartlagt praksis i norske økonomiplaner. Bjørn Brox forteller her om årets utviklingstrekk i praksis. Nytt av året er at det er de helt ferske økonomiplanene for 2020 som er kartlagt.

Realisering av mål og ambisjoner fra planer og handlingsprogram gjennom bruk av virksomhetsplaner

Foredragsholdere: Wenche Folberg, rådmann i Nesodden kommune, og Framsikt

Introduksjon til modulen Virksomhetsplan i Framsikt og hvordan denne kan brukes til å konkretisere mål og tiltak fra handlingsplaner og budsjett ute hos virksomhetene, samt rapportere og følge opp på disse. Erfaringer fra Nesodden kommune vil bli presentert.

Praktisk budsjettarbeid i Framsikt

Vi viser deg hvordan du best kan arbeide med utarbeidelse av opprinnelig budsjett, innenfor din virksomhets økonomiske rammer, samt hvordan du kan arbeide med budsjettendringer underveis i året. Praktiske tips til masseregistreringer via Excel samt andre forbedringer fra årets systemoppdateringer vil bli gjennomgått.

Utarbeid grunnlags-dokumentet til planstrategi i Framsikt

Foredragsholder: Jo Audun Øverby, seniorrådgiver i Framsikt

Vi forteller om hvordan dere kan bruke Framsikt for å utarbeide grunnlagsdokumentet til planstrategien (og pålagt tilstandsrapport). Vi deler også erfaringer fra noen kommuner.

}

17:15

Slutt

}

19:00

Felles mingling med aperitif og quiz

}

20:00

Middag

}

09:00 - 09.45

Ledelse og ansvar v/ Robert Mood

Foredragsholder: Robert Mood, Senior rådgiver i Orator, Generalløytnant (p), president i Norges Røde Kors

En leder skal ha integritet og trygghet nok til å stå for sine verdier uansett hvor den politiske vind blåser. Lederskap handler om å ha evne til å lede seg selv som eksempel for andre. Godt lederskap handler også om å se inn i kroker av oss selv vi ikke liker, utfordre våre egne svakheter. Det er teamets fortjeneste når vi lykkes og lederens ansvar når det går galt.

}

09:45

Kaffe

}

10:00 - 10:40

Fossilfri Bergen 2030 – hvordan bruke klimabudsjett for å nå målene

Foredragsholder: Eva Britt Isager, klimasjef i Bergen kommune 

Bergen kommune forteller om sitt arbeid mot å bli en fossilfri by fra 2030 og bruken av et klimabudsjett som en del av dette arbeidet. Klimabudsjettet for 2020 utarbeides med Framsikt.

Tall fra Miljødirektoratet viser at Bergen kuttet utslipp av nesten 90.000 tonn CO2 fra 2016 til 2017. Det tilsvarer en nedgang på 9,5 prosent. Tallene for 2018 kommer først neste år. Mindre utslipp fra veitrafikken er den viktigste årsaken til nedgangen.

Bergen er Norges (og verdens) elbilhovedstad. Til tross for befolkningsvekst har det vært en trafikkreduksjon på Bergens veier i 2017. Dette har bidratt til ikke bare spart tid for de som må kjøre, men også 12 prosent lavere utslipp fra veitrafikk.

}

10:45 - 11:30

Tillitsreform, tillitsledelse og kommunal styring v/ Tina Øllgaard Bentzen

Foredragsholder: Ph.d Tina Øllgaard Bentzen, Roskilde Universitet

Hva kan tillitsbasert ledelse og tillitsreform bety for den kommunal virksomhetsstyringen. Tina Øllgaard Bentzen har fulgt tillitsreformen i København kommune tett og har skrevet doktorgradavhandling om denne samt utgitt boken Tillitsbasert styring og ledelse i offentlige organisajoner. Hun vil snakke tillitsbasert ledelse, utviklingstrender, erfaringene fra København og hva tillitsledelse betyr for styring.

}

11:30

Lunsj

Spor A2
Data og integrasjon

Målgruppe: IT, integrasjon og dataspesialister

Spor B
Økonomistyring

Målgruppe: Økonomiavdeling og superbruker

Spor C
Strategi og virksomhetsstyring

Målgruppe: Kommunalsjefer og rådmann

Spor D
Styring for enhetsledere

Målgruppe: Enhets – og virksomhetsledere

Spor E2
Innføring

Målgruppe: alle

}

12:30 - 13:15

Integrasjoner med IDM, sak/arkiv og ERP

Foredragsholder: Framsikt

Framsikt og pilotkommuner deler erfaringer fra integrasjoner mot Framsikt. Vi vil se på både integrasjoner mot Unit4 og Visma ERP systemer, sak/arkiv systemer samt mot IDM løsninger for integrasjon ift. brukere og tilganger.

Rammefordeling, budsjettregulering og budsjettendringer i Framsikt

Foredragsholder: Framsikt

Foredraget vil gi en gjennomgang av hvordan arbeide best med rammefordeling av opprinnelig budsjett og bruk av rammefordelingsmodeller. Samt hvordan best mulig arbeide med oppfølging av budsjettreguleringer og budsjettendringer. Både sentrale endringer og virksomhetens justeringer innen rammen vil dekkes. Bruken av ønskede budsjettjusteringer i rammen i rapporter vil også bli gjennomgått. Det vil også bli presentert kundeerfaringer.

Internkontroll, sikre lovlighet og bruk av Framsikt

Foredragsholder: Ole K. Grinde, Økonomisjef i Horten kommune

Ole vil i dette foredraget vise hvordan Horten kommune har implementert styringssystemet i organisasjonen og hvordan de nå i større grad opplever økt grad av god virksomhetsstyring. Han vil her blant annet snakke om bruk av sjekklister, i Framsikt, for å sikre internkontroll, god praksis og lovlighet. I tillegg vil han vise hvordan Horten kommune vurderer å implementere den nye planmodulen som er under utarbeidelse i Framsikt.       

Enklere stillings- og lønnsbudsjettering med Framsikt

Hvordan kan du enklere utarbeide lønnsbudsjetter eller årsverkoversikter med bruk av Lønnsbudsjettering i Framsikt. Det blir gitt en grundig introduksjon til funksjonaliteten i Lønnsbudsjettering samt også gjennomgått hvordan du kan arbeide med variabel lønn og forenkle masseregistreringer med bruk av Excel.

Økonomi og handlingsplan i Framsikt

Foredragsholder: Framsikt

Utarbeid grunnlagsdokumentet til planstrategi i Framsikt. Innføring i hvordan arbeide med økonomiplan og handlingsplan i Framsikt herunder hvordan involvere enhetsledere i konsekvensjusteringer underveis i arbeidet med økonomiplanen.

}

13:15

Kaffe

}

13:30 - 14:15

Styringsdata fra fagsystemer inn i Framsikt?

Foredragsholder: Framsikt

Styringsdata fra Gerica, GAT og andre fagsystemer. Hvordan hente data ? Hvordan bruke i styringsrapporteringen i Framsikt ?

Regulering av investeringsrammer/budsjetter og rapportering på investeringer

Foredragsholdere: Simon Pedersen og Sven-Erik Antonsen, Framsikt

Hvordan arbeide med budsjettrammer for investering i Framsikt, hvordan regulere disse før og etter rapportering? Det vil bli gått gjennom beste praksis for hvordan arbeide både når ERP-systemet og når Framsikt er master for budsjettet. Hvordan lykkes med å gjennomføre en effektiv og trygg rapportering.

Delegert økonomistyring - nøkkelen til effektiv virksomhetsstyring

Foredragsholdere: Randi Sandli, økonomisjef i Asker kommune

Enhetsledere sitt eierskap til eget budsjett og til egne budsjettaviksprognoser er sentrale elementer i moderne virksomhetstyring. Erfaringer med delegering av budsjettarbeid og rapportering til ledere og ikke-økonomer gjennomgås.

Erfaringer med utarbeidelse og bruk av virksomhetsplan med Framsikt

Foredragsholdere: Nina Nordgaard, enhetsleder Barne og Familieenheten i Asker kommune, og Elin Fejerskov, økonomirådgiver i Asker kommune

Enhetsleder i Barne og Familieenheten i Asker kommune, Nina Nordgaard, forteller om sine erfaringer fra virksomhetsplan-arbeidet i 2019. Både hvordan hun har arbeidet med tekstinnhold, konkretisering og oppfølging av mål samt hvordan oppdrag fra rådmann og kommunalsjef har blitt konkretisert for videre oppfølging og leveranse. Sesjonen vil også gi en introduksjon til mulighetene i Virksomhetsplan for en enhetsleder.

Tertial-/kvartals- og årsrapporter i Framsikt

Foredragsholder: Framsikt

Innføring i hvordan bruke Framsikt til å utarbeide den overordnede rapportering til politikere, herunder publisere digitale dokumenter som gir høy tilgjengelighet og sparer miljøet.

 

Fellesarrangement slutt

Arbeidsmøter

Etter konferansens slutt inviterer vi til arbeidsmøter. Dette er praktiske sesjoner på fire utvalgte områder. Deltakelse her er inkl. i konferansen og koster ikke noe ekstra.

Målgruppe: IT, integrasjon og dataspesialister

Målgruppe: Økonomiavdeling og superbruker

Målgruppe: Kommunalsjefer og rådmann

Målgruppe: IT, integrasjon og dataspesialister

}

14:30 - 15:30

Brukeradministrasjon, IDM og single sign-on

Mer info kommer

Workshop - Ønsker til videreutvikling

Mer info kommer

Workshop - Ønsker til videreutvikling

Mer info kommer

Internstatistikk og aktivitetsindikatorer i Framsikt

Internstatistikk og aktivitetsindikatorer i Framsikt. Innhenting fra fagsystem og andre datakilder.

X