Brukerforum 2019

– Sammen om kommunal virksomhetsstyring

Den 26.-27. november inviterer vi til Brukerforum 2019, det tredje i rekken. 

Vår målsetning med disse dagene er å skape en faglig arena for kommunal virksomhetsstyring som både gir inspirasjon til det faglige arbeidet, og som gir våre kunder kompetanse som gjør at dere kan utnytte våre verktøy enda bedre.

Basert på tilbakemeldinger i fjoråretsevalueringen har vi flyttet årets konferanse til et tidligere tidspunkt, og vi håper med dette at flest mulig kan delta også i år. Konferansen er åpen for alle som er opptatt av kommunal og fylkeskommunal virksomhetsstyring.

Organisering og rammer vil bygge på tidligere års arrangementer, men av sentrale endringer kan vi nevne at vi har utvidet med flere parallellspor, og at vi i år organiserer disse etter målgruppe i stedet for etter våre moduler. Vi prøver, som i fjor, å legge til rette for toveis dialog, slik at man får tid til utdypende spørsmål og gjerne også diskusjon om de temaene det enkelte foredrag tar opp. Vårt ønske er at konferansen skal være en læringsarena for oss alle.

Programmet kan ses under her. Erfaringsmessig vil det komme noen endringer i innhold på de enkelte sporene, og vi har fortsatt noen åpne poster hvor vi gjerne tar imot innspill på innhold fra dere. Vi gjør også oppmerksom på at spor A er todelt ift. at tema og målgruppe er ulik fra dag 1 og dag 2, og at spor E kun går dag 1.

Følg gjerne vår facebook-gruppe for arrangementet, Brukerforum 2019. Her vil vi fortløpende legge ut detaljer om programmet etterhvert som de enkelte sesjonene blir bekreftet.

Har du spørsmål eller innspill til konferansen så ta gjerne kontakt med vår markedsansvarlig Jannie Engen på e-post jannie@framsikt.no

Foreløpig deltakerliste kan ses her.

 

Tidspunkt

26. november (tirsdag)
27. november (onsdag)

Plassering

Moxy Hotell
Kragerudveien 50
2013 Skjetten

Påmelding

Her kan du melde deg på årets Brukerforum.

Frist for påmelding er 13. september.

Program

Dag 1: Tirsdag 26. november

Dag 2: Onsdag 27. november

}

08:45 - 09:30

Registrering

}

09:30 - 09.45

Velkommen
}

09:45 - 10:30

Framsikt 2019 og veien videre

Foredragsholder: Halvor Walla, daglig leder i Framsikt

Oppsummering av produktutvikling og milepæler i bruk av Framsikt. Presentasjon av videre planer for 2020 og veien videre.

}

10:30

Kaffe

}

10:45 - 11:30

Langsiktige utfordringer for kommuner og kommuneøkonomien

Mer info kommer

}

11:30

Lunsj

}

12:30 - 13:10

FN’s bærekraftsmål – fra visjoner til konkrete handlinger

Foredragsholder: Amund Hagen Kristiansen, Framtiden i våre hender

Kommunene skal tilfredsstille folks behov og forventninger lokalt, men trenger det å gå på bekostning naturmiljøet og klimaet?

Tiden for visjoner og prat er forbi. Nå er tiden for konkretisering og handling. Se på bærekraftsmålene som en mulighet for innovasjon og lokalt samarbeid:

  • Kommunens og innbyggernes økologiske fotavtrykk
  • Innovative anbudsprosesser
  • Tettere samarbeid med lokale aktører
  • Belønne miljøriktige handlinger gjennom kampanjer og incentiver
  • Koble folkehelse og lokaltransport
  • Kommunen kan bli et forbilde
  • Nullutslipp på byggeplasser
  • Fra Matsvinn til MatVinn
  • Skape engasjement rundt bærekraftsmålene internt

Kommunene kan skape sin egen stolthet og engasjement rundt bærekraftsmålene. De kan brukes til å tenke nytt og se muligheter.

}

13:10

Kaffe

}

13:25 - 13:55

Kommunale planer og økonomiplanen som fokuspunkt for prioritering

Foredragsholdere: Framsikt og pilotkommuner

Framsikt og pilotkommuner snakker om hvordan man kan arbeide helthetlig med kommunale planer og skape en rød tråd fra kommuneplan til handlingsplan, videre til den daglige tjenesteytingen og tilbake i rapportering. Samt hvordan bruke økonomiplanen som fokuspunkt for handling og prioritering.

}

13:55 - 14:10

Status – Norske Økonomiplaner

Foredragsholder: Bjørn Brox, Agenda Kaupang

Hva er status for norske økonomiplaner? Bjørn Brox har vurdert alle økonomiplaner for 2020-2024, som er publisert digitalt, og avlegger her statusrapport.

Han vil også presentere de tre nominerte til årets Fagprisen (prisen deles ut under middagen).

}

14:10

Kaffe

Spor A1
Kommunale planer

Målgruppe: Kommunale planleggere og økonomer

Spor B
Økonomiforvaltning

Målgruppe: Økonomiavdeling og superbruker

Spor C
Strategi og virksomhetsstyring

Målgruppe: Kommunalsjefer og rådmann

Spor D
Styring for enhetsledere

Målgruppe: Enhets – og virksomhetsledere

Spor E
Analyse

Målgruppe: alle

}

14:30 - 15:15

Oppfølging av mål, strategier og tiltak/oppdrag

Hvordan kan Framsikt utnyttes til oppfølging av mål, strategier, tiltak/oppdrag i kommunale planer, handlings- og økonomiplanen, virksomhetsplaner og rapportering.

Ny kommunelov - hva betyr den nye forskriften og hvordan løses dette i Framsikt?

Foredragsholdere: Bent Devik, Seniorrådgiver KMD og Framsikt

Ny kommunelov og ny forskrift. Hva betyr endringene for budsjettene og etter hvert årsrapporten? Hvilke muligheter gir Framsikt i forhold til handlingsregler, nye skjema og konsernoppstillinger m.m

Tittel

Mer info kommer

Økonomistyring for ikke-økonomer

Mer info kommer

Nyheter i Analyse-modulen

Foredragsholder: Sven-Erik Antonsen, Framsikt

Framsikt presenterer ny funksjonalitet utviklet i 2019 innen befolkningsutvikling, sysselsettingsstatistikk og klimastatistikk. Vi viser også forbedringer i hvordan bruke statistikk i dokumenter og styring. Videre utviklingsplaner vil også bli presentert.

}

15:15

Kaffe

}

15:30 - 16:15

Utarbeidelse av digitale planer i Framsikt

Vi ser her på utarbeidelse og digital publisering av planstrategi, planoversikt og strategi-/temaplaner i Framsikt.

Erfaringer med tjeneste-orientert budsjettering og rapportering

Mer info kommer

Tiltak i økonomiplanen og håndtering av ubrukte budsjettmidler

Rapportering på tiltak i økonomiplanen, sentral avsetning og tilbakeføring av budsjettmidler og sentral saldering med ubrukte budsjettmidler på tiltak

Årsaker og tiltak ved budsjettavvik

Mer info kommer

Økonomiske analyser med Framsikt

Mer info kommer

}

16:15

Kaffe

}

16:30 - 17:15

Erfaringer med bruk av FN Bærekraftsmål i kommune-planen og økonomiplanen

Mer info kommer

Status – Norske Økonomiplaner

Foredragsholdere: Bjørn Brox, Agenda Kaupang

Agenda Kaupang og Framsikt har også i 2019 kartlagt praksis i norske økonomiplaner fra året før. Bjørn Brox forteller her om årets utviklingstrekk.

Erfaringer med virksomhets-plan

Erfaringer med virksomhetsplan, lederavtaler, detaljbudsjett og oppfølging av oppdrag/oppgaver uten penger i styring og oppfølging av virksomheter – kundecase

Bruk av Min side og Min styringsrapport i Framsikt

Praktiske brukertips

Utarbeid grunnlags-dokumentet til planstrategi i Framsikt

Foredragsholder: Jo Audun Øverby, Framsikt

Vi forteller om hvordan dere kan bruke Framsikt for å utarbeide grunnlagsdokumentet til planstrategien (og pålagt tilstandsrapport). Vi deler også erfaringer fra noen kommuner.

}

17:15

Slutt

}

19:00

Felles mingling med aperitif og quiz

}

20:00

Middag

}

09:00 - 09.45

Ledelse og ansvar v/ Robert Mood

Foredragsholder: Robert Mood, Senior rådgiver i Orator, Generalløytnant (p), president i Norges Røde Kors

En leder skal ha integritet og trygghet nok til å stå for sine verdier uansett hvor den politiske vind blåser. Lederskap handler om å ha evne til å lede seg selv som eksempel for andre. Godt lederskap handler også om å se inn i kroker av oss selv vi ikke liker, utfordre våre egne svakheter. Det er teamets fortjeneste når vi lykkes og lederens ansvar når det går galt.

}

09:45

Kaffe

}

10:00 - 10:30

Tittel kommer

Mer info kommer

}

10:30

Kaffe

}

10:45 - 11:30

Tillitsreform, tillitsledelse og kommunal styring v/ Tina Øllgaard Bentzen

Foredragsholder: Ph.d Tina Øllgaard Bentzen, Roskilde Universitet

Hva kan tillitsbasert ledelse og tillitsreform bety for den kommunal virksomhetsstyringen. Tina Øllgaard Bentzen har fulgt tillitsreformen i København kommune tett og har skrevet doktorgradavhandling om denne samt utgitt boken Tillitsbasert styring og ledelse i offentlige organisajoner. Hun vil snakke tillitsbasert ledelse, utviklingstrender, erfaringene fra København og hva tillitsledelse betyr for styring.

}

11:30

Lunsj

Spor A2
Data og integrasjon

Målgruppe: IT, integrasjon og dataspesialister

Spor B
Økonomiforvaltning

Målgruppe: Økonomiavdeling og superbruker

Spor C
Strategi og virksomhetsstyring

Målgruppe: Kommunalsjefer og rådmann

Spor D
Styring for enhetsledere

Målgruppe: Enhets – og virksomhetsledere

}

12:30 - 13:15

Integrasjoner med IDM, sak/arkiv og ERP

Framsikt og pilotkommuner deler erfaringer fra integrasjoner mot Framsikt. Vi vil se på både integrasjoner mot Unit4 og Visma ERP systemer, sak/arkiv systemer samt mot IDM løsninger for integrasjon ift. brukere og tilganger.

Rammefordeling, budsjettregulering og budsjettendringer i Framsikt

Foredragsholder: Framsikt

Rammefordeling, bruk av rammefordelingsmodeller og oppfølging av budsjettreguleringer og budsjettendringer

Internkontroll, sikre lovlighet og bruk av Framsikt

Internkontroll og bruk av sjekklister i Framsikt – kundecase

Utarbeidelse av virksomhetsplaner

Erfaringer med bruk i virksomheten

}

13:15

Kaffe

}

13:30 - 14:15

Styringsdata fra fagsystemer inn i Framsikt?

Styringsdata fra Gerica, GAT og andre fagsystemer. Hvordan hente data ? Hvordan bruke i styringsrapporteringen i Framsikt ?

Regulering av investeringsrammer/budsjetter og rapportering på investeringer

Foredragsholdere: Simon Pedersen og Sven-Erik Antonsen, Framsikt

Hvordan arbeide med budsjettrammer for investering i Framsikt, hvordan regulere disse? Erfaringer med Framsikt og ERP som budsjettmaster. Hvordan lykkes med å gjennomføre en effektiv rapportering.

Høringer og digital samhandling med politikere i behandlingen av handlings- og økonomiplanen

Foredragsholdere: Framsikt og pilot-kommuner

Vi presenterer nye muligheter for å gjennomføre høringer og digital samhandling med politikere. Pilotkommuner vil også dele ferske erfaringer fra prosessen for 2020-2023.

Bruk av oppdrag og oppgaver

Bruk av oppdrag og oppgaver og andre praktiske brukertips

Fellesarrangement slutt

Arbeidsmøter

Etter konferansens slutt inviterer vi til arbeidsmøter. Dette er praktiske sesjoner på fire utvalgte områder. Deltakelse her er inkl. i konferansen og koster ikke noe ekstra.

Målgruppe: IT, integrasjon og dataspesialister

Målgruppe: Økonomiavdeling og superbruker

Målgruppe: Kommunalsjefer og rådmann

Målgruppe: IT, integrasjon og dataspesialister

}

14:30 - 15:30

Brukeradministrasjon, IDM og single sign-on

Mer info kommer

Workshop - Ønsker til videreutvikling

Mer info kommer

Workshop - Ønsker til videreutvikling

Mer info kommer

Internstatistikk og aktivitetsindikatorer i Framsikt

Internstatistikk og aktivitetsindikatorer i Framsikt. Innhenting fra fagsystem og andre datakilder.

X