Brukerforum 2019

– Sammen om kommunal virksomhetsstyring

Den 26.-27. november inviterer vi til Brukerforum 2019, det tredje i rekken. 

Vår målsetning med disse dagene er å skape en faglig arena for kommunal virksomhetsstyring som både gir inspirasjon til det faglige arbeidet, og som gir våre kunder kompetanse som gjør at dere kan utnytte våre verktøy enda bedre. Konferansen er åpen for alle som er opptatt av kommunal og fylkeskommunal virksomhetsstyring. Programmet kan ses lengre ned på siden her.

Praktiske spørsmål:

I vår facebookgruppe, Brukerforum 2019, legger vi fortløpende ut detaljer om programmet og annen praktisk informasjon. 

Har du andre spørsmål så ta gjerne kontakt med vår markedsansvarlig, Jannie Engen, på e-post jannie@framsikt.no.

Tidspunkt

26. november (tirsdag)
27. november (onsdag)

Plassering

Moxy Hotell
Kragerudveien 50
2013 Skjetten

Påmelding

Her kan du melde deg på årets Brukerforum.

Program

Dag 1: Tirsdag 26. november

Dag 2: Onsdag 27. november

}

08:45 - 09:30

Registrering

 

}

09:30 - 09.45

Konferanseåpning

V/ Åsa Elvik, Framsikt og Sture Pedersen, ordfører i Bø kommune

}

09:45 - 10:20

Framsikt 2019 og veien videre

Foredragsholder: Halvor Walla, daglig leder i Framsikt

Oppsummering av produktutvikling og anvendelse av Framsikt i norske kommuner og fylkeskommuner i 2019. Presentasjon av videre planer for 2020.

}

10:30 - 11:00

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup om digitalisering og bærekraft i offentlig sektor

Foredragsholder: Digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H)

Digitaliseringsministeren vil snakke om regjeringens strategi for digitalisering , med vekt på bærekraft i offentlig sektor. Det vil være mulighet for spørsmål fra salen.

}

11:00 - 11:30

Norsk økonomi mot 2030 v/ Øystein Dørum, NHO

Foredragsholder: Øystein Dørum, Sjeføkonom NHO

NHO har nylig publisert rapporten «Norsk økonomi mot 2030» og sjefsøkonom Øystein Dørum presenterer her rapporten. Rapporten peker på at de beste årene er bak oss, i den forstand at veksten fremover vil bli lavere enn de siste tiårene. Dette skyldes blant annet lavere vekst i befolkningen i arbeidsfør alder, lavere etterspørsel fra oljevirksomheten, og lavere vekst i produktiviteten. Allerede dette tiåret vil det oppstå et inndekningsbehov i statsfinansen og kommunesektoren, som må møtes med effektivisering, flere i jobb, økte skatter eller redusert velferdstilbud.

}

11:30

Lunsj

}

12:30 - 13:10

Nye Asker bygger ny kommune på FNs bærekraftmål v/ Lars Bjerke, rådmann

Foredragsholder: Lars Bjerke, rådmann i nye Asker kommune (Asker, Røyken og Hurum)

Rådmann i nye Asker kommune, Lars Bjerke, snakker om arbeidet med å bygge nye Asker basert på FN’s bærekraftmål og hvordan de etablerer nye systemer for plan og virksomhetsstyring som underbygger dette. Han vil også snakke om Asker kommune sitt engasjement i utviklingen av Framsikt, blant annet i utvikling av modul for Virksomhetsplan og den nye modulen for kommunale planer.

 

}

13:10

Kaffe

}

13:25 - 13:55

FNs bærekraftsmål – fra visjoner til konkrete handlinger v/ Amund Hagen Kristiansen, Framtiden i våre hender

Foredragsholder: Amund Hagen Kristiansen, Framtiden i våre hender

Kommunene skal tilfredsstille folks behov og forventninger lokalt, men trenger det å gå på bekostning naturmiljøet og klimaet?

Tiden for visjoner og prat er forbi. Nå er tiden for konkretisering og handling. Se på bærekraftsmålene som en mulighet for innovasjon og lokalt samarbeid:

  • Kommunens og innbyggernes økologiske fotavtrykk
  • Innovative anbudsprosesser
  • Tettere samarbeid med lokale aktører
  • Belønne miljøriktige handlinger gjennom kampanjer og incentiver
  • Koble folkehelse og lokaltransport
  • Kommunen kan bli et forbilde
  • Nullutslipp på byggeplasser
  • Fra Matsvinn til MatVinn
  • Skape engasjement rundt bærekraftsmålene internt

Kommunene kan skape sin egen stolthet og engasjement rundt bærekraftsmålene. De kan brukes til å tenke nytt og se muligheter.

}

13:55 - 14:10

Status – Norske Økonomiplaner

Foredragsholder: Bjørn Brox, Agenda Kaupang

Hva er status for norske økonomiplaner? Bjørn Brox har vurdert alle økonomiplaner for 2020-2023, som er publisert digitalt, og avlegger her kort statusrapport. Han vil også presentere de tre nominerte til årets fagpris (prisen deles ut under middagen). I tillegg vil Bjørn i en egen sesjon gå i dybden på rapporten (se spor B).

}

14:10

Kaffe

}

14:30 - 15:15

Spor A1
Kommunale planer

Rom: D4

Målgruppe: Kommunale planleggere og økonomer

Åpent referanse-gruppemøte: Kommunale planer i Framsikt - del 1

Foredragsholdere: Halvor Walla og Jo Audun Øverby, Framsikt, samt representanter fra pilotkommunene Asker, Horten og Nesodden.

Målsetting og planer for prosjektet presenteres, herunder visning av funksjoner som er utviklet og skisser til det videre utviklingsarbeidet. Pilotkommuner i prosjektet vil presentere sin behov og ønsker for utviklingsarbeidet samt dele erfaringer så langt.

Les mer om Kommunale planer

Spor B
Økonomistyring

Rom: The Box

Målgruppe: Økonomiavdeling og superbrukere

KMD om ny kommunelov og oppdaterte forskrifter

Foredragsholdere: Bent Devik, Seniorrådgiver KMD

Ny kommunelov og ny forskrift. Hvilke effekter vil det nye regelverket ha for kommunenes arbeid med økonomisk planlegging, regnskap, styring og rapportering?

Spor C
Strategi og virksomhetsstyring

Rom: D2+3

Målgruppe: Kommunalsjefer og rådmenn

Handlingsplan og årsrapport. Skriv slik at innbyggerne forstår

Foredragsholder: Liv-Inger Resvoll, byråleder i Alo

Det er kommunens oppgave å legge til rette for at innbyggerne finner den informasjonen de trenger, forstår den og kan bruke den. Hvordan kan klarspråk hjelpe oss å nå ut med innholdet i handlingsplanen og årsrapporten?

Spor D
Styring for enhetsledere

Rom: D5

Målgruppe: Enhets – og virksomhetsledere

Økonomistyring for ikke-økonomer

Foredragsholder: Karin Bjune Sveen, budsjettleder i Nordland fylkeskommune

Utarbeider du budsjetter og månedsrapporter og kommenterer budsjettavvik? Føler du at din økonomikunnskap ikke helt strekker til?

Etter sesjonen blir du tryggere på begreper som inntekter, kostnader, resultat og balanse. I tradisjonell budsjettering er regnskapet grunnlaget for budsjettet – gjør din neste budsjettprosess enklere med økt kunnskap om økonomi og regnskap!

Bli i stand til å vurdere tall i månedsrapporter, bli kjent med mulige årsaker til avvik og mulige tiltak samt kommentere dem med sikkerhet og sikre en god, fremtidig dialog med økonomiavdelingen i dag.

Spor E1
Analyse

Rom: C1

Målgruppe: Alle

Nyheter i Analyse-modulen i 2019: Sysselsetting, Klima, Bærekraft og Befolknings-utvikling

Foredragsholder: Sven-Erik Antonsen, seniorrådgiver i Framsikt

Framsikt presenterer ny funksjonalitet utviklet i 2019 innen befolkningsutvikling, sysselsettingsstatistikk, klimastatistikk samt funksjonen for analyse på statistikkgrunnlag for FNs bærekraftmål. Vi viser også forbedringer i hvordan bruke statistikk i dokumenter og styring. Videre utviklingsplaner vil også bli presentert.

}

15:15

Kaffe

}

15:30 - 16:15

Åpent referanse-gruppemøte: Kommunale planer i Framsikt - del 2

Foredragsholdere: Halvor Walla og Jo Audun Øverby, Framsikt.

Målsetting og planer for prosjektet presenteres, herunder visning av funksjoner som er utviklet og skisser til det videre utviklingsarbeidet. Pilotkommuner i prosjektet vil presentere sin behov og ønsker for utviklingsarbeidet samt dele erfaringer så langt.

Les mer om Kommunale planer

Erfaringer med tjeneste-orientert budsjettering og rapportering

Foredragsholdere: Rune Henden, spesialrådgiver i Bergen kommune og Paul Ågedal, controller i Ås kommune

Bergen forteller om sine erfaringer med bruk av tjenesteorientering i budsjetter, tertialrapporter og årsrapporter. Hvordan kombinere tjenesteorientering og budsjettinnspill og rapportering fra organisatoriske ansvarsområder.

Ås vil dele sine erfaringer med å jobbe «ekte» tjenesteorientert og samarbeide på tvers i organisasjonen om budsjettrammer og prioritering av tiltak. Hvordan tenke og jobbe helhetlig i praksis? Erfaringer fra høstens økonomiplanprosess og hvordan Framsikt har bidratt til å understøtte arbeidet.

Digital samhandling med politikere i behandlingen av handlings- og økonomiplanen

Foredragsholdere: Rådmann Wenche Folberg og ordfører Truls Wickholm i Nesodden kommune

Erfaringer med bruk av digitale handlingsplaner og digitale rapporter til kommunikasjon med politikere. Videre vil erfaringer med Politikerfunksjonen i samhandlingen bli gjennomgått. Herunder erfaringer med nye funksjoner som handlingsregler, deling av forslag, spørsmål og svar og publisering av alternative forslag.

Opplæring: Bedre oversikt over økonomisk status med bruk av Min styringsrapport og Min side i Framsikt

Foredragsholdere: Sissel Marie Linge Ringstrøm og Elin Fejerskov, Framsikt

Vi gir deg en grundig gjennomgang i funksjonaliteten i Min styringsrapport for å vise fortløpende økonomisk status i din virksomhet. Vi viser deg hvordan du kan kombinere funksjonene her med annen i styringsinformasjon i skreddersydde skrivebord i Framsikt for styring og oppfølging. I gjennomgang gir vi også praktiske brukertips til utarbeidelse av økonomistatus og budsjettavviksprognose i Månedsrapporten.

Økonomiske analyser med Framsikt

Foredragsholder:  Bjørn Brox, Agenda Kaupang

Bjørn Brox fra Agenda Kaupang går gjennom hvordan han arbeider med økonomiske analyser i kommuner med bruk av Framsikt.

}

16:15

Kaffe

}

16:30 - 17:15

Når "Det viktige" er vanskelig å måle...Kan bærekraft måles – egentlig?

Foredragsholder: Geir Graff, rådgiver i Asker kommune

I arbeidet med å bygge en ny kommune på FNs bærekraftsmål har Asker kommune støtt på en del praktiske og metodiske utfordringer knyttet til virksomhetsstyring. Kan en kommune faktisk styres etter FNs bærekraftsmål? Hva mener vi egentlig med «en strategi»? Hvordan tolker ulike fagmiljøer de samme begrepene?

Asker har satt sammen et sett begreper til bruk innen helhetlig planlegging og målstyring, i tillegg til en modell (eller taksonomi, om du vil) for indikatorer og mulige måter å tilnærme seg måling på. I foredraget vil disse bli gjennomgått sammen med aktuelle perspektiver på hvordan bærekraftig utvikling av kommuner faktisk kan måles.

Hva er status på praksis i norske økonomiplaner for 2020-2023?

Foredragsholdere: Bjørn Brox, Agenda Kaupang

Agenda Kaupang og Framsikt har også i 2019 kartlagt praksis i norske økonomiplaner. Bjørn Brox forteller her om årets utviklingstrekk i praksis. Nytt av året er at det er de helt ferske økonomiplanene for 2020 som er kartlagt.

Realisering av mål og ambisjoner fra planer og handlings-program gjennom bruk av virksomhets-planer

Foredragsholdere: Ole K. Grinde, økonomisjef i Horten kommune​

Introduksjon til modulen Virksomhetsplan i Framsikt og hvordan denne kan brukes til å konkretisere mål og tiltak fra handlingsplaner og budsjett ute hos virksomhetene, samt rapportere og følge opp på disse. Erfaringer fra Horten kommune vil bli presentert.

Opplæring: Praktisk budsjettarbeid i Framsikt

Foredragsholdere: Sissel Marie Linge Ringstrøm og Elin Fejerskov, Framsikt

Vi viser deg hvordan du best kan arbeide med utarbeidelse av opprinnelig budsjett, innenfor din virksomhets økonomiske rammer, samt hvordan du kan arbeide med budsjettendringer underveis i året. Praktiske tips til masseregistreringer via Excel samt andre forbedringer fra årets systemoppdateringer vil bli gjennomgått.

Utarbeid grunnlags-dokumentet til planstrategi i Framsikt

Foredragsholder: Trond Helge Eide, Kvalitetsleiar IKT i Luster kommune, sammen med Jo Audun Øverby og Mariel Sagbakk, Framsikt

Vi forteller om hvordan dere kan bruke Framsikt for å utarbeide grunnlagsdokumentet til planstrategien. Luster kommune deler sine erfaringer.

}

17:15

Slutt

}

19:00

Felles mingling med aperitif og quiz

Rom: Foajeen

}

20:00

Middag

Rom: The Box

}

09:00 - 09.45

Ledelse og ansvar v/ Robert Mood

Foredragsholder: Robert Mood, Senior rådgiver i Orator, Generalløytnant (p), president i Norges Røde Kors

En leder skal ha integritet og trygghet nok til å stå for sine verdier uansett hvor den politiske vind blåser. Lederskap handler om å ha evne til å lede seg selv som eksempel for andre. Godt lederskap handler også om å se inn i kroker av oss selv vi ikke liker, utfordre våre egne svakheter. Det er teamets fortjeneste når vi lykkes og lederens ansvar når det går galt.

}

09:45

Kaffe

}

10:00 - 10:40

Fossilfri Bergen 2030 – hvordan bruke klimabudsjett for å nå målene v/ Eva Britt Isager, klimasjef

Foredragsholder: Eva Britt Isager, klimasjef i Bergen kommune 

Bergen kommune forteller om sitt arbeid mot å bli en fossilfri by fra 2030 og bruken av et klimabudsjett som en del av dette arbeidet. Klimabudsjettet for 2020 utarbeides med Framsikt.

Tall fra Miljødirektoratet viser at Bergen kuttet utslipp av nesten 90.000 tonn CO2 fra 2016 til 2017. Det tilsvarer en nedgang på 9,5 prosent. Tallene for 2018 kommer først neste år. Mindre utslipp fra veitrafikken er den viktigste årsaken til nedgangen.

Bergen er Norges (og verdens) elbilhovedstad. Til tross for befolkningsvekst har det vært en trafikkreduksjon på Bergens veier i 2017. Dette har bidratt til ikke bare spart tid for de som må kjøre, men også 12 prosent lavere utslipp fra veitrafikk.

}

10:45 - 11:30

Tillitsreform, tillitsledelse og kommunal styring v/ Tina Øllgaard Bentzen, Roskilde Universitet

Foredragsholder: Ph.d Tina Øllgaard Bentzen, Roskilde Universitet

Hva kan tillitsbasert ledelse og tillitsreform bety for den kommunal virksomhetsstyringen. Tina Øllgaard Bentzen har fulgt tillitsreformen i København kommune tett og har skrevet doktorgradavhandling om denne samt utgitt boken Tillitsbasert styring og ledelse i offentlige organisajoner. Hun vil snakke tillitsbasert ledelse, utviklingstrender, erfaringene fra København og hva tillitsledelse betyr for styring.

}

11:30

Lunsj

}

12:30 - 13:15

Spor A2
Data og integrasjon

Rom: D4

Målgruppe: IT-, integrasjons- og dataspesialister

Styringsdata fra fagsystemer inn i Framsikt?

Foredragsholder: Simon Pedersen og Jo Inge Bræin, Framsikt

Styringsdata fra Gerica, GAT og andre fagsystemer. Hvordan hente data ? Hvordan bruke i styringsrapporteringen i Framsikt ?

Spor B
Økonomistyring

Rom: The Box

Målgruppe: Økonomiavdeling og superbrukere

Ramme-fordeling, budsjett-regulering og budsjett-endringer i Framsikt

Foredragsholder: Inger-Lise Klevset, avdelingsleder Budsjett og styring, og Lillian Skår, spesialrådgivere Budsjett og styring i Ski kommune, sammen med Kathrine Melheim, Framsikt

Foredraget vil gi en gjennomgang av hvordan arbeide best med rammefordeling av opprinnelig budsjett. Samt hvordan best mulig arbeide med oppfølging av budsjettreguleringer og budsjettendringer. Både sentrale endringer og virksomhetens justeringer innen rammen vil dekkes. Bruken av ønskede budsjettjusteringer i rammen i rapporter vil også bli gjennomgått. Det vil også bli presentert kundeerfaringer.

Spor C
Strategi og virksomhetsstyring

Rom: D2+3

Målgruppe: Kommunalsjefer og rådmenn

Internkontroll, sikre lovlighet og bruk av Framsikt

Foredragsholder: Ole K. Grinde, Økonomisjef i Horten kommune

Ole vil i dette foredraget vise hvordan Horten kommune har implementert styringssystemet i organisasjonen og hvordan de nå i større grad opplever økt grad av god virksomhetsstyring. Han vil her blant annet snakke om bruk av sjekklister, i Framsikt, for å sikre internkontroll, god praksis og lovlighet. I tillegg vil han vise hvordan Horten kommune vurderer å implementere den nye planmodulen som er under utarbeidelse i Framsikt.       

Spor D
Styring for enhetsledere

Rom: D5

Målgruppe: Enhets – og virksomhetsledere

Opplæring: Enklere stillings- og lønns-budsjettering med Framsikt

Foredragsholdere: Sissel Marie Linge Ringstrøm og Elin Fejerskov, Framsikt

Hvordan kan du enklere utarbeide lønnsbudsjetter eller årsverkoversikter med bruk av Lønnsbudsjettering i Framsikt. Det blir gitt en grundig introduksjon til funksjonaliteten i Lønnsbudsjettering samt også gjennomgått hvordan du kan arbeide med variabel lønn og forenkle masseregistreringer med bruk av Excel.

Spor E2
Innføring

Rom: C1

Målgruppe: De som ikke har modulen, eller ikke har tatt den i bruk enda

Presentasjon: Økonomi og handlingsplan i Framsikt

Foredragsholder: Morten Bigseth og Yngve Byrkjeland, Framsikt.

Presentasjon av hvordan dere kan utarbeide økonomi- og handlingsplan i Framsikt. Herunder hvordan man samhandler med enhetsledere underveis om mål, tiltak og tekst, sammenhengen med kommuneplan og årsbudsjett, publisering på web og hvordan vi innfører løsningen.

}

13:15

Kaffe

}

13:30 - 14:15

Integrasjoner med ERP og sak/arkiv

Foredragsholder: Jo Inge Bræin, Framsikt

Framsikt og pilotkommuner deler erfaringer fra integrasjoner mot Framsikt. Vi vil se på både integrasjoner mot Unit4 og Visma ERP systemer, samt sak/arkiv systemer.

Regulering av investeringsrammer/-budsjetter og rapportering på investeringer

Foredragsholdere: Simon Pedersen og Sven-Erik Antonsen, Framsikt

De fleste kommuner gjennomfører årlig store investeringsprosjekter. Vi vil i dette foredraget vise hvordan kommunene kan bruke Framsikt til å planlegge, følge opp investeringsprosjektene intern og rapportere til politiske organer. Fokus vil være på praktisk bruk av løsningen i tråd med departementets veileder for Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet.

Delegert økonomistyring - nøkkelen til effektiv virksomhets-styring

Foredragsholdere: Randi Sandli, økonomisjef i Asker kommune

Randi Sandli vil snakke om den praktiske organiseringen av virksomhetsstyring i Asker kommune og hvordan enhetsledere sitt eierskap til eget budsjett og til egne budsjettaviksprognoser er et sentralt elementer i nye Asker sin helhetlige virksomhetsstyring. Erfaringer med delegering av budsjettarbeid og rapportering til ledere og ikke-økonomer gjennomgås også.

Erfaringer med utarbeidelse og bruk av virksomhets-plan med Framsikt

Foredragsholdere: Nina Nordgaard, enhetsleder Barne og Familieenheten i Asker kommune, og Elin Fejerskov, seniorrådgiver i Framsikt.

Enhetsleder i Barne og Familieenheten i Asker kommune, Nina Nordgaard, forteller om sine erfaringer fra virksomhetsplan-arbeidet i 2019. Både hvordan hun har arbeidet med tekstinnhold, konkretisering og oppfølging av mål samt hvordan oppdrag fra rådmann og kommunalsjef har blitt konkretisert for videre oppfølging og leveranse. Sesjonen vil også gi en introduksjon til mulighetene i Virksomhetsplan for en enhetsleder.

Presentasjon: Tertial-, kvartals- og årsrapporter i Framsikt

Foredragsholder: Morten Bigseth og Yngve Byrkjeland, Framsikt.

Presentasjon av hvordan dere kan bruke Framsikt til å utarbeide administrativ – og overordnet rapportering til politikere. Herunder publisere digitale dokumenter som enkelt tilgjengeliggjør status for ledere, politikere og innbyggere. Vi viser også sammenhengen med de øvrige modulene i Framsikt.

 

Fellesarrangement slutt

Arbeidsmøter

Dette er praktiske sesjoner med innspill og diskusjon på fire utvalgte områder.
Deltakelse her er inkludert i konferansen og koster ikke noe ekstra.

Rom: C1

Målgruppe: IT, integrasjon og dataspesialister

Rom: D2+3

Målgruppe: Økonomiavdeling og superbruker

Rom: D4

Målgruppe: Kommunalsjefer og rådmann

Rom D5

Målgruppe: Alle

}

14:30 - 15:30

Bruker-administrasjon, IDM og single sign-on

Foredragsholdere: Jo Inge Bræin, Anders Hanssen og Frode Olsen, Framsikt.

Gjennomgang av dagens løsninger for pålogging og tilgangsstyring. Vi ser på ulike muligheter for Single Sign-On, samt samhandling med andre løsninger på tilgangsstyring.

Hva er deres behov og ønsker for videreutvikling? Vi kjører åpen debatt.

Videreutvikling innenfor drifts- og investeringsbudsjett og økonomi-rapportering

Foredragsholdere: Marianne Thorstensen, Simon Pedersen og Sven-Erik Antonsen, Framsikt

Framsikt presenterer utviklingsplaner for 2020. Du inviteres til å gi innspill på ønskede utviklingsområder, samt prioritering av utviklingsområder. Vi kjører åpen debatt.

Videreutvikling innenfor handlingsplan, virksomhetsplan og politisk rapportering

Foredragsholdere: Halvor Walla, Elin Fejerskov og Cecilie Ness, Framsikt

Framsikt presenterer utviklingsplaner for 2020. Du inviteres til å gi innspill på ønskede utviklingsområder, samt prioritering av utviklingsområder. Vi kjører åpen debatt.

Universell utforming av digitale styringsdokumenter

Foredragsholdere: Lisa Jørgensen og Jo Audun Øverby, Framsikt

Vi tar en gjennomgang av hva universell utforming er, og gir råd om hvordan kunden kan løse sitt ansvar i webpubliseringene. I tillegg går vi gjennom både nye og gamle utviklingssaker på temaet.

X