Vi inviterer til digital fagkonferanse for kommunal virksomhetsstyring


Hvordan ser situasjonen ut for kommunesektoren etter pandemien?

Finansminister Jan Tore Sanner vil holde et foredrag om utviklingen i kommunesektoren fram mot 2030. Kommunal og moderniseringsminister Nikolai Astrup vil innlede til en presentasjon av en fersk rapport fra Nordlandsforskning på status for bruk av FNs bærekraftsmål i kommunal og regional planlegging. Kristin Clemet vil utdype om sine perspektiver på Målstyring og tillitsbasert ledelse i offentlig sektor.

Selveste assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad vil dele sine perspektiver på kriseledelse og omstillingsevne i pandemien. Dette følges opp av refleksjoner fra Kristin Halvorsen og Heidi Sørensen om hva klimaarbeidet kan lære av dette. Kristin Halvorsen vil også snakke om det gode livet i nullutslippssamfunnet.

Konferansen gir en unik faglig arena for erfaringsutveksling rundt kommunal planlegging og virksomhetsstyring. Blant annet vil Bø og Sel kommune fortelle om «kommunalt selvstyre, ansvar og mestring i møte med pandemien», Røros og Hadsel kommune vil presentere sine erfaringer med heldigital virksomhetsstyring  og Hamar kommune, som skal bidra i utarbeidelse av en ny nasjonal veileder for klimabudsjett, vil presentere sine råd for hvordan lage klimabudsjett.

 

Det hele vil foregå digitalt med strømming i en interaktiv portal og det fullstendige programmet kan du se under her. Konferansen er åpen for alle, også du som ikke er Framsikt-kunde! Programmet er derfor delt inn i ulike spor med parallellsesjoner rettet mot ulike målgrupper. Blant annet er sesjoner som er ren kursing i Framsikt-løsningen skilt ut i eget spor (spor E). 

Vi håper årets program faller i smak og at du velger å melde deg på!

Tidspunkt

24. november (tirsdag)
25. november (onsdag)

Påmelding

Konferansen er åpen for alle, også du som ikke er Framsikt-kunde. 

Ved mer enn 5 påmeldte, fra samme kommune, får dere grupperabatt. 

Påmeldingsfrist er 10. november. 

Praktiske spørsmål:

I vår facebookgruppe, Brukerforum 2020, legger vi fortløpende ut detaljer om programmet og annen praktisk informasjon. 

Har du andre spørsmål så ta gjerne kontakt med vår markedsansvarlig, Kanutte Seiring, på e-post kanutte@framsikt.no.

Program

Dag 1: Tirsdag 24. november

Dag 2: Onsdag 25. november

}

08:30 - 08.45

Registrering

Tid til å registrere brukerprofil i EventEye

}

08:45 - 09.00

Velkommen

Konferanseåpning med Åsa Elvik og Halvor Walla fra Framsikt

}

09:00- 09:45

Kommunal virksomhetsstyring - oppsummering av 2020 og perspektiver på 2020-tallet

Foredragsholder: Halvor Walla, daglig leder i Framsikt m.fl.

Vi oppsummerer høydepunktene både i produktutvikling og hva norske kommuner har gjort med Framsikt i løpet av 2020. Planene for 2021 blir presentert sammen med visning av smakebiter fra viktig utvikling i 2021. Vi skal også se på hvordan ny teknologi og videre digitalisering kan være til hjelp for norske kommuner i møtet med utfordringsbildet mot 2030.

09:45 - 09:55

Pause

}

09:55 - 10:40

Etter pandemien - Utfordringsbildet for Norge og kommune-sektoren mot 2030

Foredragsholder: Finansminister Jan Tore Sanner (H)

Finansministeren vil snakke om det langsiktige utfordringsbildet for kommune-sektoren og forventninger fra regjeringen til satsninger fra kommunene. Dette også i lys av pandemien i tillegg til øvrige utviklingstrekk som omstilling fra oljeøkonomi og demografiutviklingen.

10:40 - 10:50

Pause

}

10:50 - 11:35

Strekk i laget: En kartlegging av hvordan FNs bærekraftsmål implementeres i regional og kommunal planlegging

Foredragsholder(e): Kommunal og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H), forsker Aase Kristine Lundberg, Nordlandsforskning og innovasjonsstrateg Geir Graff, Senter for innovasjon og læring i Asker kommune

Nordlandsforskning har gjort en kartlegging for Kommunal og Moderniseringsdepartementet om status for implementering av FN’s bærekraftsmål i kommunal og regional planlegging. Rapporten og funn fra denne blir gjennomgått. Innledning ved Kommunal og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H). Geir Graff fra Asker kommune vil avslutte med erfaringer fra Asker kommune ved etablering av nytt plansystem basert på FNs bærekraftmål.

Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Innsatsen til kommuner og fylkeskommuner er viktig for at Norge skal nå målene. I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023 er det derfor lagt inn en forventing om at bærekraftmålene skal legges til grunn i planleggingen.

Nordlandsforskning har kartlagt hvordan bærekraftsmålene er tatt i bruk i den kommunale og regionale planleggingen. De har undersøkt hvordan kommunene har arbeidet med dette i praksis, og hva slags erfaringer de har gjort. Nordlandsforskning har også kartlagt hvilke verktøy og metoder som er tilgjengelige for kommunene og fylkeskommunene, og vurdert behovet for videre utviklingsarbeid.

Les rapporten her.

}

11:35 - 12:05

Lunsj

}

12:05 - 12:50

Mål- og resultatstyring på sitt beste er tillitsbasert ledelse satt i system

Foredragsholder: Daglig leder i tankesmien Civita, Kristin Clemet

Kristin Clemet utalte i en kronikk i februar 2020 i Aftenposten;

«Mål- og resultatstyring på sitt beste er tillitsstyring satt i system. Fellesskapets ressurser må brukes så effektivt som mulig for å nå de målene vi har som samfunn, dersom offentlig sektor skal bevare tillit. Akkurat hvordan målene skal nås, bør i størst mulig grad bestemmes av dem som skal utføre oppgavene.»

Vi har utfordret Kristin på dette, og gjennom foredraget vil hun forsøke å svare på spørsmålene:

  • Skal mål- og resultatstyring erstattes med tillitsstyring, og hva er da innholdet i tillitsstyring?
  • Er tillitsreform en videreutvikling eller en presisering av en forutsetning for dagens mål-, resultat- og rammestyring?
}

12:50 - 13:00

Pause

}

13:00 - 13:45

 

Spor A
Strategi og ledelse

Målgruppe: Kommunedirektør og kommuneledelse

 

Kommunalt selvstyre, ansvar og mestring i møte med pandemien

Foredragsholdere: Ordfører Eldri Siem, Sel kommune og Ordfører Sture Pedersen og Smittvernoverlege Anders Svensson, Bø kommune

Møt Sel kommune ved ordfører Eldri Siem som mestret utfordringene da pandemien spredde seg i kommunen i mars 2020. Vi får også møte Bø kommune som stengte skolene før Erna. Ordfører Sture Pedersen og smittevernoverlege Anders Svensson snakker om vurderingene og beslutningene som lå bak skolestegning og innreisekarantene fra sør, og om det å stå i presset mellom sentrale pålegg og lokale smittevernhensyn.

 

Spor B
Kommunal planlegging og analyse

Målgruppe: Kommunale planleggere, kommuneledelse og økonomirådgivere

Utviklingsprosjekt - nytt verktøy for kommunal planlegging - status og videre planer

Foredragsholder: Produktansvarlig for modulen, Jo Audun Øverby, Per Morstad, Direktør samfunnsutvikling i Asker kommune og leder i styringsgruppa for prosjektet, Ole Grinde, Økonomisjef i Horten kommune.

Framsikt utvikler et nytt verktøy for kommunal samfunnsplanlegging, Kommunale planer. Utviklingen skjer i en innovasjonsavtale med 9 pilotkommuner og Innovasjon Norge. Utviklingen startet i 2019 og vil fortsette ut 2021. Pilotkommunene bidrar med fagkompetanse, drøfting av utvikling og utprøving av verktøyet i sitt planarbeid. Høsten 2020 har pilotene fått selskap av 5 kommuner som har gått i drift med planmodulen. Noen har allerede publisert planer i web via Framsikt.

 

Spor C
Klimabudsjett og klimarapportering

Målgruppe: Klimarådgivere, økonomirådgivere, kommuneledelse

Hurra - Vi skal lage klimabudsjett

Foredragsholder: Fagleder miljø og klima i Hamar kommune, Lise Wenche Dufseth Urset

Hamar kommune utarbeider en ny nasjonal veileder for klimabudsjett sammen med Trondheim og Oslo kommune. Samtidig med utarbeidelse av veilederen så veileder prosjektet en gruppe pilotkommuner i utarbeidelse av klimabudsjett. I foredraget vil prosjektet presentere sine råd til andre kommuner for hvordan lage klimabudsjett.

 

 

Spor D
Kommuneøkonomi og økonomistyring

Målgruppe: Kommuneledelse, økonomirådgivere

Kommunaløkonomisk bærekraft (KØB) - Erfaringer fra Rana kommune

Foredragsholder: Ordfører Geir Waage, Rana kommune

Rana kommune har medvirket i utviklingen av styringskonseptet KØB sammen Nord Universitet og Fylkesmannen i Nordland. Foredraget tar for seg kommunal økonomisk bærekraft (KØB) som et økonomisk styringskonsept for langsiktig utvikling og bærekraft i kommunesektoren.

Et grunnleggende KØB-premiss er at dagens tjenestetilbud minst er i samsvar med visse minimumsstandarder (krav i lover og regler m.m.) og kan opprettholdes over lengre tid, uten vesentlig kvalitetsmessig forringelse i tjenestetilbud, nedbygging av formue eller skattemessige eller gjeldsmessige økninger.

 

Spor E
Framsikt kurs

 

Målgruppe: Alle

Min side og styringsrapportering

Foredragsholder: Olav Borud og Mathias Gundersen, seniorrådgivere i Framsikt

Hvordan bygge opp gode og informative dashboard for styring med Min side? Tips til å velge ut indikatorer og grafer.

 

}

13:45 - 13:55

Pause

}

13:55 - 14:40

Gevinstrealisering ved kommune- sammenslåing

Foredragsholder: Prosjektleder Annegrete Bruvoll, Menon Economics

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Menon Economics, i samarbeid med Vivento, utarbeidet en rapport om gevinstrealisering ved kommunesammenslåing.

Annegrete vil snakke om funnene i rapporten og hvilke erfaringer som tidligere sammenslåtte kommuner har gjort seg , samt hva kommuner som er i sammenslåing eller som vurderer sammenslåing kan lære. Hun vil særlig fokusere på hvordan de har arbeidet med måloppnåelse, gevinstområder og når gevinster har blitt realisert.

Utarbeidelse av digitale samfunnsplaner, strategiplaner og temaplaner med Framsikt

Foredragsholdere: Ronny Frekhaug, rådgiver i Ålesund kommune, John Olaf Røhme, assisterende rådmann i Luster kommune og Jo Audun Øverby, seniorrådgiver i Framsikt.

De første kommunene lager nå planer i det nye verktøyet for samfunnsplanlegging, Kommunale planer. Ålesund har utarbeidet ny samfunnsdel til kommuneplanen i Framsikt, behandlet den i formannskapet og har den nå på offentlig ettersyn. Ålesund forteller om sitt arbeid med samfunnsdelen og erfaringer med bruk av Framsikt. Luster kommune kommune forteller om sitt arbeid med å lage og publisere planer i Framsikt, blant annet ruspolitisk handlingsplan.

Hvordan lage og følge opp Klimabudsjett med Framsikt

Foredragsholdere: Mathias Gundersen, seniorrådgiver, Cecilie Ness, prosjektleder produkt og Halvor Walla, daglig leder i Framsikt

Vi går gjennom hvordan funksjonaliteten i Framsikt kan brukes til å lage et klimabudsjett i tråd med anbefalingene fra den kommende veilederen for kommunale klimabudsjett. Det vil også bli gjennomgått hvordan modulene Virksomhetsplan og Rapportering kan brukes til å følge opp gjennomføringen av klimabudsjettet.

Økonomiplan – forbedringer i funksjonalitet for budsjettinnspill til neste budsjettprosess

Foredragsholdere: Halvor Walla, daglig leder, og Marianne Thorstensen, seniorrådgiver i Framsikt

I foredraget går vi gjennom aktuelle forbedringer som er planlagt de neste månedene i funksjonaliteten for budsjettinnspill og budsjettprosess i Framsikt-løsningen. Vi vil blant annet fortelle om bedre muligheter for samskriving og samarbeid om innhold, varslinger, bedre simuleringsmuligheter og enklere godkjenning. Vi vil også se på hvordan utredninger kan brukes i forbindelse med budsjettprosessen.

 

 

Budsjettreguleringer og budsjettendringer i Framsikt

Foredragsholder: Kathrine Melheim og Sissel Marie Linge Ringstrøm, seniorrådgivere i Framsikt

 

}

14:40 - 14:50

Pause

}

14:50 - 15:35

Samskaping som arbeidsform - bedre og billigere?

Foredragsholder: Kommunaldirektør for medborgerskap i Asker kommune Kristin Marie Felde

Samarbeid med ideelle organisasjoner, sosialt entreprenørskap og brukere/innbyggere.

Oppfølging av mål, strategier og tiltak fra samfunnsplaner og temaplaner i økonomi- og handlingsplan og virksomhetsplan

Foredragsholdere: Ole Grinde, økonomisjef i Horten kommune. Fra Asker kommune Ingeborg Fønstelien, rådgiver kommuneplan og Lene Orsten Haugland, rådgiver for kommunedirektøren. Fra Framsikt Jo Audun Øverby, seniorrådgiver.

Framsikt legger til rette for å få en god sammenheng mellom samfunnsdelen, handlingsdelen (økonomiplanen) og virksomhetsplanen. Asker og Horten er kommuner som bruker planmodulen, økonomiplanmodulen og virksomhetsplan. De forteller om sitt arbeid med plansystemet og med å få til «den røde tråden». Vi vil også vise fram funksjonalitet som er utviklet for å koble de ulike delene av plansystemet sammen.

Utarbeidelse av klimaregnskap for egen virksomhet

Foredragsholdere: Gruppeleder Hogne Nersund Larsen fra Asplan Viak, leder marked og kommunikasjon Linn Grøtberg fra Stiftelsen Miljøfyrtårn og Halvor Walla fra Framsikt.

I sesjonen vil Asplan Viak og Stiftelsen Miljøfyrtårn presentere sine innfallsvinkler til hvordan utarbeide klimaregnskap og oversikt over kommunens eget klimamessige fotavtrykk. Framsikt vil også gå gjennom hvordan disse kan samspille med Framsikt-løsningen.

Investeringer i Framsikt – erfaringer og muligheter

Foredragsholdere: Marianne ThorstensenHenrik Westlie Moen og Sven-Erik Antonsen, seniorrådgivere i Framsikt

Erfaringer og muligheter med ny modell og funksjonalitet for budsjettering og rapportering av prosjekter og investeringer i Framsikt.

Målstyring i Framsikt

Foredragsholdere: Elin Fejerskov og Olav Borud, seniorrådgivere i Framsikt

Gjennomgang av hvordan mål, delmål, tiltak og strategier kan bygges opp og henge sammen i praksis fra planer til økonomiplan, virksomhetsplan og rapportering.

}

15:35

Programmet første dag avsluttes

}

09:00 - 09.45

Det gode livet i et nullutslippssamfunn

09:45 - 09:55

Pause

}

09:55 - 10:40

Refleksjoner over kriseledelse og omstillingsevne i pandemien. Hva kan vi lære i klimaarbeidet?

Foredragsholdere: Ass. Helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, Kristin Halvorsen, Cicero og Heidi Sørensen, Direktør for Klimaetaten i Oslo kommune

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad vil innlede med sin erfaringer med kriseledelse og omstillingsevne i pandemien. Kristin Halvorsen fra Cicero og Heidi Sørensen fra Klimatetaten i Oslo kommune vil reflektere over hva vi kan lære av dette i klimaarbeidet.

10:40 - 10:50

Pause

}

10:50 - 11:35


Spor A
Strategi og ledelse

Målgruppe: Kommunedirektør og kommuneledelse

Digital samhandling med politikere

Foredragsholdere: Controller Nina Sofie Clausen i Horten kommune, Controller Roger Magnussen i Frogn kommune og Fagsjef Virksomhetsstyring Rikke Bækkevold i Nordre Follo kommune.

Erfaringer med politikere sin bruk av digitale dokumenter og i Politikermodulen. Vi vil også få helt ferske erfaringer med den nye funksjonen for spørsmål fra politikere.

 

 


Spor B
Kommunal planlegging og analyse

Målgruppe: Kommunale planleggere, kommuneledelse og økonomirådgivere

Planlegger vi langt nok? – om demografiens betydning for kommuneøkonomien og den sikre vei inn i ROBEK

Foredragsholder: Seniorrådgiver Håvard Moe, KS Konsulent

Kommune-Norge er i stor endring. De neste 20 årene blir det 600 000 flere innbyggere over 80 år, samtidig som antall barn og unge går ned og aldersbæreevnen svekkes kraftig. Hva betyr dette for kommuneøkonomien på kort og lang sikt? Og hvordan vil dette utfordre økonomistyringen og omstillingsevnen i kommunal sektor? På seminaret vil vi se på hva dette betyr for kommune-Norge samlet og for et utvalg enkeltkommuner. Hvilke kommuner har de største utfordringene, hvordan ser disse utfordringene ut og hvilke grep kan man ta for å minimere omstillingsutfordringene?


Spor C
Styringsrapportering

Målgruppe: Kommuneledelse og økonomirådgivere

Kan kunstig intelligens gi bedre virksomhetsstyring? – mulig utvikling i Framsikt

Foredragsholdere: Simon Pedersen, prosjektleder utvikling og Cecilie Ness, prosjektleder produkt, Framsikt

En oversikt over aktuelle trender innen rapportering, analytics og kunstig intelligens. Vi går gjennom aktuelle trender og viser prottyper og proof-of-concept utvikling på mulige funksjoner i Framsikt i 2021 og 2022. Kommer den digitale assistenten «Han Simon» i Framsikt?


Spor D
Kommuneøkonomi og økonomistyring

Målgruppe: Kommuneledelse, økonomirådgivere

Hva kjennetegner en god økonomiplan?

Foredragsholder: Bjørn Brox, Agenda Kaupang og Generalsekretær Asbjørn Pedersen i NKKF, sammen med representanter for tidligere og nåværende nominerte til Fagprisen.

Samtale mellom nominerte til fagpris for beste økonomiplan og juryen for fagprisen. Grunnlaget for årets nominasjon til Fagpris gjennomgås også.


Spor E
Framsikt kurs

Målgruppe: Alle

Webpublisering i Framsikt

Foredragsholder: Sissel Marie Linge Ringstrøm og Elin Fejerskov, seniorrådgivere i Framsikt

Gjennomgang og tips til hvordan man lager gode og informative økonomiplaner og rapporter på web.

}

11:35 - 12:05

Lunsj

}

12:05 - 12:50

Erfaringer med helhetlig digital virksomhetsstyring

Foredragsholdere: Økonomisjef Tommy Løveng og regnskapssjef Jonny Karoliussen, Hadsel kommune og kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås og økonomisjef Roger Mikkelsen, Røros kommune.

Røros kommune har i underkant av 6.000 innbyggere, men er en av innlandskommunene som forventer befolkningsvekst fremover. Noe av hemmeligheten ligger kanskje i tillit og trygghet i samarbeidet mellom kommunen og politikere? Økonomisjef Roger Mikkelsen og kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås vil fortelle om hvordan Framsikt forenklet budsjettprosessen og gjorde økonomiplanen mer tilgjengelig for innbyggere og politikere. De tok i bruk Framsikt fra 2019 for å lage budsjett og økonomiplan. Det stilte administrasjonen overfor en annerledes budsjettprosess med nye digitale arbeidsprosesser som de sier har gitt forbedring, forenkling og fornyelse. De sier også at Framsikt har gjort det enklere å sette mål, planverk og økonomi i sammenheng. Les mer i artikkelen fra lokalavisen Arbeidets Rett her.

Hadsel kommune i Vesterålen, med sine drøye 8.000 innbyggere, startet med Framsikt Analyse allerede i 2014. Men i 2019 tok de i bruk «full pakke» for sin helhetlige virksomhetsstyring. I Hadsel rapporterer alle trettiseks ledere i Framsikt-løsningen månedlig og det har gitt dem en trygghet de ikke tidligere har hatt. Hadsel har, i likhet med Røros, politikere som har omfavnet Framsikt. Økonomisjef Tommy Løveng og regnskapssjef Jonny Karoliussen vil fortelle om hvordan de benytter Framsikt for virksomhetsstyring og samarbeidsverktøy for administrasjonen og politikerne. Les mer om Hadsel og politikernes erfaringer her.

20 år med KOSTRA - Hva er status - hvor går vi videre?

Foredragsholder: SSB

SSB beskriver status for bruk av KOSTRA og hva som er planer for videre utvikling og bruk av KOSTRA

Min side - Erfaringer med Min side i virksomhetsstyringen

Foredragsholdere: Økonomisjef Ole K. Grinde i Horten kommune, Rådgiver Anne-Marit Bjørnerud i Bergen kommune og Halvor Walla, daglig leder i Framsikt.

Horten og Bergen kommune vil gå gjennom sine erfaringer og videre planer for bruk av Min side i virksomhetsstyringen. Framsikt vil også presentere nytt innhold og planer for videre utvikling av innhold og arkitektur i Min side.

Videreutvikling av Framsikt som verktøy for økonomiplanlegging, budsjettering og økonomirapportering

Foredragsholdere: Marianne Thorstensen, seniorrådgiverCecilie Ness, prosjektleder produkt og Halvor Walla, daglig leder i Framsikt, sammen med pilotkommuner i et studiopanel.

Sesjonen er et arbeidsmøte for diskusjon av ønsket videreutvikling av Framsikt-verktøyet. I sesjonen vil det bli mulighet til å spille inn spørsmål og ideer via chat.

 

Lønnsprognoser i Framsikt

Foredragsholder: Yngve Byrkjeland, rådgiver og Henrik Westlie Moen, seniorrådgiver, i Framsikt

Gjennomgang og tips på ulike måter man kan jobbe med lønnsprognoser i Framsikt.

 

 

}

12:50 - 13:00

Pause

}

13:00 - 13:45

Hvordan få den gode sammenhengen i plan- , budsjett- og rapporteringssystemet

Foredragsholder: Økonomisjef Ole K. Grinde, Horten kommune

Horten kommune forteller om sine erfaringer med å etablere sammenheng mellom kommunens planer, økonomiplan, virksomhetsplaner og den løpende rapporteringen. Horten kommune har vært piloter i utvikling av både modulene for Virksomhetsplan og for kommunal planlegging.

Måling av bærekraft og utvikling

Foredragsholdere: Ålesund kommune og Geir Graff, innovasjonsstrateg ved Senter for innovasjon og læring i Asker kommune.

Status og utvikling for statistikk som måler FNs bærekraftsmål og SmartCity statistikk.
 
KS har igangsatt et FOU prosjekt knyttet til klassifisering av ulike indikatorsett for bærekraft. Geir Graff vil i innlegget orientere om innhold og status for prosjektet.
Pilotprosjekt for styringsrapportering for pleie og omsorg i Min side

Foredragsholdere: Cecilie Ness, prosjektleder produkt og Halvor Walla, daglig leder i Framsikt, sammen med pilotkommuner

Orientering om status fra pilotprosjektet samt videre planer for utvikling

Sentral avsetning og tilbakeføring av budsjettmidler til tiltak

Foredragsholdere: Leder budsjett og analyse i Økonomi konsern Bergen kommune, Gunhild Gram Giskemo

For å sikre en større kontroll med at bevilgede midler faktisk gikk til det formålet de var tiltenkt, begynte Bergen kommune å sette av midlene til nye tiltak sentralt, og overføre dem til eiende avdeling først når de kunne bekrefte at tiltaket faktisk var startet opp.

Ordningen med sentral avsetning av midler (SAM) har fungert veldig bra i Bergen. Man har oppnådd målsetningen om mer kontroll med bruken av midlen. Gunhild Gram Giskemo forteller om erfaringer med ordningen og bruken av ny funksjonalitet i Framsikt for digitalisering av prosessen.

Hvordan bygge opp gode og informative virksomhetsplaner?

Foredragsholder: Elin Fejerskov og Sissel Marie Linge Ringstrøm, seniorrådgivere i Framsikt

Gjennomgang og tips til hvordan man kan bygge opp gode og informative Virksomhetsplaner for 2021 i Framsikt.

 

}

13:45 - 13:55

Pause

}

13:55 - 15:00

Utdeling av Framsikt Awards

Også på årets Brukerforum blir det utdeling av Framsikt-priser. Som tidligere blir det fagpris, pris for best illustrasjon og kommunikasjon, pris for best sammenheng mellom økonomiplan og rapporteringen og ikke minst publikumspris. Det blir også en ny pris for den beste implementeringen av FNs bærekraftsmål i Økonomi- og handlingsplanen for 2021-2024. Denne prisen vil deles ut av Kommunal og moderniseringsminister (og bærekraftsminister) Nikolai Astrup. Prisene blir delt ut på egen digital sending etter avsluttet dag 2 på konferansen.

X