Vi inviterer til «Framsikt Brukerforum» – en digital fagkonferanse for kommunal planlegging og virksomhetsstyring

 

Tema for konferansen i år er helhetlig virksomhetsstyring. Vi ønsker å sette søkelys på nytten av å se strategisk styring og økonomisk styring i sammenheng.

Vi tilbyr både en nyttig fagkonferanse for kommunal planlegging og virksomhetsstyring, og en arena for å lære mer om effektiv bruk av Framsikt-løsningene. Med dette tenker vi at konferansen både vil være interessant for deg som bruker Framsikt i dag, men også for deg som generelt er opptatt av kommunal planlegging og virksomhetsstyring. Vi har en ambisjon om å skape en faglig møteplass for både kommunale planleggere, kommuneledelse, kommuneøkonomer, klimarådgivere og de som tilrettelegger samarbeidet med politikere. Konferansen inneholder mange interessante plenums-foredragsholdere, som Professor Emeritus Victor Norman, Kommunalminister Nikolai Astrup, leder av Generalistkommune-utvalget Tom Cato Karlsen, Førsteamanuensis Axel Hagen og ikke minst «Fenrik» Geir Aker, kjent fra Kompani Lauritsen.

Deltagerne vil innen spor for Planlegging, Strategi og gjennomføring, Økonomisk styring, Klimabudsjettering og Demokrati få aktuelle faglige foredrag samt erfaringsdeling fra andre kommuner om hvordan prosessene og utfordringene løses, I tillegg vil det være et eget spor med kurs i hvordan best mulig utnytte funksjonaliteten i Framsikt for eksempel målstyring og bruk av Framsikt til konsolidering. Og sist, men ikke minst, vil det selvsagt bli utdeling av priser, Framsikt Awards, blant annet med Fagprisen for beste økonomiplan og en ny fagpris for beste helhetlige virksomhetsstyring hvor Økonomiplanen som kommuneplanens handlingsdel og sammenheng mellom denne og årsrapporten er i fokus.

Vi gleder oss til å gjennomføre årets program. Vi håper det vil falle i smak og at du velger å melde deg på!

 

Praktiske spørsmål:

I vår facebookgruppe, Brukerforum 2021, legger vi fortløpende ut detaljer om programmet og annen praktisk informasjon. 

Har du andre spørsmål så ta gjerne kontakt med vår markedsansvarlig, Kanutte Seiring, på e-post kanutte@framsikt.no.

Tidspunkt

30. november (tirsdag)
1. desember (onsdag)

Påmelding

Konferansen er åpen for alle, også du som ikke er Framsikt-kunde. 

Program

Dag 1: Tirsdag 30. november

Dag 2: Onsdag 1. desember

}

08:00 - 08.30

Registrering

Tid til å registrere brukerprofil i EventEye

}

08:30 - 08.50

Velkommen

Åsa Elvik og Halvor Walla ønsker velkommen. 

}

08:50- 09:10

Etter Stortingsvalget - hva betyr det for offentlig ledelse og kommune-sektoren?

Foredragsholder(e): Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

Statsråden vil innlede konferansen med et innlegg om hvordan regjeringen ser på offentlig ledelse og den videre utviklingen av kommune-sektoren. Det vil bli mulighet til å stille statsråden spørsmål.

}

09:10 - 09.45

Helhetlig virksomhetsstyring – koblingen mellom planlegging, strategisk styring og økonomisk styring

Foredragsholder(e): Doktogradsstipendiat Pål Einar Dietrichs, Høyskolen Innlandet (permisjon som Strategi og Utviklingssjef i Hamar kommune)

Pål Einar Dietrichs har startet et doktorgradsprosjekt ved Høyskolen Innlandet hvor han skal arbeide sammenhengen mellom planlegging, strategisk styring og økonomisk styring. Hva er praksis ? Hvordan oppnå bedre sammenheng og struktur? Hvilke prosesser har de som lykkes med sammenhengen mellom strategisk styring og økonomisk styring? Hvilke effekter kan man se mellom sammenhengen/struktur og kommunens resultater. Han vil innlegget fortelle om arbeidet som er startet og sine perspektiver på helhetlig kommunal virksomhetsstyring. 

09:45 - 10.00

Pause

}

10:00 - 10:45

Vår ambisjon for helhetlig virksomhetsstyring

Foredragsholder(e): Kommunedirektør Gro Herheim fra Larvik komune, Kommunedirektør Bjørn Gudbjørgsrud fra Sandefjord kommune og Kommunedirektør Rannveig Mogren fra Gausdal kommune

Vi har invitert tre kommunedirektører som har til felles at de har en klar ambisjon for helhetlig virksomhetsstyring. De vil dele hvert sitt perspektiv på helhetlig kommunal virksomhetsstyring og hvordan de arbeider med det i egen kommune.

10:45 - 11:00

Pause

}

11:00 - 11:55

Paneldebatt - Hvordan lykkes med helhetlig kommunal virksomhetsstyring

Foredragsholder(e): Kommunedirektør Gro Herheim, Stipendiat Pål Einar Dietrics, Kommunedirektør Rannveig Mogren, Kommunedirektør Bjørn Gudbjørnrud, Kommunedirektør Åslaug Krogsæter fra Stad kommune og Senior rådgiver Håvard Moe fra KS Konsulent. Paneldebatten ledes av Åsa Elvik fra Framsikt.

Vi har samlet et interessant panel for diskuterer både nytteffekter og hvordan man kan lykkes med helhetlig planlegging og virksomhetsstyring. Og hva betyr den demografiske utviklingen og statlige føringer etter høstens valg.

}

11:55 - 12:45

Lunsj

}

12:45 - 13:30

 

Spor A
Planlegging

Målgruppe: Kommunale planleggere og økonomirådgivere 

Framsikt Kommunale planer - nytt verktøy for digital kommunal samfunnsplanlegging

Foredragsholder(e): 

Oppsummering av utviklingsprosjektet for å etablere et nytt verktøy for kommunal samfunnsplanlegging integrert i den helhetlige viorksomhetsstyringen. Hva er oppnådd, hvilke muligheter gir verktøyet og hva er planene videre

Spor B
Handlingsplan og gjennomføring

Målgruppe: Strategisk ledelse

Økonomiplan 2.0 - Hvilke krav er det til innhold når økonomiplanen også skal være handlingsdelen til kommuneplanens samfunnsdel

Foredragsholder(e): 

Mange kommuner bruker økonomiplanen som handlingsdelen til kommuneplanens samfunnsdel. I dette fordraget vil vi rette fokus på hvilke krav som må oppfylles i den forbindelse.

 

Spor C
Økonomisk styring

Målgruppe: Økonomirådgivere

Bruk av langsiktig drifts- og investeringsplan (LDIP) som verktøy for å sikre økonomisk bærekraft

Foredragsholder(e): Bærum kommune

Vi får presentert hvordan Bærum kommune bruker den langsiktige drifts- og investeringsplanen til å synliggjøre behovet for ulike investeringer i et 20 års perspektiv og hvilke effekter det vil ha for nivået på tjenesteproduksjonen.

Spor D
Klima og bærekraft

Målgruppe: Mijø- og klimarådgivere, økonomirådgivere

Status for kommunal klimabudsjettering

Foredragsholder(e): Klimarådgiver Astrid Ståledatter Landstad, Klimaetaten, Oslo kommune og Fagleder miljø og klima Lise Wenche Dufseth Urset, Hamar kommune

Vi oppsummer status på klimabudsjetteringen i kommune-sektoren etter veilederprosjektet for kommunal klimabudsjettering. Hva er erfaringene, hva er lært, hva er viktige tema for det videre arbeidet med klimabudsjettering i norske kommuner. Hvordan vil arbeidet med veilederen fortsette ? Vi trekker fra noen eksempler til inspirasjon fra årets kommunale klimabudsjetter.

 

Spor E
Framsikt kurs

 

Målgruppe: Alle

Hvordan automatisere epost-varslinger til ledere og politikere i Framsikt

Foredragsholder(e):

I dette kurset vil vi vise hvordan automatiske epost-varslinger kan minne kommunale ledere på ulike frister i budsjettprosessen, i rapporteringen og for ulike oppgaver og oppdrag i virksomhetsplanen. Varslinger kan også settes på for politikerne. Vi viser hvordan dere kommer i gang, oppsett og best practice.

}

13:30 - 13:45

Pause

}

13:45 - 14:30

Den "røde tråden" - sammenhengen fra de overordnede planene til gjennomføringen

Foredragsholder(e): 

Visualisering av den «røde tråden». Hvordan skal kommunestyremedlemmet og innbyggeren se sammenhengen fra de overordnede planene til gjennomføringen. Hvordan skal de se om bærekraftsmålene og hovedmålene i samfunnsdelen blir gjennomført?

Helhetlig styring - fra ønskelister til realistiske planer. Hvordan bruke økonomiplanen som prioriteringsverktøy for gjennomføring de overordnede, langsiktige planene?

Foredragsholder(e): 

Helhetlig styring – fra ønskelister til realistiske planer. Hvordan skape sammenheng mellom de langsiktige, overordnede planene og økonomiplanen – innefor det økonomiske handlingsrommet ? Erfaringer med prioritering og synliggjøring til politikere av hva som er prioritert og ikke prioritert

Case 1 - Investeringer i Økonomiplanen og Case 2 - Prosjektoppfølging i rapportering

Foredragsholder(e): Framsikt og to kommuner bruker løsningen til å planelgge og rapportere investeringer

Investeringer er et viktig virkemiddel for kommunene i forbindelse med samfunnsutviklingen. I dette foredraget vil Framsikt og en kunde vise hvordan man kan bruke løsningen til planlegging og oppfølging av investeringer

Hvordan bruke Framsikt i styringsårshjulet for klimabudsjettering

Foredragsholder(e): Framsikt og en kommune som har utmerket seg med sitt klimabudsjett høsten 2022.

Vi går gjennom funksjonalitet i Framsikt for utarbeide Klimabudsjett samt for å følge opp klimabudsjettet i kommunens styringsårshjul. Vi vil også få presentert et klimabudsjett og erfaringene med å utarbeide dette fra en kommune som har gjort dette i Framsikt for 2022-2025.

Hvordan bruke Utredningsmodulen til å utrede konsekvenser av nye prioriteringer og innsparinger

Foredragsholder(e): 

Kurs i hvordan man kan bruke Utredningsmodulen til å sikre bedre beslutningsgrunnlag i arbeidet med planer og økonomiplan. Opplæring i selve modulen og eksempler fra hvordan andre kommuner har benyttet den.

}

14:30 - 14:45

Pause

}

14:45 - 15:30

Kommuneplanens samfunnsdel - plan for hele samfunnet eller et spisset styringsdokument

Foredragsholder(e): 

Kommuneplanens samfunnsdelen som et tydelig styringsdokument – gode eksempler. Hvordan få til en plan som dekker hele lokalsamfunnet og hele organisasjonen, og som samtidig blir spiss nok til å gi retning?

"Ny rød tråd" fra økonomiplanens handlingsdel til Virksomhetsplan og Rapportering

Foredragsholder(e): Elin Fejerskov

I denne sesjonen vil vi gjennomgå hvordan Framsikt nå legger enda bedre til rette for en mer helthetlig sammenheng fra økonomiplanens handlingsdel til virksomhetsplan og rapportering. Hvordan kan kommunen følge opp de vedtatte målene på en strukturert måte og som bidrar til at organisasjonen jobber i den retningen kommunestyret har vedtatt.

Norges beste Økonomiplan - Presentasjon av analysen og kandidatene

Foredragsholder(e): Bjørn Brox, Agenda Kaupang

I år som I fjor gjør vi en kartlegging og kåring av Norges beste Økonomiplan. I fordreaget gjennomgås kriteriene og sentrale funn I kartleggingen. Selve prisen blir delt ut I en egen seanse. Juryen består av Bjørn Brox fra Agenda Kaupang, og Asbjørn O. Pedersen fra NKKF.

Innføring i klimabudsjett og tips om hvordan omsette klimamål til konkrete planer og handling

Foredragsholder(e): Anne Christensen Lerum og Eric Lyche Rambech fra Endrava – Klima og energikonsulenter.

Klimakutt står høyt på nasjonal og internasjonal agenda, og kommunene spiller en nøkkelrolle når norske utslipp skal ned. På Brukerkonferansen skal Endrava gi en innføring i klimabudsjett, og presentere noen nyttige tips om hvordan dere kan omsette klimamål til konkrete planer og handling i kommunene. Budsjettprosessen for 2023 nærmer seg, og Endrava tar dere gjennom hele klimabudsjett-hjulet og gir gode råd om hva som er viktig å gjøre til hvilken tid. På denne sesjonen vil Endrava:
• Gå igjennom nødvendige elementer i klimabudsjettet
• Presentere en overordnet prosess for hvordan klimabudsjettet kan etableres
• Gi praktiske råd for å følge opp klimabudsjettet når det er etablert
• Dele noen verktøy fra Endravas nettside for å hjelpe dere med å komme i gang
• Sammen med Framsikt dele beste praksis for å integrere klimabudsjettet i Framsikt

Investeringer fra A til Å - Hvordan strukturere og følge opp investeringer i Framsikt

Foredragsholder(e):

Kurs med basis i erfaringer og muligheter med ny funksjonalitet for budsjettering og rapportering av prosjekter og investeringer i Framsikt. Viser hvordan en investering kan følges helt fra overordnede planer til rapportering av de.

}

15:30

Programmet første dag avsluttes

}

08:30 - 09:10

Perspektiver på offentlig ledelse fra Kompani Lauritzen

Foredragsholder(e): Fenrik Geir Aker

Geir Aker har vist sin bakgrunn fra Forsvaret i Kompani Lauritzen, men det som er mindre kjent er nok hans bakgrunn som kommunalt ansatt. Saksbehandling, tildeling av boliger, samtaler og samarbeid med aktører internt og eksternt i kommunen krever gode rutiner men også gode verktøy. Å skulle lede er nok ikke lettere i en kommune enn det er i Forsvaret, og Geir vil i foredraget servere noen perspektiv om ledelse som er gyldige begge steder.

09:10 - 09:20

Pause

}

09:20 - 09:50

Generalistkommuneutvalget - en løypemelding fra arbeidet

Foredragsholder: Statsforvalter i Nordland Tom Cato Karlsen

Lederen av Generalistkommuneutvalget kommer med en løypemelding midtveis i arbeidet til utvalget. Utvalget skal gi et helhetlig kunnskapsgrunnlag om det norske generalistkommunesystemets virkemåte og utvikling den senere tid. Formålet er å gi en vurdering av forutsetninger og rammer kommunene har til å kunne være en generalistkommune i dagens og fremtidens velferdssamfunn, samt gi en vurdering av eventuelle alternativer til generalistkommunesystemet.

09:50 - 10:00

Pause

}

10:00 - 10:40

Aftensang i distriktene

Foredragsholder(e): Professor Emeritius Victor Norman, Norges Handelshøyskole (NHH), Institutt for Samfunnsøkonomi

Victor Norman har ledet regjeringens Demografi-utvalg som mener det er mulig å stabilisere folketallet i distriktene i årene som kommer, men det vil kreve en aktiv distriktspolitisk innsats.Utredningen viser at det blir flere eldre og færre unge i distriktene framover. Dette kan i sum gi en relativt stabil folketallsutvikling, men det blir færre yrkesaktive per innbygger. Gitt disse utviklingstrekkene mener utvalget at målet for distriktene framover ikke bør være vekst i seg selv, men å skape et godt samfunn for menneskene som bor der. Gode tjenester til folk vil kreve at distriktspolitikken legger til rette for at flere unge flytter til distriktene.

10:40 - 10:50

Pause

}

10:50 - 11:30

Realistisk planlegging - samfunnsplanlegging i en tid uten befolkningsvekst

Foredragsholder(e):

Befolkningsprognosene tilsier nedgang i folketallet i mange kommuner. Hvordan planlegge for den demografien man må forvente, ikke det folketallet man kunne ønske seg? Betydningen av aktivt å bruke demografisk utvikling i kommunal planlegging.

11:30 - 12:15

Lunsj

}

12:15 - 13:00


Spor A
Planlegging

Målgruppe: Kommunale planleggere og økonomirådgivere

Måling av bærekraft og utvikling av nye indikatorer - hvor står vi?

Foredragsholder(e): Øyvind Tanum, Trondheim kommune og Geir Graff, Asker kommune

Det pågår for tiden mye arbeid for å etablere bærekraftindikatorer for norske kommuner. Det er stort behov for praktiske målepunkter både på dagens tilstand, som grunnlag for målsetninger, og til faktisk å måle utviklingen over tid. Foredraget vil ta for seg hva som finnes i dag, og praktiske eksempler fra kommuner og byer, både i Norge og Europa.


Spor B
Handlingsplan og gjennomføring

Målgruppe: Strategisk ledelse

Case x 2 - Rød tråd fra Økonomiplanens handlingsdel til virksomhetsplan til rapportering

Foredragsholder(e): 

I denne sesjonen vil noen kommuner gjennomgå hvordan de har jobbet med den røde tråden fra økonomiplanens handlingsdel til virsomhetsplan og rapportering. Vi vil se noen praktiske eksempler på hvordan mål delegeres gjennom virksomhetsplanen og rapporteres tilbake til politisk nivå gjennom tertial- og årsrapporter.


Spor C
Økonomisk styring

Målgruppe: Økonomirådgivere

Erfaringer med nye muligheter i Framsikt for digitalisering av budsjettprosessen

Foredragsholder(e): 

I denne sesjonen vil vi sammen med en kommune som har brukt årets nye muligheter for digitalisering av prosessen dele erfaringer med mulighetene. Det vil bli vektlagt arbeidsflyt/varslinger, rolle/tilgangsstyring, sakabehandling, saldering/simulering, samarbeid om tekst og bruk i budsjettkonferanser.


Spor D
Demokrati og medvirkning

Målgruppe: Alle

Erfaringer med politiker-medvirkning gjennom bruk av Framsikt Politiker

Foredragsholder(e): 

I foredraget vil kommuner fortelle hva Politikermodulens mulighet for tidlig involvering av politikerne i budsjettprosessen har å si for budsjettarbeidet og -prosessen. Modulen åpner for en aktiv dialog mellom administrasjon og politikere ved bruk av spørsmål og svar funksjonen samt at Politikere kan utarbeide egne budsjettforslag.


Spor E
Framsikt kurs

Målgruppe: Alle

Samarbeid om tekst og bruk av tabeller i tekst

Foredragsholder(e): 

Kurset vil gå gjennom tekstfunksjonene i Framsikt og hvordan disse kan brukes til samhandling om tekst. Vi vil også gi opplæring hvordan bruke dynamiske tabeller med Framsikt data i tekst , hvordan du utarbeider gebyrtabeller samt hvordan du best tilrettelegger andre tabeller i Framsikt.

}

13:00 - 13:15

Pause

}

13:15 - 14:00

Analyse og risikovurdering av demografisk utvikling og hva den betyr for kommunen

Foredragsholder(e): Knut Vareide, Telemarksforskning og Lars Strøn Prestvik, Utlånsansvarlig i Kommunalbanken

Knut Vareide og Lars Strøn Prestvik vil redegjøre for risiko og usikkerhet i framskrivinger for demografisk utvikling i kommunene og hvilke faktorer som har størst betydning for utviklingen i den enkelte kommunen.

Norges beste røde tråd for helhetlig virksomhetsstyring

Foredragsholder(e): Seniorrådgiver Håvard Moe, KS Konsulent

Framsikt og KS Konsulent gjennomfører i 2021 en kartlegging av alle norske kommuner sin sammenheng mellom Økonomiplanen sin handlingsdel og Årsrapporten (for 2020). En jury ledet av Håvard Moe vil kåre en vinner av denne nye fagprisen ifm Framsikt Awards på konferanseavslutningen. I dette foredraget vil Håvard Moe presentere kartleggingsarbeidet, rangeringen og finalistene til årets pris.

Konsolidering av budsjett og regnskap i Framsikt

Foredragsholder(e): Framsikt og en kommune som har brukt løsningen til å utarbeide konsolidert regnskap og budsjett.

I gjeldene forskrift om Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning er det krav om å utarbeide konsolidert regnskap. I dette foredraget vil vi presentere hvordan dette kan gjøre i Framsikt.

Innbyggerbudsjettering - praktisk erfaring fra kommune(r)

Foredragsholder(e): 

I foredraget vil en eller flere kommuner fortelle hvordan de har invitert innbyggerne inn i budsjettprosessen og hvordan medvirkningen har foregått. Hvilke kanaler og verktøy har de benyttet og hvilke erfaringer har de gjort seg?

Konsolidering av budsjett og regnskap i Framsikt

Foredragsholder(e): 

Kurs i hvordan man ved hjelp av Framsikt kan foreta konsolidering av økonomiplan, årsbudsjett og regnskap. Hvordan bygge struktur på hvilke organisatoriske enheter som skal inngå, krav til struktur på data som skal importeres og hvilke elemineringer som gjennomføres før de konsoliderte dataene blir presentert.

}

14:00 - 14:15

Pause

}

14:15 - 15:00

Planstrategien i 2023 - kick-start på planarbeidet i ny kommunestyreperiode

Foredragsholder(e):

Planstrategien -og kunnskapsgrunnlaget- gode eksempler og erfaringer. Hvordan forberede neste planstrategi (2023)? Betydningen av å vedta planstrategien tidlig for å komme i gang med planarbeidet.

Utredningsmodulen - bruk av utredninger å sikre bedre beslutningsgrunnlag i arbeidet med planer og økonomiplan

Foredragsholder(e):

Vi går gjennom hvordan man kan benytte utredningsmodulen til å foreta utredninger i forbindelse med ulike virksomhetsstyringsprosesser som gjennomføres i kommunen. Gjennom praktiske eksempler vil vi synliggjøre hvordan denne modulen fungerer. 

Min side og varslinger

Foredragsholder(e): 

Framsikt sammen med utvalgte kommuner vil gå gjennom erfaringer fra bruk av Min side og varslinger i virksomhetsstyringen.

En kommune presenterer sin strategi for innbyggerdialog og hva de har fått til i praksis

Foredragsholder(e): 

I foredraget vil en eller flere kommuner fortelle om sin strategi for innbyggerdialog og på hvilke områder de har tenkt å ha dialogen. Hvor langt har de kommet og hvilke kanaler og verktøy har de benyttet. Hvilke erfaringer har de gjort seg hittil?

Hvordan bruke Framsikt sitt målhierarki til målstyring og holde den røde tråden fra de overordnede planene, gjennom budsjettprosessen og til rapportering.

Foredragsholder(e):

Kurs i hvordan man kan sette opp mål, strategier og tiltak samt ta de med helt fra overordnede planer, gjennom økonomiplan og virksomhetsplan og rapportere på de. Funksjonalitet for målhieraki og rød tråd er forbedret i 2021.. Opplæring i oppsett og bruk med eksempler fra hvordan noen kommuner gjør dette.

}

15:00 - 15:15

Pause

}

15:15 - 16:00

Utdeling av Framsikt Awards og konferanseavslutning
X