Vi inviterer til Framsikt Brukerforum – en digital fagkonferanse for kommunal planlegging og virksomhetsstyring

Temaet for årets konferanse er helhetlig virksomhetsstyring. Vi ønsker å sette søkelys på nytten av å se strategisk styring og økonomisk styring i sammenheng.

Tidspunkt

30. november (tirsdag)
1. desember (onsdag)

Gjennom Framsikt Brukerforum ønsker vi å tilby både en nyttig fagkonferanse, og en arena for å lære mer om effektiv bruk av Framsikt-løsningen. Konferansen vil dermed være interessant for både deg som bruker Framsikt i dag, men også for deg som generelt er opptatt av kommunal planlegging og virksomhetsstyring.

Vår ambisjon er å skape en faglig møteplass for både kommuneledelsen, økonomer, kommunale planleggere, klimarådgivere og de som tilrettelegger samarbeidet med politikere.

Programmet består av både plenums- og parallellsesjoner, hvor de parallelle er delt inn i fem spor. Deltagerne vil, innen spor A til D, få aktuelle faglige foredrag samt erfaringsdeling fra andre kommuner. Spor E er et eget kursspor med fokus på hvordan best mulig utnytte funksjonaliteten i Framsiktløsningen.

Fra plenum kan vi blant annet trekke fram disse godbitene:

Vi gleder oss til å gjennomføre årets program. Vi håper det vil falle i smak og at du velger å melde deg på!

Påmelding

Konferansen er åpen for alle, også du som ikke er Framsikt-kunde. 

Påmeldingsfrist 1. november

Praktiske spørsmål:

Har du andre spørsmål så ta gjerne kontakt med vår markedsansvarlig, Kanutte Seiring, på e-post: kanutte@framsikt.no.

Hold deg oppdatert:

I vår facebookgruppe, Brukerforum 2021, legger vi fortløpende ut detaljer om programmet og annen praktisk informasjon. 

 

Tidspunkt

30. november (tirsdag)
1. desember (onsdag)

Påmelding

Konferansen er åpen for alle, også du som ikke er Framsikt-kunde. 

Påmeldingsfrist 1. november

Program

Vi tar forbehold om eventuelle endringer i programmet.

Dag 1: Tirsdag 30. november

Dag 2: Onsdag 1. desember

}

08:00 - 08.30

Registrering

Tid til å registrere brukerprofil i EventEye

}

08:30 - 08.50

Velkommen

Åsa Elvik og Halvor Walla ønsker velkommen.

}

08:50- 09:10

Etter Stortingsvalget - hva betyr det for offentlig ledelse og kommune-sektoren?

Foredragsholder(e): Kommunal- og moderniseringsminister 

Statsråden vil innlede konferansen med et innlegg om hvordan regjeringen ser på offentlig ledelse og den videre utviklingen av kommune-sektoren. Det vil bli mulighet til å stille statsråden spørsmål.

}

09:10 - 09.45

Helhetlig virksomhetsstyring – koblingen mellom planlegging, strategisk styring og økonomisk styring

Foredragsholder: Doktogradsstipendiat Pål Einar Dietrichs, ved Høgskolen i Innlandet, (permisjon som Strategi og Utviklingssjef i Hamar kommune)

Pål Einar har startet et doktorgradsprosjekt hvor han skal arbeide med sammenhengen mellom planlegging, strategisk styring og økonomisk styring.

  • Hva er praksis?
  • Hvordan oppnå bedre sammenheng og struktur
  • Hvilke prosesser har de som lykkes med sammenhengen mellom strategisk styring og økonomisk styring?
  • Hvilke effekter kan man se mellom sammenhengen/struktur og kommunens resultater.

Han vil i innlegget fortelle om arbeidet som er startet og sine perspektiver på helhetlig kommunal virksomhetsstyring.

09:45 - 10.00

Pause

}

10:00 - 10:45

Vår ambisjon for helhetlig virksomhetsstyring

Foredragsholder(e): Kommunedirektør Gro Herheim fra Larvik komune, Kommunedirektør Bjørn Gudbjørgsrud fra Sandefjord kommune og Kommunedirektør Rannveig Mogren fra Gausdal kommune

Vi har invitert tre kommunedirektører som har til felles at de har en klar ambisjon for helhetlig virksomhetsstyring. De vil dele hvert sitt perspektiv på helhetlig kommunal virksomhetsstyring og hvordan de arbeider med det i egen kommune.

10:45 - 11:00

Pause

}

11:00 - 11:55

Paneldebatt - Hvordan lykkes med helhetlig kommunal virksomhetsstyring

Foredragsholder(e): Kommunedirektør Gro Herheim, Stipendiat Pål Einar Dietrics, Kommunedirektør Rannveig Mogren, Kommunedirektør Bjørn Gudbjørgsrud, Kommunedirektør Åslaug Krogsæter, Professor Åge Johnsen ved OsloMet, Senior rådgiver Håvard Moe fra KS Konsulent.
Paneldebatten ledes av Åsa Elvik fra Framsikt.

Vi har samlet et interessant panel for diskuterer både nytteffekter og hvordan man kan lykkes med helhetlig planlegging og virksomhetsstyring. Og hva betyr den demografiske utviklingen og statlige føringer etter høstens valg.

}

11:55 - 12:45

Lunsj

}

12:45 - 13:30

 

Spor A
Planlegging

Målgruppe: Kommunale planleggere og økonomirådgivere 

Framsikt Kommunale planer - nytt verktøy for digital kommunal planlegging

Foredragsholder(e): Direktør samfunnsutvikling i Asker kommune Per Morstad, som har vært leder av styringsgruppa for prosjektet, og produktansvarlig Jo Audun Øverby, Framsikt. 

Oppsummering av utviklingsprosjektet for å etablere et nytt verktøy for kommunal planlegging. Planleggingen gjøres til en integrert del av den helhetlige virksomhetsstyringen. Hva er oppnådd, hvilke muligheter gir verktøyet og hva er planene for videre utvikling.

Spor B
Handlingsplan og gjennomføring

Målgruppe: Strategisk ledelse

Økonomiplan 2.0 - Hvilke krav er det til innhold når økonomiplanen også skal være handlingsdelen til kommuneplanens samfunnsdel

Foredragsholder(e): Erik Plathe, seniorplanlegger og kontorleder i Asplan Viak 

Mange kommuner bruker økonomiplanen som handlingsdelen til kommuneplanens samfunnsdel. I dette fordraget vil vi rette fokus på hvilke krav som må oppfylles i den forbindelse.

 

Spor C
Økonomisk styring

Målgruppe: Økonomirådgivere

Bruk av langsiktig drifts- og investeringsplan (LDIP) som verktøy for å sikre økonomisk bærekraft.

Foredragsholder(e): Atle Thorud, Tjenesteleder Statistikk og analyse, Bærum kommune

Vi får presentert hvordan Bærum kommune bruker den langsiktige drifts- og investeringsplanen til å synliggjøre behovet for ulike investeringer i et 20 års perspektiv og hvilke effekter det vil ha for nivået på tjenesteproduksjonen.

Spor D
Klima og bærekraft

Målgruppe: Mijø- og klimarådgivere, økonomirådgivere

Status for kommunal klimabudsjettering

Foredragsholdere: Astrid Ståledotter Landstad, klimarådgiver ved Klimaetaten i Oslo kommune og Lise Wenche Dufseth Urset, fagleder miljø og klima i Hamar kommune

Astrid og Lise oppsummer status på klimabudsjetteringen i kommune-sektoren etter veilederprosjektet for kommunal klimabudsjettering. Hva er erfaringene, hva er lært, hva er viktige tema for det videre arbeidet med klimabudsjettering i norske kommuner. Hvordan vil arbeidet med veilederen fortsette? De trekker fra noen eksempler til inspirasjon fra årets kommunale klimabudsjetter.

 

Spor E
Framsikt kurs

 

Målgruppe: Brukere av Framsikt

Hvordan automatisere epost-varslinger til lederne i Framsikt

Foredragsholder: Cecilie Ness, prosjektleder produkt i Framsikt

I dette kurset vil vi vise hvordan automatiserte e-postvarslinger kan minne kommunale ledere på ulike frister i budsjettprosessen og rapporteringen.

Vi demonstrerer hvordan e-postvarslingene fungerer og viser hvordan dere kommer i gang.

Merk: Dette foredraget er gjort i opptak og kan dermed ses også i forkant av konferansen. På gitt tidspunkt i programmet vil Cecilie Ness, fra Framsikt, være tilgjengelig i chatten for å svare på evt. spørsmål knyttet til tema.

}

13:30 - 13:45

Pause

}

13:45 - 14:30

Den "røde tråden" - sammenhengen fra de overordnede planene til gjennomføringen

Foredragsholder(e): Elin Fejerskov og Ole K. Grinde, seniorrådgivere i Framsikt

Visualisering av den «røde tråden». Hvordan skal kommunestyremedlemmet og innbyggeren se sammenhengen fra de overordnede planene til gjennomføringen. Hvordan skal de se om arbeidet utvikler seg i retning av de vedtatte bærekraftsmålene og hovedmålene i samfunnsdelen?

Tillitsbasert styring og ledelse i kommunesektoren

Foredragsholder(e): Professor Åge Johnsen i Offentlig politikk, OsloMet

Professor Åge Johnsen leder et tverrfaglig forskningsprosjekt som undersøker hvordan de pågående tillitsreformene oppfattes og iverksettes i praksis i to nordiske storbyer, Århus og Oslo. Prosjektet skjer i samarbeid mellom Århus Universitet og OsloMet. Han vil presentere prosjektet og resultatene så langt samt også dele sine perspektiver på bruk av tillitsbasert styring og ledelse i norske kommuner herunder hvordan arbeide med mål og resultat innen tillitsbasert styring og ledelse.

Case 1 - Investeringer i Økonomiplanen og Case 2 - Prosjektoppfølging i rapportering

Foredragsholder(e): Framsikt og to kommuner bruker løsningen til å planelgge og rapportere investeringer

Investeringer er et viktig virkemiddel for kommunene i forbindelse med samfunnsutviklingen. I dette foredraget vil Framsikt og en kunde vise hvordan man kan bruke løsningen til planlegging og oppfølging av investeringer

Hvordan bruke Framsikt i styringsårshjulet for klimabudsjettering

Foredragsholder: Alta kommune

Beskrivelse kommer

Merk: Dette foredraget er gjort i opptak og kan dermed ses også i forkant av konferansen. På gitt tidspunkt i programmet vil Walter Tjønndal, fra Framsikt, være tilgjengelig i chatten for å svare på evt. spørsmål knyttet til tema.

Hvordan bruke Utredningsmodulen til å utrede konsekvenser av nye prioriteringer og innsparinger

Foredragsholder: Ole Grinde, seniorrådgiver i Framsikt

Kurs i hvordan man kan bruke Utredningsmodulen til å sikre bedre beslutningsgrunnlag i arbeidet med blant annet handlings- og økonomiplan.

Foredraget vil gjennomgå de grunnleggende elementene i modulen, men også med nyttige tips for de kommunene som har brukt modulen tidligere. Foredraget passer dermed både dem som har modulen og dem som vurderer å anskaffe.

Merk: Dette foredraget er gjort i opptak og kan dermed ses også i forkant av konferansen. På gitt tidspunkt i programmet vil Ole Grinde, fra Framsikt, være tilgjengelig i chatten for å svare på evt. spørsmål knyttet til tema.

}

14:30 - 14:45

Pause

}

14:45 - 15:30

Kommuneplanens samfunnsdel - plan for hele samfunnet eller et spisset styringsdokument

Foredragsholder(e): Erik Plathe, seniorplanlegger og kontorleder i Asplan Viak og Åslaug Krogsæter, kommunedirektør i Stad kommune

Kommuneplanens samfunnsdelen som et tydelig styringsdokument – gode eksempler. Hvordan få til en plan som dekker hele lokalsamfunnet og hele organisasjonen, og som samtidig blir spiss nok til å gi retning?

"Ny rød tråd" fra økonomiplanens handlingsdel til Virksomhetsplan og Rapportering

Foredragsholder(e): Elin Fejerskov, Seniorrådgiver i Framsikt og Ole B. Alexandersen, rådgiver i Larvik kommune

I denne sesjonen vil vi gjennomgå hvordan Framsikt nå legger enda bedre til rette for en mer helthetlig sammenheng fra økonomiplanens handlingsdel til virksomhetsplan og rapportering. Hvordan kan kommunen følge opp de vedtatte målene på en strukturert måte og som bidrar til at organisasjonen jobber i den retningen kommunestyret har vedtatt.

Norges beste Økonomiplan - Presentasjon av analysen og kandidatene

Foredragsholder(e):

I år som I fjor gjør vi en kartlegging og kåring av Norges beste Økonomiplan. I fordreaget gjennomgås kriteriene og sentrale funn I kartleggingen. Selve prisen blir delt ut I en egen seanse. Juryen består av Bjørn Brox fra Agenda Kaupang, og Asbjørn O. Pedersen fra NKKF.

Innføring i klimabudsjett og tips om hvordan omsette klimamål til konkrete planer og handling

Foredragsholdere: Anne Christensen Lerum og Eric Lyche Rambech fra Endrava – Klima og energikonsulenter.

Klimakutt står høyt på nasjonal og internasjonal agenda, og kommunene spiller en nøkkelrolle når norske utslipp skal ned. Endrava vil her gi en innføring i klimabudsjett, og presentere noen nyttige tips om hvordan dere kan omsette klimamål til konkrete planer og handling i kommunene.

Budsjettprosessen for 2023 nærmer seg, og Endrava tar dere gjennom hele klimabudsjett-hjulet og gir gode råd om hva som er viktig å gjøre til hvilken tid.

På denne sesjonen vil Endrava:

  • Gå igjennom nødvendige elementer i klimabudsjettet
  • Presentere en overordnet prosess for hvordan klimabudsjettet kan etableres
  • Gi praktiske råd for å følge opp klimabudsjettet når det er etablert
  • Dele noen verktøy fra Endravas nettside for å hjelpe dere med å komme i gang
  • Sammen med Framsikt dele beste praksis for å integrere klimabudsjettet i Framsikt
Investeringer fra A til Å - Hvordan strukturere og følge opp investeringer i Framsikt

Foredragsholder: Olav Borud, seniorrådgiver i Framsikt

Kurs med basis i erfaringer og muligheter med ny funksjonalitet for budsjettering og rapportering av prosjekter og investeringer i Framsikt.

Viser hvordan en investering kan følges helt fra overordnede planer til rapportering av de. Vi er innom modulene Kommunale planer, Økonomiplan, Rapportering og Årsbudsjett, samt Administrasjonsmodulen.

Merk: Dette foredraget er gjort i opptak og kan dermed ses også i forkant av konferansen. På gitt tidspunkt i programmet vil Olav Borud, fra Framsikt, være tilgjengelig i chatten for å svare på evt. spørsmål knyttet til tema.

}

15:30

Programmet første dag avsluttes

}

08:30 - 09:10

Perspektiver på offentlig ledelse fra Kompani Lauritzen

Foredragsholder(e): Fenrik Geir Aker

Geir Aker har vist sin bakgrunn fra Forsvaret i Kompani Lauritzen, men det som er mindre kjent er nok hans bakgrunn som kommunalt ansatt. Saksbehandling, tildeling av boliger, samtaler og samarbeid med aktører internt og eksternt i kommunen krever gode rutiner men også gode verktøy. Å skulle lede er nok ikke lettere i en kommune enn det er i Forsvaret, og Geir vil i foredraget servere noen perspektiv om ledelse som er gyldige begge steder.

09:10 - 09:20

Pause

}

09:20 - 09:50

Generalistkommuneutvalget - en løypemelding fra arbeidet

Foredragsholder: Statsforvalter i Nordland Tom Cato Karlsen

Lederen av Generalistkommuneutvalget kommer med en løypemelding midtveis i arbeidet til utvalget. Utvalget skal gi et helhetlig kunnskapsgrunnlag om det norske generalistkommunesystemets virkemåte og utvikling den senere tid. Formålet er å gi en vurdering av forutsetninger og rammer kommunene har til å kunne være en generalistkommune i dagens og fremtidens velferdssamfunn, samt gi en vurdering av eventuelle alternativer til generalistkommunesystemet.

09:50 - 10:00

Pause

}

10:00 - 10:40

Aftensang i distriktene

Foredragsholder(e): Professor Emeritius Victor Norman, Norges Handelshøyskole (NHH), Institutt for Samfunnsøkonomi

Victor Norman har ledet regjeringens Demografi-utvalg som mener det er mulig å stabilisere folketallet i distriktene i årene som kommer, men det vil kreve en aktiv distriktspolitisk innsats.Utredningen viser at det blir flere eldre og færre unge i distriktene framover. Dette kan i sum gi en relativt stabil folketallsutvikling, men det blir færre yrkesaktive per innbygger. Gitt disse utviklingstrekkene mener utvalget at målet for distriktene framover ikke bør være vekst i seg selv, men å skape et godt samfunn for menneskene som bor der. Gode tjenester til folk vil kreve at distriktspolitikken legger til rette for at flere unge flytter til distriktene.

10:40 - 10:50

Pause

}

10:50 - 11:30

Realistisk planlegging - samfunnsplanlegging i en tid uten befolkningsvekst

Foredragsholder(e):Førsteamanuensis Aksel Hagen, Høyskolen i Innlandet og kommunedirektør Åslaug Krogsæter fra Stad kommune

Befolkningsprognosene tilsier nedgang i folketallet i mange kommuner. Hvordan planlegge for den demografien man må forvente, ikke det folketallet man kunne ønske seg? Betydningen av aktivt å bruke demografisk utvikling i kommunal planlegging.

11:30 - 12:15

Lunsj

}

12:15 - 13:00


Spor A
Planlegging

Målgruppe: Kommunale planleggere og økonomirådgivere

Måling av bærekraft og utvikling av nye indikatorer - hvor står vi?

Foredragsholder(e): Øyvind Tanum, Smartbysjef Trondheim kommune og Geir Graff, P3O / Innovasjonsstrateg Asker kommune

Det pågår for tiden mye arbeid for å etablere bærekraftindikatorer for norske kommuner. Det er stort behov for praktiske målepunkter både på dagens tilstand, som grunnlag for målsetninger, og til faktisk å måle utviklingen over tid. Foredraget vil ta for seg hva som finnes i dag, og praktiske eksempler fra kommuner og byer, både i Norge og Europa.


Spor B
Handlingsplan og gjennomføring

Målgruppe: Strategisk ledelse

Helhetlig styring - fra ønskelister til realistiske planer. Hvordan bruke økonomiplanen som prioriteringsverktøy for gjennomføring de overordnede, langsiktige planene?

Foredragsholder(e): Kjersti Forbord Jensås, kommunedirektør i Røros kommune og Øystein Larsen, økonomisjef i Steinkjer kommune. 

I denne workshopen vil vi drøfte hvordan man på den ene siden ivaretar det som ligger i langsiktige, overordnede planer og på den andre siden, i prioriteringer og saldering i økonomiplanen, ivaretar behovet for en økonomi som er bærekraftig på sikt. Bærer de langsiktige planene preg av å være ønskelister? Hva tar man inn i økonomiplanen? Hvordan arbeider man med prioritering og saldering? Og, ikke minst viktig, hvordan synliggjør man prioriteringene for politikerne?


Spor C
Økonomisk styring

Målgruppe: Økonomirådgivere

Hvordan gjøre handlings- og økonomiplanen engasjerende og tilgjengelig?

Foredragsholder(e): Finansdirektør Kristin Ulvang, Bergen kommune og Spesialrådgiver Anne Marit Bjørnerud, Bergen kommune

Bergen kommune vil presentere sitt arbeid og sine erfaringer med å gjøre handlings- og økonomiplan-dokumentet engasjerende og tilgjengelig for politikere og interessegrupper. De har i flere år vært en pådriver for utvikling av interaktive funksjoner og grafiske illustrasjonsmuligheter i web publiseringen.


Spor D
Demokrati og medvirkning

Målgruppe: Alle

Erfaringer med politiker-medvirkning gjennom bruk av Framsikt Politiker

Foredragsholder(e): 

I foredraget vil kommuner fortelle hva Politikermodulens mulighet for tidlig involvering av politikerne i budsjettprosessen har å si for budsjettarbeidet og -prosessen. Modulen åpner for en aktiv dialog mellom administrasjon og politikere ved bruk av spørsmål og svar funksjonen samt at Politikere kan utarbeide egne budsjettforslag.


Spor E
Framsikt kurs

Målgruppe: Brukere av Framsikt

Bruk av tabeller i tekstdokument i Framsikt

Foredragsholder: Pål H. Vorkinn, seniorrådgiver i Framsikt

I kurset vil vi gi gå gjennom bruk av dynamiske tabeller, og tilrettelegging av andre tabeller i Framsikt.

Dynamiske tabeller gir mulighet for å hente egenproduserte tabeller fra rapport drift, investering, årsbudsjett og ønskede budsjettjusteringer inn i tekstdokument. Vi vil også se på hvordan du utarbeider gebyrtabeller.

Merk: Dette foredraget er gjort i opptak og kan dermed ses også i forkant av konferansen. På gitt tidspunkt i programmet vil Pål H. Vorkinn, fra Framsikt, være tilgjengelig i chatten for å svare på evt. spørsmål knyttet til tema.

}

13:00 - 13:15

Pause

}

13:15 - 14:00

Analyse og risikovurdering av demografisk utvikling og hva den betyr for kommunen

Foredragsholder(e): Knut Vareide, seniorforsker i Telemarksforskning og Lars Strøm Prestvik, Utlånsdirektør i Kommunalbanken

Lars Strøm Prestvik vil innlede om hvordan den demografiske utviklingen vil prege behovet for omstilling og kompetanse det neste ti-året og hvordan dette vil skje paralellt med andre store utfordringer som kommunesektoren står ovenfor. Knut Vareide vil redegjøre for risiko og usikkerhet i framskrivinger for demografisk utvikling i kommunene og hvilke faktorer som har størst betydning for utviklingen i den enkelte kommune.

Norges beste røde tråd for helhetlig virksomhetsstyring

Foredragsholder(e): Seniorrådgiver Håvard Moe, KS Konsulent

Framsikt og KS Konsulent gjennomfører i 2021 en kartlegging av alle norske kommuner sitt system for helhetlig virksomhetsstyring. Hvordan og hvor god er sammenhengen mellom kommuneplan, handlings og økonomiplan, tertialrapport og årsrapport? Er det en rød tråd og hvordan ivaretas denne gjennom styringssystemet? 300 kommuner er kartlagt og en jury bestående av Håvard Moe, seniorrådgiver KS Konsulent, Åge Johnsen, professor i offentlig politikk ved Oslo MET og Pål Einar Dietrichs, doktorgradsstipendiat Høgskolen i Innlandet, vil kåre dele ut en ny fagpris for «Beste helhetlige kommune virksomhetsstyring».

I dette foredraget vil juryleder Håvard Moe presentere kartleggingsarbeidet, metodikk/kriterier, rangeringen og finalistene til årets pris. Han vil også dele sine tanker om hva undersøkelsen sier om praksis i kommunene. Hva peker seg ut som aktuelle utfordringer for norske kommuner ?

Demo av funksjonalitet i Framsikt, herunder konsolidering, varslinger, arbeidsflyt og ledergodkjenning av utkast til økonomiplan og rapportering

Foredragsholder(e): Marianne Thorstensen og Sven-Erik Antonsen, seniorrådgivere i Framsikt

Framsikt vil i dette foredraget demonstere hvordan man kan bruke funksjonalitet for å utarbeide konsoliderte regnskap og årsbudsjett/(økonomiplan). Hvordan arbeidsflyt og ledergodkjenning kan brukes for å håndtere innspill på tekst og tiltak. Samt hvordan dette kan understøttes gjennom bruk av varslinger.

Innbyggerbudsjettering - praktisk erfaring fra kommune(r)

Foredragsholder(e): 

I foredraget vil en eller flere kommuner fortelle hvordan de har invitert innbyggerne inn i budsjettprosessen og hvordan medvirkningen har foregått. Hvilke kanaler og verktøy har de benyttet og hvilke erfaringer har de gjort seg?

Innføring i Framsikt Virksomhetsplan

Foredragsholder: Elin Fejerskov, seniorrådgiver i Framsikt

I kurset vil vi gå gjennom modulen Virksomhetsplan og hvordan denne kan benyttes til aktiv oppfølging og styring.

Vi viser hvordan mål og delmål delegeres videre til virksomhetene, hvordan man registrerer, deler opp og delegerer administrative og politiske oppdrag i oppgaver, hvordan man oppretter sjekklister til internkontroll, følger opp klimatiltak etc, og hvordan en rapporterer på elementer fra Virksomhetsplanen.

Merk: Dette foredraget er gjort i opptak og kan dermed ses også i forkant av konferansen. På gitt tidspunkt i programmet vil Elin Fejerskov, fra Framsikt, være tilgjengelig i chatten for å svare på evt. spørsmål knyttet til tema.

}

14:00 - 14:15

Pause

}

14:15 - 15:00

Planstrategien i 2023 - kick-start på planarbeidet i ny kommunestyreperiode

Foredragsholder(e): 

Planstrategien -og kunnskapsgrunnlaget- gode eksempler og erfaringer. Hvordan forberede neste planstrategi (2023)? Betydningen av å vedta planstrategien tidlig for å komme i gang med planarbeidet.

Denne sesjonen er ikke avklart enda.

Foredragsholder(e):

 

Min side og varslinger

Foredragsholder(e): Ole K. Grinde, seniorrådgiver i Framsikt, Cecilie Ness, prosjektleder fra Framsikt, Anne Marit Bjørnerud og Rune Henden, spesialrådgivere i Bergen kommune

Framsikt vil her gå gjennom muligheten som ligger i bruk av tilrettelagt styringsinformasjon på Min side og Varslinger, herunder videre planer for utvikling, samt planer for en ny startside i Framsikt med utvalgt styringsinformasjon og varslinger. Bergen kommune vil medvirke med sine planer for bruk av Min side.

Det vil også bli gått gjennom nye innholdsfliser for praktisk økonomioppfølging, for ledere og økonomer, som utvikles i samarbeid med Bergen kommune.

En kommune presenterer sin strategi for innbyggerdialog og hva de har fått til i praksis

Foredragsholder(e): 

I foredraget vil en eller flere kommuner fortelle om sin strategi for innbyggerdialog og på hvilke områder de har tenkt å ha dialogen. Hvor langt har de kommet og hvilke kanaler og verktøy har de benyttet. Hvilke erfaringer har de gjort seg hittil?

Innføring i Kommunale Planer

Foredragsholder: Walter Tjønndal, seniorrådgiver i Framsikt

I kurset vil vi gå gjennom modulen Kommunale planer med innføring i hvordan man kommer godt i gang med modulen.

Vi viser hvordan man lager god struktur og innhold i ulike plantyper, hvordan en jobber sammen i en plan og gode tips til publisering av planer og planoversikter. Vi viser også hvordan elementer fra planene kan hentes og bearbeides videre i økonomi- og handlingsplanen.

Merk: Dette foredraget er gjort i opptak og kan dermed ses også i forkant av konferansen. På gitt tidspunkt i programmet vil Walter Tjønndal, fra Framsikt, være tilgjengelig i chatten for å svare på evt. spørsmål knyttet til tema.

}

15:00 - 15:15

Pause

}

15:15 - 16:00

Konferanseavslutning og utdeling av Framsiktprisen
X