Foto: Menon Economics

Annegrete Bruvoll

K

Prosjektleder, Menon Economics

Annegrete Bruvoll er samfunnsøkonom og partner i Menon. Hun har 30 års erfaring fra økonomisk forskning fra Finansdepartementet, som forsker 1 og forskningsleder i Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå, og som partner i Menon og i Vista Analyse.

Hennar styrke er evna til å gje råd om verkemiddelutforming som er effektive og tilpassa politiske realitetar, der råda er solid forankra i vitskapelege arbeid. Ho har delteke i fleire styre i Norges Forskingsråd, i evalueringsutval for forskingsprogram i Norge og EU og i offentlege utval, og ho deltok som lead author i 2014-hovudrapporten til FNs klimapanel (IPCC), med vurderingar av verkemiddel for klimatilpassing. Ho har også vore redaktør av fagtidsskriftet Samfunnsøkonomen, referee av internasjonale tidsskrift og kvalitetssikrar av forskings- og utreiingsprosjekt, og ho har fått prisar for god formidling.

Les mer om Annegrete her 

X