Lov om folkehelsearbeid (folkehelselova) gir retningslinjer om at kommuner og fylkeskommuner skal ha oversikt over helsetilstand og faktorer som påvirker helsetilstanden (§5). Oversikten skal inngå som grunnlag i arbeidet med kommunens planstrategi (§6), og bør inneholde en drøfting av kommunens folkehelseutfordringer (årsaker og konsekvenser), samt mål og strategier for folkehelsearbeidet. Dette oversiktsdokumentet skal utarbeides hvert fjerde år.

Vi har i Framsikt innhentet indikatorer fra folkehelseprofil, levert av folkehelseinstituttet, og disse kan brukes i et oversiktsdokument for folkehelse. I tillegg har vi flere relevante KOSTRA-, IMDi- og skoleportindikatorer som kan benyttes. Befolkningsutvikling med historikk og prognose kan også være aktuelt å inkludere.

Dette sier Folkehelseinstituttet selv om statistikken som ligger til grunn for folkehelseprofilen for 2016:

«Folkehelseprofilen er et bidrag til kommunens arbeid med å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne, jamfør lov om folkehelsearbeid. Statistikken er fra siste tilgjengelige periode per oktober 2015.»

I Framsikt ligger alle tallene i folkehelseprofilen for kommunene i 2015, siden vi bruker rapporteringsår i våre fremstillinger. Som Folkehelseinstituttet selv sier i sin forklaring til datagrunnlaget – det er siste tilgjengelige periode som er brukt, og det kan variere alt fra 2015-tall til 2013-tall. Uansett vil du alltid finne sist tilgjengelige periode i 2015 i Framsikt. 2014 vil inneholde data fra perioden før, og det betyr at den også kan variere, men vi henter altså fra sist tilgjengelige periode -1.

I Framsikt kan man velge sammenligningskommuner, landet med og uten Oslo, egen kostra-gruppe og eget fylke. Muligheten til å se egen kommune over tid, samt sammenligne med andre kommuner og fylket er nyttig dersom sammenligningsgrunnlaget er standardisert. I Framsikt kan man få opprettet en egen mal for oversiktsdokument folkehelse og her gjøre et utvalg av hva som skal være indikatorutvalget i malen. En felles mal vil være tidsbesparende og frigjøre tid til selve analysearbeidet.

Ved å bruke arkiveringsfunksjon i Framsikt har man muligheten til å se tidligere års kommentarer ned på å indikatornivå og dermed skape et helhetlig bilde av utviklingen.

Det innholdet man produserer i Framsikt kan eksporters til word og her kan man fritt redigere videre og legge til mer informasjon. Det vil f.eks. være naturlig at man har med fakta om miljø og lokalsamfunn som man ikke finner igjen i indikatorer/statistikk, men som er kunnskap en selv innehar for sin kommune. Det er også mulig å eksportere ut grafer og tabeller fra Framsikt og lime disse inn i allerede eksisterende dokumenter.

Share This
X