Vi er nå godt i gang med utviklingen av Framsikt modulen for Rapportering. Den vil inneholde BI-funksjoner for styringsrapportering dvs. oversiktspanel med styringsinformasjon, grafer og nøkkeltall for ledere på ulike nivå. Her vil det benyttes data fra både økonomi, sykefravær og produksjon.

Modulen vil inneholde funksjoner for innrapportering av prognose på budsjettavvik fra alle tjenesteenheter, samt mulighet til å rapportere status på måloppnåelse, økonomi, sykefravær, økonomiplantiltak, investeringer, nøkkeltall og verbalvedtak. Dette sammen med dokumenteksport, slik vi har utviklet i Økonomiplanmodulen, vil gi et effektivt verktøy for å lage tertial- og årsrapporter med en sterk rød tråd mellom handlingsplan og tertialrapport.

Steinkjer er først ute av pilotene. De prøver nå ut Rapporteringsløsningen for alle ledere i kommunen på økonomi og sykefravær. De har også pilottestet en funksjon for å lage lønnsprognoser. Siktemålet er at alle piloter skal kunne utarbeide budsjettavviksstatus fra februar og lage tertialrapport for 1.tertial.

Vi vil holde dere oppdatert på status i arbeidet gjennom nye blogginnlegg.

Share This
X