Analyse

Analyser med bedre kvalitet og større engasjement.

I analysemodulen har vi samlet statistikkdata fra alle norske kommuner og fylkeskommuner i et brukervennlig grensesnitt. Dette gjør det mulig å utarbeide analyser og beregninger, samt vise det grafisk, uten å bruke tid på innhenting og oppdatering av data.
Framsikt Analyse gjør det enkelt å finne sammenlignbare kommuner, beregne teoretisk handlingsrom og velge ut relevante indikatorer fra et rikt utvalg – deriblant en rekke kvalitetsindikatorer som ikke er i KOSTRA. Dere kan også velge å inkludere befolkningshistorikk, befolkningsprognoser, sysselsettings- og klimastatistikk, samt indikatorer til FNs bærekraftsmål. Ferdige analyser kan enkelt eksporteres som et dokument med illustrative grafer og forklarende tekst. For å øke kvaliteten på analysen brukes verktøyets innebygde funksjoner til å enkelt justere for ulikt utgiftsbehov (ved sammenligning mot andre kommuner), samt justering for inflasjon.
Les mer
Modulen er integrert med både Økonomiplan– og Rapporteringsmodulen vår. Dette sikrer effektiv bruk av statistikk i utarbeidelse av handlingsplan og årsmelding/årsrapport, som igjen enkelt kan synliggjøres i digitale styringsdokumenter på kommunens egen hjemmeside.
Se også:

Kommunale planer

Kommunale planer

Utredning

Utredning

Økonomiplan

Økonomiplan

Årsbudsjett

Årsbudsjett

Virksomhetsplan

Virksomhetsplan

Rapportering

Rapportering

Politiker

Politiker

Framsikt ikon for klimabudsjettering

Klimabudsjett

Framsikt ikon for klimabudsjettering

Klimabudsjett

Våre kunder sier

Larvik kommunevåpen

Framsikt gjør det svært enkelt å sette opp egne analyser og sammenligninger

Paul Hellenes
Larvik kommune

Framsikt leverer et fint og oversiktlig analyseverktøy

Halvor Halvorsen
Risør kommune

Rask tilgang til nøkkeltall samt forenkling av dokumentproduksjon

Halvor Haug
Hamar kommune

Funksjoner

Skjermbildet viser søkesiden for sammenligningskommuner, filtervalg til venstre og grafisk visning av resultat i kart til høyre

Kommunesøk

Vi tilbyr kommunesøk med brukervennlige filtre som gjør det enklere å finne relevante sammenligningskommuner. I løsningen kan du se egen utvikling over tid eller sammenligne med andre kommuner.

Du kan søke på størrelse, befolkningsutvikling, økonomiske nøkkeltall og en rekke andre egenskaper bla. eiendomsskatt, bruk av institusjoner og grad av kjøp av private tjenester. Du kan selvsagt også sammenligne med fylkessnitt, landssnitt og KOSTRA-gruppesnitt, samt de nye kommunene som er vedtatt opprettet fra 2018 eller 2020.

Graf og tabell som viser en innsparingsanalyse gjort i Framsikt

Innsparingsanalyser

Innsparingsanalyser som viser teoretisk handlingsrom skaper engasjement og gir et godt utgangspunkt for diskusjon og refleksjon.

Løsningen er fleksibel, slik at du kan analysere med gjennomsnitt eller laveste verdi fra sammenligningskommuner, KOSTRA-grupper, fylke og egne grupper som ASSS. Vi har også aggregert opp data for kommuner som skal slå seg sammen og har laget en ubrutt tidsserie 3 år tilbake for kommunene i Trøndelag som ikke SSB kan tilby. Analysene kan gjøres både på tjenesteområde og funksjon. Vi synliggjør også produksjonsindeks for valgte kommuner.

Bildet viser eksempel på en tabell med oversikt over utvikling i eget utgiftsbehov, samt muligheten for å justere enkelt indikator for utgiftsbehov og deflator

Utgiftsbehov- og deflatorjustering

I analyseverktøyet kan man velge å justere analyser og indikatorer for utgiftsbehov. Dette eliminerer forskjeller i forventet utgiftsnivå og gjør kommunene sammenlignbare. Videre kan man justere egen utvikling over tid med deflator for å vise reell endring.

Det fins også muligheter til å korrigere regnskapet for elever i private skoler og vertskommunetilskudd PU.  Til sammen muliggjør dette grundigere analyser med bedre kvalitet.

Skjermbilde som viser eksempel på grafisk framstilling av 4 årig befolkningsprognose

Befolkningsanalyser og sysselsettingsstatistikk

Verktøyet inneholder data for historisk utvikling inntil 10 år tilbake (inkl. kvartalsvise tall) og befolkningsprognoser 25 år frem – alle SSB-prognoser samt mulighet for egen prognose. Dette kan fremstilles som analyser med grafisk visning av befolkningstall, vekst og demografikostnader.

Det gis i tillegg mulighet for eksport til excel i format som støttes av KS-prognosemodell og eksport av befolkningstall for sammenslåtte kommuner.

Data for utvikling i sysselsettting kan ses for de siste 10 årene, fordelt på 17 hovednæringer, og det er mulig å sammenligne egen kommune med andre kommuner, kommunegrupper, fylker eller landet. I likhet med befolkningsstatistikken så kan grunnlagsdata og grafer eksporteres i ulike formater. Det er også mulighet til å innlemme denne statistikken i planer, analyser eller rapporteringer som kommunen utarbeider.

Bildet viser filtrering av indikatorer basert på FNs bærekraftsmål. Her filtrert på mål nr. 3., God Helse og livskvalitet. Filtermenyen viser ikonene for bærekraftsmålene og tabellen viser relevante indikatorer basert på valgt mål. S bærekraftsmål som filter-knapper.

FNs bærekraftsmål

I denne delen kan dere analysere kommunens oppfyllelse av FNs bærekraftmål. Forslag til indikatorer er valgt ut etter KS’ indikatorsett og nullpunktmåling som de har utviklet i samarbeid med Menon Economics. Analysen viser gevinstrealisering med utvalgte indikatorer for de ulike bærekraftmålene og kan vises innenfor gevinstrealiseringsområder.

FNs bærekraftmål med de valgte indikatorer kan så hentes inn i Økonomiplan om dere har målstyring etter FNs bærekraftmål eller som et eget kapittel.

Bildet viser eksempel på klimastatistikk i Framsikt, med visningsalternativer i tabell og graf.

Klimastatistikk

Miljødirektoratet har utarbeidet utslippsstatistikk for kommunene. Her kan dere få ut ferdig statistikk og analysere utslipp per sektor, kilde og utslippstype både mot kommuner som ligner dere og egen kommune over tid. I tillegg kan dere se utviklingen av utslipp av klimagasser per innbygger over tid. Klimagass vises omregnet i tonn CO2-ekvivalenter per kommune, men man kan også se utslipp per klimagass (CO2, metan- og lystgass)

Valgte grafer, tekst og tabeller kan benyttes i Klimabudsjettfunksjonen i Økonomiplan og årsmelding i Rapportering.

Bildet viser en kollasj med eksempler på mulige grafiske visninger av statistikkdata i Framsikt

Grafisk visning

Alle indikatorer vises grafisk med sammenligningskommuner, egen utvikling og valgte gjennomsnitt.

Man kan også velge å vise grafiske rangeringer, listevisninger for fylke og KOSTRA-gruppe, spindelvevanalyser og mulighet for samvariasjonanalyser med flere indikatorer.

Skjermbilde fra siden for dokumentproduksjon i Framsikt, samt hvordan innholdet i en eksport kan se ut i word.

Maler og dokumentproduksjon

Ferdigdefinerte analysemaler for blant annet årsmelding og økonomiplan gjør at du kan komme raskt i gang med analysearbeidet. Kommunen kan også enkelt endre hvilke indikatorer som skal benyttes i de ulike analysene og slik videreutvikle de ulike malene.

Tekstkommentarer kan legges inn på alle nivå og det ferdige dokument, med analyser, tall og grafisk visning produseres automatisk.

Få en gratis og uforpliktende demonstrasjon

Fyll ut skjema for å få en gratis og uforpliktende demonstrasjon av Framsikt Analyse.

Demonstrasjon Analyse
X