Årsbudsjett

Lag detaljert og periodisert detaljbudsjett.

Årsbudsjettmodulen brukes til utarbeidelse av et detaljert og periodisert årsbudsjett. I kommunesektoren utgjør lønn en vesentlig del av budsjettet. Sammen med funksjonen for rammefordeling og detaljbudsjetteringen tilbyr vi derfor et effektivt verktøy for lønnsbudsjettering.

Kommuner jobber ulikt med samspillet mellom årsbudsjett og økonomiplanen. Løsningen gir støtte for ulike tilnærminger til dette. I Årsbudsjettmodulen henter dere rammer for budsjett, og eventuelt årsverksrammer, fra økonomiplanen og fordeler de fra tjenesteområder til tjenesteenheter.

Med full kontroll på rammene utarbeider enhetene enkelt sine lønnsbudsjetter og årsbudsjett, basert på ferske data fra lønnssystemet og budsjettet for øvrig drift. Lønns- og driftsbudsjettet kan utarbeides parallelt med økonomiplanprosessen for å kvalitetssikre tildelte rammer, og se avvik mellom for eksempel ny ramme og tidligere års budsjett.

Les mer

Ferdig detaljert detaljbudsjett kan eksporteres til økonomisystemet. Modulen kan også benyttes til regulering av rammene gjennom året samt løpende budsjettendringer innenfor rammen. Alt med full sporbarhet. Modulen benyttes også til løpende reguleringer av rammer i investeringsbudsjettet.

Både rammeendringer og utarbeidelse av stillingsplaner og detaljbudsjett kan skje gjennom import fra regneark.

Se også:

Analyse

Analyse

Kommunale planer

Kommunale planer

Utredning

Utredning

Økonomiplan

Økonomiplan

Virksomhetsplan

Virksomhetsplan

Rapportering

Rapportering

Politiker

Politiker

Framsikt ikon for klimabudsjettering

Klimabudsjett

Framsikt ikon for klimabudsjettering

Klimabudsjett

Våre kunder sier

Faglig dyktige, serviceinnstilte og jordnære ansatte, og ikke minst et nyttig produkt for å sikre en helhetlig og åpen økonomistyring i en kommune.

Marie Skåra Graaup
Porsgrunn kommune

Framsikt er lydhøre i forhold til kundens behov, fleksibilitet, service og oppfølging

Kristin Ulvang
Bergen kommune

Funksjoner

Lønnsbudsjettering

I kommuner og fylkeskommuner utgjør lønn en vesentlig del av budsjettet. I modulen for årsbudsjett har dere et effektivt verktøy for lønnsbudsjettering. Ved å ta utgangspunkt i stillinger som dere importerer fra lønnssystemet, justere på stillinger (vakante stillinger, endre start-sluttdato osv) har dere et godt grunnlag for å budsjettere årslønn for neste år. Dette inkluderer beregning av sosiale utgifter, feriepenger og pensjon.

Detaljbudsjettering

I detaljbudsjettet har dere detaljert oversikt over effekten av budsjettreguleringer og kan foreta løpende justering og periodisering av egne budsjetter ned på enhetsnivå. Det er enkle søkemekanismer for å budsjettere på funksjon, prosjekt og frie dimensjoner. Herunder fordeling av budsjett mellom disse. Nødvendige dokumenter for politisk behandling, detaljerte budsjetter og forskriftsskjema til fylkesmannen produseres automatisk.

Rammeoppfølging

I rammeoppfølging vil ledere ha oversikt over rammer, tiltak som ikke er fordelt på tjenesteenheten, budsjettoversikt med status og hvor det er avvik mellom budsjett og ramme for sine tjenesteenheter.

Investeringsbudsjett

Investeringsbudsjettet inkluderer også årsbudsjett for investering, herunder re-budsjettering av investeringer.

Prosessen for investeringsbudsjett starter med oppdatert status på alle investeringsprosjekter, før dere utarbeider ny 4 årlig plan for investeringer. Investeringer kan faktisk vises og budsjetteres for inntil 10 år. Dere har i tillegg muligheten for å detaljere årsbudsjettinvesteringer. Gjennom året kan dere regulere investeringsbudsjettet direkte i løsningen og/eller via import fra excel. Disse reguleringene vil også oppdatere årsbudsjettet og de neste års økonomiplan.

Periodisering

God periodisering er svært viktig for god økonomistyring. Våre rådgivere jobber sammen med kunden for å identifisere gode rutiner for periodisering, som samhandler med hvordan man ønsker å rapportere og sette prognose. Modulen gir deg god støtte for å enkelt periodisere utgifter og inntekter basert på fastsatte periodiseringsnøkler eller basert på erfaringstall.

Det ligger en rekke periodiseringsnøkler på plass i Framsikt, basert på erfaring fra våre kunder. Nye nøkler for periodisering kan også etableres i løsningen. Den enkelte leder kan også periodisere på enkeltkonti eller flere konti om gangen.

Samspill Økonomiplan- Årsbudsjett

De fleste starter budsjettprosessen i Økonomiplan, ved legge inn endringer fra fjorårets budsjett som politiske vedtak, statlige føringer og konsekvensjusteringer. Man kan starte parallelt å se på endringer i hver avdelings lønns- og detaljbudsjett, eller man kan lage økonomiplantiltak som kan konteres ned på den enkelte avdeling. Rammene kan settes i økonomiplanen, for så å justere i Årsbudsjettet slik at det hele tiden er saldert. Avvik mellom økonomiplan og årsbudsjettet vises tydelig ned på enhetsnivå. Dere kan i oppsettet velge mellom å bruke detaljbudsjettet fra året før og at den enkelte budsjettansvarlige selv gjør endringer for å tilpasse til rammen eller generere nytt detaljbudsjett basert på nye tiltak i økonomiplanen.

Ønsker du å vite mer om modulen og se funksjonaliteten live?

Vi gir deg gjerne en gratis og uforpliktende demo, tilpasset din virksomhet.

X