Klimabudsjett

Klimabudsjett som styringsverktøy

Framsiktløsningen er utviklet for å gjøre arbeidet med planlegging, budsjettering og rapportering enklere. I møte med klimaendringer, en av vår tids største utfordringer, har det vært naturlig for oss å lage støtte også for klimabudsjettI Framsikt er derfor klimabudsjett en integrert del av styringsdokumentene som produseres i løsningen.   

Å utarbeide klimabudsjett er en kontinuerlig prosess. Klimaveilederen er klar på at klimabudsjettarbeidet bør være integrert del av kommunenes styringsårshjul. I våre verktøy er klimabudsjett lagt inn som en del av den ordinære økonomiplan- og budsjettprosessen. På den måten blir klimatiltak tatt inn i den rullerende økonomi- og handlingsplanen, og den årlige budsjettprosessen.

Framsikts Analysemodul brukes til å hente ut klimastatistikk til grunnlaget for klimabudsjettet, som lages i Økonomiplanmodulen med definering av mål og tiltak for å nå klimamålene. Klimatiltakene følges så opp og delegeres videre i Virksomhetsplanmodulen og rapporteres på, som en del av den ordinære rapporteringen, i Rapporteringsmodulen. Modulen gir også mulighet til å inkludere status på klimatiltak i publisering av digital årsmelding og tertialrapporter.

Selve klimabudsjettet kan enkelt publiseres som en integrert del av økonomi- og handlingsplan, gjennom vår innebygde funksjonalitet for webpublisering.

Les mer

Videre utvikling

Utviklingen av funksjonalitet for klimabudsjettering i Framsikt-verktøyet har skjedd i tett samarbeid med en aktiv gruppe av pilotkommune. I 2020 utarbeidet mer enn 20 kommuner klimabudsjett i Framsikt; deriblant Hamar og Alta kommune som har vært aktive i utvikling og utprøving av den nye nasjonale veilederen for klimabudsjett- og styring.

Framover vil vi fortsette utviklikingssamarbeidet rundt klimafunksjonalitet med flere pilotkommuner, da med fokus på spesielt klimarapportering og klimaregnskap. Framsikt har også etablert samarbeid med stiftelsen Miljøfyrtårn og Klimakost (Asplan Viak) for å finne rapporteringselementer det er nyttig å utveksle i forbindelse med rapportering.

Se også:

Analyse

Analyse

Kommunale planer

Kommunale planer

Utredning

Utredning

Økonomiplan

Økonomiplan

Årsbudsjett

Årsbudsjett

Virksomhetsplan

Virksomhetsplan

Rapportering

Rapportering

Framsikts ikon for politikermodulen, dommerklubbe

Politiker

Framsikts ikon for politikermodulen, dommerklubbe

Politiker

Daglig leder, Halvor Walla forteller
om klimabudsjett i Framsikt.

Vil du vite mer om hvordan du kan klimabudsjettere ved hjelp av Framsikt?

Funksjoner

Klimastatistikk

Framsikt henter inn utslippsstatistikk fra Miljødirektoratet, for alle kommuner og fylker med data tilbake til 2009. I Analysemodulen kan utslippene vises med grafer og tall etter type gass, per innbygger og utviklingen over flere år. Framstillingene kan brukes til å sammenlikne egen kommune over tid, eller opp mot andre kommuner/fylker.

Grafer og tall kan videre hentes inn som grunnlag i klimabudsjettet i økonomiplan (Økonomiplanmodulen) og i årsmeldinger (Rapporteringsmodulen), og synliggjøres for innbyggere og politikere på kommunens nettside i digitale utgaver.

Utarbeide klimabudsjett

Klimabudsjett er en kontinuerlig prosess og er i Framsikt lagt inn som en del av den ordinære økonomiplan- og budsjettprosessen. På den måten blir klimatiltak tatt inn i den rullerende økonomi- og handlingsplanen, og den årlige budsjettprosessen.

I klimabudsjettet vil man i Framsikts Økonomiplanmodul registrere, eller importere, klimatiltak per sektor og utslippskilde. Både direkte og indirekte utslipp kan legges inn, samt andre samfunnseffekter i en referansebane. Man får da synliggjort alle tiltakseffekter sammenlignet med en referansebane og langsiktige mål. Klimatiltak kan kobles til kommunens øvrige hovedmål, delmål og/eller bærekraftsmål.

Utslippsreduksjonene kan registreres per type utslippsgass og omregnes til tonn med Co2 ekvivalenter.

Klimatiltak kan beskrives med tekst, videoer og lenker, finansiering og kostnadsanslag på tiltaket per år. Klimabudsjettet kan suppleres med selvvalgte tekstkapitler til presentasjonen på nett.

I løsningen er det en egen tilgangsrolle som kun gir tilgang til klimafunksjonene i Økonomiplanmodulen. Denne kan for eksempel tildeles en klima-/miljørådgiver i kommunen.

Gjennomføring av klimatiltak

Klimatiltak kan med et tastetrykk bli til et klimaoppdrag hvor man kan bestemme hvem som er ansvarlig for oppdraget og gi en frist for gjennomføring.

Benytter man modulen Virksomhetsplan kan dette klimaoppdraget deretter delegeres videre i organisasjonen.

Det kan også deles opp i konkrete oppgaver for gjennomføring. Status på oppdrag og oppgaver kan følges opp i statusoversikter og i rapporteringen (Rapporteringsmodulen).

I løpet av 2021 vil det bli utviklet e-postvarslinger til ansvarlige når man får nye oppdrag og oppgaver samt purring ved fristen. 

Klimarapportering

Dersom klimabudsjettet er integrert i budsjettprosessen, gir det også en mulighet til å følge opp klimatiltakene i forbindelse med den ordinære rapporteringssyklusen på økonomi, sykefravær etc. i Rapporteringsmodulen. Dere kan her definere på hvert klimaoppdrag hvor ofte det skal rapporteres.

Oppfølgingen og gjennomføringsevnen på klimatiltak vil også enkelt kunne synliggjøres for politikere og innbyggere på nett, i både tertialrapporter og årsmelding, gjennom den innebygde webpubliseringsfunksjonaliteten.

Framsikt planlegger videre, sammen med interesserte kommuner, å utvide klimarapporteringen med konkrete effektmål av klimatiltakene. Det vil gjøres i form av å sette resultatindikatormål på klimatiltak som man kan rapportere på. Framsikt jobber også sammen med Miljøfyrtårn og Asplan Viak på hvordan man kan rapportere eget klimafotavtrykk.

Få en gratis og uforpliktende demonstrasjon

Fyll ut skjema for å få en gratis og uforpliktende demonstrasjon av våre verktøy for klimabudsjettering.

Demonstrasjon Klimabudsjett
Sending

Våre kunder sier

Hamar kommunevåpen

Hvis klimabudsjett skal fungere som et styringsverktøy, må det innlemmes i kommunens handlings- og økonomiplan. Da vil man ha klimatiltak som er ansvarsfordelt og som rapporteres på jevnlig. At alt kan gjøres i Framsikt er løsningen sin styrke. Helheten i denne løsning er nyttig nettopp fordi du slipper å hoppe ut i et annet system.

Wenche Dufseth Urset
Hamar kommune

Vi benytter løsninger fra Framsikt i utarbeidelsen og opplever at løsningene forenkler presentasjonen av klimabudsjettet betraktelig. I Framsikt har vi mulighet til å hente ut statistikk direkte fra Miljødirektoratet slik at vi kan presentere våre klimautslipp på en god måte for publikum. I tillegg gjør løsningen for å plotte klimatiltak, med tilhørende utslippsreduksjoner og kostnader, direkte i Framsikt jobben lettere for oss. Vi er fornøyde med verktøyet for klimabudsjett Framsikt har gitt oss, og gleder oss til å videreutvikle og forbedre dette i klimabudsjettarbeidet fremover.

Eva Britt Isager
Bergen kommune

Alta kommunevåpen

At vi i Framsikt kan koble klimatiltak til økonomiplantiltak er veldig stilig. Det er også veldig bra at statistikken er hentet fra Miljødirektoratet. Det gjør det enkelt for oss.

Marie Rushfeldt
Alta kommune

Aktuelle kundehistorier

X