Kommunale planer

Utarbeid planer i vårt skybaserte verktøy for planlegging og virksomhetsstyring og få den røde tråden i planarbeidet.

Ikon skal illustrere at Framsiktløsningen gir helhet i plan- og styringssystemet, tre personer under to piler i en sirkel og et dokument inni sirkelen
Helhet i plan- og styringssystemet
Ikon skal illustrere god, langsiktig og bærekraftigstyring med Framsikts modul for kommunale planer, to papirark med notater og en jordklode

God, langsiktig og bærekraftig styring

Økt involvering med digitale planer

Framsikt-Kommunale-planer-modulikon

Helhet i plan- og styringssystemet

Kommunale planer er et digitalt verktøy for all kommunal planlegging. Du kan utarbeide overordnede planer som kommuneplanens samfunnsdel, men også temaplaner, arealplaner, strategiplaner og kommunedelplaner samt planprogram og planstrategien.

Vi får tilbakemeldinger fra våre kunder på at Kommunale planer gir bedre struktur, bedre sammenheng og bidrar til klarere og mer bevisst begrepsbruk. Verktøyet gjør det også lettere for ikke-planleggere å bidra i overordnede planer.

Kommunale planer er «starten på den røde tråden» og kan fint brukes alene. Samtidig gir bruk av flere av Framsikts moduler en unik mulighet for å skape helhet i plan- og styringssystemet.

God, langsiktig og bærekraftig styring

Offentlig sektor står overfor utfordringer knyttet til demografi og reduserte økonomiske rammer. Langsiktig, strategisk styring med utgangspunkt i overordnede planer er derfor stadig viktigere.

Den nasjonale forventningen til regional og kommunal planlegging er at denne skal bygge på FNs 17 bærekraftsmål. Disse skal ligge til grunn for samfunnsplanleggingen og arealplanleggingen. I Framsikt kobles kommunens mål til FNs bærekraftsmål og delmål. På denne måten viser kommunen hvilke av bærekraftsmålene en vil understøtte og hvordan en følger opp disse. Dette gjøres gjennomgående, fra de langsiktig, overordnede planene, via økonomiplanen og virksomhetsplaner til rapportering.

To personer som peker på en pc-skjerm som viser Kommuneplanens samfunnsdel for Ålesund kommune

Økt involvering med digitale planer

Digitale planer gjør det mer levende, øker tilgjengeligheten og lesbarheten for innbyggere, allmennheten, politikere og også for egne ansatte. Dette styrker dialogen mellom kommune og innbyggere, fremmer lokaldemokratiet og gjør det lettere å følge med og involvere seg i samfunnsutviklingen lokalt.

Gjennom Planmodulen digitaliserer man både dokumenter og arbeidsprosesser. Molde kommune forteller:

– Modulen er arbeidsbesparende ved at alle jobber i samme system. Det gjør det lettere å jobbe sammen og hjelpe dersom noen trenger det. Det er ikke lenger et dokument som må sendes imellom ulike ansatte, alle har tilgang til den samme oppdaterte versjonen.

Planer, planprogram og planstrategi som er til høring eller vedtatt, kan enkelt publiseres som nettsider og gis tilgang til gjennom en felles digital planoversikt.

Se eksempler på kommunale planer produsert i Framsikt.

Se eksempler på planer produsert i Framsikt

Vi har her samlet en liten oversikt med eksempler på publiseringer fra våre kunder.

Aktuelle kundehistorier

Godt over 60 kommuner er i gang med modulen Kommunale planer; deriblant Molde, Nesodden, Luster og Ålesund kommune.

Med Framsikt Kommunale planer kan dere:

Utklipp fra skjerm i Framsiktløsningen som viser funksjonalitet for samskriving i teksteditoren. Utklippet viser også ikonet for FNs bærekraftsmål nummer 17 - Samarbeid for å nå målene

Samarbeide for å nå målene

I Framsikt utarbeides ulike kommunale planer som kommuneplanens samfunnsdel, temaplaner og kommunedelplaner. Planarbeidet kan struktureres ved at man har en fast oppbygging av hver enkelt plantype som ligger som en mal for alle som skal utarbeide planer.

Modulen Kommunale planer egner seg for et vidt spekter av planer, både de som skal vedtas politisk og administrative planer. Typiske eksempel vil være temaplaner, arealplaner og kommunedelplaner. Når en ny plan opprettes i Framsikt, får dere automatisk opp den veiledende innholdsfortegnelsen (strukturen) for plantypen. Dette bidrar til helhet i plansystemet og lavere terskel for alle som skal utarbeide eller bidra i en plan. Det fremmer også felles begrepsbruk og forståelse i kommunen, noe som understøtter tverrfaglig jobbing.

Med Framsikt samles arbeidet og bidragene fra de ulike medarbeiderne ett sted. Man unngår utfordringene knyttet til å holde orden på ulike versjoner og spredte bidrag. Samskriving gjør det enkelt å skrive i samme plan for flere plandeltakere samtidig. Planeier velger enkelt hvem som skal ha tilgang til planen og hvilke tilganger de skal ha.

Illustrasjon som viser sammenhengene i Framsiktløsningen

Skape sammenheng og helhetlig styring

Sammenheng i det kommunale plan- og styringssystemet, den røde tråden, er en grunnidé i Framsikt. Definerte innholdselementer kan gjenbrukes i alle styringsdokumentene. Mål, strategier og tiltak fra overordnede kommunale planer hentes inn i økonomiplanen og videre til virksomhetsplanene. Oppfølging og status på planer og mål rapporteres på i Rapporteringsmodulen.

Én av de grunnleggende idéene i Framsikt er å legge til rette for sammenheng i plan- og styringssystemet. En annen grunnide er å understøtte en bærekraftig utvikling i kommunene gjennom å bruke FN bærekraftmål.

Sammenhengen i plansystemet får en til ved at definerte innholdselementer kan gjenbrukes i alle styringsdokumentene. Slike innholdselementer er mål, strategier, oppdrag, driftstiltak, investeringer og klimatiltak.

Når du jobber i en plan kan du hente satsingsområder, mål, delmål og strategier fra samfunnsdelen eller fra andre planer. Du kan selvsagt også føye til nye mål og så videre i planen selv, samt knytte de til FNs bærekraftsmål. Du kan i tillegg innhente og utarbeide kunnskapsgrunnlaget via egendefinerte analysetabeller i Framsikts Analysemodul. I Analysemodulen finner dere også klimastatistikk, befolkningsdata og befolkningsprognoser som kan benyttes i planarbeidet.

Kommuneloven understreker at økonomiplanen skal ta utgangspunkt i de langsiktige, overordnede planene. Ved oppstart av en ny økonomiplan vil man i Framsikt kunne hente elementer fra alle de overordnede planene, som mål og strategier, men også mer konkrete handlinger som oppdrag, driftstiltak, investeringer og klimatiltak. I økonomiplanen vil mål og tiltak fra en plan gjerne prioriteres og operasjonaliseres. I den overordnede planen vil den som har utarbeidet planen se hva som er tatt inn i økonomiplanen og hvordan det er fulgt opp der.

I de ettårige, administrative virksomhetsplanene plasserer man ansvar, delegerer og setter frister. Overordnede planer, økonomiplanen og virksomhetsplanene følges opp i Rapporteringsmodulen.

På den måten vil dere kunne se en rød tråd fra samfunnsdelen, gjennom andre overordnede planer, videre i handlingsdelen/økonomiplanen og til virksomhetsplanene.

Utklipp fra skjerm i Framsiktløsningen som viser en intern digital planoversikt

Ha en god og digital planoversikt

I Framsikt får man enkelt oversikt over kommunens planstrategi, plansystemet og enkeltplaner. Internt får ledere og planleggere både en oversikt over alle kommuneplaner og de man har en rolle i (Mine planer). Man kan også publisere en offentlig planoversikt på nett, tilgjengelig for innbyggere, politikere, media og andre interesserte.

Den interne planoversikten ligger lett tilgjengelig for ledere og andre brukere av planmodulen. Planoversikten oppdateres automatisk etter hvert som kommunen utarbeider planer i Framsikt eller registrerer eksisterende planer.

Den offentlige planoversikten er enkel å sette opp og publisere på nett. Du haker bare av de planene som skal vises. Det vil typisk være planer som er på høring eller som er vedtatt. Om du ønsker, kan oversikten også vise planer som er spesielt aktuelle, som skal utarbeides, som er under utarbeidelse eller tidligere vedtatte planer.

Stad kommune har tatt i bruk denne muligheten for å dele planoversikten fra Framsikt og denne kan ses her.

Publiseringsløsningen i Framsikts modul for Kommunale planer vises på en pc-skjerm, samtidig som en person holder opp en mobil med den ferdige publiseringen

Publisere planene digitalt og med universell utforming

Kommuneplanene i Framsikt publiseres enkelt på nett. De digitale planene gjør det lettere å skape medvirkning og innbyggerdialog ved at de er lett tilgjengelig for innbyggere, politikere og andre interessenter. Framsikt Kommunale planer har et oppsett med mulighet for opplasting av bilder, synliggjøring av mål, tabeller og lenker til videoer, kartverktøy og andre kilder.

Planen eller de enkelte kapitler kan forhåndsvises i Framsikt før dere publiserer lenken offentlig på kommunens nettside. På den måten kan dere arbeide med den visuelle visningen til planen på nett parallelt med selve planarbeidet. Dere kan også dele planen, via en lenke, med andre som er involvert, underveis i arbeidet.

Når politikere og innbyggere finner alle planer, årsmeldinger og tertialrapporter for sin kommune samme sted, og med samme utforming, er det lettere å skape tillit og involvere innbyggerne. Planer som er lett tilgjengelige som nettsider bidrar til medvirkning i planarbeidet og legger til rette for økt innbyggerdialog.

Vi legger også stor vekt på at planene på nett skal ha universell utforming og våre interaksjonsdesignere sørger derfor for at publiseringsfunksjonaliteten i Framsikt tilpasses gjeldende krav.

Se eksempler på kommunale planer produsert i Framsikt her.

To personer som peker på en pc-skjerm som viser Kommuneplanens samfunnsdel for Ålesund kommune

Planlegge for en bærekraftig kommune og jobb i tråd med nasjonal veileder

Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftsmål skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer, også i Norge. Framsikt har derfor gjort det enkelt å bruke bærekraftsmålene, inkludert de 169 delmålene, som grunnlag for samfunnsplanleggingen. Bærekraftsmålene kan brukes gjennomgående i alle styringsdokumentene.

Den nasjonale veilederen for Kommuneplanprosessen understreker at samfunnsdelen er «…verktøyet for kommunens helhetlige planlegging. Dette forsterkes ved å knytte handlingsdelen til samfunnsdelen. Handlingsdelen bør bli en del av kommunens økonomiske styringsinstrumenter og resultatvurderinger. Dette gjelder økonomiplan, budsjett, regnskap og årsmeldinger». Det er nettopp dette vi gjør i Framsikt!  

Fem personer sitter i et møterom å ser på en tv-skjerm. På TV-skjermen vises Molde kommune sin planstrategi

Utarbeide planstrategien

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling, jamfør lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven § 10-1 om kommunal planstrategi.

I Framsikts Kommunale planer kan dere legge inn alle planoppgavene i kommende 4-årsperiode med info om startår, vedtaks år, om de skal rulleres og når de skal jobbes med. Dere vil også utarbeide selve planstrategidokumentet ved hjelp av samskriving. Forslag til planstrategien publiseres enkelt på nett for å kunne bidra til medvirkning. Den vedtatte planstrategien med kobling til kommunestyresaken publiseres og offentliggjøres på nett via Framsikt.

Ønsker du å vite mer om modulen og se funksjonaliteten live?

Vi gir deg gjerne en gratis og uforpliktende demo, tilpasset din virksomhet.

Dette sier våre kunder om oss

Når vi jobber med kommunale planer, virksomhetsstyring og temaer som handler om hvordan kommunen egentlig funker – er det viktig at ting henger sammen – at man har en helhet og kan bevise at man faktisk har det. Framsikt hjelper oss med dette.

Geir Graff

Innovasjonsstrateg ved Senter for innovasjon og læring, Asker kommune

Vi har laget kommuneplanens samfunnsdel fra grunnen av i Framsikt, og vi får drahjelp i planarbeidet ved at planmodulen fokuserer på viktige beslutningspunkt som mål, strategier og tiltak. Det er besluttet at alle politiske planer skal produseres i Framsikt!

Åge Erstad Remvik

Rådgiver, Ålesund kommune

Framsikt gjør det enkelt å bygge et felles rammeverk og innholdsstruktur for planene. Brukerterskelen er lav, og løsningen er intuitiv.

John Olaf Røhme

Assisterende rådmann og kommunalsjef, Luster kommune

X