Økonomiplan

Jobb sammen i en digital økonomiplan.

Økonomiplanmodulen er et helhetlig verktøy for utarbeidelse av handlingsplan,  økonomiplan og årsbudsjettdokument for kommuner og fylkeskommuner. Løsningen håndterer budsjett, målstyring, handlingsplan og produksjon av komplette digitale styringsdokumenter.

Framsiktløsningen er en samhandlingsplattform. Det betyr at deltakerne i økonomiplanprosessen kan gi innspill til kommunenes prosess for handlingsplan, økonomiplan og årsbudsjettdokument basert på hva de har tilgang til. Alle jobber til enhver tid opp mot samme versjon, og når man vel har besluttet et sett med tiltak og mål, så ligger de der, klare til publisering og klare til rapportering.

Økonomiplanodulen bygger videre på Analysemodulen og rapportene fra analysearbeidet vil være tilgjengelig som kapitler i økonomiplandokumentet og kan bearbeides videre i økonomiplanen.

Modulen gir mer effektive arbeids- og beslutningsprosesser i tillegg til sterkt forenklet publisering og distribusjon. Økonomiplanen kan enkelt tas ut både i word-versjon og digital versjon på kommunens nettside, uten å måtte sende/samle dokumenter og grunnlagsmateriale til og fra hverandre.

Les mer

I Framsikt kan dere utarbeide en økonomiplan som samtidig kan fungere som handlingsdel, etter den nye kommuneloven.

Regjeringen viser til at den i Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023 uttaler at fylker og kommuner skal legge FNs bærekraftsmål til grunn for sin planlegging. KMD vil bidra til utvikling av indikatorer, verktøy og metoder som er tilpasset behovet på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. I Framsikt kan dere koble deres mål til FNs bærekraftmål og tilhørende indikatorer.

Verktøyet gir med dette en helhetlig og involverende prosess i tråd med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sin veileder for økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner.

Økonomiplanen i Framsikt håndterer fleksible vedtaksnivå og støtter tjenesteorientert budsjett. Det kan legges til rette for flere dokumentversjoner tilpasset kommunens årshjul og budsjettprosess. Det kan ved behov legges opp egen dokumentversjon for årsbudsjettdokument om det er aktuelt.

Dere kan:

 • Koble mål eller fokusområder fra kommuneplanens handlingsdel til mål i planperioden
 • Koble mål i økonomi-/handlingsplanen til FNs bærekraftsmål
 • Lage konsekvensjustert budsjett
 • Følge opp tidligere vedtak
 • Ta inn prognoser for befolkningsutvikling
 • Bruke og vise handlingsregler
 • Fordele rammer strategisk
 • Arbeide med tiltak og prioriteringer i virksomhetene
 • Få oversikt over rammeutviklingen
 • Utarbeide klimabudsjett
 • Utarbeide digital økonomiplan og obligatoriske forskriftsskjemaer automatisk.
 • Politikerne kan utarbeide alternative forslag til økonomi- og handlingsplanen via en tilleggsmodul – politikermodulen

Se også:

Analyse

Analyse

Kommunale planer

Kommunale planer

Utredning

Utredning

Årsbudsjett

Årsbudsjett

Virksomhetsplan

Virksomhetsplan

Rapportering

Rapportering

Politiker

Politiker

Framsikt ikon for klimabudsjettering

Klimabudsjett

Framsikt ikon for klimabudsjettering

Klimabudsjett

Våre kunder sier

Muligheten for digital publisering av økonomi- og handlingsplan gjør det enklere for innbyggere, ansatte og politikere å orientere seg om kommunens mål og prioriteringer.

Inger-Lise Gjesdal
Asker kommune

Framsikt er i en særstilling når det gjelder å lage et helhetlig system for styring, som er spesialtilpasset kommunesektoren. Det er motiverende å jobbe med med en leverandør med et så høyt utviklingsfokus. Vi har krav på oss til å jobbe smartere og får god hjelp av Framsikt til å gjennomføre digitalisering og mer effektive arbeidsprosesser - og samtidig øke kvaliteten i økonomiarbeidet.

Bjørg Oterholt
Vestfold og Telemark fylkeskommune

Systemet er lett å jobbe med og det bidrar til å forenkle arbeidet med både økonomiplanarbeid og rapportering.

Ellen Margrethe Holm
Ullensaker kommune

Funksjoner

Skjermbildet viser eksempel på oppsett av mål og målsettinger i handlingsplan.

Handlingsplan

I Økonomiplanen kan dere definere og formulere en handlingsplan med målstruktur, inkludert visjon, ambisjoner og målsettinger, med strategi og prioriteringer fra kommuneplanens samfunnsdel. Dere kan skrive inn tekst i økonomiplanen for handlingsplanperioden og definere mål og måleindikatorer for hvert år i økonomiplanperioden, også på tjenesteområdenivå.

Dere kan benytte indikatorer fra Analysemodulen for å automatisere datafangst. Målsettinger og mål kan struktureres i egendefinerte fokus-/satsningsområder.

Dere kan også koble investeringer og tiltak til de konkrete målene.

Skjermbilde som viser mulighetene for tekniskjustering og konsekvensjustert budsjett i Framsiktløsningen.

Konsekvensjustert budsjett

Vi setter opp Økonomiplanen i Framsikt med grunnlag fra deres gjeldende økonomiplan. Ut fra investeringer, driftstiltak, budsjettreguleringer, demografi og tekniske justeringer gir Økonomiplanen oversikt over konsekvensjusterte kostnader. Dere definerer hvilke kontoer som skal justeres med henholdsvis lønns-, prisvekst og deflator.

Kombinert med mulighetene for framskriving av fremtidige inntekter basert på befolkningsprognoser i perioden, viser løsningen sentrale økonomiske nøkkeltall i en fireårsperiode og gir en god oversikt over kommunens økonomiske handlingsrom, bl.a. ved grafisk visning mot kommunens handlingsregler

Skjermbilde som viser eksempel på innspill og tekstbidrag i Framsiktløsningen, her fra budsjettinnspill.

Innspill fra tjenesteområdene

Grensesnittet er tilpasset for de ulike rollene som skal bidra i økonomiplanarbeidet. Basert på ansvar/tjenester gir dere de ulike lederne tilgang til sine områder, og mulighet til å gjøre sine arbeidsoppgaver.

Erfaringen fra våre kunder tilsier at når alt arbeidet skjer i samme løsning, reduserer dere både arbeidet med produksjonen av selve dokumentet og sparer tid på koordineringen. Dere frigjør dermed tid som kan utnyttes til bedre innsikt i selve styrings- og budsjettarbeidet.

Skjermbilde som viser bildet for Rammer og prosess i Framsiktløsningen. Her er det mulighet for rammekontroll og simulering.

Rammekontroll og simulering

Rådmannen og økonomisjefen ser fortløpende effekten av ulike budsjettforslag og justeringer, etter hvilke handlingsregler eller økonomiske måltall, dere ønsker å simulere mot. Framsikt gir dere en transparent prosess mot tjenesteområdene med god støtte for delegert budsjettarbeid i organisasjonen. Budsjettrunder etableres etter deres årshjul.

Setter dere opp løsningen med rammekontroll, vil lederne få mulighet til å legge inn tiltak med totale kostnader som ikke overstiger rammen, men har samtidig mulighet til å legge inn ønskede tiltak. Man kan også velge å la ledere definere tiltak fritt, og deretter definere/prioritere hvilke av tiltakene som skal inngå i rådmannens forslag. Tiltak flyttes enkelt over i rammen fra ønskede tiltak.

Skjermbilde som viser muligheten for investeringsplan i Framsiktløsningen, både investering og finansiering

Investering og finansiering

Framsikt Økonomiplan har funksjoner for investering og finansiering. Her vil dere se effekten av ulike investeringer på låneopptak og annen finansiering.

Dere definerer investeringstiltak med informasjon om prosjektet, som igjen legger grunnlag for god rapportering. Dere kan definere både hoved- og underprosjekter samt prosjektporteføljer, med prosjekteier og ansvarlig, kontering av investeringer, øremerket finansiering, moms og eventuelle driftskonsekvenser. I løsningen kan dere presentere og publisere investeringsprosjekter pr tjenesteområde eller velge å samle det i eget kapittel om investeringer i den digitale økonomiplanen.

Skjermbilde som viser mulighetene for klimabudsjettering i Framsikts Økonomiplanmodul

Klimabudsjett

Framsikt har bakt klimabudsjett inn som en del av den ordinære økonomiplan- og budsjettprosessen i kommunene. På den måten blir klima tatt inn i de rullerende økonomi- og handlingsplanene og den årlige budsjettprosessen for administrasjon og politikere. Dere kan ta inn utvalgte grafer/tabeller fra klimastatistikk fra Analyse. Modulen for økonomi- og handlingsplan har eget område for å registrere klimatiltak og skrive og publisere klimabudsjettet på web. I klimatiltak legger dere inn både konkrete utslippsreduksjoner i tonn CO2-ekvivalenter, ansvarlig sektor og utslippskilde.

På klimatiltaket kan man også legge inn kostnadsanslag på tiltaket per år og finansiering av det. Klimabudsjettet suppleres med egne tekstkapitler og videoer for synliggjøring på nett. Det er egen tilgangsrolle som gir tilgang til Analyse inkludert utslippsstatistikk, samt menyen for klimatiltak i Økonomiplan for f.eks en klimarådgiver i kommunen.

I Rapporteringsmodulen vil dere rapportere status på klimamål og klimatiltak underveis, samt mulighet for å publisere status enkelt ut til innbyggere og politikere i årsmelding eller tertialrapporter.

Skjermbildet viser dokumenteksportsiden med mulighet for eksport av dokument, samt digital publisering som nettside. Nederst i bildet vises tre utklipp av digitale øk.planer produsert i Framsikt.

Publisering

Framsikt har en brukervennlig funksjonalitet for dokumentproduksjon slik at du enkelt får ut det komplette økonomiplandokumentet, med nødvendige tabeller og forskriftsskjema.

Innholdet er fleksibelt og gir deg mulighet til å velge egne kapittel, også med innhold som ikke er hentet fra løsningen. De fleste velger å publisere en digital økonomi-/handlingsplan og budsjett på sine nettsider. En digital utgave av budsjettet for innbyggere og politikere vil stimulere til dialogen knyttet til handlings- og økonomiplanen. Tekst og tall i økonomiplanen kan dere visualisere enkelt med lokale bilder og videoer.

Få en gratis og uforpliktende demonstrasjon

Fyll ut skjema for å få en gratis og uforpliktende demonstrasjon av Framsikt Økonomiplan.

Demonstrasjon Økonomiplan
Sending
X