Rapportering

Rapporter i samme verktøy som målene defineres.

Rapporteringsmodulen er et godt verktøy for løpende økonomistyring og overordnet rapportering. God rapportering gir god styring og trygghet for at kommunen følger opp målene i kommuneplan og handlingsplan iht ny kommunelov.

Modulen effektiviserer og samler all rapportering for alle lederne i ett felles verktøy. Utarbeidelsen av tertial-, måneds- og årsrapporter blir lett tilgjengelig og automatisert. Modulen er svært fleksibel i forhold til å definere innholdet for den enkelte leder ut fra organisasjonsstrukturen, innhold og rapporteringsperioder.

Modulen er integrert med de mest utbredte regnskaps- og lønnssystemene i kommunesektoren slik at dere løpende har tilgang på oppdaterte data i verktøyet. I Rapportering samles det som det skal rapporteres på fra de andre modulene i Framsikt; Analyse, Økonomiplan og Virksomhetsplan.

Les mer

Ledere kan enkelt rapportere oppover, forklare avvik og synliggjøre underliggende utviklingstrekk. Ledere kan opprette sitt eget dashboard «Min side» der de kan velge ut og følge med på de viktigste utviklingstrekkene for sitt område.

I måneds- /tertialrapportering har dere mulighet til å se status og avvik på økonomi, mål & resultat, økonomiplantiltak, sykefravær, HMS, sjekklister, nøkkeltall, politiske saker, oppdrag, status, planer og investeringsprosjekter. Overordnet status blir raskt tilgjengelig, samtidig som det er enkelt å drille ned på underliggende områder og enheter. Årsprognose for virksomheter, tjenesteområder og kommunen samlet kan enkelt sammenstilles og gir grunnlag for god virksomhetsstyring.

Ferdige rapporter kan enkelt tas ut både i pdf-versjon og som digital versjon på kommunens nettside.

Se også:

Analyse

Analyse

Kommunale planer

Kommunale planer

Utredning

Utredning

Økonomiplan

Økonomiplan

Årsbudsjett

Årsbudsjett

Virksomhetsplan

Virksomhetsplan

Politiker

Politiker

Framsikt ikon for klimabudsjettering

Klimabudsjett

Framsikt ikon for klimabudsjettering

Klimabudsjett

Våre kunder sier

Ivaretar sammenheng fra overordnede planer og økonomiplan til rapportering og analyser. Alle med behov har tilgang til data på samme tid, i samme verktøy. Legger til rette for god økonomistyring.

Grethe Haugan Aasen
Inderøy kommune

Systemet er lett å jobbe med og det bidrar til å forenkle arbeidet med både økonomiplanarbeid og rapportering

Ellen Margrethe Holm
Ullensaker kommune

Funksjoner

Fleksibelt rapportoppsett

Utgangspunktet for rapporteringsmodulen er et brukervennlig rapportoppsett, der dere velger hvilke elementer som skal inngå i rapporteringen hver måned eller hvert kvartal/tertial/år. Dette gjør det fleksibelt å definere innholdet i f.eks. måneds, tertial- og årsrapportering på tjenesteområde og ansvarsnivå.

Dere velger videre rapporteringsfrister og hvilken rolle som skal rapportere hva. Her kan dere også foreslå prognosegrunnlag og sette opp om ledere skal opprette avvikstiltak ved avvik.

Prognoser

Til defineringen av prognoser er det en rekke kolonnevalg til hvordan dere ønsker å beregne automatisk prognose, samt hvilke kolonner dere ønsker å vise i rapporten. Dere kan også velge hvilke kolonner tallene hittil i år skal sammenlignes mot, f.eks. tidligere årsregnskap og budsjett, samt en rekke valg for å periodisere.

Eksempel på muligheter som kan velges

– «Teknisk prognose – budsjett» viser regnskap hiå + budsjett resten av året.

– «Teknisk prognose – forbruk» viser regnskap hiå + gjenværende budsjett justert med forbruks% så langt i året.

Innrapportering fra ledere

Ledere ned til virksomhetsnivå vil ha tilgang til digital rapportering i Framsikt. Disse vil, basert på sitt ansvars-/tjenesteområde og måned, få frem det de skal rapportere på den aktuelle måneden. De vil så gå gjennom de ulike rapportfanene og kommentere med tall, grafikk og tekst, før de innrapportere status til sin leder direkte i løsningen. Dette kan eksempelvis være økonomistatus, mål & resultat, økonomiplantiltak, sykefravær og status investeringer pr. tertial, men kanskje kun økonomistatus og sykefravær i månedsrapporteringen ellers.

Rapportering av prosjekt og investeringer

Rapportering på investeringer kan gjøres av prosjektleder, med ansvar for en eller flere av investeringene, og deretter av rammeansvarlig for området.  Investeringsregnskapet hentes inn i Framsikt for gjeldende rapportering, eller dere importerer prognose på prosjekter fra Excel. Modulen har også støtte for at investeringsprosjekter følges opp som uavhengige investeringsrammer (porteføljer).

Rapporteringen skjer både på årsprognose og totalprognose (flerårig oppfølging). Prognoser for framdrift på investering kan benyttes til re-budsjettering av investeringer. Det rapporteres på utgift og inntektskonti. Gjennom oppsett kan dere velge om det skjer brutto eller netto for merverdiavgift. Dere kan rapportere med tekst og prognose.

Rapporteringsstatus

Rapporteringsstatus inkludert økonomisk prognose er tilgjengelig for ledere på alle nivå. Samlet prognose aggregeres, slik at f.eks. en skolesjef ser en aggregert prognose for alle skolene man har ansvaret for med eventuelle kommentarer fra rektorene.

En skolesjef har i et slikt tilfelle mulighet til å sende en innrapportert prognose tilbake med en kommentar eller be om korrektive tiltak. Skolesjefen har også mulighet til å lage en korrigert prognose for hele skoleavdelingen til overordnet rapportering. Dere kan velge om økonomistatus skal vises pr: enhet/område, eller sorteres på tjeneste eller annen dimensjon.

Publisering

Framsikt sin teknikk for dokumenteksport gir også denne modulen store tidsmessige besparinger. Sluttproduktet kan være i form av pdf eller digitalt styringsdokument på kommunens nettside. Fra løsningen publiseres enkelt både tertialrapporter og årsmeldinger. Det er fleksibilitet i egendefinerte tekstfelter, innholdsfortegnelse og hva som vises grafisk.

Rapportmodulen sikrer en rød tråd mellom økonomi/handlingsplan og avrapporteringen til politikerne. I tillegg tydeliggjøres støtte for at handlingsplanen er i tråd med kommuneplan og andre overordnede planer.

Vi får tilbakemeldinger på at de digitale dokumentene gjør kommunepolitikken lettere tilgjengelig for innbyggerne i kommunen.

 

Få en gratis og uforpliktende demonstrasjon

Fyll ut skjema for å få en gratis og uforpliktende demonstrasjon av Framsikt Rapportering.

Demonstrasjon Rapportering
X