Rapportering

Samle rapporteringen på ett sted med Framsikts Rapporteringsmodul. Modulen er et godt verktøy for både løpende økonomistyring og den overordnede rapporteringen.

Ikon som skal illustrere at man kan involvere virksomhetene

Rapporter alt på et sted

Ikon som illustrerer at man, ved hjelp av Virksomhetsplanmodulen, kan følge opp politiske vedtak

Enkel i bruk

Ikon som illustrerer at virksomhetsplanmodulen i Framsikt kan gi en felles arena for læring og forbedring

Bedre oversikt og styring

Framsikt virksomhetsplan ikon

Rapporter alt på et sted

Rapporteringsmodulen samler og effektiviserer rapportering på økonomi, internkontroll og andre politiske vedtak. Data fra våre andre moduler hentes sømløst inn i rapporteringen. Integrasjon med de mest utbredte regnskaps- og lønnssystemene i kommunesektoren sikrer at du løpende har tilgang på oppdaterte regnskapsdata.

Har dere også tilleggsmodulen for personalrapportering kan dere rapportere på sykefraværsdetaljer, årsverk og likestilling.

Enkel i bruk

Modulen er svært fleksibel med tanke på å definere synlig innhold for den enkelte ut fra organisasjonsstrukturen, innhold og rapporteringsperioder. Du som bruker, vil kun se innhold som er relevant for din rapportering.

Oppsettet gjør det lett både å forklare avvik og synliggjøre underliggende utviklingstrekk på ditt område, samt eventuelt drille deg ned i underliggende enheter og se rapporteringsstatus for disse. Du kan også opprette egne dashboard der du velger ut og følger med på de viktigste parameterne for ditt område.

En dame som jobber på pc. På skjermen vises status på sjekklister i Framsikts virksomhetsplanmodul
En dame som jobber på pc. På skjermen vises status på sjekklister i Framsikts virksomhetsplanmodul

Bedre oversikt og styring

Når rapporteringen samles på ett sted, blir det enklere å se sammenhengen mellom planer og handling samt oppfylle lovpålagte rapporteringskrav. Bedre oversikt over sammenhengen legger til rette for løpende læring og forbedring.

Ferdige rapporter, slik som årsmeldingen, kan enkelt publiseres digitalt på kommunens hjemmeside. Dette gir både politikere og innbyggere et brukervennlig grensesnitt for å oversikt over status i kommunen.

Se eksempler på digitale rapporter produsert i Framsikt

Vi har her samlet en liten oversikt med eksempler på publiseringer fra våre kunder.

Dette sier våre kunder om oss

Ivaretar sammenheng fra overordnede planer og økonomiplan til rapportering og analyser. Alle med behov har tilgang til data på samme tid, i samme verktøy. Legger til rette for god økonomistyring.

Grethe Haugan Aasen

Rådgiver økonomi, Inderøy kommune

Systemet er lett å jobbe med og det bidrar til å forenkle arbeidet med både økonomiplanarbeid og rapportering

Ellen Margrethe Holm

Avdelingsleder Budsjett, Ullensaker kommune

Å kunne rapportere i et system hvor man kan hente opp stort sett alle tall man trenger gjør det enkelt og sømløst.

Lillan Skår

Spesialrådgiver, Nordre Follo kommune

Med Framsikt Rapportering kan dere:

Skjermbilde fra Framsiktløsningen som viser oppsett av en rapport

Definere rapportoppsett

Rapporteringsmodulen har et brukervennlig rapportoppsett. Superbruker i kommunen velger hvilke elementer som skal inngå i rapporteringen hver måned eller hvert kvartal/tertial/år. Det er fleksibelt å definere innholdet på tjeneste- og ansvarsområde samt om det er en politisk eller administrativ rapportering.

Elementer det er mulig å velge er; økonomi, mål, resultat, økonomiplantiltak, sykefravær, HMS, sjekklister, nøkkeltall, politiske saker, oppdrag, status, planer og investeringsprosjekter.

Videre velges rapporteringsfrister og hvilken rolle som skal rapportere hva. Her kan superbruker også foreslå prognosegrunnlag og sette opp om ledere skal opprette avvikstiltak ved avvik.

Skjermbilde som viser prognosevalg i oppstart av rapport

Utarbeide prognoser

Til defineringen av prognoser er det en rekke kolonnevalg til hvordan kommunen ønsker å beregne automatisk prognose, samt hvilke kolonner dere ønsker å vise i rapporten. Superbruker kan også velge hvilke kolonner tallene hittil i år skal sammenlignes mot, f.eks. tidligere årsregnskap og budsjett, samt en rekke valg for å periodisere.

Eksempel på hva superbruker kan velge:

  • Teknisk prognose – budsjett» viser regnskap hiå + budsjett resten av året.
  • Teknisk prognose – forbruk» viser regnskap hiå + gjenværende budsjett justert med forbruks% så langt i året.
Skjermbilde som viser eksempel på månedsrapportering i Framsikt

Rapportere alt på et sted

Modulen lar ledere, helt ned til virksomhetsnivå, rapporter digitalt.

Brukerne vil, basert på sitt ansvars-/tjenesteområde og måned, kun se det de skal rapportere på den aktuelle måneden.

De går gjennom de ulike rapportfanene og kommentere med tall og tekst, før de rapporterer status til sin leder. Dette kan eksempelvis være økonomistatus, mål og resultat, løpende politiske vedtak, økonomiplantiltak, sykefravær og status investeringer.

Du som overordnet leder vil hele tiden se status på rapporteringen fra de underliggende enhetene, samt ha mulighet til å godkjenne eller returnere en rapport som har blitt sendt inn.

Modulen gir dessuten systempåminnelser til brukerne om frister, varsel om retur eller godkjenning av rapport, og ønsker man de samme varslingene på e-post kan man også sette opp løsning for automatiske varslinger.

Skjermbilde som viser eksempel på rapportering på investeringer

Rapportere på investeringsprosjekter

Rapportering på investeringer kan gjøres av prosjektleder, og deretter av rammeansvarlig for området. Investeringsregnskapet hentes inn i Framsikt gjennom integrasjon med regnskapssystem eller import fra Excel.

Rapporteringen skjer både på årsprognose og totalprognose (flerårig oppfølging). Prognoser for framdrift på investering kan benyttes til re-budsjettering av investeringer. Det rapporteres på utgifts- og inntektskonti.

Skjermbilde fra Framsiktløsningen som viser en rapportoversikt der man ser status på rapporteringen for ulike enheter, samt aggregerte data.

Se rapporteringsstatus

Rapporteringsstatus på økonomiske og ikke-økonomiske elementer er tilgjengelig for ledere på alle nivå.

Er du for eksempel kommunalsjef for Oppvekst, kan du se innrapportert status for alle ledere underlagt deg med eventuelle kommentarer.

Innrapportert prognose på driftsbudsjettet aggregerer seg oppover i strukturen og du som leder har mulighet til å lage en korrigert prognose for hele kommunalområde.

De ikke-økonomiske elementene, som oppdrag og sjekkliste, aggregerer seg også oppover i organisasjonsstrukturen. Dette gjør at du som leder får godt overblikk over den helhetlige virksomhetsstyringen i din del av organisasjonen.

Bilde av en pc-skjerm med den ferdige årsmeldingen for 2022 til Askøy kommune på skjerm

Publisere ferdige rapporter digitalt

Sluttproduktet kan være i form et digitalt styringsdokument på kommunens hjemmeside, eller en PDF-fil.

Publiseringsløsningen har fleksibilitet i egendefinerte tekstfelter, innholdsfortegnelse og hva som vises grafisk. Vi legger også stor vekt på at de digitale rapportene skal ha universell utforming og våre interaksjonsdesignere sørger derfor for at publiseringsfunksjonaliteten i Framsikt tilpasses gjeldende krav.

Digitale styringsdokument øker tilgjengeligheten for både innbyggere, allmennheten, politikere og egne ansatte. De ferdige rapportene kan gjøres mer levende. Tekst og tall kan visualiseres med utvalgte nøkkeltall, grafer, lokale bilder og videoer. Til sammen opplever vi at dette simulerer til økt grad av involvering og dialog fra både innbyggere og politikere.

Se eksempler på digitale rapporter publisert ved hjelp av Framsikt her.

Ønsker du å vite mer om modulen og se funksjonaliteten live?

Vi gir deg gjerne en gratis og uforpliktende demo, tilpasset din virksomhet.

X