Utredning

Utred konsekvenser, prioriter bedre.

Utredningsmodulen brukes til å utrede konsekvenser av nye prioriteringer og innsparinger. Modulen kan brukes til å involvere politikere tidlig i prioriteringsdiskusjoner og gi føringer for arbeidet med økonomiplan og budsjett. Modulen kan også benyttes til kartlegging av gevinstrealisering og til dokumentasjon av merutgifter for eksempel til Korona-tiltak.

Modulen gir mulighet for å gjennomføre utredninger og mulighetsstudier i forkant av budsjettprosessen, både ved å konkretisere mulige nye tiltak for måloppnåelse og ved å utrede mulig innsparing. Utgangspunkt kan være både ståstedsanalyser og analyser av det teoretiske handlingsrommet fra analysemodulen. Utredninger kan også omfatte konkrete tiltak som senere kan hentes inn i Økonomiplanen som en plukkliste. I utredningen involveres kommunalsjefer eller sektorledere tidlig for sine områder. De utreder og formulerer for sine tjenesteområder i modulen og det samles i et felles dokument til politikerne.

Les mer

Modulen inneholder også en oversiktsside med sammendrag av tiltak samt effekten av tiltakene på netto driftsresultat i % av brutto driftsutgifter (fra Økonomiplanen).

Analyser og utredninger man gjør kan eksporteres i et dokument og benyttes i politisk behandling, f.eks. i form av en sak om økonomisk utvikling og handlingsrom. Utredningene vil imidlertid være like relevante i administrativ behandling, som forberedelse til økonomiplanprosessene.  Ved at utredningen gjøres så tett knyttet til KOSTRA og befolkningsdata, gir det mulighet for en svært strukturert utredning, på mye mindre tid, enn dersom man skulle gjort samme utredning manuelt. Erfaringene fra kundene våre er er at man kan jobbe tidlig med langsiktige tiltak og løsrive seg litt fra neste års budsjett, både for kommunale ledere og politikere.

Utredningene kan enkelt delegeres ut i organisasjonen og det er kun brukere med egen tilgang for utredninger som vil se disse.

Se også:

Analyse

Analyse

Kommunale planer

Kommunale planer

Økonomiplan

Økonomiplan

Årsbudsjett

Årsbudsjett

Virksomhetsplan

Virksomhetsplan

Rapportering

Rapportering

Politiker

Politiker

Framsikt ikon for klimabudsjettering

Klimabudsjett

Framsikt ikon for klimabudsjettering

Klimabudsjett

Våre kunder sier

Framsikt er nært en totalløsning rundt kommunal økonomistyring med et brukervennlig grensesnitt

Øystein Larsen
Steinkjer kommune

Enkelt brukergrensesnitt, oversiktlig system. I tillegg veldig god oppfølging fra konsulent og brukerstøtte.

Siri Hatland
Nesodden kommune

Få en gratis og uforpliktende demonstrasjon

Fyll ut skjema for å få en gratis og uforpliktende demonstrasjon av Framsikt Strategi- og Utredning.

Demonstrasjon Strategi
Sending
X