Integrer klimabudsjett i kommunens styringsårshjul

Klimabudsjett i Framsikt

Utarbeid klimabudsjett som en del av den ordinære økonomiplan- og budsjettprosessen i våre skybaserte styringsverktøy.

En del av styringsårshjulet

Enkel klimarapportering og evaluering

Oversiktlig presentasjon

Klimabudsjettering i tråd med nasjonal veileder

Framsiktløsningen er utviklet for å gjøre arbeidet med planlegging, budsjettering og rapportering enklere. I møte med klimaendringer, en av vår tids største utfordringer, har det vært naturlig for oss å lage støtte også for klimabudsjett. I Framsikt er derfor klimabudsjett en integrert del av styringsdokumentene som produseres i løsningen.   

Utviklingen av funksjonalitet for klimabudsjettering i Framsikt-verktøyet har skjedd i tett samarbeid med en aktiv gruppe av pilotkommune. I 2020 utarbeidet mer enn 20 kommuner klimabudsjett i Framsikt; deriblant Hamar og Alta kommune som har vært aktive i utvikling og utprøving av den nye nasjonale veilederen for klimabudsjett- og styring.

– En kontinuerlig prosess

Å utarbeide klimabudsjett er en kontinuerlig prosess. Klimaveilederen er klar på at klimabudsjettarbeidet bør være integrert del av kommunenes styringsårshjul. I våre verktøy er klimabudsjett lagt inn som en del av den ordinære økonomiplan- og budsjettprosessen. På den måten blir klimatiltak tatt inn i den rullerende økonomi- og handlingsplanen, og den årlige budsjettprosessen.

Framsikts Analysemodul brukes til å hente ut klimastatistikk til grunnlaget for klimabudsjettet, som lages i Økonomiplanmodulen med definering av mål og tiltak for å nå klimamålene. Klimatiltakene følges så opp og delegeres videre i Virksomhetsplanmodulen og rapporteres på, som en del av den ordinære rapporteringen, i Rapporteringsmodulen. Modulen gir også mulighet til å inkludere status på klimatiltak i publisering av digital årsmelding og tertialrapporter.

Lær mer om dette på vårt weinar om hvordan klimabudsjettere i Framikt 21. april.

Daglig leder, Halvor Walla

Om klimabudsjett i Framsikt

Kundene forteller

Klimabudsjett i en og samme løsning

Da Oslo kommune i 2017 startet med klimabudsjett lot politikerne i Hamar seg inspirere. Året etter ble det bestemt at også Hamar kommune skulle få på plass et klimabudsjett, men Urset er klar på at målet ikke var å kopiere Oslo.

Arbeidet med klimabudsjettet ble enklere

For Marie Rushfeldt, som arbeider med klima og miljø i Alta kommune, ga arbeidet med klimabudsjett innblikk i mye nytt. Hun ble blant annet bedre kjent med både økonomiavdelingen i kommunen og Framsikt.

 

Digital publisering

Enkelt og brukervennlig

Funksjoner

Klimastatistikk

Framsikt henter inn utslippsstatistikk fra Miljødirektoratet, for alle kommuner og fylker med data tilbake til 2009. I Analysemodulen kan utslippene vises med grafer og tall etter type gass, per innbygger og utviklingen over flere år. Framstillingene kan brukes til å sammenlikne egen kommune over tid, eller opp mot andre kommuner/fylker.

Les mer

Grafer og tall kan videre hentes inn som grunnlag i klimabudsjettet i økonomiplan (Økonomiplanmodulen) og i årsmeldinger (Rapporteringsmodulen), og synliggjøres for innbyggere og politikere på kommunens nettside i digitale utgaver.

Utarbeide klimabudsjett

Klimabudsjett er en kontinuerlig prosess og er i Framsikt lagt inn som en del av den ordinære økonomiplan- og budsjettprosessen. På den måten blir klimatiltak tatt inn i den rullerende økonomi- og handlingsplanen, og den årlige budsjettprosessen.

Les mer

I klimabudsjettet vil man i Framsikts Økonomiplanmodul registrere, eller importere, klimatiltak per sektor og utslippskilde. Både direkte og indirekte utslipp kan legges inn, samt andre samfunnseffekter i en referansebane. Man får da synliggjort alle tiltakseffekter sammenlignet med en referansebane og langsiktige mål. Klimatiltak kan kobles til kommunens øvrige hovedmål, delmål og/eller bærekraftsmål.

Utslippsreduksjonene kan registreres per type utslippsgass og omregnes til tonn med Co2 ekvivalenter.

Klimatiltak kan beskrives med tekst, videoer og lenker, finansiering og kostnadsanslag på tiltaket per år. Klimabudsjettet kan suppleres med selvvalgte tekstkapitler til presentasjonen på nett.

I løsningen er det en egen tilgangsrolle som kun gir tilgang til klimafunksjonene i Økonomiplanmodulen. Denne kan for eksempel tildeles en klima-/miljørådgiver i kommunen.

Utarbeide klimabudsjett

Klimabudsjett er en kontinuerlig prosess og er i Framsikt lagt inn som en del av den ordinære økonomiplan- og budsjettprosessen. På den måten blir klimatiltak tatt inn i den rullerende økonomi- og handlingsplanen, og den årlige budsjettprosessen.

Les mer

I klimabudsjettet vil man i Framsikts Økonomiplanmodul registrere, eller importere, klimatiltak per sektor og utslippskilde. Både direkte og indirekte utslipp kan legges inn, samt andre samfunnseffekter i en referansebane. Man får da synliggjort alle tiltakseffekter sammenlignet med en referansebane og langsiktige mål. Klimatiltak kan kobles til kommunens øvrige hovedmål, delmål og/eller bærekraftsmål.

Utslippsreduksjonene kan registreres per type utslippsgass og omregnes til tonn med Co2 ekvivalenter.

Klimatiltak kan beskrives med tekst, videoer og lenker, finansiering og kostnadsanslag på tiltaket per år. Klimabudsjettet kan suppleres med selvvalgte tekstkapitler til presentasjonen på nett.

I løsningen er det en egen tilgangsrolle som kun gir tilgang til klimafunksjonene i Økonomiplanmodulen. Denne kan for eksempel tildels en klima-/miljørådgiver i kommunen.

Gjennomføring av klimatiltak

Klimatiltak kan med et tastetrykk bli til et klimaoppdrag hvor man kan bestemme hvem som er ansvarlig for oppdraget og gi en frist for gjennomføring.

Benytter man modulen Virksomhetsplan kan dette klimaoppdraget deretter delegeres videre i organisasjonen.

Les mer

Det kan også deles opp i konkrete oppgaver for gjennomføring. Status på oppdrag og oppgaver kan følges opp i statusoversikter og i rapporteringen (Rapporteringsmodulen).

I løpet av 2021 vil det bli utviklet e-postvarslinger til ansvarlige når man får nye oppdrag og oppgaver samt purring ved fristen. 

Klimarapportering

Dersom klimabudsjettet er integrert i budsjettprosessen, gir det også en mulighet til å følge opp klimatiltakene i forbindelse med den ordinære rapporteringssyklusen på økonomi, sykefravær etc. i Rapporteringsmodulen. Dere kan her definere på hvert klimaoppdrag hvor ofte det skal rapporteres.

Les mer

Oppfølgingen og gjennomføringsevnen på klimatiltak vil også enkelt kunne synliggjøres for politikere og innbyggere på nett, i både tertialrapporter og årsmelding, gjennom den innebygde webpubliseringsfunksjonaliteten.

Framsikt planlegger videre, sammen med interesserte kommuner, å utvide klimarapporteringen med konkrete effektmål av klimatiltakene. Det vil gjøres i form av å sette resultatindikatormål på klimatiltak som man kan rapportere på. Framsikt jobber også sammen med Miljøfyrtårn og Asplan Viak på hvordan man kan rapportere eget klimafotavtrykk.

Klimarapportering

Dersom klimabudsjettet er integrert i budsjettprosessen, gir det også en mulighet til å følge opp klimatiltakene i forbindelse med den ordinære rapporteringssyklusen på økonomi, sykefravær etc. i Rapporteringsmodulen. Dere kan her definere på hvert klimaoppdrag hvor ofte det skal rapporteres.

Les mer

Oppfølgingen og gjennomføringsevnen på klimatiltak vil også enkelt kunne synliggjøres for politikere og innbyggere på nett, i både tertialrapporter og årsmelding, gjennom den innebygde webpubliseringsfunksjonaliteten.

Framsikt planlegger videre, sammen med interesserte kommuner, å utvide klimarapporteringen med konkrete effektmål av klimatiltakene. Det vil gjøres i form av å sette resultatindikatormål på klimatiltak som man kan rapportere på. Framsikt jobber også sammen med Miljøfyrtårn og Asplan Viak på hvordan man kan rapportere eget klimafotavtrykk.

Videre utvikling

Vårt utgangspunkt er at ved å kombinere fagkompetanse og dagens teknologiske muligheter, kan vi lage svært effektive verktøy for økonomiplanlegging og virksomhetsstyring. For oss i Framsikt er det derfor helt avgjørende at vi utarbeider våre produkter i tett samarbeid med våre kunder.

Framover vil vi derfor fortsette utviklikingssamarbeidet rundt klimafunksjonalitet med flere pilotkommuner, da med fokus på spesielt klimarapportering og klimaregnskap. Framsikt har også etablert samarbeid med stiftelsen Miljøfyrtårn og Klimakost (Asplan Viak) for å finne rapporteringselementer det er nyttig å utveksle i forbindelse med rapportering.

Vårt utgangspunkt er at ved å kombinere fagkompetanse og dagens teknologiske muligheter, kan vi lage svært effektive verktøy for økonomiplanlegging og virksomhetsstyring. For oss i Framsikt er det derfor helt avgjørende at vi utarbeider våre produkter i tett samarbeid med våre kunder.

Framover vil vi derfor fortsette utviklikingssamarbeidet rundt klimafunksjonalitet med flere pilotkommuner, da med fokus på spesielt klimarapportering og klimaregnskap. Framsikt har også etablert samarbeid med stiftelsen Miljøfyrtårn og Klimakost (Asplan Viak) for å finne rapporteringselementer det er nyttig å utveksle i forbindelse med rapportering.

Vil du vite mer om klimabudsjett i Framsikt?

Fyll ut skjema for å få en gratis og uforpliktende demonstrasjon av våre verktøy.

Landingsside Demonstrasjon Klimabudsjett
Sending
X