Konsolidering – ny funksjonalitet i Framsikt

21

Januar, 2021

Fra regnskapsåret 2020 skal kommunen utarbeide konsolidert årsregnskap. Dette kommer i tillegg til årsregnskap fra hver av enhetene som allerede utarbeider det. Framsikt har gjennom høsten utviklet et verktøy som kommunene kan benytte for å utarbeide og presentere slikt regnskap i årsberetningen.

Vi har også laget funksjonalitet som gjør at kommunen kan importere konsolidert årsbudsjett, både som opprinnelig og revidert budsjett. Det vil skje en videreutvikling av løsningen der det vil komme funksjonalitet for å også konsolidere disse på samme måte som årsregnskapet.

Framsikt har også tilrettelagt for at kommunene kan legge til de enhetene som vil inngå i det som SSB definerer som konsernregnskap. Dette vil sikre at kommunene kan følge opp hvordan virksomhetene som inngår i konsernregnskapet innrapporterer sine regnskapsdata med tanke på arts- og funksjonsbruk. Det er et grunnleggende krav at kommunene har dataene for hver av virksomhetene som skal inngå basert på KOSTRA-arter.

Hva skal inngå i det konsoliderte regnskapet

Alle virksomheter som inngår i kommunen som rettssubjekt skal inkluderes i det konsoliderte regnskapet. I hht kommuneloven inngår disse organisasjonsformene i kommunen som rettsubjekt:

a) Kommunekassen
b) Kommunale foretak
c) Interkommunale politiske råd og kommunale oppgavefellesskap som er en del av kommunen som rettssubjekt (interkommunale samarbeid)
d) Lånefond

Budsjett og regnskapsforskriften åpner for at små interkommunale samarbeid kan holdes utenfor det konsoliderte årsregnskapet til kommunen.

Gjennom et konsolidert årsregnskap vil kommunen kunne presentere og ha grunnlag for å analysere den samlede økonomiske situasjon til kommunen. Etter at Framsikt at utvidet funksjonaliteten vil det også være mulig å analysere fremtidige disposisjoner (økonomiplan) basert på en konsolidert sammenstilling av enhetenes økonomiplan.

Konsolidering i Framsikt

Konsolideringsløsningen i Framsikt er utarbeidet som en egen modul. Denne modulen inneholder følgende delmoduler:

  • Administrasjon – Hvor selskapsstrukturen bygges opp
  • Import – Hvor regnskapene, opprinnelig og revidert budsjett importeres fordelt på KOSTRA-art. Økonomiplan er planlagt som en videreutvikling.
  • Eliminering – Hvor alle elimineringer synliggjøres og kan kvalitetssikres
  • Konsolidert regnskap – Hvor de obligatoriske oversiktene kan sees i skjerm og eksporteres til Excel. Her vil kommunen etter hvert få mulighet til å lage oversiktene med både regnskaps- og budsjett/økonomiplantall.

Videre er det så langt laget funksjonalitet for å inkludere de obligatoriske oversiktene for det konsoliderte regnskapet i rapporteringsmodulen. Dette vil bli utvidet med samme funksjonalitet i økonomiplanmodulen.

Metoden og de ulike delmodulene som er utarbeidet for å konsolidere årsregnskapene vil sikre at kommunene har full oversikt over at transaksjoner mellom regnskapsenhetene blir eliminert, så lenge at konsolideringen baserer seg på de avlagte regnskapene.

Konsolidert årsregnskap som grunnlag for konserntallene i KOSTRA

I siste versjon av KOSTRA – hovedveileder for 2021 (datert 15.12.2020), fremkommer det at kommunene skal sende inn konsoliderte årsregnskap til SSB i forbindelse med rapporteringen for 2020, men at disse ikke vil danne grunnlag for å utarbeide konsernregnskapet for 2020 som SSB publiserer foreløpige tall for 15. mars 2021. Dette vil først være aktuelt for årsregnskapet for 2021.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Utviklingsplaner for 2021

Vi har siden starten hatt en høy utviklingstakt for å utvikle de ulike Framsikt-modulene som digitaliserer og forbedrer norske kommuner og fylkeskommuner sitt arbeid med årshjulene for planlegging og styring.

Tjenesteabonnement

Vi jobber kontinuerlig for at alle våre kunder skal få gode opplevelser i samtlige deler av sin kundereise med Framsikt. Et tjenesteabonnement inkluderer tjenestebehov utover ordinær support og målet er et tilbud som sikrer forutsigbarhet og fleksibilitet og dermed bidrar til mer effektiv bruk av løsningen.

Share This
X