Klimabudsjett i Framsikt

– Et styringsverktøy for å nå klimamål.

Norske kommuner, politikere og innbyggere er blitt svært opptatt av sin egen rolle i klimasaken og hva de kan bidra med for å bidra til å oppfylle klimamålene. Vi i Framsikt opplever at kommunenes interesse og engasjement for klimabudsjett er stort og støtter opp om initiativene i kommunene med våre løsninger.

Ved å ta inn klimabudsjett som en del av styringsårshjulet kan kommunene opprettholde fokuset og jobbe effektivt for å nå lokale og nasjonale klimamål. Vi har sammen med kommuner som Asker og Bergen utviklet funksjonalitet for klimabudsjettering. Vi har inkludert funksjonalitet for å analysere ved hjelp av klimastistikk, for å utarbeide klimatiltak og for rapportere status inn i de eksisterende modulene våre. Kommunene får med Framsikt et styringsverktøy som bidrar til å kunne nå klimamålene

Analyseverktøyet har innbakt utslippsstatistikk, utarbeidet av Miljødirektoratet, samt foreslåtte måleindikatorer knyttet til FNs bærekraftmål. Utslippsstatistikk vises per sektor, kilde og utslippstype, videre kan dere velge om dere vil sammenligne mot kommuner/fylker som ligner dere, eller kun se utviklingen i egen kommune over tid.  Kommunes oppfyllelse av FNs bærekraftmål kan enkelt analyseres med bakgrunn i et forslag til indikatorer valgt ut etter KS’ indikatorsett og nullpunktmåling som de har utviklet i samarbeid med Menon Economics. Analysen viser gevinstrealisering med utvalgte indikatorer for de ulike bærekraftmålene og kan vises innenfor gevinstrealiseringsområder. 

Gjennom modulen for Økonomi- og handlingsplan har Framsikt  bakt klimabudsjett inn som en del av den ordinære økonomiplan- og budsjettprosessen. Man har her et eget område for å registrere klimatiltak, skrive tekst og ikke minst publisere klimabudsjettet på web. Grafiske visninger hentes enkelt inn fra Analysemodulen.

I klimatiltak legger dere inn både konkrete utslippsreduksjoner i tonn CO2-ekvivalenter, ansvarlig sektor og utslippskilde. Dere kan også legge inn kostnadsanslag på tiltaket per år og finansiering av det.

I Rapporteringsmodulen vil dere rapportere status på klimamål og klimatiltak underveis, samt mulighet for å publisere status enkelt ut til innbyggere og politikere i årsmelding eller tertialrapporter.

Få en gratis og uforpliktende demonstrasjon

Fyll ut skjema for å få en gratis og uforpliktende demonstrasjon av Framsikt Økonomiplan.

Demonstrasjon Økonomiplan
Sending

Digitale økonomi- og handlingsplaner, produsert i Framsikt, som inneholder klimabudsjett:

Nye Asker

Bergen

Ønsker du å vite mer om Framsikt og våre løsninger?

Ta kontakt med en av oss:

Jo Inge Bræin – salgsansvarlig
Telefon: 480 17 767
E-post: joinge@framsikt.no

 

Morten Bigseth – Salgsrådgiver
Telefon: 917 56 940
E-post: morten@framsikt.no

X