Mål og strategier i handlingsplanen

27

Juni, 2019

Asker kommune har i sitt forberedende arbeid med plansystem og handlingsprogram ifm. nye Asker kommune utarbeidet en veiledning til bruk av mål, strategier, oppdrag og oppgaver. Vi synes denne veiledningen er en veldig god begrepsdefinisjon og denne ligger til grunn for innledningen i dette blogginnlegget.

Et mål er en beskrivelse av en ønsket fremtidig tilstand. For eksempel  «Sårbare barn og unge får riktig hjelp til rett tid». Målet formuleres i presens (nåtid). Hvem skal være subjektet? Lokalsamfunnet? Innbyggerne? Kommunen?

En strategi beskriver veien til målet – hvilke veivalg eller endringer vi må prioritere for å nå målet. For eksempel «Kommunen skal snu ressursinnsatsen og forsterke fokuset på forebygging og tidlig innsats. Strategien formuleres i presens futurum.

Kommune vil/skal gjøre…

Oppdrag er en konkretisering av strategiene og gir en overordnet beskrivelse av hva tjenesteområdet skal gjøre i fireårsperioden for å nå målene. For eksempel «Oppvekst skal teste og evaluere ny metodikk for oppfølging av gravide i vanskelige livssituasjoner» eller «Medborgerskap skal etablere fritidstilbud for vanskeligstilte barn og ungdommer i samarbeid med frivillige lag og foreninger». Formuleres i presens futurum. Tjenesteområdet vil/skal gjøre… Et oppdrag kan gjennomføres være uten økonomiske kostnader eller la seg gjennomføre innen nåværende budsjettrammer. Oppdraget kan også kobles til tiltak i økonomi- og handlingsplanen med nye budsjettmidler som skal til for å gjennomføre oppdraget.

En Oppgave er en beskrivelse av en konkret handling vi må gjøre for å løse oppdraget. For eksempel «Det etableres et treårig pilotprosjekt i virksomheten «Helsestasjoner midt og sør» for uttesting av ny metodikk for oppfølging av gravide i vanskelige livssituasjoner eller «Virksomheten Idrett og friluft inngår et spleiselag med lokalt næringsliv og etablerer et ukentlig baskettilbud»

Indikatorer og måling er aktiviteter eller resultater som faktisk lar seg måle, og som indikerer om vi er på riktig vei mot målet. For eksempel «Gjennomsnittsalder for barn som blir henvist til tjenester til barn og unge» eller «Antall deltakere på ukentlig basketaktivitet i regi av idrettslaget».

Hvordan støtter Framsikt dette?

I Framsikt Økonomiplan kan man nå definere mål gjennom bruk av Visjon, Verdier, fokusområder og en måltabell med hovedmål og delmål. Overordnet mål kan kobles fokusområder. På både hovedmål og delmål kan man skrive strategitekst for å beskrive strategier for å nå målet. For mål og strategier som defineres på kommunenivå benytter man skjermbildet Målstruktur. Her definerer man også fokusområder og koblingen mellom hovedmål og fokusområdene. I skjermbildet Innspill og tekstbidrag kan man definere hovedmål og delmål som gjelder for tjenesteområdet samt skrive strategier for å nå disse. I skjermbildet Målstruktur defineres felles mål for kommunen som kan delegeres til tjenesteområdene for oppfølging på tjenesteområdenivå enten i form av å skrive strategier eller å definere delmål eller indikatorer.

De samme skjermbildene kan benyttes for å definere indikatorer for måling av resultater. I skjermbildet for Innspill og tekstbidrag kan man også definere indikatorer for oppfølging av aktivitet.

Fra oppdatering av Framsikt i starten av juli så kan i Økonomiplanen definere Oppdrag for å nå mål. Disse kan være oppdrag definert i kommunale planer eller også politiske verbalvedtak. Oppdragene vil framkomme i handlingsplanen, men kan også følges opp videre i kommunen gjennom modulen Virksomhetsplan blant annet gjennom delegering av Oppdrag og utforming av Oppgaver med ansvarlig og frist på oppdragene. Oppdrag og oppgaver kan følges opp i rapporteringen og via funksjonen Min Side. Tiltak med budsjettmidler i økonomiplanen kan også kobles til hovedmål. Oppdrag vil erstatte behovet for å lage såkalt 0-tiltak og gir en ny mulighet til å formulere verbalvedtak i det endelige vedtaket.

I modulen for Virksomhetsplan kan også mål og indikatorer for resultat og aktivitet fordeles ned på virksomheter for både å skrive strategier, lage nye oppdrag og oppgaver for å nå mål i den enkelte virksomhet sin virksomhetsplan samt definere et grunnlag for rapportering og oppfølging på virksomhetsnivå.

FNs bærekraftsmål

Regjeringen har i sine forventninger til kommunesektoren formulert at kommunale planer skal bygge på FNs bærekraftsmål. Mange kommuner definerer nå et målsystem bygget på dette. Vi har i Framsikt lagt til rette for at hovedmål kan kobles til et eller flere av FN sine 17 bærekraftmål. Videre kan man koble målene til FN sine delmål ift. bærekraft. Koblingen er enkel å gjøre og vises som lettleste «tagger» med mulighet til å lese forklaringene i en »mouseover» funksjon. I måltabellene i Framsikt vil koblingen til FNs bærekraftmål være lett å lese samt med gode muligheter til å filtrere på. Oppdrag og tiltak vil gjennom koblingen til hovedmål også kunne filtreres på FNs bærekraftmål.

Planlagt videreutvikling

Framsikt planlegger også å utvikle en egen Analyse-funksjon for å følge opp kommunens status ift. indikatorer som er definert av KS og Menon ift FNs bærekraftmål. Disse skal videre lett kunne benyttes som indikatorer for oppfølging av resultat og aktivitet i skjermbildene Målstruktur og Innspill og tekstbidrag. Vi håper også kunne utvikles snarlig en modul for analyse av utslippsstatistikk ift. Klima og støtte for bruk av disse som indikatorer knyttet til oppfølging av resultat.

I løpet av sommeren vil Framsikt utvikle en ny funksjon for å skrive strategier som vil lage større fleksibilitet til å definere strategier og hvor strategier kan kobles til hovedmål og oppdrag. Slik at et hovedmål kan ha flere strategier og en strategi kan understøtte flere hovedmål. Det planlegges også utvikling av en ny måltabell til bruk i den digitale handlings- og økonomiplanen hvor man lett kan filtrere på fokusområde, FNs bærekraftsmål etc samt gjøre oppslag mot hvilke strategier, oppdrag og tiltak som understøtter et hovedmål.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Share This
X