Oppdaterte forskriftsskjema i Framsikt

22

Oktober, 2019

Økonomiplanforskriften som ble publisert i juni 2019 inneholdt nye obligatoriske oversikter. Framsikt har gjennom sommeren og høsten løpende oppdatert oversiktene i tråd med tilgjengelig informasjon.

Departementet har i brev til alle fylkesmennene og fylkeskommunene datert 9. oktober d.å., utarbeidet oppstillinger som viser hvilke KOSTRA-arter som skal tilordnes de ulike postene i de nye obligatoriske oversiktene (jf. økonomiplanforskriften §5-4 til 5-6).  I den siste oppdateringen av Framsikt er brevet fra departementet innarbeidet i oppstillingene. 

Nye arter

De obligatoriske oppstillingene er basert på ny KOSTRA-forskrift og KOSTRA-hovedveileder som ennå ikke er publisert. Eksempelvis inneholder den nye sumraden «Netto utgifter til videreutlån» etter forskriftens § 5-5 første ledd helt nye KOSTRA-arter som ikke har vært i bruk i 2019. De nye artene er planlagt fastsatt i ny KOSTRA-forskrift med virkning fra og med regnskapsåret 2020, men er allerede klare til bruk i Framsikt.

Det betyr at dere kan opprette nye konto og knytte dem til disse KOSTRA-artene når dere måtte ønske:

  • 522 – Videreutlån,
  • 912 – Bruk av lån til videreutlån,
  • 512 – Avdrag på lån til videreutlån og
  • 922 – Mottatte avdrag på videreutlån

Arter som ikke videreføres

I den nye oppstillingen er det også eksempler på arter som ser ut til å utgå fra 2020. Dette gjelder artene 490 – (Reserverte bevilgninger/avsetninger), 690 – Fordelte utgifter / Internsalg og 930 – Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk/bruk av tidligere års udisponert.

Vi har foreløpig ikke tatt disse artene ut av skjemaene. Siste variant er at noen arter blir slått sammen og nøytralisert på tvers av drift og investeringsoppstillingene. Eksempel på dette er 548 – Avsetninger til ubundne investeringsfond, 948 – Bruk av bundne investeringsfond og 958 – Bruk av bundne investeringsfond. Makkerne som beholdes er hhv. 540, 940 og 950.

Årsaken til at vi skriver at «det ser ut» til at de ikke skal benyttes, er at dette først vil bli avklart i KOSTRA-forskriften og KOSTRA-hovedveileder. Departementet planlegger at disse skal offentliggjøres i månedsskriftet oktober/november.

Tema som departementet ikke berører

I forbindelse med oppdateringen av de obligatoriske oversiktene konkluderte vi med at det er enkelte tema som brevet fra departementet ikke berører. Mange kommuner har benyttet arter som det ser ut til skal utgå fra 2020 i tidligere års budsjetter og regnskaper. Dette gir en utfordring i forhold til kolonnene med historiske data som skal være i de obligatoriske oversiktene. For økonomiplan 2020 – 2023 skal det være kolonner for regnskap 2018 og vedtatt budsjett 2019. Framsikt har, selv om ikke disse artene skal benyttes i 2020, tatt dem med i de obligatoriske oversiktene slik at oversiktene skal inkludere alle historiske tall.

Framsikt har også valg å knytte art 500 der denne er brukt på budsjettområdene til rad 1 i Bevilgningsoversikt Investering, selv om ikke denne er spesifisert i oversikten fra departementet. Departementet skriver i et svar på noen spørsmål fra Framsikt at det er reglene i budsjett- og regnskapsforskriften og KRS som er overordnet styrende for hvor utgifter skal føres og budsjetteres.

Ytterlige justeringer kan komme

Den komplette oversikten over hvilke endringer som til slutt fastsettes, vil ikke være klar før den nye KOSTRA-forskriften og KOSTRA-hovedveilederen blir publisert. Kommunene må derfor være forberedt på at det kan komme ytterligere justeringer i de obligatoriske oversiktene.

Brevet fra departementet med tilhørende vedlegg finner du her;

Oversikt over hvilke arter som er innarbeidet i de ulike forskriftsskjemaene i Framsikt finner du i vårt hjelpesenter, som er tilgjengelig via innlogging i Framsikt.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Flere nyheter

Share This
X