Det er nå 13 kommuner som utviklingspartnere i prosjektet og ytterligere 10 kommuner som har tatt i bruk Økonomiplan/Budsjett modulene. Utviklingen av Framsikt verktøyet går etter planen. Det har de siste månedene vært stort fokus på tertial- og månedsrapportering, men det er også blitt utviklet ny spennende funksjonalitet på Økonomiplan-området.

Alle piloter er nå i gang med Økonomiplanprosessen for 2018-2021. Det har så langt vært fokus på økt fleksibilitet i budsjettprosessen samt forenkling av grensesnitt for de som medvirker i prosessen samt på funksjonalitet for målstyring og oppfølging på nøkkeltall for aktivitet. Det vil de neste månedene bli arbeidet med funksjonalitet for automatisk utarbeidelse av skyggebudsjett mellom kommuner som er i sammenslåing, ny generasjon web publisering, investeringsrapportering samt integrasjoner og selvbetjeningsfunksjoner. Integrasjon mellom Agresso/Unit4 økonomisystem og Framsikt er i drift. Integrasjon mot Visma er under utvikling samt integrasjon for overføring av budsjettdata tilbake.

Steinkjer, Larvik, Asker og Bergen kommune gjennomfører nå full tertialrapportering på alle tjenesteområder med automatisert dokumenteksport fra Framsikt. Dokumentene vil bli lagt fram til politisk behandling snarlig. Fra uke 21 vil framleggelsen også kunne skje via web. Det rapporteres både på Økonomi, Investeringer, Økonomiplan-tiltak og mål/resultatoppnåelse. Veldig spennende at vi fra registrerte avviksprognoser kan vise økonomioppstillinger etter 1A/1B med prognostisert nettoresultat. Det har også blitt utviklet funksjonalitet for å registrere ønskede budsjettjusteringer som kan vises i dokumenttabellene.

Fram mot 2.tertial rapporteringene vil de fleste av pilot-kommunene ta i bruk Framsikt Rapportering. Vi vil legge ut nytt blogginnlegg med web tilgang til tertial/kvartalsrapportene i Bergen, Asker, Steinkjer og Larvik så snart disse er lagt fram.

Share This
X