Det er nå 13 kommuner som utviklingspartnere i prosjektet og ytterligere 10 kommuner som har tatt i bruk Økonomiplan/Budsjett modulene. Utviklingen av Framsikt verktøyet går etter planen. Det har de siste månedene vært stort fokus på tertial- og månedsrapportering, men det er også blitt utviklet ny spennende funksjonalitet på Økonomiplan-området.

Alle piloter er nå i gang med Økonomiplanprosessen for 2018-2021. Det har så langt vært fokus på økt fleksibilitet i budsjettprosessen samt forenkling av grensesnitt for de som medvirker i prosessen samt på funksjonalitet for målstyring og oppfølging på nøkkeltall for aktivitet. Det vil de neste månedene bli arbeidet med funksjonalitet for automatisk utarbeidelse av skyggebudsjett mellom kommuner som er i sammenslåing, ny generasjon web publisering, investeringsrapportering samt integrasjoner og selvbetjeningsfunksjoner. Integrasjon mellom Agresso/Unit4 økonomisystem og Framsikt er i drift. Integrasjon mot Visma er under utvikling samt integrasjon for overføring av budsjettdata tilbake.

Steinkjer, Larvik, Asker og Bergen kommune gjennomfører nå full tertialrapportering på alle tjenesteområder med automatisert dokumenteksport fra Framsikt. Dokumentene vil bli lagt fram til politisk behandling snarlig. Fra uke 21 vil framleggelsen også kunne skje via web. Det rapporteres både på Økonomi, Investeringer, Økonomiplan-tiltak og mål/resultatoppnåelse. Veldig spennende at vi fra registrerte avviksprognoser kan vise økonomioppstillinger etter 1A/1B med prognostisert nettoresultat. Det har også blitt utviklet funksjonalitet for å registrere ønskede budsjettjusteringer som kan vises i dokumenttabellene.

Fram mot 2.tertial rapporteringene vil de fleste av pilot-kommunene ta i bruk Framsikt Rapportering. Vi vil legge ut nytt blogginnlegg med web tilgang til tertial/kvartalsrapportene i Bergen, Asker, Steinkjer og Larvik så snart disse er lagt fram.

Vil du lære mer om Framsikt og våre produkter?Meld deg på vår fagkonferanse

Den 26.-27. november inviterer vi til Brukerforum 2019, det tredje i rekken. Vår målsetning med disse dagene er å skape en faglig arena for kommunal virksomhetsstyring som både gir inspirasjon til det faglige arbeidet, og som gir våre kunder kompetanse som gjør at dere kan utnytte våre verktøy enda bedre. Konferansen er åpen for alle som er opptatt av kommunal og fylkeskommunal virksomhetsstyring.

Les mer om konferansen
Share This
X