Demokratisk, digitalt og tillitsskapende!

Lag alternative budsjettforslag i Framsikt

Å utarbeide og vedta kommunens økonomiplan og budsjett er noe av det viktigste og mest utfordrende både kommuneadministrasjon og politikere gjør. Her skal de prioritere rett på tvers av brukergrupper og velgere, mellom ulike interesser og tjenester, og samtidig ha god og bærekraftig økonomisk styring over tid. For å bistå i samarbeidet om denne viktige demokratiske prosessen tilbyr Framsikt en egen politikermodul.

Felles plattform

God oversikt

Digital publisering

Framsikts ikon for politikermodulen, dommerklubbe

Med utgangspunkt i kommunedirektørens budsjettforslag

I Politikermodulen får de folkevalgte tilgang til å se kommunedirektørens forslag til økonomi-/handlingsplan, og mulighet til å utarbeide alternative budsjett med direkte utgangspunkt i forslaget fra kommunedirektøren.

Dette gir god oversikt over hva som er foreslått i økonomiplanen, og gjør det enklere å utarbeide alternativt budsjettforslag og vedta endelig økonomiplan. Løsningen sikrer også at budsjettforslaget oppfyller lover og krav, samt at budsjettet må være i balanse før det kan vedtas og offentliggjøres. 

Still politiske spørsmål og få svar

Politikermodulens spørsmål- og svarfunksjon gjør at politikere enkelt kan stille budsjettspørsmål, samt få oversikt over andres spørsmål og få svar direkte i løsningen.

Politikernes spørsmål og de godkjente svarene fra kommuneadministrasjonen kan fortløpende publiseres på kommunens nettside. Dette gir åpenhet og tilgjengelighet for både folkevalgte og innbyggere. I løsningen delegeres spørsmålene som kommer inn  til kommunens saksbehandlerog administrasjonen får kontroll på alle spørsmål, frister og svarprosedyrer, samt hvilke spørsmål som er besvart og offentliggjort.

Kundene sier

Funksjonen for spørsmål- og svar i Politikermodulen har spart oss for to ukesverk, pluss mye frustrasjon. Nå kan vi svare fortløpende, og det er enkelt for politikerne å se svar på spørsmål stilt av andre, sier Magnussen. Spørsmål og godkjente svar publiseres fortløpende ut på web, og blir slik synlig for både politikere og andre.

Roger Magnussen

Frogn kommune

Politikermodulen gjør det enklere for politikere å simulere endringer og omprioriteringer i budsjett- og økonomiplan, i tillegg til å utarbeide alternative budsjettforslag. Klevset forteller at de er fornøyde med å samle budsjettarbeidet i ett verktøy. Hun sier de kunne legge Excel-arkene, der politikerne tidligere lagde sine budsjettforslag, på is.

Inger-Lise Klevset

Nordre Follo

Salgsrådgiver, Morten Bigseth, forklarer

Politikermodulen på 1-2-3

Funksjoner

Skjermbildet viser toppen av siden for Mitt budsjettforslag i Politikermodulen hvor man kan se se grafisk hvordan sine forslag slår ut på kommunens vedtatte nøkkeltall/handlingsregler.

Felles digital plattform

I Politikermodulen får de folkevalgte tilgang til å se kommunedirektørens forslag og mulighet til å utarbeide sitt/sine alternative budsjettforslag. Budsjettforslaget kan enkelt deles med flere politikere, slik at de slipper å sende budsjettforslaget til hverandre og i stedet kan jobbe sammen i en felles digital plattform. 

Les mer

Budsjettforslag kan utarbeides for et parti, som felles forslag for flere partier eller forslag med/uten eiendomsskatt for eksempel. Kommuneadministrasjon definerer hvilke tiltakstyper politikerne skal ha tilgang til å foreslå endringer på og løsningen passer på at lover og regler følges. 

Juster og foreslå nye budsjettiltak og investeringer

Budsjettforslaget er delt opp i driftstiltak og investeringer. De folkevalgte kan endre beløp på sentrale poster, samt legge til, forskyve eller endre på driftstiltak og investeringsprosjekter.

De vil også se grafisk hvordan sine forslag slår ut for kommunens vedtatte handlingsregler.

Les mer

De folkevalgte kan legge til ønskede tiltak fra en liste over de tiltakene som ikke kom med i kommunedirektørens forslag, eller føye til helt nye tiltak. De kan også forskyve eller framskynde tiltak slik at de iverksettes tidligere eller senere enn det som er foreslått i grunnlaget fra kommunedirektøren, samt slette foreslåtte driftstiltak og investeringer.

Budsjettforslaget må salderes før de kan si seg ferdig. Dette gjøres ved at de automatisk kan oppdatere låneopptak som igjen vil vises i drift fra året etter investeringen.

Forskriftskjemaene ligger på plass i modulen ut fra reglene på det politikerne skal kunne se og gjøre.

Skjermbilde viser siden med Mitt budsjettforslag hvor man kan justere og foreslå nye budsjettiltak og investeringer
Skjermbilde viser siden med Mitt budsjettforslag hvor man kan justere og foreslå nye budsjettiltak og investeringer

Juster og foreslå nye budsjettiltak og investeringer

Budsjettforslaget er delt opp i driftstiltak og investeringer. De folkevalgte kan endre beløp på sentrale poster, samt legge til, forskyve eller endre på driftstiltak og investeringsprosjekter.

De vil også se grafisk hvordan sine forslag slår ut for kommunens vedtatte handlingsregler.

Les mer

De folkevalgte kan legge til ønskede tiltak fra en liste over de tiltakene som ikke kom med i kommunedirektørens forslag, eller føye til helt nye tiltak. De kan også forskyve eller framskynde tiltak slik at de iverksettes tidligere eller senere enn det som er foreslått i grunnlaget fra kommunedirektøren, samt slette foreslåtte driftstiltak og investeringer.

Budsjettforslaget må salderes før de kan si seg ferdig. Dette gjøres ved at de automatisk kan oppdatere låneopptak som igjen vil vises i drift fra året etter investeringen.

Forskriftskjemaene ligger på plass i modulen ut fra reglene på det politikerne skal kunne se og gjøre.

Legg inn verbalvedtak

I Politikermodulen har de folkevalgte mulighet til å skrive inn eventuelle verbalvedtak i form av utredningsforslag eller-, ulike oppdragde ønsker skal jobbes med, som kan hentes inn av administrasjonen og publiseres i vedtatt økonomiplan. Verbalforslagene og oppdragene kan i Framsikts løsning delegeres videre av kommuneadministrasjonen og følges opp i tjenesteområdene.

Les mer

Oppfølging av verbalforslag, oppdrag og andre politiske vedtak kan senere deles opp i ulike oppgaver og følges opp i virksomhetsplanen (Virksomhetsplanmodulen) og deretter rapporteres på av administrasjonen (Rapporteringsmodulen).

Verbalvedtakene vil synliggjøres i eksempelvis tertialrapporter og årsmeldinger, og publiseres for politikere og innbyggere. På den måten får kommunen og politikerne kontroll på alle verbale og politiske vedtak de folkevalgte har bedt om og vedtatt.

Innarbeid forslag til endringer i økonomiplanen

Når forslag til endringer i økonomiplanen er utarbeidet i Politikermodulen er det enkelt for kommuneadministrasjonen å innarbeide disse i handlings-/økonomiplanen og publisere vedtatt økonomiplan. 

Les mer

Med politikermodulen jobber politikere og kommuneadministrasjonen bedre sammen. Dette reduserer potensialet for feil, både i grunnlaget og ikke minst når politikerne jobber på ulike format.

Flere av våre kunder sier de sparer mye tid i forhold til tidligere da politikerne ofte jobbet i ulike regneark og kommuneadministrasjonen måtte bistå dem underveis både på regneark og  kunnskap om regelverk iht. forskriftskjemaene.

Vi håper at løsningen kan bidra til at politikerne sparer tid på budsjettarbeidet og blir trygge på at forslagene de fremmer tilfredsstiller formelle krav til økonomiplanen.

Skjermbilde viser hvordan kommuneadministrasjon enkelt kan importere og innarbeide foreslåtte endringer i vedtatt økonomiplan
Skjermbilde viser hvordan kommuneadministrasjon enkelt kan importere og innarbeide foreslåtte endringer i vedtatt økonomiplan

Innarbeid forslag til endringer i økonomiplanen

Når forslag til endringer i økonomiplanen er utarbeidet i Politikermodulen er det enkelt for kommuneadministrasjonen å innarbeide disse i handlings-/økonomiplanen og publisere vedtatt økonomiplan.

Les mer

Med politikermodulen jobber politikere og kommuneadministrasjonen bedre sammen. Dette reduserer potensialet for feil, både i grunnlaget og ikke minst når politikerne jobber på ulike format.

Flere av våre kunder sier de sparer mye tid i forhold til tidligere da politikerne ofte jobbet i ulike regneark og kommuneadministrasjonen måtte bistå dem underveis både på regneark og  kunnskap om regelverk iht. forskriftskjemaene.

Vi håper at løsningen kan bidra til at politikerne sparer tid på budsjettarbeidet og blir trygge på at forslagene de fremmer tilfredsstiller formelle krav til økonomiplanen.

Skjermbilde viser funksjonaliteten for politiske spørsmål og svar

Still politiske spørsmål og få svar

De folkevalgte kan i Politikermodulen stille spørsmål til administrasjonen og se svarene direkte i modulen. Spørsmålene kan stilles i forbindelse med budsjettprosessen eller til det som er rapportert i tertialrapporter eller årsmelding.

Kommuneadministrasjonen kan også legge inn og svare på spørsmål på vegne av organisasjoner, interessegrupper og saksbehandle og synliggjøre disse på samme vis.

Les mer

De folkevalgte stiller spørsmål inne i Politikermodulen og dette går automatisk videre til politisk sekretær eller annen rolle i kommuneadministrasjonen. Denne delegerer så spørsmålet videre ut til den/de i kommunen som skal saksbehandle og svare på spørsmålet.

Det er samskrivingsfunksjonalitet, slik at flere kan svare på det samme spørsmålet, før det sendes til eier av spørsmålet/svaret, som igjen sender det til godkjenning hos kommunedirektøren og først da blir synlig for de folkevalgte.

I 2020 fikk for eksempel Nordre Follo inn over 200 spørsmål fra de folkevalgte via Politikermodulen i Framsikt og det ga langt bedre oversikt enn spørsmål på eposter, sms’er, telefon og gule lapper som gikk i ulike retninger tidligere.

Se eksempler på politiske spørsmål og svar publisert ved hjelp av Framsikt-løsningen: 

Publiser digitalt for politikere og innbyggere

De ulike parti-, eller fellesforslagene, kan enkelt publiseres ut på kommunens nettside. Det gjøres ved at de folkevalgte ferdigstiller budsjettetforslaget og merker det klart for publisering. Publiseringen følger kravene til universell utforming og produseres ved hjelp av et enkelt tastetrykk.

Les mer

I Framsikt-løsningen opprettes med et tastetrykk en nettadresse som kommuneadministrasjonen bistår med å kopiere og publisere på kommunens nettside (se eksempler på alternative budsjett, publisert ved hjelp av Framsikt, her).

Spørsmål og godkjente svar kan publiseres fortløpende ut på økonomiplanen på web og dermed synliggjøres offentlig. Alle spørsmål og svar kan i tillegg skrives direkte ut til Word og arkiveres i kommunens sak/arkiv-system.

Skjermbilde viser siden for dokumenteksport i Økonomiplanmodulen, samt et eksempel på hvordan politiske spørsmål og svar kan se ut på nett
Skjermbilde viser siden for dokumenteksport i Økonomiplanmodulen, samt et eksempel på hvordan politiske spørsmål og svar kan se ut på nett

Publiser digitalt for politikere og innbyggere

De ulike parti-, eller fellesforslagene, kan enkelt publiseres ut på kommunens nettside. Det gjøres ved at de folkevalgte ferdigstiller budsjettetforslaget og merker det klart for publisering. Publiseringen følger kravene til universell utforming og produseres ved hjelp av et enkelt tastetrykk.

Les mer

I Framsikt-løsningen opprettes med et tastetrykk en nettadresse som kommuneadministrasjonen bistår med å kopiere og publisere på kommunens nettside (se eksempler på alternative budsjett, publisert ved hjelp av Framsikt, her).

Spørsmål og godkjente svar kan publiseres fortløpende ut på økonomiplanen på web og dermed synliggjøres offentlig. Alle spørsmål og svar kan i tillegg skrives direkte ut til Word og arkiveres i kommunens sak/arkiv-system.

Vil du vite mer om Politikermodulen i Framsikt?

Fyll ut skjema for å få en gratis og uforpliktende demonstrasjon av våre verktøy.

Landingsside Demonstrasjon Politiker
Sending
X