Etter at de endelige tallene for KOSTRA ble publisert er Framsikt sine produksjonsindekser oppdatert. Denne er beregnet med samme metodikk som TBU (samt SØF) benytter i sine beregninger for produksjonsindekser. Du kan lese mer om beregningene i vår hjelpesenter.

Det er beregnet produksjonsindeks i Framsikt for 384 norske kommuner på områdene Pleie og omsorg, Barnehage, Grunnskole, Barnevern og Sosiale tjenester. Hos de kommunene som mangler, skyldes det manglende grunnlagsdata for valide beregninger. Produksjonsindeksene kan leses i Innsparingsanalysen og er nå også lagt inn som indikatorer i Analyse på sine respektive rapporteringsområder samt på rapporteringsområdet «Administrasjon, styring og felles».

Vi har også beregnet en indikator for ressursbruk på de samme rapporteringsområdene. Denne beregnes ved å dividere «netto driftsutgift per innbygger», på det aktuelle området, med «landssnittet for samme indikator korrigert med kommunens utgiftsbehov». Denne ressursbruksindikatoren er også lagt inn som indikator i Analyse på det respektive rapporteringsområdet samt at alle ressursbruksindikatorene er lagt sammen med produksjonsindeksene på rapporteringsområdet «Administrasjon, styring og felles».

Videre har vi beregnet en indikator for effektivitet på de samme rapporteringsområdene ved å dividere indeks for produksjon med bruttoutgift for det aktuelle rapporteringsområdet sine funksjoner. Indeksen for brutto utgift er beregnet ved å dividere «brutto utgift pr innbygger», på de aktuelle områdene, med landssnittet korrigert for utgiftsbehov. Denne er også lagt inn som indikator i Analyse på det respektive rapporteringsområdet samt at alle effektivitetsindikatorene er lagt inn på rapporteringsområdet «Administrasjon, styring og felles». Her har vi også lagt inn en samleindikator for kommunal effektivitet hvor de ulike områdene er vektet med 2014 vektene til TBU.

Både produksjonsindekser, indikator for ressursbruk og indikator for effektivitet inngår i vår nye analysemal for Økonomiplan. Standard økonomiplanmal kan du gjenopprette i Analyse ved å bruke knappen Gjenopprett under nøkkeltallstabellen på de ulike rapporteringsområdene, evt. kan du kopiere inn indikatorutvalget på en av de andre malene.

Framsikt sine indikatorer for produksjon, ressursbruk og effektivitet er beregnet fra de endelige KOSTRA-tallene for 2015 justert med kommunens utgiftsbehov. Vi har da benyttet utgiftsbehovet som framkommer i Statsbudsjettet for 2016. Tallene er ikke korrigert for forskjeller i arbeidsgiveravgift, pensjon og inntekt.

Se her for eksempel på analyser fra Steinkjer kommune målt mot utvalgte sammenligningskommuner.

Share This
X