Framsikt Analyse er et resultat av et OFU-prosjekt sammen med Steinkjer og Drammen for å lage moduler til støtte for hele årshjulet. Framdriften i utviklingsarbeidet er helt i tråd med planen om å følge pilotene sitt årshjul for 2015. Både Steinkjer, Drammen og Vennesla har gjennomført årets budsjettprosess i Framsiktverktøyet. Steinkjer la den 23. oktober fram sitt årsbudsjett og økonomiplan som et dokument produsert fra Framsikt.

Det å utarbeide en økonomiplan er en både omfattende og tidkrevende prosesser. Hensikten med arbeidet vårt har vært å bidra til både å effektivisere arbeidet, gi innsikt i konsekvens av å videreføre sist vedtatte økonomiplan (gitt den demografiske utvikling), gi innsikt i mulighetsrommet for innsparing og prioritering, fordele rammer og krav, samt gi god støtte for samhandling med enhetene. Og at man på en enkel, men avansert måte kan se effekt av tiltak, investeringer og beslutningsalternativer på det langsiktige handlingsrommet.
Les mer Framsikt Økonomiplan her.

Pilotkommunene har benyttet verktøyet i svært mange delprosesser; analyse av innsparingsmuligheter, mulighetsstudier, framskriving av budsjett, tekniske justeringer, demografijusteringer, konsekvensjustering av forrige økonomiplan, rammejustering med innsparingskrav, budsjettinnspill fra tjenesteområdene, salderinger, investeringer, oversikt finansiering, utarbeidelse av tekst til dokumentet og dokumentproduksjon med vedlegg samt produksjon av forskriftsrapporter.

Se gjerne det ferdige resultatet på Steinkjer kommune sin web-side.

Vi utvikler nå funksjonene for lønns- og detaljbudsjettering som skal være klare for utprøving hos pilotene i løpet av november.

Share This
X