Virksomhetsplan

Få alle til å gå i samme retning med digital virksomhetsplan.

Virksomhetsplanmodulen benyttes til å sikre at virksomhetene gjennomfører den vedtatte handlings- og økonomiplanen i tråd med kommunenes retningslinjer. Modulen gir mulighet for å konkretisere vedtatte mål og tiltak fra kommuneplanen og temaplaner via økonomi- og handlingsplanen ytterligere ned i en virksomhetsplan med oppdrag, oppgaver, frister og ansvarlige. Virksomhetsplanen er sentral i å sikre lovpålagt internkontroll.

Virksomhetsplanen er godt egnet til å få oversikt over og følge opp verbalvedtak, politiske saker og andre oppgaver og tiltak som ikke nødvendigvis har penger knyttet til seg. Ulike typer oppdrag og oppgaver kan delegeres utover i organisasjonen. Kommunen kan selvsagt selv bestemme oppdragstyper og velge navn på begreper i forhold til eget styringssystem.

Les mer

Virksomhetsplanen vil være et oppslagsverk for lederne i virksomhetene og kan inneholde alt fra oppdragsbrev (tildelingsbrev) fra rådmannen, verbalvedtak, oppgaver fra politikere og sektorledere, konkrete mål og indikatorer fra økonomi-/handlingsplanen, sjekklister for å sikre god internkontroll og virksomhetens aktivitet. Virksomhetsplanen er sentral for å ivareta politisk og administrativ virksomhetsstyring og rapportering. Måneds-/tertial- og årsrapportering med elementer fra Virksomhetsplanen rapporteres i modulen Rapportering.

Virksomhetsplanen kan skrives ut for den enkelte virksomhet eller tjenesteområde. Lederavtaler for virksomheten/tjenesten kan også skrives ut herfra.

Se også:

Analyse

Analyse

Kommunale planer

Kommunale planer

Utredning

Utredning

Økonomiplan

Økonomiplan

Årsbudsjett

Årsbudsjett

Rapportering

Rapportering

Politiker

Politiker

Framsikt ikon for klimabudsjettering

Klimabudsjett

Framsikt ikon for klimabudsjettering

Klimabudsjett

Våre kunder sier

Funksjoner

Oppdragsbrev til ledere

Kommuner som benytter oppdrags, eller tildelingsbrev, kan legge inn disse som grunnlag for virksomhetenes prioritering. Eksempelvis kan Rådmannen sende ut oppdragsbrev (tildelingsbrev) til kommunalsjefene og videre ned til aktuelle ledere (virksomhetsleder/tjenesteleder). Oppdragsbrevet refererer til hva overordnet leder vil fokusere på dette året.

Oppdragsbrevet legges inn i Framsikt og vil som regel inneholde føringer for ledelse og styring, fokusområder, rammer, rutiner og internkontroll.

Mål for virksomheten

For å sikre at virksomheten jobber etter kommunens vedtatte overordnede mål, vil virksomhetslederne se de mål og måleindikatorer de har å jobbe mot dette året. Overordnet leder haker av de målene det skal jobbes etter for den enkelte virksomhet, og delegerer oppgaver til virksomhetene knyttet til målene. Virksomhetsleder har dermed full oversikt over sine mål og prioriteringer, og oppdater status og resultat sammen med all annen rapportering i modulen Rapportering.

Internkontroll

Kommunen har lovpålagt plikt, iht ny Kommunelov kap §25 til å føre internkontroll (§25-1) og rapportere til kommunestyret om internkontroll minst en gang pr år (§25-2).

En kommunal leder har et bredt spekter av ansvarsområder, for å håndtere behov for å dokumentere at ledere utøver dette ansvaret, har vi utviklet muligheten for sjekkliste som har med seg elementene for å sikre god internkontroll. I tillegg skal sjekklistene bidra til å sikre overordnet virksomhetsstyring og lovlig drift i hele organisasjonen.

Virksomhetens oppdrag og oppgaver

Kommunalsjefene kan basert på rådmannens instruks utarbeide et eget oppdragsbrev (tildelingsbrev) til underliggende virksomheter/tjenesteområder.

Oppdrag delegeres enkelt videre til et eller flere tjenesteområder med frister og ansvarlig, samt konkret beskrivelse av oppdraget. Oppdraget kan også splittes opp i oppgaver med ansvarlig og frister. Hver enkelt ansvarlig kan følge opp sine oppgaver på Min side. 

Oppdragene kan dere inkludere i månedsrapporteringen, slik at den enkelte leder gir status på sine oppdrag samme sted som øvrig rapportering. 

Ledere på ulike nivå får grafisk oversikt over status på alle sine (og underordnede virksomheters) oppdrag og oppgaver i eget statusoversiktsbilde.

Sjekklister og status

Kommunalsjefer / sektorledere har full oversikt over status på sine sjekklistepunkter og sine underordnede lederes sjekklister i en oversiktlig grafisk oversikt. Der kan de enkelt drille seg ned for detaljert status på den enkelte kategori, sjekklistepunkt og enkeltspørsmål. Da får sektorleder også raskt over sjekkpunkter som ikke er besvart og av hvem.

Kommunen definerer selv spørsmål som skal besvares, enten tekstlig eller med avkrysning. Sjekklista kan inngå i den månedlige rapporteringen på ulike nivå i organisasjonen. Det gir en effektiv rapporteringsprosess som gjerne benyttes på viktige områder som kvalitet, internkontroll, HMS og HR.

Aktivitet og internstatistikk

Virksomhetsplanen kan inneholde spesifikke indikatorer og målinger for et bestemt tjenesteområde som kan knyttes til en bestemt eller flere virksomheter. Disse kan hentes fra fagsystemer eller egne statistikker. For eksempel antall syklende, antall bosatte flyktninger, antall hjemmebesøk, antall barnehagesøknader, mobbing på skolen etc.

Disse nøkkeltallene for aktivitet kan defineres i virksomhetsplanen og rapporteres på i Rapportmodulen. Med denne muligheten til å opprette nøkkeltall for sine tjenester, kan de rapportere på konkrete aktiviteter for sin virksomhet og synliggjøre det i sin virksomhetsplan.

Få en gratis og uforpliktende demonstrasjon

Fyll ut skjema for å få en gratis og uforpliktende demonstrasjon av Framsikt Virksomhetsplan.

Demonstrasjon Virksomhetsplan
Sending
X