Politiker

Digitaliser politikerne!

Å utarbeide økonomiplanen er noe av det viktigste og mest utfordrende en kommune gjør. Her skal kommunen prioritere på tvers av ulike brukergrupper, mellom ulike interesser og mellom ulike tjenester. Det er kanskje den ene gangen i året at kommunestyret styrer kommunen som helhet. Framsikt har derfor tatt digitaliseringen av økonomiplan et steg videre og utvidet løsningen med en Politikerportal for å hjelpe politikerne i dette viktig arbeidet.

Gjennom en samhandlingsplattform gir vi kommunepolitikerne en enkel inngang til viktige element i økonomiplanen – elementer som kommunestyret aktivt må ta stilling til. En tar utgangspunkt i et forslag til økonomiplan, ofte rådmannens forslag, men det kan også være formannskapets innstilling. Politikerne kan så foreslå både endringer i driftsbudsjettet og i investeringsbudsjettet.

I driftsbudsjettet kan de foreslå endringer i inntekter og utgifter på kommunenivå. Dette kan typisk være endringer i eiendomsskatt eller statlige tilskudd til spesielle satsinger. Videre kan det foreslås endringer i tiltak, samt å stryke tiltak som ligger i forslaget. De kan også komme med ønsker til endringer i foreslåtte tiltak, enten ved å forskyve de i tid eller endre beløp, samt foreslå helt nye tiltak. I investeringsbudsjettet kan det foreslås endring i investeringsprosjektene. De kan foreslå å ta prosjekter helt ut, endre prosjekter og/eller foreslå helt nye investerings­prosjekter. Videre kan de foreslå endringer på kommunenivå, som salg av anleggsmidler, tilskudd til investeringer eller avsetninger.

Politikerportalen viser fortløpende hvordan endringene påvirker balansen i økonomi­planen. Det er derfor et ypperlig verktøy i den vanskelige jobben man har med å prioritere mellom mange gode og viktige formål.

Målet med Politikerportalen er at den skal hjelpe enkeltrepresentanter og partier til å:

  • Øke fokuset på hele 4-årsperioden og gjøre økonomiplanen mer langsiktig
  • Hjelpe til med å prioritere innen gitte rammer
  • Ivareta økonomiske sammenhenger som endringer i renter, avdrag, momskompensasjon og låneopptak ved endring av investeringsbudsjettet
  • Sikre et forslag som gjør at økonomiplanen balanserer
  • Styre hvilke poster som er gjenstand for politiske prioriteringer og hvilke som er tekniske og resultat av rent fagøkonomiske vurderinger
  • Gjøre det enklere å formulere et konkret forslag til endring av økonomiplanen
  • Gjøre det enklere og sikrere å innarbeide kommunestyrets vedtak i økonomiplanen

Når kommunestyret så har fattet sitt vedtak er det enkelt å publisere den vedtatte økonomiplanen på nett. Den digitale økonomiplanen blir tilgjengelig for politikere, ansatte, innbyggere, media og andre interesserte.

Se også:

Analyse

Strategi og utredning

Økonomiplan

Årsbudsjett

Virksomhetsplan

Rapportering

Kommunale planer

Våre kunder sier

Muligheten for digital publisering av økonomi- og handlingsplan som gjør det enklere for innbyggere, ansatte og politikere å orientere seg om kommunens mål og prioriteringer.

Inger-Lise Gjesdal
Hurum kommune

Funksjoner

Ditt forslag – som du deler når du ønsker det

Du kan arbeide med flere budsjettforslag hvis du ønsker det. Alle er private, det er ingen andre som har tilgang til dem eller kan lese dem. Når du ønsker å drøfte forslagene med andre, lager du enkelt en pdf eller en utskrift.

Partiets forslag til økonomiplan

I politikerportalen produseres en oversiktlig og presis presentasjon av forslaget.

Det viser forslaget til drifts­budsjett, investeringsbudsjett og finansieringsbehov sammenlignet med innstillingen, både sentrale utgifter og inntekter og ditt forslag til ramme for det enkelte tjenesteområde. Videre viser dokumentet dine forslag til tiltak og bevilgning til investeringsprosjektene.

Økonomiplanen som vedtatt av kommunestyret

Når forslag til endringer i økonomiplanen er laget i Politikerportalen er det enkelt å innarbeide disse i økonomiplanen. Vi vet at mange kommuner lager regnearkmodeller for dette i dag. Portalen sparer tid og reduserer potensialet for feil både i grunnlaget og ikke minst når politikeren jobber. Vi håper at løsningen kan bidra til at politikerne blir trygge på at forslagene de fremmer tilfredsstiller formelle krav til økonomiplanen.

Få en gratis og uforpliktende demonstrasjon

Fyll ut skjema for å få en gratis og uforpliktende demonstrasjon av Framsikt Politiker.

Demonstrasjon Politiker
Sending
X