Klimabudsjett

Klimabudsjett som styringsverktøy

Framsikt har utviklet verktøy for klimabudsjett og oppfølging av dette, i tråd med den kommunale klimaveilederen, utarbeidet av Hamar, Oslo og Trondheim.

Å utarbeide klimabudsjett er en kontinuerlig prosess og er i Framsikt lagt inn i kommunens styringsårshjul. På den måten blir klimatiltak tatt inn i den rullerende økonomi- og handlingsplanen og den i årlige budsjettprosessen. Klimatiltak kan følges opp som en del av den ordinære rapporteringen. Fler enn 20 kommuner utarbeidet klimabudsjett i Framsikt i 2020; deriblant Hamar og Alta kommuner. Les for øvrig om klimaarbeidet i Alta og Hamar her.

Klimaveilederen beskriver klimabudsjettarbeidet som en integrert del av kommunens styringsårshjul. Framsikt brukes gjennom hele årshjulet med klimabudsjett, evaluering og rapportering. Framsikt Analyse brukes til å hente ut klimastatistikk, for å ha et grunnlag for å lage et klimabudsjett i Framsikt Økonomiplan, med definering av mål og tiltak for å nå klimamålene. Klimatiltakene følges opp og delegeres videre i Framsikt Virksomhetsplan og rapporteres på i Framsikt Rapportering.

 

Les mer

I Framsikt kan dere ta utgangspunkt i utslippsstatistikk fra Miljødirektoratet i Framsikt Analyse. I modulen økonomiplan kan dere registrere klimatiltak, skrive tekstdelen og publisere klimabudsjettet på web. I klimatiltak legger dere inn både konkrete utslippsreduksjoner i tonn Co2-ekvivalenter, ansvarlig sektor og utslippskilde, samt kostnadsanslag per år og finansiering. En egen tilgangsrolle gir tilgang til for eksempel en klimarådgiver i kommunen. 

I Rapporteringsmodulen vil ledere kunne rapportere status på klimatiltak, og gi dere mulighet for å publisere status på klimatiltak, til innbyggere og politikere i årsmelding og tertialrapporter på web.

 

Klimabudsjett – en kontinuerlig prosess

 

Framsikt vil fortsette samarbeidet med flere kommuner på spesielt klimarapportering/klimaregnskap fremover. Framsikt har også etablert samarbeid med Miljøfyrtårn og Klimakost (Asplan Viak) for å finne rapporteringselementer det er nyttig å utveksle i forbindelse med rapportering. https://framsikt.no/klimabudsjettering-i-framsikt/

Se også:

Analyse

Analyse

Kommunale planer

Kommunale planer

Strategi og utredning

Strategi og utredning

Økonomiplan

Økonomiplan

Årsbudsjett

Årsbudsjett

Virksomhetsplan

Virksomhetsplan

Rapportering

Rapportering

Funksjoner

Klimastatistikk

I Framsikt Analyse henter Framsikt inn utslippstatistikk fra Miljødirektoratet, fra alle kommuner og fylker med data tilbake til 2009. Her kan utslippene vises med grafer og tall, etter type gass, per innbygger, utviklingen over flere år og dere kan sammenlikne egen kommune over tid.

Grafer og tall kan videre hentes inn som grunnlag i Klimabudsjettet i Økonomiplan og i årsmeldinger (Rapportering) og synliggjøres for innbyggere og politikere på kommunens nettside.

Utarbeide klimabudsjett

Klimabudsjett er en kontinuerlig prosess og er i Framsikt lagt inn som en del av den ordinære økonomiplan- og budsjettprosessen. På den måten blir klimatiltak tatt inn i den rullerende økonomi- og handlingsplanen, og den årlige budsjettprosessen.

I Klimabudsjettet vil man i Framsikt Økonomiplan registrere, eller importere, klimatiltak per sektor og utslippskilde. Både direkte og indirekte utslipp kan legges inn, samt andre samfunnseffekter i en referansebane. Man får da synliggjort alle tiltakseffekter sammenlignet med en referansebane og langsiktig mål. Klimatiltak kan kobles til kommunens øvrige hovedmål, delmål og/eller bærekraftsmål.

Utslippsreduksjonene kan registreres per type utslippsgass og omregnes til tonn med Co2 ekvivalenter.

Klimatiltak kan beskrives med tekst, videoer og lenker, finansiering og kostnadsanslag på tiltaket per år. Klimabudsjettet kan suppleres med selvvalgte tekstkapitler til presentasjonen på nett. Det er en egen tilgangsrolle som gir tilgang til klimafunksjonene i Økonomiplan; f.eks til Klima-/miljørådgiver.

Gjennomføring av klimatiltak

Klimatiltak kan med et tastetrykk bli til et Klimaoppdrag hvor man kan sette Ansvarlig person og en frist for gjennomføring. Benytter man modulen Virksomhetsplan kan dette Klimaoppdraget delegeres videre i organisasjonen. Det kan også deles opp i konkrete oppgaver for gjennomføring. Status på oppdrag og oppgaver kan følges opp i statusoversikter og i rapporteringen. I løpet av 2021 vil det bli utviklet e-post varslinger til ansvarlige når man får nye oppdrag og oppgaver samt purring ved fristen. 

Evaluering og rapportering

Dersom klimabudsjettet er integrert i budsjettprosessen, gir det også en mulighet til å følge opp klimatiltakene i forbindelse med den ordinære rapporteringssyklusen på økonomi, sykefravær etc i Framsikt Rapportering. Dere kan definere på hvert klimaoppdrag hvor ofte det skal rapporteres. 

Oppfølgingen og gjennomføringsevnen på klimatiltak vil da kunne synliggjøres for politikere og innbyggere på nett, i både tertialrapporter og årsmelding.  

Framsikt planlegger, sammen med interesserte kommuner, å utvide klimarapporteringen med konkreteffektmål av klimatiltakene. Det vil gjøres i form av å sette resultatindikatormål på klimatiltak som man kan rapportere på. Framsikt jobber også sammen med Miljøfyrtårn og Asplan Viak på hvordan man kan rapportere eget Klimafotavtrykk. 

Få en gratis og uforpliktende demonstrasjon

Fyll ut skjema for å få en gratis og uforpliktende demonstrasjon av Framsikt Klimabudsjett.

Demonstrasjon Klimabudsjett
Sending

Våre kunder sier

Vi benytter løsninger fra Framsikt i utarbeidelsen og opplever at løsningene forenkler presentasjonen av klimabudsjettet betraktelig. I Framsikt har vi mulighet til å hente ut statistikk direkte fra Miljødirektoratet slik at vi kan presentere våre klimautslipp på en god måte for publikum. I tillegg gjør løsningen for å plotte klimatiltak, med tilhørende utslippsreduksjoner og kostnader, direkte i Framsikt jobben lettere for oss. Vi er fornøyde med verktøyet for klimabudsjett Framsikt har gitt oss, og gleder oss til å videreutvikle og forbedre dette i klimabudsjettarbeidet fremover.

Eva Britt Isager
Bergen kommune

Hamar kommunevåpen

Hvis klimabudsjett skal fungere som et styringsverktøy, må det innlemmes i kommunens handlings- og økonomiplan. Da vil man ha klimatiltak som er ansvarsfordelt og som rapporteres på jevnlig. At alt kan gjøres i Framsikt er løsningen sin styrke. Helheten i denne løsning er nyttig nettopp fordi du slipper å hoppe ut i et annet system.

Wenche Dufseth Urset
Hamar kommune

Alta kommunevåpen

At vi i Framsikt kan koble klimatiltak til økonomiplantiltak er veldig stilig. Det er også veldig bra at statistikken er hentet fra Miljødirektoratet. Det gjør det enkelt for oss.

Marie Rushfeldt
Alta kommune

X