Kommunale planer

Digitale planer som sikrer «den røde tråden».

Kommunale planer er et verktøy for samfunnsplanlegging. Modulen sikrer sammenheng mellom ulike planer og mellom de langsiktige, overordnede planene og økonomiplanen. Planene er digitale og publiseres enkelt som websider. Modulen gir lett tilgang til enkeltplaner og plansystemet gjennom en planoversikt på web.

Kommunale planer er et verktøy for all kommunal planlegging med unntak av arealplanlegging. Den kan brukes selvstendig, men med fordel sammen med Økonomiplanmodulen og andre moduler i Framsikt.

 

Modulen vil hjelpe kommunene med å:
 • Standardisere egne planer og planinnhold.
 • Sikre sammenheng imellom planene. Mål, strategier, oppdrag og tiltak i overordnede planer, som samfunnsdelen, kan gjenbrukes i andre planer, som temaplaner.
 • Sikre sammenhengen mellom langsiktige, overordnede planer og økonomiplanen ved at økonomiplanen kan hente mål, strategier og tiltak fra overordnede planer.
 • Holde oversikt over hvordan planene følges opp, blant annet gjennom rapportering.
 • Gjøre planene digital – de publiseres enkelt som nettsider. Dette øker tilgjengeligheten og lesbarheten for innbyggere, allmennheten, politikere og også for egne ansatte.
 • Gjøre kommunens plansystem tilgjengelig ved enkelt å publisere en planoversikt på nett.
 • Utarbeide og publisere planstrategien
 • Utarbeide og publisere kunnskapsgrunnlaget.
 • Legge til rette for samhandling i planarbeidet – gjennom enkel tilgangsstyring og moderne funksjonalitet for samskriving og kommentarer.
Les mer

Modulen gjør det enkelt å definere hvilke plantyper kommunen skal bruke, hvilke innholdselementer hver plantype skal ha og lage en standard struktur for plantypen. Bruk av plantyper rasjonaliserer planarbeidet og gjør det lettere for ikke-planleggere å komme i gang med sine planer.

I utarbeiding av planen legges det til rette for samarbeid og samskapning ved enkel og dynamisk rollestyring og moderne funksjonalitet for samskriving og kommentarer.

Modulen gjør det enkelt å bruke standardiserte innholdselementer som kan gis egenskaper og gjenbrukes i hele løsningen:
 • Mål – satsingsområder, hovedmål og delmål
 • Strategier
 • Oppdrag
 • Tiltak
 • Investeringer
 • Klimatiltak

Ved å gjenbruke disse elementene skapes sammenheng i plansystemet. For eksempel vil hovedmål i samfunnsdelen enkelt hentes inn i en temaplan og være grunnlaget for denne.

Kommuneloven understreker at økonomiplanen skal ta utgangspunkt i de langsiktige, overordnede planene. Ved oppstart av en ny økonomiplan vil man i Framsikt hente mål, strategier og/eller tiltak fra overordnede planer slik at disse følges opp i kommende 4-årsperiode.

Digitale dokumenter på web øker tilgjengeligheten til kommunens planer for innbyggere, allmenhet, media, politikere og egne ansatte. I Framsikt er det enkelt å publisere både den enkelte plan og en planoversikt på web.

Regjeringen forventer at kommunal planlegging tar utgangspunkt i FN bærekraftmål. Dette gjøres enkelt i Framsikt ved å knytte lokale mål til bærekraftmålene.

Framsikt legger stor vekt på at planene på web skal ha universell utforming.

Modulen er i ordinært salg. Programvaren vil utvikles gjennom hele 2021 i tett samarbeid med 9 pilotkommuner. FOU-prosjektet støttes av Norges Forskningsråd med Skattefunn og Innovasjon Norge med innovasjonstilskudd.

Se også:

Analyse

Analyse

Utredning

Utredning

Økonomiplan

Økonomiplan

Årsbudsjett

Årsbudsjett

Virksomhetsplan

Virksomhetsplan

Rapportering

Rapportering

Politiker

Politiker

Framsikt ikon for klimabudsjettering

Klimabudsjett

Framsikt ikon for klimabudsjettering

Klimabudsjett

Fagansvarlig, Jo Audun Øverby forteller
om kommunale planer i Framsikt.

Vil du se en lengre presentasjon av modulen, samt høre Horten kommune fortelle hvordan de bruker løsningen?

Funksjoner

Utklipp av Framsiktløsningen, her fra utarbeidelse av plan

Utarbeid digitale planer sammen

I Framsikt utarbeides ulike kommunale planer som kommuneplanens samfunnsdel, temaplaner og kommunedelplaner. Planarbeidet kan struktureres ved å bruke bestemte plantyper og en fast oppbygging av disse. Planarbeidet er digitalisert, en samler arbeidet på ett sted der bidragsyterne samarbeider og kan samskrive.

Kommunale planer egner seg for et vidt spekter av planer, både de som vedtas politisk og administrative planer. Typiske eksempel vil være kommuneplanens samfunnsdel, temaplaner og kommunedelplaner. Kommunen fastsetter hvilke plantyper man vil bruke og om disse skal ha en fast struktur. Når en ny plan opprettes i Framsikt, får dere automatisk innholdsfortegnelsen fra plantypen. Denne kan bearbeides i den enkelte plan. Dette bidrar til helhet i plansystemet, lavere terskel for medarbeiderne som skal lage en plan og til rasjonalisering av arbeidet. Det fremmer også felles begrepsbruk og -forståelse i kommunen, noe som igjen understøtter tverrfaglig jobbing.

I Framsikt samles arbeidet og bidragene fra de ulike medarbeiderne ett sted. Man unngår utfordringene knyttet til å holde orden på ulike versjoner og spredte bidrag. Samskriving gjør det enkelt å skrive og kommentere i samme plan for flere plandeltakere samtidig. Dere velger enkelt hvem som skal ha tilgang til planen og hvilke tilganger de skal ha.

Utklipp fra Framsikt-løsningen, fra planmodulen.

Hold den røde tråden

Sammenheng i det kommunale plan- og styringssystemet – den røde tråden – er en grunnidé i Framsikt. Definerte innholdselementer kan gjenbrukes i alle styringsdokumentene. Mål, strategier og tiltak fra overordnede kommunale planer hentes inn i økonomiplanen og videre til virksomhetsplanene. Og man rapporterer på gjennomføringen i rapporteringsmodulen.

Én av de grunnleggende idéene i Framsikt, er å legge til rette for sammenheng i plan- og styringssystemet. En annen er å understøtte en bærekraftig utvikling i kommunene gjennom å bruke FN bærekraftmål.

Sammenhengen i plansystemet – den røde tråden – får en til ved at definerte innholdselementer kan gjenbrukes i alle styringsdokumentene. Slike innholdselementer er mål, strategier, oppdrag, tiltak, investeringer og klimatiltak.  

Når du jobber i en plan kan du hente satsingsområder, mål og delmål samt strategier fra samfunnsdelen eller andre planer. Du kan føye til elementer som nye mål og delmål, oppdrag, tiltak, investeringer og klimatiltak. Mål kan knyttes til FNs bærekraftsmål.

Økonomiplanen kan hente element fra alle de overordnede planene, både mål og strategier, men også mer konkrete handlinger som oppdrag, tiltak, investeringer eller klimatiltak. I økonomiplanen vil disse gjerne prioriteres og operasjonaliseres. I den overordnede planen vil dere se hva som er tatt inn i økonomiplanen og hvordan det er fulgt opp der.

I de ettårige, administrative virksomhetsplanene plasserer man ansvar, delegerer og setter frister. Planer, økonomiplanen og virksomhetsplanene følges opp i rapporteringsmodulen.

På den måten vil dere kunne se en rød tråd fra samfunnsdelen, gjennom andre overordnede planer, videre i handlingsdelen/økonomiplanen og til virksomhetsplanene.

Utklipp fra Framsikt-løsningen, planoversikt i planmodulen.

God planoversikt

I Framsikt får man enkelt oversikt over kommunens planstrategi, plansystemet og enkeltplaner. Internt får ledere og medarbeidere både en oversikt over alle kommuneplaner og over de som man har en rolle i. Dere kan enkelt lage en offentlig planoversikt på web, tilgjengelig for innbyggere, politikere, media og andre interesserte.

Den interne planoversikten ligger lett tilgjengelig for ledere og andre brukere av planmodulen. Den generes automatisk etter hvert som kommunen utarbeider planer i Framsikt eller registrerer eksisterende planer.

Den offentlige planoversikten er enkel å sette opp og publisere på nett. Du haker bare av de planene som skal vises. Det vil typisk være planer som er på høring eller som er vedtatt. Om du ønsker, kan oversikten også vise planer som skal lages, som er under utarbeidelse eller tidligere planer.
Kinn kommune har tatt i bruk denne muligheten for å dele planoversikten fra Framsikt og kan ses her: Kinn kommune Planoversikt

Publiser enkelt og digitalt for politikere og innbyggere

Kommuneplanene publiseres enkelt på web. Slik gjør man planene lett tilgjengelig for innbyggere, politikere og andre interessenter. Modulen Kommunale planer har et oppsett med mulighet for opplasting av bilder, synliggjøring av mål, tabelloppsett og lenker til videoer og andre kilder.

Planen forhåndsvises i Framsikt ved å lage en intern nettside før dere publiserer lenken offentlig på kommunens nettside. Det er nyttig for å kunne arbeide med utseende til planen på web parallelt med selve planarbeidet. I tillegg kan man da dele planen, på web, med andre som er involvert, underveis i arbeidet.

Når politikere og innbyggere finner alle kommuneplaner og rapporter for sin kommune samme sted, og med samme design, er det lettere å skape tillit og involvere innbyggerne. Planer som er lett tilgjengelige som websider bidrar til å demokratisere planarbeidet og legger til rette for økt innbyggerdialog.

Få en gratis og uforpliktende demonstrasjon

Fyll ut skjema for å få en gratis og uforpliktende demonstrasjon av Framsikt Kommuneplan.

Demonstrasjon Kommunale planer

Våre kunder sier

Når vi jobber med kommunale planer, virksomhetsstyring og temaer som handler om hvordan kommunen egentlig funker – er det viktig at ting henger sammen – at man har en helhet og kan bevise at man faktisk har det. Framsikt hjelper oss med dette.

Geir Graff
Asker kommune

Vi har laget kommuneplanens samfunnsdel fra grunnen av i Framsikt, og vi får drahjelp i planarbeidet ved at planmodulen fokuserer på viktige beslutningspunkt som mål, strategier og tiltak. Det er besluttet at alle politiske planer skal produseres i Framsikt!

Åge Erstad Remvik
Ålesund kommune

Luster kommunevåpen

Framsikt gjør det enkelt å bygge et felles rammeverk og innholdsstruktur for planene. Brukerterskelen er lav, og løsningen er intuitiv.

John Olaf Røhme
Luster kommune

Aktuelle kundehistorier

Bedre struktur i planarbeidet

Bedre struktur i planarbeidet

Gjennom å bruke Framsikts Planmodul har vi fått ryddet opp i strukturer og begreper. Det henger bedre sammen. Når du skal jobbe i Framsikt så legger det føringer for standardisering, som gjør at du må rydde i og definere begrep ordentlig, sier Røhme.

Framsikt gir oss den røde tråden

Framsikt gir oss den røde tråden

Siden Ålesund begynte å bruke Framsikt i 2018, har de vært gjennom en kommunesammenslåing, der fem kommuner ble en. De fant fort ut at det ble vanskelig å ta utgangspunkt i de ulike kommunenes tidligere planer. Dermed startet et helt nytt planarbeid, noe som passet bra med utviklingen av Planmodulen i Framsikt.

X