Planlegg for bærekraftige kommuner

Kommunale

planer i Framsikt

Utarbeid overordnede planer som startpunkt for den røde tråden i vårt skybaserte plan- og styringsverktøy for kommuner og fylkeskommuner. 

FNs bærekraftsmål i alle planer

Felles struktur og begrep i alle planer

Økt involvering med digital presentasjon

Plansystemet

Få struktur og sammenheng i planene og hold den røde tråden

Framsiktløsningener utviklet for å gjøre arbeidet med planlegging, budsjettering og rapportering enklere. I vår modul for Kommunale planer kan man blant annet lage kommuneplanens samfunnsdel, temaplaner, strategiplaner, kommunedelplaner og ikke minst planstrategien. Kommuneplanene er digitale og publiseres enkelt som websider. Innbyggere og politikere får lett og oversiktlig tilgang til de enkelte planer gjennom en planoversikt på web.

Den nasjonale veilederen for Kommuneplanprosessen understreker at samfunnsdelen er «verktøyet for kommunens helhetlige planlegging». «Dette forsterkes ved å knytte handlingsdelen til samfunnsdelen.» «Handlingsdelen bør bli en del av kommunens økonomiske styringsinstrumenter og resultatvurderinger. Dette gjelder økonomiplan, budsjett, regnskap og årsmeldinger.» Det er nettopp dette vi gjør i Framsikt 

Ved å bruke modulen for Kommunale planer i Framsikt, kan dere lage overordnede planer der innhold tas inn i de øvrige styringsdokumentene, laget i modulene for Økonomiplan, Virksomhetsplan og Rapportering. Slik skapes den røde tråden i hele styringssystemet.   

Flere enn 30 kommuner er allerede i gang med å bruke modulen for Kommunale planer i Framsikt; deriblant kommunene Ålesund, Luster, Nesodden og Kinn. Les om deres erfaringer her.

Plansystemet

Legg FNs bærekraftsmål til grunn i kommuneplanene

Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftsmål skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer, også i Norge. Framsikt har derfor gjort det enkelt å bruke bærekraftsmålene, inkludert de 169 delmålene, som grunnlag for samfunnsplanleggingen. Bærekraftsmålene kan brukes gjennomgående i alle styringsdokumentene.  

Modulen for kommunale planer vil hjelpe din
kommune med å:

  • Sikre sammenheng imellom de kommunale planene. Mål, strategier, oppdrag og tiltak i overordnede planer, som samfunnsdelen, kan gjenbrukes i andre planer, som temaplaner.
  • Sikre sammenhengen mellom langsiktige, overordnede planer og økonomiplanen. Mål, strategier, oppdrag, tiltak, investeringer og klimatiltak i overordnede planer hentes inn i økonomiplanen.
  • Holde oversikt over hvordan de kommunale planene følges opp.
  • Gjøre kommuneplanene digitale – de publiseres enkelt som nettsider. Dette øker tilgjengeligheten og lesbarheten for innbyggere, allmennheten, politikere og også for egne ansatte.
  • Gjøre kommunens plansystem tilgjengelig ved enkelt å publisere planstrategi og planoversikt på nett.
  • Legge til rette for samhandling i det kommunale planarbeidet – gjennom enkel tilgangsstyring og moderne funksjonalitet for samskriving og kommentarer.

Fagansvarlig, Jo Audun Øverby forteller

Om Kommunale planer i Framsikt

Kundene forteller

Dame, Lise Wenche Dufseth Urset

Framsikt gir oss den røde tråden

Siden Ålesund begynte å bruke Framsikt, har de vært gjennom en kommunesammenslåing, der fem kommuner ble en. De fant fort ut at det ble vanskelig å ta utgangspunkt i de tidligere planene. Dermed startet et helt nytt planarbeid.

Bedre struktur i planarbeidet

Gjennom å bruke Framsikts Planmodul har vi fått ryddet opp i strukturer og begreper. Det henger bedre sammen. Når du skal jobbe i Framsikt så legger det føringer for standardisering, som gjør at du må rydde i og definere begrep ordentlig, sier Røhme.

Et bedre verktøy for å følge opp kommunale planer

Kinn har som mål at Framsikt på sikt skal bli standardverktøyet for organisasjonen. Kommunen bruker allerede flere av Framsikts moduler. Da modulen for kommunale planer ble lansert så de muligheter.

Planmodulen gjør det transparent og enkelt

Nesodden kommune har klare ambisjoner om å skape en rød tråd mellom planer og den løpende virksomhetsstyringen i kommunen. Faktisk, så klare ambisjoner at de i 2020 vant Framsikt sin pris for beste rød tråd i virksomhetsstyringen.

Enkel publisering av

Digitale kommunale planer

Bilder av forsider på digitale planer for Ålesund, Nesodden, Luster og Asker kommuner

Funksjoner

Utklipp av Framsiktløsningen, her fra utarbeidelse av plan

Utarbeid digitale kommunale planer sammen

I Framsikt utarbeides ulike kommunale planer som kommuneplanens samfunnsdel, temaplaner og kommunedelplaner. Planarbeidet kan struktureres ved å bruke bestemte plantyper og en fast oppbygging av disse. Planarbeidet er digitalisert, en samler arbeidet på ett sted der bidragsyterne samarbeider og kan samskrive.

Les mer

Kommunale planer egner seg for et vidt spekter av planer, både de som vedtas politisk og administrative planer. Typiske eksempel vil være kommuneplanens samfunnsdel, temaplaner og kommunedelplaner. Kommunen fastsetter hvilke plantyper man vil bruke og om disse skal ha en fast struktur. Når en ny plan opprettes i Framsikt, får dere automatisk innholdsfortegnelsen fra plantypen. Denne kan bearbeides i den enkelte plan. Dette bidrar til helhet i plansystemet, lavere terskel for medarbeiderne som skal lage en plan og til rasjonalisering av arbeidet. Det fremmer også felles begrepsbruk og -forståelse i kommunen, noe som igjen understøtter tverrfaglig jobbing.

I Framsikt samles arbeidet og bidragene fra de ulike medarbeiderne ett sted. Man unngår utfordringene knyttet til å holde orden på ulike versjoner og spredte bidrag. Samskriving gjør det enkelt å skrive og kommentere i samme plan for flere plandeltakere samtidig. Dere velger enkelt hvem som skal ha tilgang til planen og hvilke tilganger de skal ha.

Hold den røde tråden

Sammenheng i det kommunale plan- og styringssystemet – den røde tråden – er en grunnidé i Framsikt. Definerte innholdselementer kan gjenbrukes i alle styringsdokumentene. Mål, strategier og tiltak fra overordnede kommunale planer hentes inn i økonomiplanen og videre til virksomhetsplanene. Og man rapporterer på gjennomføringen i rapporteringsmodulen.

Les mer

Én av de grunnleggende idéene i Framsikt, er å legge til rette for sammenheng i plan- og styringssystemet. En annen er å understøtte en bærekraftig utvikling i kommunene gjennom å bruke FN bærekraftmål.

Sammenhengen i plansystemet – den røde tråden – får en til ved at definerte innholdselementer kan gjenbrukes i alle styringsdokumentene. Slike innholdselementer er mål, strategier, oppdrag, tiltak, investeringer og klimatiltak.  

Når du jobber i en plan kan du hente satsingsområder, mål og delmål samt strategier fra samfunnsdelen eller andre planer. Du kan føye til elementer som nye mål og delmål, oppdrag, tiltak, investeringer og klimatiltak. Mål kan knyttes til FNs bærekraftsmål.

Økonomiplanen kan hente element fra alle de overordnede planene, både mål og strategier, men også mer konkrete handlinger som oppdrag, tiltak, investeringer eller klimatiltak. I økonomiplanen vil disse gjerne prioriteres og operasjonaliseres. I den overordnede planen vil dere se hva som er tatt inn i økonomiplanen og hvordan det er fulgt opp der.

I de ettårige, administrative virksomhetsplanene plasserer man ansvar, delegerer og setter frister. Planer, økonomiplanen og virksomhetsplanene følges opp i rapporteringsmodulen.

På den måten vil dere kunne se en rød tråd fra samfunnsdelen, gjennom andre overordnede planer, videre i handlingsdelen/økonomiplanen og til virksomhetsplanene.

Utklipp fra Framsikt-løsningen, fra planmodulen.
Utklipp fra Framsikt-løsningen, fra planmodulen.

Hold den røde tråden

Sammenheng i det kommunale plan- og styringssystemet – den røde tråden – er en grunnidé i Framsikt. Definerte innholdselementer kan gjenbrukes i alle styringsdokumentene. Mål, strategier og tiltak fra overordnede kommunale planer hentes inn i økonomiplanen og videre til virksomhetsplanene. Og man rapporterer på gjennomføringen i rapporteringsmodulen.

Les mer

Én av de grunnleggende idéene i Framsikt, er å legge til rette for sammenheng i plan- og styringssystemet. En annen er å understøtte en bærekraftig utvikling i kommunene gjennom å bruke FN bærekraftmål.

Sammenhengen i plansystemet – den røde tråden – får en til ved at definerte innholdselementer kan gjenbrukes i alle styringsdokumentene. Slike innholdselementer er mål, strategier, oppdrag, tiltak, investeringer og klimatiltak.  

Når du jobber i en plan kan du hente satsingsområder, mål og delmål samt strategier fra samfunnsdelen eller andre planer. Du kan føye til elementer som nye mål og delmål, oppdrag, tiltak, investeringer og klimatiltak. Mål kan knyttes til FNs bærekraftsmål.

Økonomiplanen kan hente element fra alle de overordnede planene, både mål og strategier, men også mer konkrete handlinger som oppdrag, tiltak, investeringer eller klimatiltak. I økonomiplanen vil disse gjerne prioriteres og operasjonaliseres. I den overordnede planen vil dere se hva som er tatt inn i økonomiplanen og hvordan det er fulgt opp der.

I de ettårige, administrative virksomhetsplanene plasserer man ansvar, delegerer og setter frister. Planer, økonomiplanen og virksomhetsplanene følges opp i rapporteringsmodulen.

På den måten vil dere kunne se en rød tråd fra samfunnsdelen, gjennom andre overordnede planer, videre i handlingsdelen/økonomiplanen og til virksomhetsplanene.

Utklipp fra Framsikt-løsningen, planoversikt i planmodulen.

God planoversikt

I Framsikt får man enkelt oversikt over kommunens planstrategi, plansystemet og enkeltplaner. Internt får ledere og medarbeidere både en oversikt over alle kommuneplaner og over de som man har en rolle i. Dere kan enkelt lage en offentlig planoversikt på web, tilgjengelig for innbyggere, politikere, media og andre interesserte.

Les mer

Den interne planoversikten ligger lett tilgjengelig for ledere og andre brukere av planmodulen. Den generes automatisk etter hvert som kommunen utarbeider planer i Framsikt eller registrerer eksisterende planer.

Den offentlige planoversikten er enkel å sette opp og publisere på nett. Du haker bare av de planene som skal vises. Det vil typisk være planer som er på høring eller som er vedtatt. Om du ønsker, kan oversikten også vise planer som skal lages, som er under utarbeidelse eller tidligere planer.
Kinn kommune har tatt i bruk denne muligheten for å dele planoversikten fra Framsikt og kan ses her: Kinn kommune Planoversikt

Publiser enkelt og digitalt for politikere og innbyggere

Kommuneplanene publiseres enkelt på web. Slik gjør man planene lett tilgjengelig for innbyggere, politikere og andre interessenter. Modulen Kommunale planer har et oppsett med mulighet for opplasting av bilder, synliggjøring av mål, tabelloppsett og lenker til videoer og andre kilder.

Les mer

Planen forhåndsvises i Framsikt ved å lage en intern nettside før dere publiserer lenken offentlig på kommunens nettside. Det er nyttig for å kunne arbeide med utseende til planen på web parallelt med selve planarbeidet. I tillegg kan man da dele planen, på web, med andre som er involvert, underveis i arbeidet.

Når politikere og innbyggere finner alle kommuneplaner og rapporter for sin kommune samme sted, og med samme design, er det lettere å skape tillit og involvere innbyggerne. Planer som er lett tilgjengelige som websider bidrar til å demokratisere planarbeidet og legger til rette for økt innbyggerdialog.

Utklipp fra en publisert plan fra planmodulen

Publiser enkelt og digitalt for politikere og innbyggere

Kommuneplanene publiseres enkelt på web. Slik gjør man planene lett tilgjengelig for innbyggere, politikere og andre interessenter. Modulen Kommunale planer har et oppsett med mulighet for opplasting av bilder, synliggjøring av mål, tabelloppsett og lenker til videoer og andre kilder.

Les mer

Planen forhåndsvises i Framsikt ved å lage en intern nettside før dere publiserer lenken offentlig på kommunens nettside. Det er nyttig for å kunne arbeide med utseende til planen på web parallelt med selve planarbeidet. I tillegg kan man da dele planen, på web, med andre som er involvert, underveis i arbeidet.

Når politikere og innbyggere finner alle kommuneplaner og rapporter for sin kommune samme sted, og med samme design, er det lettere å skape tillit og involvere innbyggerne. Planer som er lett tilgjengelige som websider bidrar til å demokratisere planarbeidet og legger til rette for økt innbyggerdialog.

Hvordan kommer vi i gang med Kommunale planer?

Framsikt har jevnlige kurs i modulen for Kommunale planer, der vi inviterer flere kommuner på nettkurs sammen med 4-5 opplæringssesjoner.

Vi satte nylig i gang 11 kommuner på denne måten. Les mer om det her: 
11 nye kommuner i gang med Kommunale planer i Framsikt 

Framsikt ikon for videre utvikling

Vil du vite mer om kommunale planer i Framsikt?

Fyll ut skjema for å få en gratis og uforpliktende demonstrasjon av våre verktøy.

Landingsside Demonstrasjon Kommunale planer
Sending
X